Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 208/2004/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc phª duyÖt ®Þnh híng  Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ míi Mª Linh,  tØnh VÜnh Phóc ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004; C¨n cø §iÒu lÖ  qu¶n lý  quy ho¹ch  ®« thÞ  ban hµnh kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   91/CP   ngµy   17   th¸ng   8   n¨m   1994   cña   ChÝnh phñ; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh VÜnh   Phóc (tê  tr×nh sè  1823/TT­UB ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 vµ   C«ng v¨n sè 2700/CV­VP ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2004), cña Bé   trëng Bé X©y dùng (tê tr×nh sè 58/TTr­BXD ngµy 18 th¸ng 8   n¨m 2004), Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   ®Þnh   híng   Quy   ho¹ch   chung   x©y  dùng  ®« thÞ  míi Mª Linh, tØnh VÜnh Phóc  ®Õn n¨m 2020 víi  nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1. Ph¹m vi quy ho¹ch Ph¹m   vi   quy   ho¹ch   gåm   17   x∙:   TiÕn   ThÞnh,   Chu   Phan,  V¹n Yªn, V¨n Khª, TiÒn Phong, Tr¸ng ViÖt, Th¹ch §µ, Tam  §ång,   Kim   Hoa,   Hoµng   Kim,   Thanh   L©m,   Quang   Minh,   TiÕn  Th¾ng, §¹i ThÞnh, Mª Linh, Tù LËp vµ Liªn M¹c thuéc huyÖn   Mª Linh, tØnh VÜnh Phóc, víi tæng diÖn tÝch  ®Êt tù  nhiªn  14.075 ha, ®îc giíi h¹n nh sau: ­ PhÝa B¾c: gi¸p huyÖn B×nh Xuyªn vµ thÞ x∙ Phóc Yªn,   tØnh VÜnh Phóc. ­   PhÝa   Nam:   gi¸p   s«ng   Hång;   c¸c   huyÖn   §an   Phîng   vµ  Hoµi §øc tØnh Hµ T©y. ­ PhÝa §«ng: gi¸p c¸c huyÖn §«ng Anh vµ  Sãc S¬n, Thñ  ®« Hµ Néi. ­ PhÝa T©y: gi¸p huyÖn Yªn L¹c, tØnh VÜnh Phóc. 2. VÒ tÝnh chÊt:
  2. 2 ­  §« thÞ  míi Mª Linh lµ  trung t©m ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi träng ®iÓm cña tØnh VÜnh Phóc.  ­   Lµ   ®«   thÞ   c«ng   nghiÖp,   nghØ   d ìng,   thÓ   thao,   gi¶i  trÝ, th¬ng m¹i vµ  dÞch vô  du lÞch víi h¹  tÇng kü  thuËt  ®ång bé, hiÖn  ®¹i nh»m phôc vô  nhu cÇu  ë, sinh ho¹t vµ  lµm viÖc cho d©n c  tØnh VÜnh Phóc, Thñ   ®« Hµ  Néi vµ  khu  vùc l©n cËn. 3. Quy m« d©n sè ­   §Õn   n¨m   2010   d©n   sè   ®«   thÞ   míi   Mª   Linh   kho¶ng   290.000 ngêi. ­   §Õn   n¨m   2020   d©n   sè   ®«   thÞ   míi   Mª   Linh   kho¶ng   350.000 ngêi. 4. Quy m« ®Êt x©y dùng ­ §Õn n¨m 2010: diÖn tÝch  ®Êt x©y dùng  ®« thÞ  kho¶ng  1.785 ha, trong ®ã ®Êt x©y dùng d©n dông kho¶ng 1.155 ha,   b×nh qu©n 64 m2/ngêi. ­ §Õn n¨m 2020: diÖn tÝch  ®Êt x©y dùng  ®« thÞ  kho¶ng  5.614 ha, trong ®ã ®Êt x©y dùng d©n dông kho¶ng 2.730 ha,   b×nh   qu©n   78m2/ngêi   (®Êt   ë   trong   ®Êt   d©n   dông   kho¶ng  2.107 ha; trong  ®ã   ®Êt x©y dùng c¸c khu nhµ   ë  míi kho¶ng  1.060 ha vµ ®Êt lµng xãm ®« thÞ ho¸ 1.047 ha). 5. §Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian vµ  kiÕn tróc c¶nh  quan ®« thÞ a) Híng ph¸t triÓn ®« thÞ. ­   Híng   T©y   ­   T©y   Nam:   ph¸t   triÓn   vÒ   phÝa   ven   s«ng  Hång lµ  c¸c khu nhµ   ë  míi, khu di tÝch, khu du lÞch sinh   th¸i,   khu   thÓ   dôc   thÓ   thao   vµ   gi¶i   trÝ,   trung   t©m   ®µo  t¹o. ­ Híng §«ng ­ §«ng Nam: ph¸t triÓn vÒ  phÝa  ® êng giao  th«ng B¾c Th¨ng Long ­ Néi Bµi lµ  c¸c khu dÞch vô  th¬ng  m¹i, du lÞch sinh th¸i kÕt hîp vµnh  ®ai xanh nèi kÕt víi  khu ®« thÞ míi B¾c s«ng Hång cña Thñ ®« Hµ Néi. ­ PhÝa B¾c: chñ yÕu dµnh cho c¸c khu c«ng nghiÖp, khu   nhµ ë x©y dùng míi. ­   Khu   trung   t©m:   ph¸t   triÓn   ven   trôc   quèc   lé   23  (thuéc   c¸c   x∙   §¹i   ThÞnh,   Thanh   L©m)   lµ   trung   t©m   hµnh  chÝnh, trung t©m  ®a ngµnh, trung t©m chuyªn ngµnh vµ  khu  nhµ ë x©y dùng míi. b) C¸c khu d©n c: gåm c¸c khu A, B, C, D; trong mçi   khu   ®Òu   cã   ®Êt   x©y   dùng   khu   nhµ   ë  míi  vµ   lµng  xãm  c¶i  t¹o. ­   Khu   A:   n»m   ë   trung   t©m   ®«   thÞ,   tæng   diÖn   tÝch   kho¶ng 486 ha, trong ®ã ®Êt x©y dùng nhµ ë míi kho¶ng 395 
  3. 3 ha, d©n sè dù kiÕn kho¶ng 4 v¹n ngêi; tÇng cao trung b×nh  3 ­ 3,5 tÇng, mËt ®é x©y dùng 35 ­ 40%. ­ Khu B: n»m phÝa Nam  ®« thÞ  míi Mª Linh, tæng diÖn  tÝch kho¶ng 1.077 ha, lµ  khu  ®« thÞ  sinh th¸i hiÖn  ®¹i,  trong   ®ã   ®Êt   x©y   dùng   khu   nhµ   ë   míi   kho¶ng  555 ha, d©n sè  dù  kiÕn kho¶ng 9 v¹n ngêi; tÇng cao trung  b×nh 3 ­ 3,5 tÇng, mËt ®é x©y dùng 35 ­ 45%.  ­ Khu C: n»m phÝa B¾c  ®« thÞ  míi Mª Linh, tæng diÖn  tÝch kho¶ng 415 ha, lµ  khu x©y dùng míi kÕt hîp c¶i t¹o  lµng   xãm   hiÖn   cã,   trong   ®ã   ®Êt   x©y   dùng   khu   nhµ   ë   míi  kho¶ng 220 ha, d©n sè dù kiÕn kho¶ng 4 v¹n ngêi; tÇng cao  trung b×nh 3 tÇng, mËt ®é x©y dùng 35%. ­ Khu D: n»m ë phÝa §«ng B¾c ®« thÞ míi Mª Linh, tæng   diÖn tÝch kho¶ng 1.284 ha, trªn c¬  së  c¸c lµng xãm hiÖn  cã   ®îc c¶i t¹o kÕt hîp x©y dùng míi thµnh khu d©n c  ®«  thÞ sinh th¸i, trong ®ã ®Êt x©y dùng khu nhµ ë míi kho¶ng  334 ha, d©n sè dù kiÕn kho¶ng 10 v¹n ngêi; tÇng cao trung  b×nh 3 ­ 3,5 tÇng, mËt ®é x©y dùng 35 ­ 40%.  c) C¸c khu trung t©m: ­ Trung  t©m  hµnh  chÝnh  ­  th¬ng m¹i  vµ  dÞch  vô  tæng  hîp I: n»m trong khu A, diÖn tÝch kho¶ng 49 ha; tÇng cao  trung   b×nh   4   ­   5   tÇng,   trong   ®ã   x©y   dùng   mét   sè   c«ng   tr×nh cao tÇng, mËt ®é x©y dùng 40%. ­   Trung   t©m   th¬ng   m¹i   vµ   dÞch   vô   tæng   hîp   II:   n»m  trong khu B, diÖn tÝch kho¶ng 67 ha; tÇng cao trung b×nh  4 ­ 5 tÇng, trong ®ã x©y dùng mét sè c«ng tr×nh cao tÇng,   mËt ®é x©y dùng 40%. ­ Trung  t©m  th¬ng  m¹i vµ   dÞch vô   tæng hîp  III:  n»m  trong khu C, diÖn tÝch kho¶ng 85 ha; tÇng cao trung b×nh  4 ­ 5 tÇng, trong ®ã x©y dùng mét sè c«ng tr×nh cao tÇng,   mËt ®é x©y dùng 40%. ­   Trung   t©m   chuyªn   ngµnh   (khu   F):   diÖn   tÝch   kho¶ng   128 ha; tÇng cao trung b×nh 4 ­ 5 tÇng, trong ®ã x©y dùng   mét sè c«ng tr×nh cao tÇng, mËt ®é x©y dùng 40%. ­   Trung   t©m   ThÓ   dôc   thÓ   thao   vµ   vui   ch¬i   gi¶i   trÝ  (khu G) : diÖn tÝch kho¶ng 133 ha; tÇng cao trung b×nh 2  ­ 3 tÇng, trong  ®ã  x©y dùng mét sè  c«ng tr×nh cao tÇng,  mËt ®é x©y dùng 30%. d) C¸c khu c«ng nghiÖp : C¸c khu c«ng nghiÖp n»m phÝa §«ng B¾c  ®« thÞ  míi Mª  Linh (trong khu D), tæng diÖn tÝch kho¶ng 888 ha, ® îc g¾n  víi   quèc   lé   2,   trong   ®ã   bè   trÝ   c«ng   nghiÖp   s¹ch,   Ýt   «  nhiÔm vµ cã d¶i c©y xanh c¸ch ly víi c¸c khu d©n c. ®) Khu c«ng viªn c©y xanh, du lÞch sinh th¸i:
  4. 4 C©y xanh tËp trung cã  tæng diÖn tÝch kho¶ng 820 ha,   ®îc trång  däc theo c¸c s«ng,  r¹ch  nhá; c¸c khu du lÞch  sinh th¸i cã  tæng diÖn tÝch kho¶ng 5.836 ha,  ®îc bè  trÝ  ven s«ng Hång.  e) §Þnh híng ph¸t triÓn kiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ. ­ C¸c lµng xãm c¶i t¹o ph¶i  ®¶m b¶o h¹  tÇng kü  thuËt  vµ  vÖ  sinh m«i trêng  ®ång bé, gi÷  g×n b¶o vÖ  kiÕn tróc  truyÒn thèng, hµi hoµ víi c¶nh quan thiªn nhiªn. ­   C¸c   khu   x©y   dùng   míi   ®îc   thiÕt   kÕ   ®ång   bé,   hiÖn  ®¹i, t¹o nhiÒu kh«ng gian xanh. Trong c¸c khu  ë, chñ  yÕu  bè  trÝ  nhµ  vên, nhµ  thÊp tÇng; x©y dùng nhµ  cao tÇng t¹i  c¸c khu trung t©m hµnh chÝnh, th¬ng m¹i vµ  dÞch vô  tæng  hîp. ­ B¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö. ­   Ven   s«ng   suèi   trång   c©y   xanh,   th¶m   cá,   t¹o   c«ng  viªn, ®êng ®i bé kÕt hîp víi c¸c khu du lÞch sinh th¸i.  6. §Þnh híng ph¸t triÓn h¹ tÇng kü thuËt a) Quy ho¹ch giao th«ng ­  Giao th«ng ®êng s¾t C¬ b¶n vÉn gi÷ nguyªn híng tuyÕn vµ vÞ trÝ nhµ ga cña  tuyÕn  ®êng s¾t Lµo Cai ­ Hµ  Néi ­ H¶i Phßng kÕt nèi víi  C«n Minh (Trung Quèc) trong khu vùc  ®« thÞ  míi Mª Linh;  quy ho¹ch c¸c tuyÕn ®êng bé vµo ga vµ c¶i t¹o n©ng cÊp ga  Th¹ch Lçi  ®Ó  thùc hiÖn vËn t¶i liªn vËn gi÷a  ®êng s¾t vµ  ®êng bé.  ­ Giao th«ng ®êng s«ng N¹o vÐt c¸c luång giao th«ng chÝnh trªn s«ng Hång gãp   phÇn   hoµn   chØnh   tuyÕn   ®êng   s«ng   liªn   vËn   quèc   tÕ   L¹ch  Giang ­ Hµ  Néi ­ Lµo Cai. C¶i t¹o vµ  n©ng cÊp hÖ  thèng  c¶ng s«ng Chu Phan mang tÝnh chÊt c¶ng néi  ®Þa; x©y dùng  c¶ng t¹i x∙ Tr¸ng ViÖt phôc vô  vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ  du lÞch. ­  Giao th«ng ®êng bé ®èi ngo¹i Quèc lé  18 kÕt hîp víi tuyÕn quèc lé  2 míi (®êng cao  tèc   Néi   Bµi   ­   VÜnh   Yªn   ­   §Òn   Hïng)   t¹o   tuyÕn   liªn   vËn  xuyªn ¸. Quèc lé 23 ®îc n©ng cÊp thµnh trôc giao th«ng ®«  thÞ  nèi kÕt víi vµnh  ®ai 3 cña Thñ   ®« Hµ  Néi vµ  víi quèc   lé  2. B¶o  ®¶m liªn hÖ  thuËn lîi gi÷a vµnh  ®ai 4 cña Thñ  ®«   Hµ   Néi   víi   c¸c   tuyÕn   giao   th«ng   ®èi   ngo¹i   vµ   trôc  chÝnh cña ®« thÞ míi Mª Linh. ­ Giao th«ng ®êng bé néi thÞ H×nh thµnh c¸c tuyÕn vµnh  ®ai, c¸c tuyÕn trôc B¾c ­  Nam, §«ng ­ T©y  ®¶m b¶o m¹ng giao th«ng kÕt nèi gi÷a  ®« 
  5. 5 thÞ   míi   víi   khu   vùc   l©n   cËn;   dµnh   ®Êt   dù   tr÷   ®Ó   ph¸t   triÓn, më réng c¸c tuyÕn liªn vïng; tríc m¾t dµnh ®Êt lµm  d¶i c¸ch ly, khi cã   ®iÒu kiÖn, ph¸t triÓn thµnh c¸c nót  lËp thÓ  vµ   ®êng trôc cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hiÖn  ®¹i. + Trôc trung t©m ®« thÞ cã lé giíi 100 m. + C¸c ®êng trôc chÝnh cÊp 2 cã lé giíi 48 m. + §êng vµnh ®ai cÊp 1 cã lé giíi 48 m. + §êng vµnh  ®ai cÊp 2 cã  lé  giíi tõ  : 24m, 35m  ®Õn   48m. + §êng liªn khu vùc cã lé giíi 24m. C¸c bÕn xe, tr¹m  ®ç   ®îc bè  trÝ  theo b¸n kÝnh phôc vô  thuËn lîi.  b) Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc ma HÖ   thèng   tho¸t   níc   ma   vµ   níc   th¶i   ®îc   t¸ch   riªng.  Tho¸t níc ma gi¸n tiÕp th«ng qua hÖ  thèng kªnh, r¹ch vµ  hå  c¶nh quan trong  ®« thÞ   ®Ó   ®iÒu hoµ  mùc níc th«ng qua  cèng ng¨n triÒu vµ  tr¹m b¬m cìng bøc. Híng tho¸t níc ma:  tõ B¾c xuèng Nam vµ tõ T©y sang §«ng.  c) CÊp níc  X©y  dùng  nhµ  m¸y  sö  dông  nguån  níc  ngÇm t¹i   ®« thÞ  míi Mª Linh kÕt hîp víi c¸c dù  ¸n cÊp n íc liªn vïng, hoµ  m¹ng cÊp níc cho toµn bé  chuçi  ®« thÞ  phÝa B¾c Thñ   ®« Hµ   Néi. Nhu cÇu cÊp níc cho khu  ®« thÞ  míi Mª Linh  ®Õn n¨m  2020 kho¶ng 220.000m3/ng®. d)  CÊp ®iÖn. Nguån  ®iÖn  ®îc cÊp tõ  c¸c tr¹m trung kÕ  khu vùc l©n  cËn,   tõ   tuyÕn   ®iÖn   líi   quèc   gia   110KV   §«ng   Anh   ­   ViÖt  Tr×, x©y dùng tr¹m 110/22KV. Nhu cÇu ®iÖn cung cÊp cho ®«   thÞ míi Mª Linh ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 2.300.000 KVA. ®) Tho¸t níc bÈn vµ vÖ sinh m«i trêng ­ Cã 7 tr¹m xö lý cho 7 lu vùc tho¸t níc th¶i, ®îc bè  trÝ trong c¸c khu vùc c©y xanh ®« thÞ. ­ R¸c th¶i sinh ho¹t vµ chÊt th¶i r¾n c«ng nghiÖp ® îc  tæ chøc ph©n lo¹i vµ  thu gom, xö  lý  trong tõng khu chøc  n¨ng. ­   Níc   th¶i   sinh   ho¹t   vµ   chÊt   th¶i   láng   c«ng   nghiÖp   ph¶i   ®îc   xö   lý   ®¹t   tiªu   chuÈn   quy   ph¹m   míi   ®îc   ®æ   ra  s«ng. ­ Bôi vµ  khÝ  th¶i trong c¸c khu c«ng nghiÖp ph¶i  ®îc  xö lý, ®ång thêi t¨ng cêng trång c©y xanh c¸ch ly.
  6. 6 ­   Kh«ng   ph¸t   triÓn   më   réng   nghÜa   trang   Thanh   Tíc;  trång c©y xanh c¸ch ly nghÜa trang nµy víi khu d©n c. Quy  tô   c¸c   nghÜa   trang   r¶i   r¸c   trong   khu   vùc   t¹i   ®Þa   ®iÓm  thÝch hîp, b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng vµ c¶nh quan ®« thÞ. e) HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c Sè  thuª bao  ®iÖn tho¹i trong  ®« thÞ  míi Mª Linh  ®Õn  n¨m 2020 kho¶ng 90.000 sè  víi chØ tiªu 25 m¸y  ®iÖn tho¹i  cho 100 d©n. TuyÕn c¸p quang chÝnh ®îc ®Æt ngÇm.  7. Quy ho¹ch x©y dùng ®ît ®Çu ­ C¶i t¹o vµ  n©ng cÊp quèc lé  23; x©y dùng  ®êng vµnh  ®ai 4 cña Thñ   ®« Hµ  Néi kÕt hîp víi  ®êng vµnh  ®ai, víi  trôc chÝnh B¾c ­ Nam vµ  trôc chÝnh §«ng ­ T©y cña  ®« thÞ   míi Mª Linh. ­   LËp   c¸c   dù   ¸n   h¹   tÇng   kü   thuËt   ®«   thÞ:   cÊp   níc,  tho¸t   níc   bÈn,   nghÜa   trang,   c¸c   tuyÕn   giao   th«ng   ®èi  ngo¹i vµ n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®èi néi. ­   X©y   dùng   mét   sè   c«ng   tr×nh   träng   ®iÓm,   c¸c   trung  t©m   dÞch   vô   c«ng   céng,   khu   thÓ   thao,   trêng   häc,   c«ng  viªn. ­ X©y dùng c¸c khu nhµ ë míi theo c¸c dù ¸n ®éc lËp. ­ X©y  dùng  mét sè  khu  du lÞch,  gi¶i  trÝ,  sinh th¸i  träng ®iÓm. ­ Ph¸t triÓn c¸c khu trång hoa vµ  rau  ®Ó  phôc vô   ®«  thÞ. §i Ò u  2.  Giao Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc: ­ Phª duyÖt hå  s¬   ®Þnh híng Quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ míi Mª Linh ®Õn n¨m 2020. ­ Tæ chøc c«ng bè   ®Þnh híng Quy ho¹ch chung x©y dùng  ®«   thÞ   míi   Mª   Linh   ®Õn   n¨m   2020;   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,  ngµnh,  ®Þa ph¬ng liªn quan lËp kÕ  ho¹ch triÓn khai thùc  hiÖn   ®Þnh   híng   Quy   ho¹ch   chung   x©y   dùng   ®«   thÞ   míi   Mª  Linh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­   §îc   phÐp   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chØnh   côc   bé   trong   qu¸  tr×nh triÓn khai c¸c quy ho¹ch chi tiÕt, nhng kh«ng  ®îc  lµm thay ®æi nh÷ng ®Þnh híng chÝnh trong QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh 
  7. 7 VÜnh Phóc vµ  c¸c c¬  quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản