intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 208/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

70
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 208/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 208/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 208/2005/Q§­TTg  ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt bæ sung  ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   bæ   sung   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp,   ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng  n¨m 2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng: ­ ChØ ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung vµ  tiÕn  ®é   ®∙  ®îc phª  duyÖt trong QuyÕt  ®Þnh sè  263/Q§­TTg ngµy 10 th¸ng 3 n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh nµy. Nh÷ng c«ng ty nhµ  níc kh«ng cæ phÇn ho¸  ®îc th×  chñ  ®éng   chuyÓn   sang   c¸c   h×nh  thøc:   b¸n,   gi¶i  thÓ,   ph¸   s¶n   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ Thùc  hiÖn  s¾p xÕp,   ®æi  míi vµ  ph¸t  triÓn  c¸c  l©m  trêng theo NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  l©m trêng quèc doanh.
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c c¬  quan liªn  quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n tØnh Cao  B»ng trong thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n nµy,  ®ång thêi kiÕn nghÞ  víi Thñ  t íng ChÝnh phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng vµ  Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc D a n h   m ô c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   U û   b a n   n h © n   d © n   t Ø n h  Cao b»ng  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi  ®Õn n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 208/2005/Q§­TTg  ngµy 23  th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ)    STT Tªn doanh nghiÖp H×nh thøc s¾p xÕp  Nay ®iÒu chØnh Thêi  theo QuyÕt ®Þnh  gian  sè 263/Q§­TTg  thùc  ngµy 10/3/2003  hiÖn cña Thñ tíng  ChÝnh phñ 1 §o¹n Qu¶n lý ®­ §¬n vÞ sù nghiÖp  Cæ phÇn ho¸,  2005 êng bé Cao B»ng cã thu Nhµ níc gi÷ cæ  phÇn chi phèi 2 C«ng ty T vÊn  Cæ phÇn ho¸, Nhµ  Cæ phÇn ho¸,  2005 x©y dùng n«ng  níc gi÷ cæ phÇn  Nhµ níc gi÷ cæ  nghiÖp vµ ph¸t  chi phèi phÇn ë møc thÊp  triÓn n«ng th«n  hoÆc kh«ng gi÷  Cao B»ng cæ phÇn 3 C«ng ty T vÊn  Cæ phÇn ho¸, Nhµ  Cæ phÇn ho¸,  2005 x©y dùng Cao  níc gi÷ cæ phÇn  Nhµ níc gi÷ cæ  B»ng chi phèi phÇn ë møc thÊp  hoÆc kh«ng gi÷  cæ phÇn 4 C«ng ty Kh¶o s¸t Cæ phÇn ho¸, Nhµ  Cæ phÇn ho¸,  2005 thiÕt kÕ x©y  níc gi÷ cæ phÇn  Nhµ níc gi÷ cæ  dùng Cao B»ng chi phèi phÇn ë møc thÊp  hoÆc kh«ng gi÷  cæ phÇn 5 C«ng ty MÝa ®êng  Doanh nghiÖp nhµ  Cæ phÇn ho¸,  2005 Cao B»ng níc 100% vèn Nhµ níc gi÷ cæ  phÇn ë møc thÊp  hoÆc kh«ng gi÷  cæ phÇn 6 C«ng ty Th¬ng  Doanh nghiÖp nhµ  Cæ phÇn ho¸,  2006 nghiÖp H¹ Lang níc 100% vèn Nhµ níc gi÷ cæ  phÇn chi phèi 7 C«ng ty CÊp níc  Cæ phÇn ho¸ Nhµ  ChuyÓn thµnh  2006 Cao B»ng níc gi÷ cæ phÇn  C«ng ty TNHH 1  chi phèi thµnh viªn 8 C«ng ty M«i tr­ Doanh nghiÖp nhµ  ChuyÓn thµnh  2006 êng ®« thÞ Cao  níc 100% vèn C«ng ty TNHH 1  B»ng thµnh viªn 9 C«ng ty §iÖn ¶nh Doanh nghiÖp nhµ  §¬n vÞ sù  2006 v¨n ho¸ phÈm Cao níc 100% vèn nghiÖp cã thu B»ng
  4. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2