Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
94
lượt xem
12
download

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 20/2008/Q -UBND Biên Hòa, ngày 17 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C THU PHÍ TRÔNG GI XE P, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 c a y ban Thư ng v Qu c h i ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 102/2007/NQ-H ND ngày 07/12/2007 c a H i ng nhân dân t nh ng Nai v thu phí khai thác, s d ng tài li u t ai; Phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô; L phí c p bi n s nhà; L phí c p gi y phép xây d ng; L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh trên a bàn t nh ng Nai; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i Công văn s 374/STC-NSNN ngày 26 tháng 02 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v vi c thu phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô trên a bàn t nh ng Nai như sau: 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng: - Phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô ư c áp d ng trên a bàn t nh ng Nai.
  2. - Phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô là kho n thu vào ch phương ti n có nhu c u trông gi xe p, xe máy, xe ô tô t i trư ng h c, b nh vi n, ch , công viên, khách s n nhà hàng, danh lam th ng c nh và các i m, bãi trông gi phương ti n công c ng phù h p v i quy ho ch c a t nh. 2. ơn v t ch c thu phí: - ơn v s nghi p bao g m: Trư ng h c, b nh vi n, ch - Các t ch c, cá nhân cung c p d ch v gi xe i v i phí không thu c ngân sách Nhà nư c. 3. M c thu phí: a) M c thu phí t i ơn v s nghi p (trư ng h c, b nh vi n, ch ): ơn v tính: ng/lư t/xe i tư ng thu phí M c thu phí - Xe p (áp d ng trư ng h c) 500 - Xe p i tư ng còn l i 1.000 - Xe máy(áp d ng trư ng h c) 1.000 - Xe máy i tư ng còn l i 2.000 - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 5.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 7.000 * Xe g i qua êm (c ngày và êm) - Xe p (áp d ng trư ng h c) 1.000 - Xe p i tư ng còn l i 2.000 - Xe máy (áp d ng trư ng h c) 2.000 - Xe máy i tư ng còn l i 3.000 - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 10.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 14.000
  3. b) M c thu phí t i các t i m vui chơi gi i trí, danh lam th ng c nh, du l ch, nhà hàng, khách s n,...: ơn v tính: ng/lư t/xe i tư ng thu phí M c thu phí - Xe p 1.000 - Xe máy 2.000 - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 8.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 10.000 * Xe g i qua êm (c ngày và êm) - Xe p 2.000 - Xe máy 4.000 - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 16.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 20.000 c) M c thu phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô tháng: ơn v tính: ng/tháng/xe i tư ng thu phí M c thu phí 1. Thu phí t i ơn v s nghi p (trư ng h c, b nh vi n, ch ,...) - Xe p (áp d ng trư ng h c) 10.000 * Vùng nông thôn, mi n núi 7.000 - Xe p i tư ng còn l i 21.000 - Xe máy (áp d ng trư ng h c) 20.000 - Xe máy i tư ng còn l i 42.000
  4. - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 126.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 168.000 2. Thu t i các t i m vui chơi gi i trí, danh lam th ng c nh, du l ch, nhà hàng, khách s n... - Xe p 21.000 - Xe máy 42.000 - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 240.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 300.000 d) M c thu phí i v i xe t i: M c phí g i M c phí g i M c phí g i xe S xe ban ngày xe ban êm i tư ng thu tháng TT ( ng/tháng/xe) ( ng/lư t/xe) ( ng/lư t/xe) 1 Xe t i có tr ng t i dư i 4 t n 5.000 10.000 150.000 Xe t i có tr ng t i t 4 t n 2 8.000 16.000 240.000 n dư i 7 t n Xe t i có tr ng t i t 7 t n 3 10.000 20.000 300.000 tr lên e) i v i các i m, bãi trông gi xe ô tô có i u ki n trông gi nh ng xe ô tô có ch t lư ng cao, yêu c u i u ki n ph c v cao hơn nh ng i u ki n trông gi thông thư ng; m c thu phí ư c xây d ng theo tiêu th c như sau: - Cơ s trông gi xe ư c xây d ng h t ng kiên c như: N n bêtông ho c lát á, có mái che, c a b o v và vách. - Phân nh di n tích ch xe và có hàng rào ch n tránh s va ch m. M c thu phí trông gi xe ô tô có i u ki n trông gi ch t lư ng cao ư c áp d ng h s i u ch nh 1,5 quy nh t i Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính, c th như sau:
  5. M c phí g i M c phí g i M c phí g i xe xe ban ngày xe ban êm i tư ng thu tháng ( ng/tháng/xe) ( ng/lư t/xe) ( ng/lư t/xe) - Xe ô tô dư i 12 ch ng i 12.000 18.000 360.000 - Xe ô tô t 12 ch ng i tr lên 15.000 22.000 450.000 4. M c trích phí: * Phí thu c ngân sách Nhà nư c: - M c trích t i a 60% trên t ng s phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô thu ư c l i cho ơn v t ch c thu phí, s ti n thu phí còn l i ph i n p vào ngân sách Nhà nư c; M c trích ư c phân c p như sau: + i v i các t ch c thu phí thu c c p t nh: S Tài chính căn c t ng i u ki n c a t ch c thu phí trình Ch t ch UBND t nh quy t nh m c trích cho phù h p; + i v i các t ch c thu phí thu c c p huy n: Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa căn c vào tình hình th c t và t ng i u ki n c a t ch c thu phí quy t nh m c trích cho phù h p. - i v i các ơn v s nghi p cho các t ch c cá nhân thuê theo k t qu u th u thu phí, thì ơn v cho thuê ph i n p 80% giá tr h p ng vào ngân sách Nhà nư c theo m c l c ngân sách hi n hành và ư c l i 20% trang tr i cho vi c t ch c u th u thu phí. Các t ch c, cá nhân thuê, ngoài vi c th c hi n n p giá tr trúng th u thu phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô còn ph i th c hi n nghĩa v n p thu theo quy nh. * Phí không thu c ngân sách Nhà nư c: Phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô thu ư c c a các t ch c, cá nhân không thu c phí ngân sách Nhà nư c, s ti n thu phí ư c là doanh thu c a các t ch c cá nhân thu phí; Các t ch c, cá nhân thu phí có nghĩa v n p thu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Ch thu, n p, qu n lý s d ng, l p d toán và quy t toán phí: a) Ch ng t thu phí: ơn v , t ch c, cá nhân t ch c thu phí ph i l p và c p biên lai, hóa ơn (vé gi xe) cho i tư ng n p phí theo quy nh c a pháp lu t. b) Thu n p và qu n lý, s d ng phí: - Thu n p phí:
  6. i v i phí thu c ngân sách Nhà nư c: nh kỳ trư c ngày 05 hàng tháng, t ch c thu phí th c hi n kê khai k t qu s ti n phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô thu ư c c a tháng trư c g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý theo m u quy nh và n p ti n phí vào ngân sách không quá 20 ngày k t ngày hoàn t t k t qu kê khai. i v i phí không thu c ngân sách Nhà nư c: T ch c, cá nhân có quy n qu n lý, s d ng s ti n thu phí sau khi ã n p thu theo quy nh pháp lu t. c) L p d toán và quy t toán chi phí: - i v i phí thu c ngân sách Nhà nư c: Hàng năm, t ch c thu phí có trách nhi m l p d toán thu - chi phí v phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô úng quy nh c a B Tài chính v hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán theo Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành (D toán phân khai chi ti t n i dung thu - chi phí úng quy nh và kèm thuy t minh) g i cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi t ch c thu m tài kho n t m gi ti n thu phí ki m soát chi theo quy nh hi n hành. nh kỳ cu i quý, năm t ch c thu phí ph i l p quy t toán thu phí g i v cơ quan thu , tài chính cùng c p thNm tra quy t toán và thông báo duy t quy t toán. Sau khi quy t toán úng ch , ti n phí ư c trích l i chưa chi trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. - i v i phí không thu c ngân sách Nhà nư c: Hàng năm, t ch c, cá nhân thu phí ph i th c hi n quy t toán thu i v i s ti n phí thu ư c v i cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành. 6. Công khai ch thu phí: T ch c thu phí ph i niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v trí thu n ti n các i tư ng n p phí d nh n bi t theo quy nh t i ph n , M c IV c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính g m: Tên phí, m c thu, ch ng t thu, văn b n quy nh thu phí. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài chính, Thương m i - Du l ch, Giáo d c và ào t o, Văn hóa Thông tin, Y t , C c trư ng C c Thu ng Nai, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa, Th trư ng các ơn v và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u tránh nhi m thi hành Quy t nh này./. UB NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH
  7. inh Qu c Thái
Đồng bộ tài khoản