intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 200/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

74
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 200/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt - May Hòa Thọ thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 200/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 200/2005/Q§­TTg  n g µ y   0 8   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   c h u y Ó n   C « n g   t y   D Ö t   ­   M a y  Hßa Thä thuéc Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam  thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ níc mét thµnh viªn  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n   cø    NghÞ   ®Þnh  sè   63/2001/N§­CP   ngµy  14   th¸ng   9   n¨m 2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­   May ViÖt Nam, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   ChuyÓn C«ng ty DÖt ­ May Hßa Thä  ­ doanh  nghiÖp   thµnh   viªn  h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thuéc  Tæng   c«ng   ty   DÖt ­ May ViÖt Nam thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn DÖt ­ May Hßa Thä. C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn  DÖt ­ May Hßa Thä  cã  con dÊu riªng,  ® îc më  tµi kho¶n t¹i  ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt,  ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ cña C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp. ­ Tªn gäi ®Çy ®ñ: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc  mét thµnh viªn DÖt ­ May Hßa Thä. ­ Tªn giao dÞch quèc tÕ: Hoa Tho Textile and Garment  one Member of State Responsibility Limited Company. ­ Tªn viÕt t¾t tiÕng Anh: HOTEXCO. ­ Vèn ®iÒu lÖ: 30 tû ®ång (ba m¬i tû ®ång). ­ Trô  së  chÝnh: sè  36 ¤ng  Ých §êng, Hßa Vang, thµnh  phè §µ N½ng.
  2. 2 § i Ò u   2.   Ngµnh nghÒ  kinh doanh chÝnh cña C«ng ty:  s¶n xuÊt, kinh doanh ­ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i  s¶n   phÈm   sîi,   may   mÆc,   nguyªn   phô   liÖu,   thiÕt   bÞ,   phô  tïng   phôc   vô   cho   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   sîi,   may   mÆc   vµ  kinh   doanh   c¸c   ngµnh   nghÒ   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. §i Ò u  3.  Tæ chøc vµ ho¹t ®éng 1. M« h×nh qu¶n lý cña C«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.  §iÒu   4.  Tæ   chøc   ®îc   Nhµ   níc   ñy   quyÒn   lµ   ®¹i   diÖn  chñ së h÷u: Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam. §Þa chØ : sè 25 Bµ TriÖu ­  quËn Hoµn KiÕm ­ thµnh phè  Hµ Néi. Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ c«ng ty. §iÒu   5.  C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh viªn DÖt ­ May Hßa Thä  cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ  sö   dông   cã   hiÖu   qu¶   vèn,   tµi   s¶n   do   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam giao  ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm  vô  ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh; kÕ  thõa mäi quyÒn vµ  nghÜa vô cña C«ng ty DÖt ­ May Hßa Thä. §iÒu 6.  Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   DÖt   ­   May   Hßa   Thä   cã   tr¸ch  nhiÖm x©y dùng §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng ty  tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam  phª duyÖt; bæ nhiÖm Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n  trëng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 7.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi   ®ång  qu¶n trÞ  Tæng  c«ng ty  DÖt ­ May  ViÖt Nam,  Tæng gi¸m  ®èc C«ng ty DÖt ­ May Hßa Thä  vµ  Héi  ®ång qu¶n   trÞ  C«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn  DÖt ­ May  Hßa  Thä  chÞu  tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt   ®Þnh  nµy.
  3. 3   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2