intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 201/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

68
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 201/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 201/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­­ Sè  :  201/2005/ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ Néi, ngµy 09 th¸ng  8  n¨m 2005 quyÕt ®Þnh  VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty Rau qu¶,  n«ng s¶n sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo  m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con ______________ Thñ tíng chÝnh phñ C¨n   cø   LuËt   Tæ   chøc   ChÝnh   phñ   ngµy   25   th¸ng   12  n¨m 2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè  13/1999/QH10 ngµy 12  th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc sè  14/2003/QH11  ngµy 26 th¸ng 11                n¨m 2003;     C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   09  th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc qu¶n lý  Tæng c«ng ty nhµ níc vµ chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty  mÑ, c«ng ty con;     Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   trëng   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n,           QUYÕT §ÞNH : §iÒu 1.  Phª duyÖt §Ò  ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty Rau  qu¶,   n«ng   s¶n   thuéc   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   sang   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   theo   m«   h×nh  c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con, víi nh÷ng néi dung chÝnh  nh sau:   1. C«ng ty mÑ  ­ Tæng c«ng ty Rau qu¶, n«ng s¶n  lµ c«ng ty nhµ níc, cã  t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu  riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc vµ  c¸c 
  2. 2 ng©n   hµng;   trùc   tiÕp   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng   s¶n  xuÊt ­ kinh doanh vµ  cã  vèn  ®Çu t  vµo c¸c c«ng ty  con, c«ng ty liªn kÕt; chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ  ph¸t triÓn vèn nhµ níc t¹i C«ng ty vµ  vèn ®Çu t vµo  c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt. Tªn   giao   dÞch   quèc   tÕ   lµ  Vietnam   National  Vegetable fruit and Agricultural product Corporation ViÕt t¾t: Vegetexco vietnam Trô   së   chÝnh:   sè   2   Ph¹m   Ngäc   Th¹ch,   §èng   §a,  thµnh phè Hµ Néi.  C«ng ty mÑ   ®îc h×nh thµnh trªn c¬  së  tæ chøc l¹i  V¨n phßng Tæng c«ng ty Rau qu¶, n«ng s¶n, c¸c doanh  nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc vµ C«ng ty Gièng Rau qu¶.   C¬  cÊu qu¶n lý  cña C«ng ty mÑ  bao gåm: Héi  ®ång  qu¶n   trÞ,   Ban   KiÓm   so¸t,   Tæng   gi¸m   ®èc   vµ   bé   m¸y  gióp viÖc. 2. C«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt: cã  t c¸ch ph¸p  nh©n, cã tµi s¶n, tªn gäi, bé m¸y qu¶n lý  riªng, tù  chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù trong ph¹m vi sè tµi s¶n cña  doanh nghiÖp;  ®îc tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt t¬ng øng víi h×nh thøc ph¸p lý  cña  c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt. 3. C¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ, ngµnh nghÒ  kinh doanh cña  c«ng   ty   mÑ   vµ   c«ng   ty   con,   c«ng   ty   liªn   kÕt;   tæ  chøc, qu¶n lý  c«ng ty mÑ; quan hÖ  gi÷a c«ng ty mÑ  víi chñ  së h÷u Nhµ níc vµ  víi c¸c c«ng ty con, c«ng  ty liªn kÕt  ®îc quy  ®Þnh trong §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña c«ng ty mÑ.  4. C«ng ty mÑ cã tr¸ch nhiÖm kÕ thõa c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô ph¸p lý cña Tæng c«ng ty Rau qu¶, n«ng s¶n. 5.   Lé   tr×nh   s¾p   xÕp   l¹i   vµ   chuyÓn   Tæng   c«ng   ty  Rau qu¶, n«ng s¶n sang tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo m«  h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con nh Phô lôc kÌm theo. §iÒu 2.  1.   Giao   Bé   trëng   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng th«n :
  3. 3 ­  ChØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n nµy.  ­ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty mÑ; h×nh thµnh c¸c  c«ng   ty   con,   c«ng   ty   liªn   kÕt   nãi   t¹i   kho¶n   1   vµ  kho¶n   2   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. ­ Phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng  ty mÑ. ­ QuyÕt ®Þnh chuyÓn giao quyÒn qu¶n lý vèn nhµ n­ íc  ë  mét sè  doanh nghiÖp cã  ngµnh nghÒ  kinh doanh,  c«ng nghÖ, thÞ  trêng… t¬ng  ®ång vÒ  Tæng c«ng ty Rau  qu¶,   n«ng   s¶n   ®Ó   më   réng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   ®a  ngµnh,   n©ng   cao   n¨ng   lùc,     hiÖu   qu¶   vµ   søc   c¹nh   tranh cho doanh nghiÖp.   2. Giao Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt Quy chÕ  tµi chÝnh cña c«ng ty mÑ. §iÒu 3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.   Bé trëng c¸c Bé: N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng  th«n, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Néi vô, Lao ®éng  ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt   Nam   vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.   KT. THñ tíng Phã Thñ tíng N¬i nhËn: ­ Nh §iÒu 3; ­ Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ;  ­ V¨n phßng Quèc héi; ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc; ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;  ­ Ban Kinh tÕ Trung ¬ng; ­ Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ PTDN;  NguyÔn TÊn Dòng ®∙ ký ­ Tæng c«ng ty Rau qu¶, n«ng s¶n; ­ VPCP: BTCN vµ c¸c PCN,    Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng ChÝnh phñ, 
  4. 4   c¸c Vô: TH, NN, KTTH, C«ng b¸o;  ­ Lu:  VT, §MDN (5). HL.                           
  5. 5 Phô lôc S¾p xÕp l¹i vµ chuyÓn Tæng c«ng ty Rau qu¶, n«ng s¶n sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­  c«ng ty con (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè201 /2005/Q§­TTg ngµy  09 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) ____ I. C¸c C«ng ty con: 1. Doanh nghiÖp ®∙ cæ phÇn ho¸ : ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Rau qu¶, ­ C«ng ty cæ phÇn Thùc phÈm XuÊt khÈu T©n B×nh, ­ C«ng ty cæ phÇn Thùc phÈm XuÊt khÈu B¾c Giang, ­ C«ng ty cæ phÇn In vµ Bao b× Mü Ch©u, ­ C«ng ty cæ phÇn C¶ng rau qu¶  ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n vµ thùc  phÈm thµnh phè                Hå ChÝ Minh, 2.     C«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸   n¨m  2005: ­  C«ng ty Thùc phÈm xuÊt khÈu §ång Giao. II. C¸c c«ng ty liªn kÕt: 1. Doanh nghiÖp ®∙ cæ phÇn ho¸ : ­ C«ng ty cæ phÇn Thùc phÈm xuÊt khÈu Hng Yªn, ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Tam HiÖp, ­ C«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt vµ  DÞch vô  xuÊt nhËp  khÈu rau qu¶ Sµi Gßn, ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   XuÊt   nhËp   khÈu   ®iÒu   vµ   hµng   n«ng s¶n thùc phÈm thµnh phè Hå ChÝ Minh, ­ C«ng ty cæ phÇn VIAN, ­ C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ  s¶n xuÊt vËt liÖu  x©y dùng, ­ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ Th¬ng m¹i,     ­ C«ng ty cæ phÇn §Çu t  XuÊt nhËp khÈu n«ng l©m  s¶n chÕ biÕn,
  6. 6 ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu rau qu¶ I, ­ C«ng ty cæ phÇn VËt t vµ XuÊt nhËp khÈu, ­ C«ng ty cæ phÇn VËt t c«ng nghiÖp vµ thùc phÈm, ­ C«ng ty cæ phÇn Rau qu¶ Sa Pa. 2.  Doanh nghiÖp liªn doanh: ­ C«ng ty liªn doanh §ONA­NEWTOWER, ­  C«ng ty liªn doanh hép s¾t TOVECAN, ­ C«ng ty liªn doanh níc gi¶i kh¸t LUVECO, ­ C«ng ty liªn doanh Bao b× CROWN VINALIMEX, ­ C«ng ty liªn doanh VINAHARRIS­ VINALIMEX. 3. C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ n¨m 2005  ­ 2006: ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Rau qu¶ Thanh Ho¸, ­ C«ng ty Giao nhËn vµ XuÊt nhËp khÈu H¶i Phßng, ­   C«ng   ty   XuÊt   nhËp   khÈu   n«ng   s¶n   thùc   phÈm   Hµ  Néi, ­ C«ng ty Rau qu¶ Hµ TÜnh, ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Rau qu¶ II ­ §µ N½ng, ­   C«ng   ty   XuÊt   nhËp   khÈu   n«ng   s¶n   vµ   thùc   phÈm  chÕ biÕn §µ N½ng, ­   C«ng   ty   ChÕ   biÕn   thùc   phÈm   xuÊt   khÈu   Kiªn   Giang. III. Doanh nghiÖp ph¸ s¶n n¨m 2005: ­ C«ng ty ChÕ biÕn thùc phÈm xuÊt nhËp khÈu Qu¶ng  Ng∙i ./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2