intTypePromotion=1

Quyết định 208/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 208/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 208/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 208/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  208/1999/Q§­T T g   th n g µ y 26  th¸ng   10   m  1999 S ö a  ® æ i, b æ  su n g  Q u y  ® Þ n h   n¨ vÒ   tiªu c h u È n, ® Þ n h  m ø c  s ö   ô n g  xe « t« trong c¸c    d c ¬  q u a n  h µ n h  ch Ý n h  s ù   g hi Ö p  v µ   o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc ba n   µ n h   n d n h kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  122/1999/Q§­T T g   n g µ y 10  th¸ng 5 n¨ m  1999 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó  thùc hiÖn Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt Öm, chèng l∙ng Ý  sè   ki  ph 02/1998/PLUBTVQH10  µy  th¸ng02  ng 26    n¨m  1998; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýtµis¶n  µ   íc; l    Nh n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  m s® Quy  nh  Ò     Èn, ®Þ v tiªuchu   ®Þnh  møc   ö  ông  «  trong  sd xe  t«  c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  µ  ícban  µnh  Ìm  nh n   h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 122/1999/Q§­TTg  ngµy  th¸ng5  10    n¨m 1999  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ: c Th t   ph 1.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     3  7    ®   sung    nh sau: ' . Ý    '3 B thtØnh  y,thµnh  y;Chñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n; Chñ  Þch  y    ñ  ñ  t H  nh d   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  õthµnh  è  µ   éi ¬ (tr   ph H N   vµ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh);Phã   Ý       B th tØnh  y, thµnh  y    ñ  ñ c¸c tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng; Chñ   Þch  y  ¬  t ñ ban  Æt   Ën    èc, Phã   ñ  M tr Tæ qu   Ch tÞch  éi ®ång  ©n  ©n, Phã  ñ  Þch  y  H  nh d   Ch t ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi nh d th ph H N   vµ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh''   . 2.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     8    ®   sung    nh sau: '   t« con  ö  ông  'Xe«    sd cho    c¸c chøc danh  quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  vµ  ®Þ ti  5, §i 6  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  îcthay thÕ    û lÖ  7  ®Þ n ®    khit   hao  mßn   õ 70%   ëlªnhoÆc   t  tr     kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn    Ën  µnh'' an  khiv h . 3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     1  12    ®   sung    nh sau: '. '1  V¨n  phßng tØnh  y,thµnh  y    ñ  ñ c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  îctrang bÞ   çi  ®    m V¨n  phßng  èi®a   t   kh«ng    xe  íimøc    qu¸ ba  v   gi¸mua   íi m  kh«ng    qu¸ 400  iÖu ®ång/mét xe;V¨n  tr      phßng  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  îc trang bÞ   çi  ¬ ®    m V¨n  phßng  èi®a   t   kh«ng  qu¸    s¸u xe  íi v  møc    gi¸mua  íikh«ng    m  qu¸ 400  iÖu®ång/métxe'' tr    . 4.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     16    ®   sung    nh sau:
  2. 2 ' èi íi '§     v V¨n  phßng Trung  ng  ¬ §¶ng,Ban  µichÝnh    T  qu¶n  Þ Trung  ng, tr   ¬  V¨n phßng  èc  éi,V¨n  Qu h  phßng  ñ   Þch  íc,V¨n  Ch t n  phßng  Ýnh  ñ, Bé  Ch ph   Ngo¹igiao  µ  ét  è  ¬    v m s c quan  ã  Ýnh  Æc   ïtrong viÖc  ö  ông  «      ct ® th     sd xe  t« ë Trung  ng  µ  a  ¬ng  :Y  Õ,Thanh    ©n   µng, Kho  ¹c Nhµ   íc, ¬ v ®Þ ph nh   t   tra,Ng h   b  n  Giao th«ng  . é   µi chÝnh  èihîp  íic¸c c¬  ..  T   B ph   v     quan  Trung  ng  ã  ªnquan  ¬ c li   vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    ®Ó quy  nh   è  vµ  ñng  ¹  cÇn  ®Þ s xe  ch lo ixe  thiÕt phï  îp  íinhu  Çu  ¹t ®éng  ña  ¬    h v  c ho   c c quan, b¶o  ¶m   ùc  Ön  èt   ® th hi t   nhiÖ m  ô  ña  µnh'' v c ng . §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, tæ  thu Ch ph   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,Chñ   ch tr         tÞch  y  ñ ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2