Quyết định 200-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định 200-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 200-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 200-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ S è  200­T T G   G µ Y  28­12­1992 N  V Ò  VI Ö C  X U Ê T   ¶ N   µ  P H¸T H µ N H   « N G  B¸ O B V C  N í C  é N G  H O µ  X∙ H é I C H ñ  N G H Ü A  VI Ö T   A M . C N THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy  Õ   µm  Öc  ña  Ýnh  ñ  cø  ch l vi c Ch ph ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  CP   µy  th¸ng12  s 13­ ng 1    n¨m 1992; Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m  ®Ò ngh c B tr   nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 C«ng  b¸o  íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ã  Ö m   ô  ¨ng  n  ho x∙ h   ngh Vi   c nhi v® c¸c v¨n  Ön  ña  èc  éi,Uû     ki c Qu h   ban  êng  ô  èc  éi,Chñ   Þch  íc,NghÞ   th v Qu h  t n  quyÕt, NghÞ   nh   ña  Ýnh   ñ,    ®Þ c Ch ph Quy Õt  inh, ChØ   Þ  ña  ñ   íng, ®   th c Th t   Quy Õt  nh,  ®Þ ChØ   Þ,Th«ng   ña    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  th   t c c¸c B tr   tr c quan  ngang  Bé  µ  ñ  ëng  ¬  v Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  ã  thu   ph c chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc®èi l  n    víi µnh,lÜnh  ùc   ng   v trongc¶  íc.  n §i Ò u 2 C«ng  ® îcc«ng  è  b¸o    b c«ng  khaivµ    µnh  éng  i   ph¸th r r∙ trong c¸c c¬        quan  Nhµ   íc,®oµn  Ó,c¸ctæ  n  th     chøc  kinhtÕ    éi, n  Þ  ò    x∙h   ®¬ v v trang vµ  ©n  ©n,    nh d t¹o ®iÒu  Ön    ki cho  Öc  Êp  µnh  òng    vi ch h c nh gi¸m    Öc    µnh    s¸tvi thih c¸c ph¸p  luËt, ñ  ¬ng,chÝnh    ch tr   s¸ch,chÕ     ña  µ   íc.   ®é c Nh n C«ng b¸o  òng  îc ph¸thµnh  éng  i c ®    r r∙ cho    ©n,  ¬  c¸ nh c quan  ¹igiao, ngo     tæ  chøc  èc  Õ,tæ  qu t   chøc  kinh tÕ  ícngoµit¹ ViÖtNam   ã    n     i   c nhu  Çu. c V¨n  b¶n  ¨ng    ® trªnC«ng    ã    Þnh    b¸o c gi¸tr   v¨n b¶n  Ýnh. ch §i Ò u 3 V¨n phßng  Ýnh  ñ  Þu  Ch ph ch tr¸chnhiÖm   Êt b¶n    xu   C«ng b¸o  íc Céng  n  hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam. x∙h   ngh Vi   §i Ò u 4 Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay  Õ    th c¸c quy  nh  íc ®©y   Ò   ®Þ tr   v C«ng  b¸o  µ  ã  vc hiÖu  ùc kÓ   õ ngµy  l   t  ban  µnh. Bé   ëng, Chñ   Ö m   h   tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ch ph cã tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ô  Ó  Öc  öiv¨n b¶n  ¨ng    h  c th vi g     ® C«ng  vµ  chøc  b¸o  tæ  chØ  o  Öc  Êtb¶n  µ    µnh  ®¹ vi xu   v ph¸th C«ng b¸o.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản