Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
68
lượt xem
6
download

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH Đ NG NAI Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 20/2009/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH M C THU M T PH N VI N PHÍ ÁP D NG CHO NGƯ I B NH ĐI U TR N I TRÚ, NGO I TRÚ K C NGƯ I B NH CÓ TH B O HI M Y T TRÊN Đ A BÀN T NH Đ NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH Đ NG NAI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Thông tư Liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 c a liên t ch B Y t , B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i b sung Thông tư Liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t , B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Theo đ ngh c a Giám đ c S Y t , Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 252/TTr-SYT-STC-SLĐTBXH ngày 12/02/2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy đ nh m c thu m t ph n vi n phí áp d ng cho ngư i b nh đi u tr n i trú, ngo i trú k c ngư i b nh có th b o hi m y t trên đ a bàn t nh Đ ng Nai theo khung giá t i đa đã đư c quy đ nh t i Thông tư Liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH (kèm theo b ng khung giá). Đi u 2. Các b nh vi n và các cơ s khám, ch a b nh trên đ a bàn t nh th c hi n vi c thu vi n phí theo khung giá m i đư c UBND t nh ban hành theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t đ nh s 4997/QĐ-CT-UBND ngày 18/5/2006 c a Ch t ch UBND t nh Đ ng Nai v vi c phê duy t giá thu m t ph n vi n phí áp d ng cho ngư i b nh đi u tr n i trú, ngo i trú, k c ngư i b nh có th b o hi m y t trên đ a bàn t nh Đ ng Nai, Quy t đ nh s 2826/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 c a Ch t ch UBND t nh Đ ng Nai v vi c đi u ch nh, b sung Quy t đ nh s 4997/QĐ-CT-UBND ngày 18/5/2006 c a Ch t ch UBND t nh Đ ng Nai, Quy t đ nh s 3818/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 c a Ch t ch UBND t nh Đ ng Nai v vi c phê duy t b sung giá thu m t ph n vi n phí t i Quy t đ nh s 4997/QĐ-CT-UBND ngày 18/5/2006 c a Ch t ch UBND t nh Đ ng Nai. Đi u 4. Giao S Y t ch trì, ph i h p S Tài chính hư ng d n, ki m tra quá trình th c hi n m c giá thu t i các b nh vi n và các cơ s khám, ch a b nh theo quy đ nh. Đi u 5. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c S Y t , Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Giám đ c các b nh vi n, cơ s khám, ch a b nh trên đ a bàn t nh Đ ng Nai, Th trư ng các đơn v và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH Đ NG NAI PHÓ CH T CH Đinh Qu c Thái
 2. KHUNG GIÁ THU M T PH N VI N PHÍ ÁP D NG CHO NGƯ I B NH ĐI U TR N I TRÚ VÀ NGO I TRÚ, K C NGƯ I B NH CÓ TH BHYT (Kèm theo Quy t đ nh s 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 c a UBND t nh Đ ng Nai) Đơn v : Đ ng STT Các lo i d ch v M c giá PH N C: KHUNG GIÁ¸CÁC D CH V K THU T VÀ XÉT NGHI M: C1 CÁC TH THU T, TI U TH THU T, N I SOI 1 Ch c dò tu s ng 35.000 2 Đ t ng d n lưu màng ph i 80.000 3 M khí qu n 180.000 4 Ch c dò màng tim 80.000 5 R a d dày 30.000 6 Đ t m n cóc 30.000 7 C t sùi mào gà 60.000 8 Ch m Nitơ, AT 10.000 9 Đ t Hydradenome 50.000 10 T y tàn nhang, n t ru i 65.000 11 Đ t s o l i, x u, v t chai, m n, th t dư 130.000 12 B ch bi n 65.000 13 Đ t m t cá chân nh 70.000 14 C t đư ng rò mông 120.000 15 L t nh da m t 300.000 16 Móng qu p 80.000 17 Sinh thi t ph i b ng kim nh 50.000 18 Sinh thi t th n 45.000 19 Sinh thi t th n dư i siêu âm 200.000 20 Sinh thi t vú 100.000 Sinh thi t cơ tim (chưa bao g m b d ng c thông tim và ch p bu ng 21 1.200.000 tim, kim sinh thi t cơ tim) 22 Soi kh p có sinh thi t 320.000 23 Soi màng ph i 180.000 24 Soi th c qu n d dày g p giun 250.000 25 Soi d dày + tiêm ho c k p c m máu 250.000 26 Soi ru t non +/- sinh thi t 320.000
 3. 27 Soi ru t non + tiêm (ho c k p c m máu)/c t polyp 400.000 28 Soi đ i tràng + tiêm/k p c m máu 320.000 29 Soi tr c tràng + tiêm/th t trĩ 150.000 30 Soi bàng quang + ch p th n ngư c dòng 450.000 31 Nong th c qu n qua n i soi (tuỳ theo lo i d ng c nong) 2.000.000 32 Đ t stent th c qu n qua n i soi (chưa bao g m stent) 800.000 33 N i soi tai 70.000 34 N i soi mũi xoang 70.000 35 N i soi bu ng t cung đ sinh thi t 170.000 36 N i soi ng m t ch 110.000 37 N i soi ni u qu n 110.000 38 N i soi khí ph qu n b ng ng m m có gây mê (k c thu c) 700.000 39 N i soi l ng ng c 700.000 40 N i soi ti t ni u có gây mê (k c thu c) 700.000 41 N i soi đư ng m t, tu ngư c dòng l y s i, giun hay d v t 1.500.000 42 Đo áp l c đ bàng quang 100.000 43 Đo áp l c đ c t d c ni u đ o 100.000 44 Đi n cơ t ng sinh môn 100.000 45 Ni u dòng đ 35.000 46 M tràn d ch màng tinh hoàn 100.000 47 C t b tinh hoàn 100.000 48 M r ng mi ng l sáo 45.000 49 Ch c hút nang gan qua siêu âm 80.000 50 Ch c hút nang th n qua siêu âm 100.000 51 Bơm r a ni u qu n sau tán s i (ngoài cơ th ) 300.000 52 Đ t sonde JJ ni u qu n (k c Sonde JJ) 1.500.000 T o hình thân đ t s ng qua da b ng đ cement (chưa bao g m 53 800.000 cement hoá h c) 54 R a d dày lo i b ch t đ c qua h th ng kín 500.000 55 R a ru t non toàn b lo i b ch t đ c qua đư ng tiêu hoá 650.000 H p th phân t liên t c đi u tr suy gan c p n ng (chưa bao g m h 56 2.000.000 th ng qu l c và Albumin Human 20% - 500ml) 57 Đ t catheter đo áp l c tĩnh m ch trung tâm (CVP) 80.000 58 Đ t catheter đ ng m ch quay 450.000 59 Đ t catheter đ ng m ch theo dõi huy t áp liên t c 600.000 60 Đ t catheter tĩnh m ch trung tâm theo dõi áp l c tĩnh m ch liên t c 500.000
 4. 61 T o nh p c p c u trong bu ng tim 300.000 62 T o nh p c p c u ngoài l ng ng c 800.000 63 Đi u tr h kali/canxi máu 180.000 64 Đi u tr th i đ c b ng phương pháp tăng cư ng bài ni u 650.000 65 S d ng antidote trong đi u tr ng đ c c p 200.000 66 Th máy (01 ngày đi u tr ) 350.000 67 Soi ph qu n đi u tr s c ph i b nh nhân ng đ c c p 650.000 68 Đi u tr r n đ c c n b ng huy t thanh kháng n c r n 750.000 69 Gi i đ c nhi m đ c c p ma tuý 550.000 70 T m t y đ c cho b nh nhân nhi m đ c hoá ch t ngoài da 180.000 L c máu liên t c (01 l n) (chưa bao g m qu l c, b dây d n và d ch 71 1.800.000 thay th HEMOSOL) L c tách huy t tương (01 l n) (chưa bao g m qu l c tách huy t 72 1.200.000 tương, b dây d n và huy t tương đông l nh) 73 Sinh thi t u ph i dư i hư ng d n c a CT Scanner 1.000.000 74 Ch c dò sinh thi t vú dư i siêu âm 120.000 Y H C DÂN T C - PH C H I CH C NĂNG 1 Giao thoa 10.000 2 Bàn kéo 20.000 3 B n xoáy 10.000 4 T p do li t th n kinh trung ương 10.000 5 T p do c ng kh p 12.000 6 T p do li t ngo i biên 10.000 7 Ho t đ ng tr li u ho c ngôn ng tr li u 15.000 8 Ch n đoán đi n 10.000 9 Kéo dãn c t s ng th t lưng b ng máy kéo ELTRAC 20.000 10 Kéo dãn c t s ng c b ng máy kéo ELTRAC 10.000 11 T p luy n v i gh t p cơ b n đ u đùi 5.000 12 T p v i xe đ p t p 5.000 13 T p v i h th ng ròng r c 5.000 14 Thưy tr li u (c thu c) 50.000 15 V t lý tr li u hô h p 10.000 16 V t lý tr li u ch nh hình 10.000 17 Ph c h i ch c năng xương ch u c a s n ph sau sinh đ 10.000 18 V t lý tr li u phòng ng a các bi n ch ng do b t đ ng 10.000 19 T p dư ng sinh 7.000
 5. 20 Đi n vi dòng gi m đau 10.000 21 Xoa bóp b ng máy 10.000 22 Xoa bóp c c b b ng tay (60 phút) 30.000 23 Xoa bóp toàn thân (60 phút) 50.000 24 Xông hơi 15.000 25 Giác hơi 12.000 26 Bó êm c ng tay 7.000 27 Bó êm c ng chân 8.000 28 Bó êm đùi 12.000 29 Ch n đoán đi n th n kinh cơ 20.000 30 Xoa bóp áp l c hơi 10.000 31 Đi n t trư ng cao áp 10.000 32 Laser chi u ngoài 10.000 33 Laser n i m ch 30.000 34 Laser th m m 30.000 35 Sóng xung kích đi u tr 30.000 36 N p ch nh hình dư i g i có kh p 450.000 37 N p ch nh hình trên g i 900.000 38 N p c tay - bàn tay 300.000 39 Áo ch nh hình c t s ng th t lưng 900.000 40 Giày ch nh hình 450.000 41 N p ch nh hình ng i - đùi - bàn chân 1.000.000 42 N p đ c t s ng c 450.000 C2 CÁC PH U THU T, TH THU T THEO CHUYÊN KHOA C2.1 NGO I KHOA 1 C đ nh gãy xương sư n 35.000 2 N n, bó g y xương đòn 50.000 3 N n, bó v xương bánh chè không có ch đ nh m 50.000 4 N n, bó g y xương gót 50.000 5 D n lưu áp xe tuy n giáp 150.000 6 Ph u thu t c t b u ph n m m 120.000 7 Ph u thu t nang bao ho t d ch 120.000 8 Ph u thu t th a ngón 170.000 9 Ph u thu t dính ngón 270.000 10 Ph u thu t đi u tr ngón tay cò súng 120.000
 6. 11 Đ t Iradium (l n) 450.000 12 Tán s i ngoài cơ th b ng sóng xung (thu đi n l c) 2.000.000 13 Tán s i qua n i soi (s i th n, s i ni u qu n, s i bàng quang) 900.000 14 Ph u thu t tim lo i Blalock 4.500.000 15 Ph u thu t c t ng đ ng m ch 4.500.000 16 Ph u thu t t o hình eo đ ng m ch 4.500.000 17 Ph u thu t nong van đ ng m ch ch 4.500.000 18 Ph u thu t c t màng tim r ng 5.000.000 Ph u thu t thay đo n m ch nhân t o (chưa bao g m đo n m ch 19 6.000.000 nhân t o) Ph u thu t tim các lo i (tim b m sinh/s a van tim/thay van tim…) 20 7.000.000 (chưa bao g m máy tim ph i, vòng van và van tim nhân t o) Ph u thu t thay đ ng m ch ch (chưa bao g m đ ng m ch ch nhân 21 7.000.000 t o, van đ ng m ch ch , máy tim ph i nhân t o) Ph u thu t ghép van tim đ ng lo i (homograft) (chưa bao g m máy 22 7.000.000 tim ph i) 23 Ph u thu t u tim/v t thương tim… (chưa bao g m máy tim ph i) 7.000.000 24 Ph u thu t b c c u m ch vành (chưa bao g m máy tim ph i) 7.000.000 Ph u thu t các m ch máu l n (đ ng m ch ch ng c/b ng/c nh) 25 6.000.000 (chưa bao g m đ ng m ch nhân t o và máy tim ph i) Ph u thu t tim, m ch khác có s d ng tu n hoàn ngoài cơ th (chưa 26 6.000.000 bao g m b máy tim ph i) Thông tim ng l n (chưa bao g m b d ng c thông tim, ch p bu ng 27 1.200.000 tim và kim sinh thi t cơ tim) Nong van hai lá/nong van đ ng m ch ph i/nong van đ ng m ch ch 28 (chưa bao g m b d ng c thông tim, ch p bu ng tim trư c nong và 1.800.000 b bóng nong van) B t thông liên nhĩ/thông liên th t/bít ng đ ng m ch b ng d ng c 29 1.800.000 (chưa bao g m b d ng c thông tim, b d ng c bít l thông) Đi u tr r i lo n nh p b ng sóng cao t n (chưa bao g m b d ng c 30 1.800.000 thăm dò và đi u tr RF) C y/đ t máy t o nh p/c y máy t o nh p phá rung (chưa bao g m máy 31 1.000.000 t o nh p, máy phá rung) 32 Các k thu t nút m ch, thuyên t c m ch 1.800.000 Nút túi phình m ch não (chưa bao g m Micro Guide wire can thi p, 33 1.800.000 Micro catheter, Guiding catheter và Matrix Coils) Nút d d ng m ch não (chưa bao g m Micro Guide wire can thi p, 34 1.800.000 Micro catheter, Guiding catheter) 35 Nút thông đ ng tĩnh m ch c nh xoang hang (chưa bao g m Guiding 1.800.000
 7. catheter, Micro catheter dùng qu bóng/ ballon) 36 Thăm dò huy t đ ng b ng Swan Ganz 2.000.000 Thăm dò đi n sinh lý trong bu ng tim (chưa bao g m b d ng c 37 1.500.000 thăm dò đi n sinh lý tim) 38 Ph u thu t n i soi u tuy n yên 3.000.000 Ph u thu t d n lưu não th t - màng b ng (chưa bao g m van d n lưu 39 2.000.000 nhân t o) 40 Ph u thu t th n kinh có d n đư ng 3.500.000 41 Ph u thu t vi ph u u não n n s 3.500.000 42 Ph u thu t vi ph u u não th t 3.500.000 43 Ph u thu t vi ph u u não đư ng gi a 4.500.000 44 Ph u thu t vi ph u d d ng m ch não 4.000.000 45 Ph u thu t n i soi não/t y s ng 3.000.000 46 Quang đ ng h c (PTD) trong đi u tr u não ác tính 5.000.000 47 M thông d dày qua n i soi 2.500.000 48 L y d v t ng tiêu hoá qua n i soi 1.500.000 49 C t niêm m c ng tiêu hoá qua n i soi đi u tr ung thư s m 3.500.000 50 C t cơ Oddi ho c d n lưu m t qua n i soi tá tràng 2.000.000 51 Nong đư ng m t qua n i soi tá tràng 2.000.000 52 L y s i/giun đư ng m t qua n i soi tá tràng 3.000.000 53 Ph u thu t trĩ t c m ch 35.000 54 C t polyp ng tiêu hoá (th c qu n/d dày/đ i tràng/tr c tràng) 800.000 55 Đ t stent đư ng m t/ tu (chưa bao g m stent) 1.200.000 Đ t sóng cao t n đi u tr ung thư gan (01 l n; tính cho 02 l n đ u 56 1.000.000 tiên) Đ t sóng cao t n đi u tr ung thư gan (01 l n; tính cho nh ng l n ti p 57 700.000 theo) 58 Th t v giãn tĩnh m ch th c qu n 125.000 59 Ph u thu t n i soi t o hình th c qu n 3.500.000 60 Ph u thu t n i soi đi u tr trào ngư c th c qu n, d dày 3.500.000 61 Ph u thu t c t th c qu n qua n i soi ng c và b ng 3.500.000 Ph u thu t n i soi c t d dày (chưa bao g m máy c t n i t đ ng và 62 2.500.000 ghim khâu trong máy) Ph u thu t n i soi c t n i ru t (chưa bao g m máy c t n i t đ ng và 63 3.000.000 ghim khâu trong máy) 64 Ph u thu t n i soi c t dây th n kinh X trong đi u tr loét d dày 2.000.000 Ph u thu t n i soi ung thư đ i/tr c tràng (chưa bao g m máy c t n i 65 2.000.000 t đ ng và ghim khâu trong máy)
 8. Ph u thu t đi u tr trĩ k thu t cao (phương pháp longo) (chưa bao 66 1.500.000 g m máy c t n i t đ ng) 67 Ph u thu t n i soi c t nang ng m t ch 2.000.000 68 Ph u thu t n i soi c t u trong b ng 2.500.000 Ph u thu t n i soi c t lách có s d ng máy c t (chưa bao g m máy 69 2.500.000 c t n i t đ ng và ghim khâu trong máy c t n i) 70 Ph u thu t n i soi c t lách 3.000.000 Ph u thu t n i soi c t kh i tá tu có s d ng máy c t n i (chưa bao 71 3.000.000 g m máy c t n i t đ ng và ghim khâu trong máy c t n i) 72 Ph u thu t n i soi l y s i m t hay d v t đư ng m t 2.000.000 73 Ph u thu t n i soi c t túi m t 2.000.000 74 Ph u thu t c t cơ Oddi và nong đư ng m t qua ERCP 2.000.000 Tán s i trong m n i soi đư ng m t và tán s i qua đư ng h m Kehr 75 2.500.000 (chưa bao g m đ u tán s i và đi n c c tán s i) 76 Ph u thu t n i soi c t túi m t, m ng m t ch l y s i, n i m t - ru t 2.500.000 Ph u thu t c t gan m có s d ng thi t b k thu t cao (chưa bao 77 3.500.000 g m dao c t gan siêu âm) 78 Ph u thu t n i soi c t gan 2.500.000 79 Ph u thu t n i soi đi u tr b nh lý gan m t khác 2.000.000 80 Ph u thu t d t t teo h u môn tr c tràng 01 thì 2.000.000 81 Ph u thu t b nh phình đ i tràng b m sinh 01 thì 2.000.000 82 Ph u thu t n i soi c t th n/u sau phúc m c 3.000.000 83 Ph u thu t n i soi u thư ng th n/nang th n 2.000.000 84 Ph u thu t n i soi c t bàng quang, t o hình bàng quang 2.000.000 85 Ph u thu t c t túi sa ni u qu n b ng n i soi 2.000.000 86 Ph u thu t c t tuy n ti n li t qua n i soi 2.000.000 87 Đi u tr u xơ ti n li t tuy n b ng laser (chưa bao g m dây cáp quang) 1.500.000 88 C t đ t n i soi u lành tuy n ti n li t qua đư ng ni u đ o (TORP) 1.500.000 89 Đ t prothese c đ nh sàn ch u vào m m nhô xương c t 3.000.000 90 Đo các ch s ni u đ ng h c 2.000.000 91 Ghép th n, ni u qu n t thân có s d ng vi ph u 4.000.000 Ph u thu t thay đ t s ng (chưa bao g m đinh xương, n p vít và 92 3.000.000 xương b o qu n/đ t s ng nhân t o) 93 Ph u thu t n p vít c t s ng c (chưa bao g m đinh xương, n p, vít) 3.000.000 Ph u thu t n p vít c t s ng th t lưng (chưa bao g m đinh xương, 94 3.000.000 n p, vít) 95 Ph u thu t ch a v o c t s ng (c đ t đi u tr ) (chưa bao g m đinh 15.000.000
 9. xương, n p, vít) 96 Ph u thu t thay toàn b kh p g i (chưa bao g m kh p nhân t o) 3.000.000 97 Ph u thu t thay kh p g i bán ph n (chưa bao g m kh p nhân t o) 2.500.000 98 Ph u thu t thay toàn b kh p háng (chưa bao g m kh p nhân t o) 3.000.000 99 Ph u thu t thay kh p háng bán ph n (chưa bao g m kh p nhân t o) 2.500.000 100 Ph u thu t t o hình kh p háng 2.000.000 Ph u thu t thay đo n xương ghép b o qu n b ng k thu t cao (chưa 101 2.500.000 bao g m đinh, n p, vít và xương b o qu n) Ph u thu t k t h p xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao g m 102 3.000.000 đinh xương, n p vít) Ph u thu t k t h p xương b ng n p vít (chưa bao g m đinh xương, 103 2.500.000 n p vít) 104 Ph u thu t n i soi kh p g i/kh p háng/kh p vai/c chân 2.000.000 Ph u thu t n i soi tái t o dây ch ng (chưa bao g m n p vít, dao c t 105 2.200.000 s n và lư i bào) 106 Ph u thu t n i soi tái t o gân (chưa bao g m gân nhân t o) 2.200.000 107 Ph u thu t vi ph u chuy n v t da có cu ng m ch 2.200.000 Ph u thu t ghép chi (chưa bao g m đinh xương, n p vít và m ch 108 3.000.000 máu nhân t o) 109 Ph u thu t chuy n gân đi u tr cò ngón tay do li t v n đ ng 1.600.000 110 Ph u thu t chuy n gân đi u tr bàn chân r do li t v n đ ng 1.600.000 111 Rút đinh/tháo phương ti n k t h p xương 1.200.000 112 T o hình khí - ph qu n 10.000.000 113 Ph u thu t t o hình s m t (b nh lý) 3.000.000 Ph u thu t ung thư bi u mô t bào đáy/t bào gai vùng m t + t o 114 1.200.000 hình v t da, đóng khuy t da b ng ph u thu t t o hình 115 Ph u thu t kéo dài chi (chưa bao g m phương ti n c đ nh) 3.000.000 116 Ph u thu t t o hình b ng các v t da có cu ng m ch li n 2.000.000 117 Ph u thu t ch nh bàn chân khèo (chưa bao g m phương ti n c đ nh) 1.500.000 118 Ph u thu t làm v n đ ng kh p g i 2.000.000 Ph u thu t đóng c ng kh p c chân (chưa bao g m phương ti n c 119 1.500.000 đ nh) C2.2 S N PH KHOA 1 Làm thu c âm đ o 5.000 2 N o phá thai b nh lý/n o thai do m cũ/n o thai khó 100.000 3 Hút thai dư i 12 tu n 80.000 4 N o phá thai 3 tháng gi a 350.000 5 N o hút thai tr ng 70.000
 10. 6 Hút thai có gây mê tĩnh m ch 200.000 7 Đ t/tháo d ng c t cung 15.000 8 Khâu vòng c t cung/tháo vòng khó 80.000 9 Đ t laser c t cung 20.000 10 Tiêm nhân Chorio 12.000 11 Nong đ t d ng c t cung ch ng dính bu ng t cung 25.000 12 Ch c i ch n đoán trư c sinh, nuôi c y t bào 180.000 13 Ch c i đi u tr đa i 35.000 14 Khâu rách cùng đ 80.000 15 Xoa bóp vú và hút s a k t h p ch y tia đi u tr viêm t c s a 12.000 16 Đ không đau (gây tê ngoài màng c ng; chưa k thu c gây tê) 400.000 17 Bóc nhân xơ vú 150.000 18 Trích áp xe Bartholin 120.000 19 Bóc nang Bartholin 180.000 20 Tri t s n nam 100.000 21 Tri t s n n 150.000 22 Sinh thi t tinh hoàn ch n đoán 400.000 23 N i soi b ng l y d ng c tránh thai 700.000 24 Ph u thu t n i soi u nang bu ng tr ng 1.200.000 25 Ph u thu t u nang bu ng tr ng 500.000 26 Ph u thu t c t t cung hoàn toàn đư ng âm đ o 1.200.000 27 Đi u tr ch a ng c t cung b ng tiêm Metrotexat dư i siêu âm 350.000 Đi u tr u xơ t cung b ng nút đ ng m ch t cung (chưa bao g m 28 1.500.000 Micro Guide wire can thi p, Micro catheter, h t nh a PVA) 29 Ch c hút u nang bu ng tr ng cơ năng dư i siêu âm 400.000 30 Ph u thu t c t t cung th t đ ng m ch h v trong c p c u s n khoa 1.300.000 31 Ph u thu t l y thai (l n 01) 450.000 32 Ph u thu t l y thai (l n 02) 600.000 33 Ph u thu t l y thai (l n 03 tr lên) 800.000 34 Ph u thu t bóc nang, nhân di căn âm đ o, t ng sinh môn 500.000 35 N i xoay thai 350.000 36 Ph u thu t ch a ngoài t cung 650.000 37 Ch c hút noãn 3.600.000 38 K thu t tr l nh phôi/tr ng 2.500.000 39 K thu t rã đông + chuy n phôi 1.500.000 40 Sinh thi t tinh hoàn l y tinh trùng + ICSI 2.700.000
 11. 41 Đo tim thai b ng Doppler 35.000 42 Theo dõi tim thai và cơn co t cung b ng monitoring 70.000 43 Ph u thu t n i soi trong s n ph khoa 3.000.000 44 Th tinh nhân t o IUI 250.000 Th tinh trong ng nghi m thư ng (IVF) (chưa k thu c kích thích 45 5.000.000 r ng noãn, môi trư ng nuôi c y) 46 Tiêm tinh trùng vào tr ng ICSI (chưa bao g m môi trư ng nuôi c y) 5.400.000 47 Xin tr ng - làm IVF/ICSI (chưa bao g m môi trư ng nuôi c y) 6.000.000 48 Phí lưu tr phôi/tr ng/tinh trùng (01 năm) 1.200.000 49 Ph u thu t l y tinh trùng th c hi n ICSI 3.000.000 C2.3 M T 1 Đo khúc x máy 5.000 2 Nghi m pháp phát hi n Glôcôm 40.000 3 Đi n ch m 35.000 4 S c giác 20.000 5 Đi n võng m c 35.000 6 Đo tính công su t thu tinh th nhân t o 15.000 7 Đo th l c khách quan 40.000 8 Đánh b mi 10.000 9 Ch a b ng m t do hàn đi n 10.000 10 R a cùng đ 01 m t 15.000 11 Đi n di đi u tr (01 l n) 8.000 12 Múc n i nhãn (có đ n ho c không đ n) 400.000 13 Khoét b nhãn c u 400.000 14 N n tuy n b mi 10.000 15 L y s n vôi k t m c 10.000 16 Đ t lông xiêu 12.000 17 Ph u thu t qu m b m sinh (01 m t) 470.000 18 Ph u thu t qu m b m sinh (02 m t) 550.000 19 Ph u thu t Epicanthus (01 m t) 500.000 20 Ph u thu t đi u tr b nh võng m c tr đ non (02 m t) 500.000 21 R ch giác m c nan hoa (01 m t) 250.000 22 R ch giác m c nan hoa (02 m t) 320.000 23 Ph u thu t lác có Faden (01 m t) 400.000 24 Ph u thu t t o mí (01 m t) 500.000 25 Ph u thu t t o mí (02 m t) 700.000
 12. 26 Ph u thu t s p mi (01 m t) 650.000 27 Ph u thu t lác (02 m t) 600.000 28 Ph u thu t lác (01 m t) 400.000 29 Soi bóng đ ng t 8.000 30 Ph u thu t c t b 450.000 Ph u thu t đ t IOL l n 02 (01 m t, chưa bao g m thu tinh th nhân 31 1.000.000 t o) 32 Ph u thu t c t bao sau 250.000 Ph u thu t thu tinh th ngoài bao (01 m t, chưa bao g m ng 33 600.000 silicon) 34 R ch góc ti n phòng 400.000 35 Ph u thu t c t thu tinh th 500.000 36 Ph u thu t c t màng đ ng t 280.000 37 Ph u thu t đ t ng Silicon ti n phòng 800.000 38 Ph u thu t u mi không vá da 450.000 39 Ph u thu t u có vá da t o hình 600.000 40 Ph u thu t u t ch c h c m t 600.000 41 Ph u thu t u k t m c nông 300.000 42 Ph u thu t t o cùng đ l p m t gi 400.000 43 Ph u thu t ph k t m c l p m t gi 350.000 44 Ph u thu t vá da đi u tr l t mi 350.000 45 Ph u thu t tái t o l qu n k t h p khâu mi 800.000 46 L y d v t ti n phòng 400.000 47 L yd v th cm t 500.000 48 C t d ch kính đơn thu n/l y d v t n i nhãn 600.000 49 Khâu giác m c đơn thu n 220.000 50 Khâu c ng m c đơn thu n 270.000 51 Khâu c ng giác m c ph c t p 600.000 52 Khâu giác m c ph c t p 400.000 53 Khâu c ng m c ph c t p 400.000 54 M ti n phòng r a máu/m 400.000 55 Khâu ph c h i b mi 300.000 56 Kh u v t thương ph n m m, t n thương vùng m t 600.000 57 Chích m h c m t 230.000 58 Khâu da mi k t m c b rách 300.000 59 C t b túi l 500.000
 13. 60 C t m ng đơn thu n 450.000 61 C t m ng áp Mytomycin 470.000 62 G t giác m c 430.000 63 N i thông l mũi (01 m t, chưa bao g m ng silicon) 700.000 64 Khâu cò mi 190.000 65 Ph k t m c 350.000 66 C t u k t m c không vá 250.000 67 Ghép màng i đi u tr loét giác m c 700.000 68 M ng tái phát ph c t p có ghép màng i k t m c 600.000 Ghép màng i đi u tr dính mi c u/loét giác m c lâu li n/th ng giác 69 750.000 m c 70 Ph u thu t m ng ghép k t m c t thân 500.000 71 Quang đông th mi đi u tr Glôcôm 100.000 72 T o hình vùng bè b ng Laser 150.000 73 C t m ng m t chu biên b ng Laser 150.000 74 M bao sau b ng Laser 150.000 75 Ch c tháo d ch dư i h c m c, bơm hơi ti n phòng 400.000 76 C t bè áp MMC ho c áp 5FU 500.000 Ph u thu t l y thu tinh th ngoài bao, đ t IOL + c t bè (01 m t, 77 700.000 chưa bao g m thu tinh th nhân t o) 78 Tháo d u Silicon ph u thu t 400.000 79 Đi n đông th mi 200.000 80 Siêu âm đi u tr (01 ngày) 15.000 81 Siêu âm ch n đoán (01 m t) 20.000 82 Đi n rung m t quang đ ng 40.000 83 Sinh thi t u, t bào h c, d ch t ch c 40.000 84 L y huy t thanh đóng ng 30.000 85 C t ch giác m c 15.000 86 Li u pháp đi u tr viêm k t m c mùa xuân (áp tia ư) 15.000 87 C t u bì k t giác m c có ho c không ghép k t m c 500.000 88 Tách dính mi c u ghép k t m c 750.000 89 Ph u thu t h p khe mi 250.000 90 Ph u thu t tháo cò mi 60.000 91 U h t, u gai k t m c (c t b u) 80.000 92 U b ch m ch k t m c 40.000 93 Ph u thu t đi u tr t t khúc x b ng Laser Excimer (01 m t) 3.500.000
 14. Ph u thu t đ c thu tinh th b ng phương pháp phaco (01 m t, chưa 94 2.000.000 bao g m thu tinh th nhân t o) Ghép giác m c (01 m t, chưa bao g m giác m c, thu tinh th nhân 95 2.000.000 t o) Ph u thu t c t d ch kính và đi u tr bong võng m c (01 m t, chưa bao 96 2.000.000 g m d u silicon, đai silicon, đ u c t d ch kính, Laser n i nhãn) 97 Ph u thu t c t m ng m t chu biên 250.000 C2.4 TAI - MŨI - H NG 1 Làm thu c thanh qu n/tai (không k ti n thu c) 15.000 2 L y d v t h ng 20.000 3 Đ t h ng b ng khí Nitơ l ng 100.000 4 Đ t h ng b ng khí CO2 (b ng áp l nh) 75.000 5 Nhét b c mũi trư c c m máu 20.000 6 Nhét b c mũi sau c m máu 50.000 7 Trích màng nhĩ 30.000 8 Thông vòi nhĩ 30.000 9 Nong vòi nhĩ 10.000 10 Ch c hút d ch vành tai 15.000 11 Chích r ch vành tai 25.000 12 L y nút bi u bì ng tai 25.000 13 Hút xoang dư i áp l c 20.000 14 Nâng, n n s ng mũi 120.000 15 Khí dung 8.000 16 R a tai, r a mũi, xông h ng 15.000 17 N o VA 100.000 18 B cu n mũi 40.000 19 C t b đư ng rò luân như 180.000 20 Nhét meche mũi 40.000 21 C t b th t th a n p tai 02 bên 40.000 22 Đ t h ng h t 25.000 23 Ch c hút u nang sàn mũi 25.000 24 C t polyp ng tai 20.000 25 Sinh thi t vòm mũi h ng 25.000 26 Soi thanh qu n treo c t h t xơ 125.000 27 Soi thanh qu n c t papilloma 125.000 28 Soi thanh khí ph qu n b ng ng m m 70.000
 15. 29 Soi th c qu n b ng ng m m 70.000 30 Đ t Amidan áp l nh 100.000 31 C m máu mũi b ng Meroxeo (01 bên) 150.000 32 C m máu mũi b ng Meroxeo (02 bên) 220.000 33 Thông vòi nhĩ n i soi 60.000 34 Nong vòi nhĩ n i soi 60.000 35 N i soi c m máu mũi không s d ng Meroxeo (01 bên) 150.000 36 N i soi c m máu mũi có s d ng Meroxeo (01 bên) 250.000 37 N i soi tai mũi h ng 180.000 38 M sào bào thư ng nhĩ 600.000 39 Đo s c c n c a mũi 65.000 40 Đo thính l c đơn âm 30.000 41 Đo trên ngư ng 35.000 42 Đo s c nghe l i 25.000 43 Đo ph n x cơ bàn đ p 15.000 44 Đo nhĩ lư ng 15.000 45 Ch đ nh dùng máy tr thính (hư ng d n) 35.000 46 Đo OAE (01 l n) 30.000 47 Đo ABR (01 l n) 150.000 48 Ph u thu t c y đi n c c c tai (chưa bao g m đi n c c c tai) 6.500.000 Ph u thu t n i soi l y u/đi u tr rò d ch não tu , thoát v n n s (chưa 49 5.000.000 bao g m keo sinh h c) 50 Ph u thu t c y máy tr thính tai gi a (chưa bao g m máy tr thính) 6.500.000 51 Ph u thu t tai trong/u dây th n kinh VII/u dây th n kinh VIII 4.800.000 52 Ph u thu t đ nh xương đá 3.000.000 Ph u thu t tái t o h th ng truy n âm (chưa bao g m keo sinh h c, 53 5.000.000 xương con đ thay th /Prothese) 54 Ghép thanh khí qu n đ t stent (chưa bao g m stent) 5.000.000 55 N i khí qu n t n - t n trong đi u tr s o h p (chưa bao g m stent) 6.000.000 56 Đ t stent đi u tr s o h p thanh khí qu n (chưa bao g m stent) 6.000.000 C t thanh qu n có tái t o phát âm (chưa bao g m stent/van phát âm, 57 4.500.000 thanh qu n đi n) 58 Ph u thu t n i soi c t b u m ch máu vùng đ u c 11.000.000 59 Ph u thu t n i soi c t b u xơ m ch vòm mũi h ng 6.000.000 Ph u thu t n i soi c t b kh i u vùng mũi xoang (chưa bao g m keo 60 6.500.000 sinh h c) 61 Ph u thu t c t b u thành bên h ng lan lên đáy s có ki m soát b ng 7.000.000
 16. kính hi n vi và n i soi 62 Ph u thu t tái t o vùng đ u c m t b ng v t da cơ xương 5.000.000 63 Ph u thu t ph c h i, tái t o dây th n kinh VII 5.000.000 64 C t dây th n kinh Vidien qua n i soi 5.500.000 65 C t u cu n c nh 5.500.000 66 Ph u thu t áp xe não do tai 5.000.000 67 Ph u thu t c t b ung thư Amidan/thanh qu n và n o vét h ch c 4.500.000 68 Ph u thu t c t b ung thư có tái t o v t cơ da 4.500.000 Ph u thu t laser c t ung thư thanh qu n h h ng (chưa bao g m ng 69 6.000.000 n i khí qu n) Ph u thu t Laser trong kh i u vùng h ng mi ng (chưa bao g m ng 70 6.000.000 n i khí qu n) Ph u thu t n o vét h ch c , truy n hóa ch t đ ng m ch c nh (chưa 71 4.500.000 bao g m hoá ch t) 72 Ph u thu t n i soi m khe gi a, n o sàng, ngách trán, xoang bư m 4.000.000 Ph u thu t n i soi c t u nhú đ o ngư c vùng mũi xoang (chưa bao 73 5.000.000 g m keo sinh h c) C2.5 RĂNG HÀM M T C2.5.1 Ph u thu t răng, mi ng 1 Ph u thu t nh răng đơn gi n 100.000 2 Ph u thu t nh răng khó 120.000 3 Ph u thu t c t l i trùm 60.000 4 R ch áp xe trong mi ng 35.000 5 R ch áp xe d n lưu ngoài mi ng 35.000 6 C đ nh t m th i g y xương hàm (bu c ch thép, băng c đ nh) 130.000 7 Nh chân răng 80.000 8 M l y nanh răng 140.000 9 C t cu ng 01 chân 120.000 10 N o túi l i 01 sextant 30.000 11 N n tr t kh p thái dương hàm 25.000 12 L y u lành dư i 3cm 400.000 13 L y u lành trên 3cm 500.000 14 L y s i ng Wharton 500.000 15 Nh răng ng m dư i xương 360.000 16 Nh răng m c l c ch 200.000 17 B m gai xương trên 02 răng 80.000 18 C t u l i, l i xơ đ làm hàm gi 110.000
 17. 19 C t, t o hình phanh môi, phanh má ho c lư i (không gây mê) 130.000 20 C m và c đ nh l i m t răng b t kh i huy t răng 230.000 N p liên k t đi u tr viêm quanh răng 01 vùng (bao g m c n p liên 21 780.000 k t b ng kim lo i đúc) 22 Ph u thu t l t v t, n o xương răng 01 vùng 400.000 23 C t u l i đư ng kính t 2cm tr lên 150.000 Ph u thu t ghép xương và màng tái t o mô có hư ng d n (chưa bao 24 350.000 g m màng tái t o mô và xương nhân t o) C2.5.2 Đi u tr răng 1 Hàn răng s a sâu ngà 70.000 2 Trám bít h rãnh 90.000 3 Đi u tr răng s a viêm tu có h i ph c 110.000 4 Đi u tr tu răng s a m t chân 210.000 5 Đi u tr tu răng s a nhi u chân 260.000 6 Ch p thép làm s n 170.000 7 Răng sâu ngà 140.000 8 Răng viêm tu h i ph c 160.000 9 Đi u tr tu răng s 1, 2, 3 300.000 10 Đi u tr tu răng s 4, 5 370.000 11 Đi u tr tu răng s 6, 7 hàm dư i 600.000 12 Đi u tr tu răng s 6, 7 hàm trên 730.000 13 Đi u tr tu l i 870.000 14 Hàn composite c răng 250.000 15 Hàn th m m composite (veneer) 350.000 16 Ph c h i thân răng có ch t 350.000 17 T y tr ng răng 01 hàm (có máng) (đã bao g m thu c t y tr ng) 900.000 18 T y tr ng răng 02 hàm (có máng) (đã bao g m thu c t y tr ng) 1.300.000 C2.5.3 Răng gi tháo l p 1 Hàm khung đúc (chưa tính răng) 750.000 2 M t hàm tháo l p nh a toàn ph n (14 răng) 650.000 C2.5.4 Răng gi c đ nh Răng gi c đ nh trên Implant (chưa bao g m Implant, cùi gi thay 1 4.800.000 th ) 2 M t đơn v s kim lo i 700.000 3 M t đơn v s toàn ph n 1.000.000
 18. 4 M t tr thép 550.000 5 M t ch p thép c u nh a 600.000 6 C u nh a 03 đơn v 220.000 7 C u s kim lo i 03 đơn v 1.800.000 C2.5.5 N n ch nh răng 1 Hàm d phòng lo i tháo l p 500.000 2 Hàm d phòng lo i g n ch t 750.000 3 L c n n ch nh ngoài m t Headgear (đã bao g m Headgear) 2.400.000 4 L c n n ch nh ngoài m t Facemask (đã bao g m Facemask) 3.000.000 5 Hàm đi u tr ch nh hình lo i tháo l p đơn gi n 900.000 6 Hàm đi u tr ch nh hình lo i tháo l p ph c t p 1.500.000 7 Hàm đi u tr ch nh hình lo i g n ch t t ng ph n cung răng 3.500.000 8 Hàm đi u tr ch nh hình lo i g n ch t toàn cung răng đơn gi n 5.800.000 Hàm đi u tr ch nh hình lo i g n ch t toàn cung răng ph c t p (kéo 9 7.000.000 răng ng m…) 10 Hàm duy trì k t qu lo i tháo l p 220.000 11 Hàm duy trì k t qu lo i c đ nh 400.000 12 L y khuôn đ nghiên c u ch n đoán (hai hàm) 70.000 C2.5.6 S a l i hàm cũ 1 Làm l i hàm 200.000 2 S a hàm 60.000 3 G n l i ch p, c u (01 đơn v ) 50.000 C2.5.7 Các ph u thu t hàm m t S d ng n p có l i c u trong ph c h i sau c t đo n xương hàm dư i 1 2.000.000 (chưa bao g m n p có l i c u và vít thay th ) Ph u thu t c t xương hàm trên/hàm dư i, đi u tr l ch kh p c n và 2 2.400.000 k t h p xương b ng n p vít (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng n p 3 1.200.000 vít (01 bên) (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng 4 xương, s n t thân (01 bên) và c đ nh b ng n p vít (chưa bao g m 2.100.000 n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng 5 xương, s n t thân (02 bên) và c đ nh b ng n p vít (chưa bao g m 2.200.000 n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm trên do b nh lý và tái t o b ng hàm 6 3.200.000 đúc titan, s , composite cao c p (chưa bao g m n p, vít thay th )
 19. 7 Ph u thu t đi u tr lép m t (chưa bao g m v t li u đ n thay th ) 1.900.000 Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 01 bên và tái t o b ng s n, 8 1.800.000 xương t thân (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 02 bên và tái t o b ng s n, 9 1.950.000 xương t thân (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 01 bên và tái t o b ng kh p 10 1.800.000 đúc titan (chưa bao g m n p có l i c u b ng titan và vít thay th ) Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 02 bên và tái t o b ng kh p 11 2.000.000 đúc titan (chưa bao g m n p có l i c u b ng titan và vít) Ph u thu t c t tuy n mang tai b o t n dây th n kinh VII có s d ng 12 2.100.000 máy dò th n kinh (chưa bao g m máy dò th n kinh) Ph u thu t khuy t h ng l n vùng hàm m t b ng v t da cơ (chưa bao 13 1.950.000 g m n p, vít) 14 Ph u thu t khuy t h ng l n vùng hàm m t b ng vi ph u thu t 2.000.000 15 Ph u thu t c t u máu l n vùng hàm m t 1.800.000 16 Ph u thu t c t u b ch m ch l n vùng hàm m t 1.800.000 17 Ph u thu t đa ch n thương vùng hàm m t (chưa bao g m n p, vít) 2.000.000 Ph u thu t m xương, đi u tr l ch l c xương hàm, kh p c n (chưa 18 2.200.000 bao g m n p, vít) Ph u thu t ghép xương răng trên b nh nhân khe h môi, vòm 19 2.300.000 mi ng (chưa bao g m xương) Tái t o ch nh hình xương m t trong ch n thương n ng (chưa bao 20 2.200.000 g m n p, vít) Ph u thu t tái t o xương quanh răng b ng ghép xương ho c màng tái 21 2.000.000 sinh mô có hư ng d n (chưa bao g m màng tái t o mô) 22 Ph u thu t đi u tr gãy xương hàm dư i (chưa bao g m n p vít) 1.600.000 23 Ph u thu t đi u tr gãy l i c u (chưa bao g m n p vít) 1.700.000 Ph u thu t đi u tr gãy gò má cung ti p 02 bên (chưa bao g m n p 24 1.900.000 vít) 25 Ph u thu t đi u tr gãy xương hàm trên (chưa bao g m n p, vít) 2.000.000 Ph u thu t c t u lành tính tuy n dư i hàm (chưa bao g m máy dò 26 2.100.000 th n kinh) 27 Ph u thu t nâng s ng mũi (chưa bao g m v t li u thay th ) 1.850.000 28 Ph u thu t t o hình môi m t bên 1.200.000 29 Ph u thu t t o hình môi hai bên 1.300.000 30 Ph u thu t t o hình khe h vòm mi ng 1.200.000 31 Ph u thu t t o hình khe h vòm mi ng t o v t thành h u 1.200.000 32 Ph u thu t căng da m t 1.200.000 33 C t u nang giáp móng 1.600.000
 20. 34 C t u nang c nh c 1.600.000 35 C t nang xương hàm t 2 - 5cm 1.800.000 36 Ph u thu t c t ung thư xương hàm trên, n o vét h ch 1.950.000 37 Ph u thu t c t ung thư xương hàm dư i, n o vét h ch 1.950.000 38 Ph u thu t t o hình khe h chéo m t 1.400.000 39 Ghép da r i m i chi u trên 5cm 1.500.000 40 Dùng laser, sóng cao t n trong đi u tr s o >2cm 1.300.000 41 Ph u thu t đi u tr viêm nhi m tưa lan, áp xe vùng hàm m t 1.400.000 Ph u thu t khâu ph c h i v t thương ph n m m vùng hàm m t, có 42 1.500.000 t n thương tuy n, m ch, th n kinh 43 Ph u thu t l y xương ch t, n o rò viêm xương vùng hàm m t 1.500.000 44 C t b nang sàn mi ng 1.650.000 45 Ph u thu t m xoang l y răng ng m 1.650.000 46 Ph u thu t c t dây th n kinh V ngo i biên 1.600.000 Ph u thu t t o hình phanh môi/phanh má/phanh lư i bám th p (gây 47 1.400.000 mê n i khí qu n) 48 C t u nh lành tính ph n m m vùng hàm m t (gây mê n i khí qu n) 1.500.000 49 Tiêm xơ đi u tr u máu ph n m m và xương vùng hàm m t 800.000 50 Ph u thu t n n sai kh p thái dương hàm đ n mu n 1.300.000 Sinh thi t u ph n m m và xương vùng hàm m t (gây mê n i khí 51 1.500.000 qu n) 52 Ph u thu t l y răng ng m trong xương 1.650.000 C2.6 B NG 1 Thay băng b ng (01 l n) 100.000 2 Vô c m trong thay băng b nh nhân b ng 100.000 3 S d ng gư ng khí hoá l ng đi u tr b ng n ng (01 ngày) 120.000 Siêu l c máu có k t h p th m tách trong 24h (chưa bao g m màng 4 2.000.000 l c và dây d n đi kèm) Siêu l c máu có k t h p th m tách trong 48h (chưa bao g m màng 5 2.500.000 l c và dây d n đi kèm) Siêu l c máu không k t h p th m tách trong 24h (chưa bao g m 6 1.500.000 màng l c và dây d n đi kèm) Siêu l c máu không k t h p th m tách trong 48h (chưa bao g m 7 2.300.000 màng l c và dây d n đi kèm) Ghép da d lo i (da ch, da l n…) trong đi u tr b ng (chưa bao g m 8 50.000 da ghép) 9 Ghép da t thân trong đi u tr b ng 60.000 10 Ghép màng t bào nuôi c y trong đi u tr b ng (chưa bao g m màng 300.000
Đồng bộ tài khoản