Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
1
download

Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban biên tập chương trình thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  201/TTg  n g µ y   T t p s 04 th¸ng 4 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c  th µ nh  Ë p B a n  biªn t Ë p ch ¬ n g  tr× nh  Ó   l th thao, gi¶i Ý,  tr  th«ng  tin kinh t Õ  trù c thu é c § µi truy Ò n  h × n h  Vi Ö t N a m Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 52/CP  µy  th¸ng 8  ng 16    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  µitruyÒn  ×nh  c §  h ViÖtNam;   X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c  µitruyÒn  ×nh  Öt Nam   µ  é   ­ ®è §   h Vi   v B tr ëng,Trëng    ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Thµnh lËp Ban biªn tËp  ¬ng  ×nh  Ó     ch tr Th thao, gi¶itrÝ,     th«ng    tinkinhtÕ  ùcthuéc §µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam.   tr      h Vi   Chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  c Ban    Ëp  ¬ng  ×nh biªnt ch tr   Th Ó   thao,gi¶i Ý,th«ng        tr tinkinhtÕ  Tæng    do  Gi¸m  c  µiTruyÒn  ×nh  Öt ®è §   h Vi   Nam   quy  nh  ®Þ sau      æi  èng  Êt víi é  ëng,Trëng  khitrao® th nh     tr B   ban    Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ.   b Ch ph §i Ò u 2. Tæng  Gi¸m  c  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,  é   ëng, Tr­ ®è §   h Vi   B tr   ëng ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  Þu  ­  b Ch ph ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản