Quyết định 2019/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 2019/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2019/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2019/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 2019/Q -BKHCN Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T T CH C VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUY N CH TRÌ NHI M V KH&CN C L P C P NHÀ NƯ C B T U TH C HI N TRONG K HO CH NĂM 2010 B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 67/2006/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t phương hư ng, m c tiêu, nhi m v khoa h c công ngh ch y u giai o n 5 năm 2006 – 2010; Căn c Quy t nh s 10/2007/Q -BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B KHCN v vi c ban hành Quy nh tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c công ngh c p Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 1873/Q -BKHCN ngày 8/9/2009 c a B trư ng B KHCN v vi c phê duy t b sung danh m c d án s n xu t th nghi m c l p c p Nhà nư c giao tr c ti p th c hi n trong k ho ch năm 2010; Căn c k t qu làm vi c và ki n ngh c a các H i ng KH&CN tư v n xét ch n, tuy n ch n t ch c và cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c l p c p Nhà nư c năm 2010; Theo ngh c a các Ông V trư ng V Khoa h c và Công ngh các ngành Kinh t - K thu t và V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH i u 1. Phê duy t t ch c và cá nhân trúng tuy n ch trì th c hi n 01 D án S n xu t th nghi m c l p c p Nhà nư c th c hi n trong k ho ch năm 2010 (Ph l c kèm theo). i u 2. T ch c và cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh cl p c p Nhà nư c nêu t i i u 1 có trách nhi m hoàn ch nh Thuy t minh tài, d án theo ki n ngh c a H i ng KH&CN tư v n xét ch n, tuy n ch n t ch c và cá nhân ch trì nhi m v KH&CN B Khoa h c và Công ngh thNm nh và phê duy t n i dung, kinh phí theo quy nh.
  2. i u 3. Th trư ng các t ch c ch trì và cá nhân ch nhi m tài, d án, các Ông V trư ng V Khoa h c và Công ngh các ngành Kinh t - K thu t, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v có liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B , ngành ch qu n; - Lưu: VT, V KHTC. Tr n Qu c Th ng PH L C DANH M C T CH C VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUY N CH TRÌ TH C HI N TÀI, D ÁN SXTN C L P C P NHÀ NƯ C B T U TH C HI N TRONG K HO CH NĂM 2010 (Kèm theo Quy t nh s 2019/Q -BKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B KH&CN) Cá nhân ch Ghi TT Tên D án SXTN T ch c ch trì trì chú 1 S n xu t th nghi m Công ty TNHH Nhà nư c TS. Ph m v c-xin cúm A/H5N1 m t thành viên Thu c Quang Thái nhũ d u phòng b nh Thú Y Trung ương – cho gia c m NAVETCO, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn
Đồng bộ tài khoản