Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
108
lượt xem
18
download

Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  207/Q§­N H 7  n g µ y  01  ® n th¸ng  n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ  m ë 7  Q th t Ý n d ô n g  n h Ë p  h µ n g  tr¶ ch Ë m Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   24/05/1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 58/CP  µy  ng 30/8/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi; l  v tr¶n     ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèiNg ©n   µng  µ   ­ l     h Nh n íc.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ë     Ýn  ch m th t dông  Ëp  µng    Ë m". nh h tr¶ch §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, ®Þ n c hi l   15  k t  k  thay  Õ    th c¸c quy  nh  ªnquan  n   Öc  ë    tÝn  ông  Ëp  µng    ®Þ li   ®Õ vi m th d nh h tr¶ chË m   ¹ c¸cv¨n b¶n  íi y  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc: t      i d  ®© c Th ®è Ng h Nh n ­ Quy  Õ     ch b¶o  l∙nh,t¸ b¶o     i   l∙nhvay  èn  ícngoµiban  µnh  v n    h theo Quy Õt  ®Þnh  sè  23/Q§­NH14  ngµy  21/02/1994; ­ ChØ  thÞ  06/NH7­  ngµy  CT 06/06/1996 vÒ     êng    t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ývay    înícngoµi; l  tr¶n     ­C«ng    è    v¨n s 434/CV­NH7   µy  ng 05/08/1996 híng dÉn  ô  Ó  ét  è  éi     c th m s n   dung  ña  c ChØ   Þ  th 06/NH7­   µy  CT ng 06/06/1996. §i Ò u 3. Ch¸nh  phßng  èng  c,  ñ  ëng    n  Þ  éc v¨n  Th ®è Th tr c¸c ®¬ v thu   Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùc thuéc  tr   trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n  µng  ¬ng  ®è c¸c ng h th m¹i,ng©n  µng  u    µ    iÓn chÞu    h ®Ç t v ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
 2. 2 Q uy   Õ ch M ë  th t Ý n d ô n g  n h Ë p  h µ n g  tr¶ ch Ë m (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 207/Q§­NH7 ngµy  th¸ng7  01    n¨m 1997  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      Ýn  ông  Ëp  µng    Ë m   äit¾t lµ L/C    Ë m)  1: Th t d nh h tr¶ch (g       tr¶ch lµ m ét    nghiÖp  ô  ©n  µng  ôc  ô  v ng h ph v cho    c¸c doanh nghiÖp  Ëp  µng    nh h ho¸ tõnícngoµitheo ph¬ng         thøc thanh    Ýn  ông    to¸nt d chøng  õcã  ú  ¹n. t  k h §i Ò u 2: Ng ©n   µng  ùc  Ön  h th hi nghiÖp  ô  ë   v m L/C    Ë m   µ c¸c tr¶ ch l    ng©n  µng  ¹t®éng  ¹ ViÖt nam   ã    iÒu  Ön  h ho   ti    c ®ñ ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  ®Þ ti  6  chÕ   µy.C¸c  ©n  µng  n  ng h bao  å m:  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  g Ng h th m  doanh,ng©n    hµng  u    vµ  ®Ç t ph¸ttr Ón,ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn,  ©n  µng  ªn  i   h th m  ph ng h li   doanh,chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi(sau ®©y  äilµng©n  µng).    ng h n      g    h §i Ò u  3: §èi t ng ® îc Ng ©n  hµng m ë  L/C tr¶ chË m  lµ c¸c doanh   î   nghiÖp  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   ã    iÒu  c ®ñ ® kiÖn quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy.C¸c  ®Þ ti§i 7  ch n   doanh  nghiÖp bao  å m:  g Doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,hîp      h h   t¸c x∙,c«ng      Çn,    ty cæ ph doanh  nghiÖp  éc  thu c¸c  chøc  Ýnh  Þ    éi, tæ  ch tr x∙ h   doanh  nghiÖp  ªndoanh  íiníc ngoµi,doanh  li   v      nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi v n    (sau ®©y  äilµDoanh    g    nghiÖp). §i Ò u    Öc  ë   tr¶chË m     Ëp  Èu  µng      ïhîp  4: Vi m L/C    ®Ó nh kh h ho¸ ph¶iph   víichÝnh    s¸ch  Êt nhËp  Èu  µng  xu   kh h n¨m  ña  µ   íc,c¸c quy  nh  Ön  c Nh n     ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícli   c Nh n   ªnquan  n  ®Õ vay,tr¶nînícngoµivµ             c¸cquy  nh  ¹ Quy  ®Þ t i chÕ   µy. n §i Ò u 5:  Öc  ë   Vi m L/C    Ë m   Ëp    Æt   µng  Ch Ýnh  ñ  tr¶ch nh c¸c m h do  ph chØ  nh  îcthùc hiÖn  ®Þ ®    theo chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   ®¹ c Th t   ph C h ¬ n g  II §i Ò u ki Ö n th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô m ë  L/C tr¶ c h Ë m
 3. 3 §i Ò u 6:  ©n   µng  ùc  Ön  Ng h th hi nghiÖp  ô  ë   v m L/C    Ë m   tr¶ch ph¶icã    ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau,trõtr ng  îp ® Æc   Ötph¸p luËtcã     ê h   bi       quy  nh  ®Þ kh¸c: 6.1 §îcphÐp  ùc hiÖn     th   nghiÖp  ô  v thanh    èc  Õ: to¸nqu t 6.2 Cã     quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th b»ng   v¨n b¶n    ñ tôcvµ  å  ¬  Çn  ÕtvÒ   c¸cth     h s c thi   nghiÖp  ô  ë   µ  v m v thanh  to¸n L/C    theo th«ng  Ö  l thanh to¸n quèc  Õ  Ò   Ýn    tvt dông chøng  õcña  t  Phßng  ¬ng  ¹iquèc  Õ  µ  ïhîp víi th m  t v ph       Quy  Õ   µy; ch n 6.3 Tu ©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   ý  ü,cÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n  µ      th     ®Þ v k qu   c  ch t   v b¶o l∙nhtheo quy  nh  ¹ Ch ¬ng  I     ®Þ t  i II Quy  Õ   µy;   ch n 6.4  Ých  Ëp  ü  Tr l qu b¶o    l∙nhtheo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ü  ®Þ hi h v qu b¶o    l∙nh vµ    t¸ b¶o  i l∙nh; 6.5 Sè      d L/C    Ë m   ¾n  ¹n (tõ1  tr¶ch ng h     n¨m  ëxuèng)ph¶in»m   tr       trongh¹n    møc  vay  µ  v b¶o    ¾n   ¹n  l∙nh ng h theo quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  ®Þ c Th ®è Ng h Nhµ   íctõng thêikú; n     6.6 Ng ©n  µng    h kh«ng  ã  îqu¸ h¹n  ícngoµiph¸tsinh tõ nghiÖp  ô  ë   c n    n         vm L/C    Ë m; tr¶ch §i Ò u  7: Doanh nghiÖp  èn   ë   mu m L/C    Ë m   tr¶ ch ph¶i cã    iÒu    ®ñ ® kiÖn  sau: 7.1 §èivíi      L/C    Ë m   ¾n  ¹n: tr¶ch ng h 7.1.1§îcphÐp     kinhdoanh  ÊtnhËp  Èu  ùctiÕp;   xu   kh tr   7.1.2Cã   ×nh  ×nh  µichÝnh  µnh  ¹nh   t h t  l m (kinhdoanh  ã  ikh«ng  ã  î   c l∙ , c n  qu¸ h¹n  íing©n  µng) vµ  ¬ng      v  h   ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¶  ; thi 7.1.3Cã   ý   k quü  µ/hoÆc   ã  µis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp,  v c t  c c  ch hoÆc   îc ng©n  µng, doanh  ®  h   nghiÖp kh¸cb¶o      l∙nhtheo quy  nh  ¹ ch¬ng  I   ®Þ t i II Quy  Õ   µy;   ch n 7.1.4Kú   ¹n    h thanh    ña  to¸n c L/C    Ë m   Ëp  tr¶ch nh nguyªn,nhiªn,vËt liÖu        phôc  ô  v s¶n  Êtvµ  µng    ïng tèi a  µ1  xu   h tiªud     l   n¨m. ® 7.2 §èivíi      L/C    Ë m   tr¶ch trung,dµih¹n (thêi ¹n trªn1            n¨m): h Doanh nghiÖp ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý      vi ® k vay  èn  ícngoµitheo    v n    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. hi h c Ng h Nh n C h ¬ n g  III K ý  q u ü , c Ç m  c è , th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh, thanh to¸n §i Ò u    8: Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng,tuú theo  ×nh  ×nh  ®è Ng h    t h thùc  Õ  Ò   t v s¶n  Êt  xu kinh  doanh, kh¶    n¨ng  µichÝnh  µ  tÝn  ña  õng  t  v uy  ct doanh  nghiÖp,® Æc   Ötcña  Ëtthµng    Ëp  Èu,quyÕt ®Þnh    ông    bi   v    ho¸ nh kh     ¸p d m ét  hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  ýquü,cÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n,b¶o  (k     c  ch t     l∙nh)®Ó   ¶m     ® b¶o  håinî.ChØ   dông  ¬ng  thu      ¸p  ph thøc  Ç m   è  c c b»ng  Ýnh  ch hµng  Ëp  Èu  i víi ÷ng  êng  îp ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  nh kh ®è     nh tr h    t  ph cho  Ðp. ph Riªng ®èi víi   Æt   µng       m c¸c h n»m   trong danh  ôc  µ   ích¹n  Õ   Ëp    m Nh n   ch nh khÈu (danh  ôc  Æt   µng  µy  µng  m m h nh n¨m  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   c«ng  do  K ho v§ t
 4. 4 bè),c¨n cø  ×nh  ×nh  ô  Ó  µ  Ýnh    t h c th v ch s¸ch nhËp  Èu  µng    ña  µ   ­   kh h ho¸ c Nh n íc,Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquyÕt  nh    ®è Ng h Nh n   ®Þ møc  ý  ü  èithiÓu  i víi k qu t   ®è     tõng  êikú. Møc   ý  ü    th     k qu trªnmøc   èithiÓu  ãi t¹  iÓ m   µy  Tæng   t  n  i ® n do  gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) Ng ©n  µng  Õt ®Þnh. ®è   h quy   §i Ò u    9: Doanh  nghiÖp  ë   m L/C    Ë m   tr¶ch kh«ng  îcký  ü  ®   qu b»ng  èn  v vay  ©n  µng  Ng h hoÆc     c¸ckho¶n  èn  ang  îcNg ©n  µng  v® ®  h b¶o  l∙nh. §i Ò u 10:  Öc  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  µ  Vi c c  ch t  v b¶o    l∙nh quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   µy  ch n ph¶ithùc hiÖn      theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   Ç m   è, thÕ  ®Þ hi h vc c  chÊp  µis¶n  µ  t  v b¶o    l∙nhvay  èn  ©n  µng. v ng h §i Ò u 11:  ©n   µng  Þu  Ng h ch tr¸chnhiÖ m     thanh to¸n víiníc ngoµi vÒ          gi¸trÞ c¸c L/C    Ë m   m ×nh  ë   ∙  Êp  Ën  î.Doanh      tr¶ch do  m ® ch nh n  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖm  thanh    to¸n cho  ©n   µng    Ng h theo  ng   ®ó cam   Õt  ÷a  k gi Doanh  nghiÖp  µ  ©n   µng      î  íc ngoµi ®óng  ¹n. N Õ u   v Ng h ®Ó tr¶ n n     h  Doanh  nghiÖp  kh«ng  thanh to¸n ® îc (toµn  é     b hoÆc   ét  Çn)  m ph cho  ©n   µng  n     Ng h ®Õ khi ®Õ n   ¹n,Doanh  h  nghiÖp  ph¶inhËn  î qu¸ h¹n  íiNg ©n   µng  µ    n    v   h v ph¶ichÞu      l∙i ph¹ttheo    quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v cho  vay b»ng  µi tÖ  ña  ©n   µng  ngo   c Ng h Nhµ   íckÓ   õ ngµy  ©n  µng  n   t  Ng h thanh    to¸ncho  ícngoµi.Ng ©n   µng  ã  Ó  n    h c th thùc hiÖn    Ön    c¸cbi ph¸p cÇn  Õt®Ó     åinîtheo quy  nh  ña    thi   thu h       ®Þ c Ph¸p  Ët lu   hoÆc   tho¶ thuËn  ÷a Ng ©n  µng  µ    gi   h v Doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  IV T h ñ  t ô c, th È m  q u y Ò n  k ý  v µ  m ø c  p h Ý m ë  L/C tr¶ c h Ë m §i Ò u    12: Trong  êih¹n  ngµy  i  íic¸c L/C    Ë m   ¾n   ¹n  th   10  ®è v     tr¶ch ng h vµ  êih¹n  ngµy  i  íic¸c L/C    Ë m   th   30  ®è v     tr¶ ch trung  µ  µi h¹n, kÓ   õ ngµy  vd    t  nhËn  å   ¬    ë   h s xin m L/M    Ë m,  ©n   µng  tr¶ ch Ng h ph¶i th«ng    b¸o cho  Doanh  nghiÖp  Õtý  Õn  Êp  Ën  bi   ki ch nh hay  õchèim ë   t    L/C    Ë m. tr¶ch §i Ò u 13: Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)  ©n   µng  µ ngêi ký  ë     ®è Ng h l    m L/C tr¶chË m.    Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n  µng  ã  Ó  û  Òn  ®è Ng h c th u quy b»ng    v¨n b¶n cho  ã   Ph tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  ®è hoÆc   cho Gi¸m  c  ®è hay  ã  Ph gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ùc thuéc  Ö   èng  ©n  µng  × nh  ý  µ  ùc hiÖn. tr   h th ng h m k v th     V¨n b¶n  û   u quyÒn   ph¶i x¸c  nh   â  ¹m    îc uû     ®Þ r ph vi ®   quyÒn.  êi ® îc uû  Ng     quyÒn kh«ng  îcuû  Òn  ¹cho  êikh¸c. ®   quy l i ng  
 5. 5 §i Ò u 14: Ng ©n   µng, tuú  h   theo  ×nh  ×nh  ùc  Õ  µ  t h th t v kh¶ n¨ng  µi t  chÝnh  ña  õng  ct doanh  nghiÖp,quy  nh    ®Þ møc   Ý   Ýnh    è  Òn  ph t trªns ti Doanh  nghiÖp cßn  ph¶i thanh    to¸n cho  ©n   µng  ë     Ng h m L/C    Ë m,  ng  èi®a   tr¶ch nh t   kh«ng  îtqu¸ 1%/n¨m. PhÝ   ë   v      m L/C,söa  æi    ® L/C thanh    to¸nL/C    Ë m     tr¶ch do Ng ©n  µng  h quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  V C « n g  t¸c ki Ó m  tra,  thanh tra, ö  l ý  x §i Ò u 15: Ng ©n   µng  Þu  ù  Óm     h ch s ki tra,thanh    ña  ©n   µng  tra c Ng h Nhµ   íc,Doanh  n  nghiÖp  Þu  ù  ch s gi¸m    Óm    ña  ©n   µng. §Þnh  ú  s¸t,ki trac Ng h   k hoÆc     Çn  Õt,Ng ©n   µng  µ   íc vµ/hoÆc   ©n   µng  Õn  µnh  khi c thi   h Nh n   Ng h ti h c«ng    Óm     t¸cki tra,thanh    ©n   µng, Doanh  tra.Ng h   nghiÖp  îckiÓm     ®  tra,thanh  tracã  Ö m   ô    nhi v cung  Êp  y    ×nh  ×nh, sè  Öu vµ  c ®Ç ®ñ t h   li   chøng  õ li   t   ªnquan  ®Õ n   Öc  ë   µ  vi m v thanh  to¸n L/C    Ë m     tr¶ ch cho  Öc  Óm     vi ki tra,thanh    ãi tra n   trªn. Öc  Óm     Vi ki tra,thanh    îcthùc hiÖn  ng  tra®     ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      16: Tæ chøc,c¸ nh©n    ¹m     viph Quy  Õ   µy,tuú theo  ch n     møc    ®é vi ph¹m,  Ï bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh, båi th ng  Öth¹itheo    s   x ph   ch     ê thi     quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp    ¹m  lu   h vi ph nghiªm  äng  ã  Ó  Þ     tr c th b truy cøu  tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù  s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI C h Õ  ® é  b¸o c¸o §i Ò u 17:  õ  êng  îp  t  Êt,hµng  Tr tr h ®é xu   th¸ng chË m   Êt  µo  µy    nh v ng 10 th¸ng  Õp  ti theo, Ng ©n   µng    h ph¶i göi Ng ©n   µng  µ   íc (Vô     h Nh n   Qu¶n  ý l  ngo¹ihèi)vµ        chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    a  µn    Ng h Nh n     ph trªn®Þ b c¸c b¸o c¸o sau  y:    ®© ­ B¸o    c¸o  tæng  îp  ×nh  ×nh  ë,  Êp  Ën  î vµ  ht h m ch nh n   thanh to¸n L/C      tr¶ chË m   theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm.   s 1  k ­ B¸o  tæng  îp  ×nh  ×nh  î qu¸ h¹n    c¸o  ht h n    ph¸tsinh tõ nghiÖp  ô       v L/C    tr¶ chË m   theo M É u   è  ®Ýnh  Ìm.   s 2  k ­B¸o      Õtnîqu¸ h¹n L/C    Ë m     c¸o chiti         tr¶ch theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm.   s 3  k §i Ò u 18: Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph tæng  îp h  vµ      ©n  µng  µ   íc(Vô  b¸o c¸o Ng h Nh n   qu¶n  ýNgo¹ihèi)theo quy  nh  íi y: l       ®Þ d  ®© ­ B¸o    c¸o nhanh    êng  îp    ¹m  c¸c tr h viph Quy  Õ   ë   ch m L/C  Ëp  µng    nh h tr¶ chË m   µ  Õn  Þ  Ön  v ki ngh bi ph¸p xö  ý.  l
 6. 6 ­ Hµng  ý  Ë m   Êt  µo  µy  cña    qu ch nh v ng 20  th¸ng ®Ç u   ý  Õp    qu ti theo,b¸o    c¸o tæng  îp  ×nh  ×nh  ë   µ  ht h m v thanh to¸n L/C    Ë m   ña    ©n   µng    tr¶ch c c¸c Ng h trªn®Þa  µn.   b C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  19.­ Öc bæ  sung, söa  æi   Vi   ® Quy   Õ   µy  Thèng  c  ch n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
 7. B i Ó u   è  1 s Tªn N g © n  h µ ng b¸o c¸o: B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  m ë , ch Ê p  n h Ë n  n î v µ  thanh to¸n L/C tr¶ c h Ë m  c ñ a N g © n  h µ n g (B¸oc¸o th¸ng..n¨m       . 199...) Vèn  ù  ã  èikú  t c cu   (quy USD): §¬n  Þ:1000  v  USD §Çu  ú k Ph¸tsinhtrongkú      Cuèi kú   Dù       îkú  Õp b¸o tr¶n   ti Thêih¹n L/C    Ë m    tr¶ch Sè    d Sè    d L/C    Ëm   ∙  Ën  tr¶ch ® nh Doanh  nghiÖp  Ng ©n  µng  h Tæng   gi¸ Sè  Êp  Ën  ý  î ch nh k n Sè  ∙    î ® tr¶n   Sè    d L/C    tr¶ Sè    d L/C    Ë m   ∙  Ën  î tr¶ch ® nh n Doanh  Ng ©n  µng  h Tæng  è s Trong  ®ã Ghi chó   nî trÞ  nghiÖp  L/C tr¶ Tæng  è s Trong    ®ã cha thanh  thanh to¸n    c¸cL/C      tr¶ Tæng  è s Trong  ®ã cho  íc n  chË m Tæng  è s Trong    ®ã cha thanh  thanh to¸n    C¸c  L/C  ∙  ® Dù   Õn  è  ki s chË m qu¸ h¹n   to¸ncho  ©n    ng cho  íc n  chË m   ∙  ë ®m Hµng    tiªu Ng.  nhiªn   ThiÕtbÞ   C¸c  µng  h ngoµi qu¸ h¹n   to¸ncho    cho  ícngoµi n    chÊp  Ën  nh nhËn  î míi n  hµng ngoµithay     dïng vËt l Öu  i hãa kh¸c ng©n  µng h thay doanh    nî doanh  nghiÖp nghiÖp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I.Ng ¾ n   ¹n   h  (Tõ  n¨m  ëxuèng) 1  tr     II.  Trung  µ  µih¹n (1+2+3) vd      1. Trªn1      n¨m  n   n¨m  ®Õ 5  2. Trªn5      n¨m  n   n¨m  ®Õ 12  3. Trªn12        n¨m IIITæng  éng    II)   . c (I+      ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . LËp  b¶ng KiÓ m   to¸n Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 8. G hi chó  Óu    (Bi 1) ­Sè      d L/C    Ë m   ét2,cét14):lµtæng    Þc¸cL/C    Ë m   µ   ©n  µng  ∙  ë   a  tr¶ch (c           gi¸tr     tr¶ch m Ng h ® m ch thanh    to¸ncho  ícngoµi; n  ­Sè      d L/C    Ë m   ∙  Ën  î(cét3,cét15):lµtæng    Þc¸cL/C    Ë m   µ   ©n  µng  ∙  Êp  Ën  îvíi ícngoµi; tr¶ch ® nh n             gi¸tr     tr¶ch m Ng h ® ch nh n       n ­ Sè       d L/C    Ë m     ¹n  ét4, cét16):lµsè  Òn ®∙  Ën  î cña    tr¶ch qu¸ h (c           ti   nh n   c¸c L/C    Ë m   n   ¹n  µ   ©n  µng  a  tr¶ch ®Õ h m Ng h ch thanh    to¸ncho  íc n  ngoµi; ­ Doanh    nghiÖp  a  ch thanh to¸n cho  ©n   µng    Ng h (Doanh nghiÖp qu¸  ¹n  íiNg ©n   µng    ét 5, cét 17):ghi tæng  è  Òn    h v  h ­c          s ti c¸c doanh   nghiÖp cßn  a  ch thanh    to¸ncho  ©n  µng  i víi   Ng h ®è     L/C    Ë m   ∙  n   ¹n thanh  c¸c tr¶ch ® ®Õ h   to¸n; ­ Ng ©n   µng  a    h ch thanh    to¸n cho  íc ngoµi(cét6, cét 18):ghi tæng  è  Òn  ©n   µng  n             s ti Ng h ph¶ithanh      to¸n (thay doanh    nghiÖp) cho  íc   n  ngoµi; i víi         L/C    Ë m   µ     ®è c¸c tr¶ch m c¸cdoanh  nghiÖp  Þ    ¹n; b qu¸ h ­Cét    µtæng    Þc¸cL/C    Ë m   îcNg ©n  µng  ë     7:l   gi¸tr     tr¶ch ®  h m trong kú  c¸o;   b¸o  ­Sè  Ëp  Ën  î(cét8):lµtæng    Þc¸cL/C    Ë m   µ   ©n  µng  ∙  Ën  îtrongkú      ch nh n         gi¸tr     tr¶ch m Ng h ® nh n     b¸o c¸o; ­Sè  ∙    îcho  ícngoµi(cét13):lµtæng  è  Òn Ng ©n  µng    îcho  ícngoµitrong kú      ® tr¶n   n         s ti   h tr¶n   n      b¸o c¸o.
 9. B i Ó u   è  2 s Tªn N g © n  h µ ng b¸o c¸o: B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  n î q u¸  ¹ n h (B¸oc¸o th¸ng..n¨m       . 199...) §¬n  Þ:1.000  v  USD §Çu  ú k Ph¸tsinhtrongkú      Cuçikú   Thêih¹n L/C    Ë m     tr¶ch TØnh,  Sè    tr¶chË m   d L/C    Doanh  Ng ©n  µng  h Sè  Trong  ®ã Sè    î Sè    tr¶chË m   tr¶n   d L/C    Doanh  Ng ©n  µng  h Ghi  thµnh  ®∙  Ën  î nh n nghiÖp  thanh to¸n    chÊp  cho  íc n  ®∙  Ën  î nh n nghiÖp  a  ch thanh to¸n    chó phè Tæng   Trong  cha thanh  cho  íc n  nhËn  Hµng  Nguyªn  ThiÕtbÞ    C¸c  ngoµi Tæng   Trong    thanh to¸n ®ã    cho  íc n  sè ®ã     qu¸ to¸ncho    ngoµithay     nî ti   ªu nhiªnvËt    tr¶   hµng  sè qu¸h¹n   cho  ©n  ng ngoµithay     h¹n ng©n  µng h doanh  dïng l Öu i chË m hãa  kh¸c hµng doanh  nghiÖp nghiÖp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.Doanh    nghiÖp    A  ­1     n¨m  ëxuèng  tr    ­Trªn1         n¨m   Céng:      2.Doanh    nghiÖp    B  ­1     n¨m  ëxuèng  tr    ­Trªn1         n¨m   Céng:       .. . ...    . ..... .     Tæng  è  1    s
 10.   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Bi Ó u   è  3 s B¸o c¸o chi ti Õt î q u¸ h ¹ n L/C tr¶ c h Ë m  n (B¸oc¸o th¸ng..     n¨m  199...) §¬n  Þ:Quy  v  1000  USD TØnh,  Ngµy  Ng ©n  µng  Êp  Ën  îvíi ícngoµi h ch nh n       n T×nh  ×nh    î h tr¶n Tªn  doanh  nghiÖp thµnh më Ngµy  n   ®Õ Sè  Òn ti   M Æt   µng h Ng ©n  µng    îcho  ícngoµi h tr¶n   n  Doanh  nghiÖp  thanh    to¸ncho  ©n  ng Ghi  hµng phè L/C h¹n thanh    chÊp  Sè  Òn ®∙    î ti   tr¶n Sè  Òn qu¸ ti     Sè  Òn ®∙  ti   Sè  Òn cßn  Õu ti   thi chó to¸n nhËn  î n h¹n thanh  to¸n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.Doanh    nghiÖp    A Tõ  n¨m  ëxuèng  1  tr    ­L/C       1  ­L/C       2  Céng:     Trªn 1      n¨m  ­L/C       1  ­L/C       2  Céng:     Céng  Doanh  nghiÖp    A
 11. 2.Doanh    nghiÖp    B Tõ  n¨m  ëxuèng  1  tr    ­L/C       1  ­L/C       2  Céng:     Trªn 1      n¨m  ­L/C       1  ­L/C       2  Céng:     Céng  Doanh  nghiÖp    B Tæng  è  n¨m  ëxuèng  s 1  tr   Tæng  è    n¨m  s trªn1  Tæng  éng  c LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t ..  µy.. th¸ng..n¨m... . ng   .   .   Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản