intTypePromotion=1

Quyết định 2060/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 2060/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2060/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu và phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2060/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé thong m¹i sè 2060/2005/Q§­BTM  ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc ñy quyÒn phª duyÖt  k Õ   h o ¹ c h   n h Ë p   k h È u   t h µ n h   p h È m   ® Ó   k Õ t   h î p   v í i   s ¶ n   p h È m   x u Ê t  khÈu vµ phª duyÖt thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ,  ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu  cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi Bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 1 n¨m   2004 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Sau   khi   ®∙   trao   ®æi   víi   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng vµ Ban qu¶n lý Khu C«ng  nghÖ cao c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch vµ §Çu t, QuyÕt ®Þnh §iÒu   1.  Uû quyÒn cho Ban qu¶n lý Khu C«ng nghÖ cao  c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   phª   duyÖt   kÕ  ho¹ch nhËp khÈu thµnh phÈm ®Ó kÕt hîp víi s¶n phÈm xuÊt  khÈu vµ phª duyÖt thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  vËn   chuyÓn,   vËt   t,   nguyªn   liÖu   cña   doanh   nghiÖp   liªn  doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ  xuÊt, c¸c bªn hîp doanh theo hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh  thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña C¬ quan ®îc ñy quyÒn. §iÒu   2.   ViÖc   phª   duyÖt   kÕ   ho¹ch   nhËp   khÈu   thµnh  phÈm ®Ó kÕt hîp víi s¶n phÈm xuÊt khÈu ®îc thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1. S¶n phÈm xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi ph¶i phï hîp víi ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i GiÊy  phÐp ®Çu t. 2.  Sè lîng  thµnh  phÈm  nhËp khÈu  (®∙  tÝnh tû  lÖ hao  hôt)   ph¶i   phï   hîp   víi   sè   lîng   s¶n   phÈm   xuÊt   khÈu   cña  doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi.
  2. 2 3.   TrÞ   gi¸   c¸c   thµnh   phÈm   nhËp   khÈu   (tÝnh   theo   gi¸  CIF) chiÕm díi 40% trÞ gi¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu (tÝnh theo  gi¸ FOB). 4.   C¬   quan   ®îc   ñy   quyÒn   chØ   gi¶i   quyÕt   nhËp   khÈu  thµnh  phÈm  ®Ó kÕt  hîp  víi  s¶n  phÈm  xuÊt khÈu cña doanh  nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi sau khi doanh nghiÖp ®∙ cã  ®¬n ®Æt hµng hoÆc cã hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm. §iÒu   3.  ViÖc phª duyÖt thanh lý ®îc thùc hiÖn theo  c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   01/2005/TT­BTM   ngµy  06/01/2005   cña   Bé  Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   viÖc   thanh   lý  m¸y  mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu  cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   5.   C¸c   c¬   quan   nªu   t¹i   §iÒu   1,   Ch¸nh   V¨n  phßng Bé, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Thñ trëng c¸c  ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Bé vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2