Quyết định 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
40
download

Quyết định 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 206/2003/Q§-TTg ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ vÒ cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 1998 cña thñ tíng chÝnh phñ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt H¶i quan ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ vÒ cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau: 1. Kho¶n 3 vµ 4 §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “3. ViÖc më cöa hµng miÔn thuÕ phôc vô kh¸ch nhËp c¶nh t¹i mét sè s©n bay quèc tÕ vµ viÖc më cöa hµng miÔn thuÕ trong néi thµnh (Downtown Duty Free Shop) phôc vô kh¸ch nhËp c¶nh, kh¸ch chê xuÊt c¶nh vµ më cöa hµng miÔn thuÕ phôc vô c¸c ®èi tîng ngo¹i giao thuéc NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c Bé liªn quan. 4. VÞ trÝ ®Æt cöa hµng, kho hµng miÔn thuÕ ph¶i ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÊp thuËn hoÆc Bé, ngµnh qu¶n lý cho phÐp sö dông (®èi víi c¸c ®¬n vÞ do Bé, ngµnh trùc tiÕp qu¶n lý); Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan) x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t.” 2. Kho¶n 4 §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “4. Hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i d¸n tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh.” 3. Kho¶n d §iÒu 8 ®îc bæ sung, söa ®æi nh sau: “d. Thñy thñ ®îc mua hµng miÔn thuÕ phôc vô nhu cÇu c¸ nh©n trong thêi gian tÇu neo ®Ëu t¹i c¶ng ViÖt Nam ®Ó sö dông trªn tÇu vµ ngoµi l·nh h¶i ViÖt Nam. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i quy ®Þnh cô thÓ mÆt hµng vµ ®Þnh lîng hµng miÔn thuÕ mµ thuû thñ ®îc mua cho phï hîp víi thêi gian tÇu neo ®Ëu t¹i c¶ng ViÖt Nam.
  2. 2 Hµng miÔn thuÕ phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t chung cña thñy thñ trong thêi gian tÇu neo ®Ëu t¹i c¶ng ViÖt Nam ®îc b¸n theo ®¬n hµng cña thuyÒn trëng hoÆc cña ngêi ®¹i diÖn tÇu ®Ó sö dông trªn tÇu. Hµng miÔn thuÕ phôc vô nhu cÇu cña thuû thñ cho hµnh tr×nh tiÕp theo ®îc b¸n theo ®¬n hµng cña thuyÒn trëng hoÆc cña ngêi ®¹i diÖn tÇu. Sè hµng ho¸ nµy chÞu sù gi¸m s¸t cña H¶i quan cho ®Õn khi tÇu rêi c¶ng.” 4. §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp kinh doanh hµng miÔn thuÕ. Doanh nghiÖp kinh doanh hµng miÔn thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc b¸n hµng ®óng ®èi tîng, ®Þnh lîng quy ®Þnh vµ chÊt lîng cña hµng ho¸” §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản