Quyết định 21/2000/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 21/2000/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2000/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2000/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2000/Q -BXD Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 21/2000/Q -BXD NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2000 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các C c, V , Vi n; QUY T NNH i u 1: Nay công b 327 văn b n quy ph m pháp lu t thu c ngành xây d ng h t hi u l c (có danh m c kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) DANH M C VĂN B N QPPL NGÀNH XÂY D NG H T HI U L C (Ban hành kèm theo quy t nh s 21/2000/Q -BXD ngày 25 tháng 10 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) QUY T NNH Năm 1977 1 Quy t nh 290/BXD-TC V vi c thành l p các t ch c b o v t trên cơ ngày 1/6/1977 quan B xu ng các ơn v s n xu t tr c thu c
 2. B . 2 Quy t nh 365/BXD-VKT nh m c d toán bê tông c t thép, ài nư c, ngày 1/7/1977 ng khói, xilo, mái b ng, mái l p, xibroxi măng, mái l p tôn. 3 Quy t nh 493/BXD-Q Ban hành ch s sách k toán theo hình th c ngày 7/8/1977 "Nh t ký ch ng t " 4 Quy t nh 572/BXD ngày Quy nh s d ng h p lý xi măng trong xây 30/9/1977 d ng Q XD 65-77 5 Quy t nh 629/BXD ngày Ban hành quy ph m k thu t an toàn lao ng 14/10/1977 trong s d ng và v n hành các h th ng c p thoát nư c QPXD 66-77 6 Quy t nh 635/BXD-Q Quy nh trách nhi m, quy n h n qu n lý công ngày 5/10/1977 nhân trong các ơn v thu c B Năm 1978 7 Quy t nh 01/BXD- Ban hành kèm theo b n quy ch v t ch c và KHKT ngày ho t ng c a H i ng khoa h c k thu t t i 2/1/1978 các ơn v cơ s tr c thu c B Xây d ng và các cơ s , ty Xây d ng. 8 Quy t nh 71/KHKT ngày Ban hành Quy ph m nghi m thu ưa vào s 9/2/1978 d ng các công trình ã xây d ng ho c c i t o xong Q XD 73-78 9 Quy t nh 143/BXD- Ban hành i u l t ch c và ho t ng c a H i KHKT ngày ng Khoa h c k thu t- B Xây d ng 13/3/1978 10 Quy t nh 231/BXD- T Ban hành m c tiêu chương trình ào t o Trung ngày 10/4/1978 h c Ki n trúc xây d ng 11 Quy t nh 478/BXD- T Ban hành m c tiêu chương trình ào t o Trung ngày 13/7/1978 h c kinh t 12 Quy t nh 576/BXD-VKT Ban hành t m th i t p "Ch tiêu và nh m c ngày 24/8/1978 kinh t k thu t máy thi công. 13 Quy t nh 580/BXD-VKT Ban hành nh m c tiêu dùng i n năng dùng ngày 27/8/1978 s n xu t v t li u xây d ng, s n xu t s a ch a cơ khí xây d ng, l p máy và thi công xây d ng. Năm 1979 14 Quy t nh 98/BXD- T Ban hành m c tiêu chương trình ào t o cán b ngày 26/2/1979 trung h c chuyên nghi p v t li u xây d ng chuyên ngành - S n xu t g ch, ngói, sành s .
 3. - S n xu t xi măng, vôi 15 Quy t nh 322/BXD- Ban hành tiêu chuNn g ch ch u l a sa m t KHKT ngày TCXD 77-79 25/6/1979 16 Quy t nh 127/BXD- T Ban hành m c tiêu chương trình b i dư ng k ngày 13/8/1979 toán trư ng 17 Quy t nh 298/BXD- T Ban hành m c tiêu chương trình ào t o Trung ngày 13/8/1979 h c V t li u xây d ng Năm 1980 18 Quy t nh 163/BXD/Q - T m th i quy nh giá bán v bao xi măng thu VKT ngày h i c a các ơn v xây d ng 16/4/1980 19 Quy t nh 529/BXD/Q - Quy nh t m th i giá bán buôn công nghi p VKT P6 ngày 1m2 Phibroxi măng 24/11/1980 20 Quy t nh 531/BXD/Q - Quy nh t m th i giá thành toàn b 1m3 Bê VKT P6 ngày tông mác 150 26/11/1980 21 Quy t nh 505/BXD-VKT Ban hành nh m c và ơn giá kh o sát xây ngày d ng. 18/11/1981 Năm 1981 22 Quy t nh 45/BXD-VKT ơn giá XDCB áp d ng cho các công trình xây ngày 24/2/1981 d ng do Vi t nam thi công t i Xiêng kho ng- Lào. 23 Quy t nh 116/BXD-Q Ban hành th l ăng ký nhà trong các th xã, ngày 23/3/1981 th tr n. 24 Quy t nh 186/BXD-QH V vi c quy nh n i dung công tác l p và ký ngày 27/4/1981 h p ng thi t k án quy ho ch xây d ng ô th 25 Quy t nh 196/BXD-VKT Ch tiêu khái toán các b ph n k t c u nhà ngày 17/5/1981 26 Quy t nh 356/BXD/- Ban hành t m th i t p ơn giá d toán nh ng VKT ngày máy không có trong t p m c ch tiêu kinh t k 3/8/1981 thu t 1276-UB/KTXD và nh ng máy trong kh o sát o c xây d ng và c p thoát nư c, trong xây d ng dân d ng công nghi p và s n xu t v t li u xây d ng. 27 Quy t nh 422/BXD-VKT Ban hành nh m c và ơn giá kh o sát xây
 4. ngày 7/9/1981 d ng 28 Quy t nh 478/BXD-VKT Ban hành h s tăng m c lao ng và ơn giá ngày 7/11/1981 nhân công bình quân cho nh ng công vi c s n xu t g ch ngói t sét nung hi n ang áp d ng t p nh m c lao ng ban hành theo Quy t nh s 617/BXD -VKT ngày 10/9/1978 Năm 1982 29 Quy t nh 16/BXD- V vi c ban hành tiêu chuNn quy ph m quy KHKT ngày ho ch xây d ng các i m dân cư xã- H p tác 15/1/1982 xã. 30 Quy t nh 27/BXD-VKT Tái b n s a i b sung t p " nh m c v t tư ngày 5/2/1982 trong s n xu t v t li u xây d ng". 31 Quy t nh 68/BXD-VKT V giá thu h i v bao xi măng ngày 12/3/1982 32 Quy t nh 178/BXD- Ban hành 2 tiêu chuNn ngành: G ch lát n n ép KHKT ngày bán khô và g ch lát t sét nung. 3/5/1982 33 Quy t nh 182/BXD-VKT Ban hành kèm theo b ng giá" D ch v v chi ngày 5/6/1982 phí s d ng v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng xe máy thi công dùng thi công các công trình có v n u tư nư c ngoài xây d ng t i Hà n i. 34 Quy t nh 209/BXD-VKT Quy nh thu h i v bao xi măng ngày 5/7/1982 35 Quy t nh 307/BXD- Giá bán buôn công nghi p s n phNm ngói lo i VKT-P6 ngày B, s v sinh. 17/9/1982 36 Quy t nh 434/BXD- Ban hành i u l m b o ch t lư ng công KHCN ngày trình xây d ng công nghi p và dân d ng 11/12/1982 Năm 1983 37 Quy t nh 77/BXD-QLTC Ban hành "B n danh m c thi t b ư c phân ngày 3/3/1983 c p qu n lý gi a B và ơn v cơ s và tiêu chuNn công nhân v n hành thi t b trong ngành xây d ng công nghi p và dân d ng và công nghi p s n xu t v t li u xây d ng. 38 Quy t nh 78/BXD-QLTC i u l t m th i v qu n lý thi t b trong ngành ngày 3/3/1983 xây d ng, Công nghi p dân d ng và v t li u xây d ng. 39 Quy t nh 174/BXD- V vi c ban hành 2 tiêu chuNn: Nhà - Yêu c u KHKT ngày thi t k TCN 108-83- Nhà căn h - Tiêu
 5. 4/5/1983 chuNn thi t k 20TCN 109-83 40 Quy t nh 297/BXD- Quy nh giá bán v bao xi măng thu h i c a VKT-P6 ngày các ơn v s d ng xi măng bao và các ơn v 21/7/1983 cung ng v n t i. 41 Quy t nh 343/BXD- Quy nh giá bán buôn công nghi p t m th i VKT-P6 ngày s n phNm g ch không nung 15/9/1983. Năm 1984 42 Quy t nh 01/BXD-VKT nh m c chuyên ngành c p thoát nư c, ơn ngày 3/1/1984 giá ca máy c p thoát nư c, ơn giá s n phNm gia công cơ khí chuyên ngành c p thoát nư c. 43 Quy t nh 506/BXD- V giá bán buôn công nghi p các lo i s n VKT6 ngày phNm v t li u xây d ng và cơ khí xây d ng do 21/10/1984 các xí nghi p thu c B Xây d ng s n xu t. 44 Quy t nh 562/BXD- Ban hành tiêu chuNn 20 TCN-124-84. KHKT ngày 14/11/1984 Năm 1985 45 Quy t nh 55/BXD-VKT4 Ban hành t m th i nhóm m c lao ng trong ngày 24/1/1985 công tác s n xu t g ch lát n n xi măng cát vàng, b t màu. 46 Quy t nh 108/BXD- Ban hành 2 tiêu chuNn ngành: KHKT ngày 27/2/1985 - Xi măng poolăng tr ng- Yêu c u k thu t- 20 TCN-142-85. - Xi măng poolăng- Phương pháp xác nh tr ng- 20 TCN-143-85. 47 Quy t nh 273/BXD-VKT S a i nh m c s hi u 19.1 b ng 19 trang ngày 16/5/1985 22 c a t p " nh m c tiêu hao nhiên li u cho xe máy trong xây d ng dân d ng, công nghi p và s n xu t v t li u xây d ng". 48 Quy t nh 344/BXD- Ban hành t m th i giá bán buôn t èn cho VKT3 ngày các ơn v s n xu t thu c Liên hi p các xí 29/11/1985 nghi p l p máy. 49 Quy t nh 349/BXD- Ban hành 1 tiêu chuNn ngành "Trình t l p và KHKT ngày xét duy t các văn b n tiêu chuNn c a các t 3/12/1985 ch c thu c B Xây d ng" 50 Quy t nh 206/BXD- Ban hành tiêu chuNn Vi t nam: t xây d ng- KHKT ngày Các phương pháp thí nghi m xác nh c 21/12/1985 trưng trong phòng thí nghi m (8 tiêu chuNn).
 6. Năm 1986 51 Quy t nh 547/BXD- Ban hành m c chi phí ti n lương. VKT4 ngày 10/2/1986 52 Quy t nh 299/BXD- V vi c ban hành tiêu chuNn ngành: Móng c c KHKT ngày tiêu chuNn thi t k 8/7/1986 53 Quy t nh 431/BXD- Ban hành t m th i t tr ng chi phí ti n lương VKT-KH ngày bình quân cho 1000 ng giá tr s n lư ng xây 13/10/1986 l p i v i các ơn v tr c thu c B . 54 Quy t nh 452/BXD- Ban hành nh m c lao ng, v t tư và máy VKT3 ngày chuyên ngành kh o sát xây d ng. 22/10/1986 55 Quy t nh 481/BXD- Ban hành t m th i " nh m c v t tư cơ khí xây VKT3 ngày d ng" 5/11/1986 56 Quy t nh 513/BXD- Giá bán l kinh doanh thưong nghi p t m th i VKT6 ngày s n phNm v t li u xây d ng các t nh phía 24/11/1986 B c. 57 Quy t nh 543/BXD- Ban hành t m th i " Giá bán buôn công nghi p VKT6 ngày s n phNm cơ khí xây d ng" 9/12/1986 58 Quy t nh 546/BXD- Ban hành giá kh o sát xây d ng. VKT3 ngày 10/12/1986 59 Quy t nh 572/BXD- Ban hành t m th i nh m chao h t xi măng VKT3 ngày trong v n chuy n xi măng i Nam t i khu v c 24/12/1986 u ngu n Năm 1987 60 Quy t nh 491/BXD- Ban hành h s i u ch nh giá s n phNm kh o VKT3 ngày sát xây d ng. 20/1/1987 61 Quy t nh 71/BXD-VKT6 Ban hành giá bán kinh doanh thương nghi p ngày 6/3/1987 s n phNm v t li u xây d ng. 62 Quy t nh 377/BXD- Ban hành nh m c và giá s n phNm gia công VKT3 ngày cơ khí kh o sát xây d ng. 25/3/1987 63 Quy t nh 205/BXD- V vi c ban hành tiêu chuNn ngành " nghi m KHKT ngày thu s n phNm g ch lát hoa và quy ch ch m 16/5/1987 i m H i thi g ch lát c a ngành xây d ng g ch
 7. ch u l a sa m t TCXD 77-79 64 Quy t nh 265/BXD- Ban hành t m th i tiêu chuNn c p b c công L TL ngày nhân 13/6/1987 65 Quy t nh 271/BXD- Ban hành t m th i b sung m t s ơn giá cho VKT6 ngày các công tác thu c bi n pháp thi công th c 18/6/1987 nghi m nhà kích nâng sàn 66 Quy t nh 352/BXD- Ban hành h s i u ch nh giá s n phNm kh o VKT3 ngày sát xây d ng. 1/8/1987 67 Quy t nh 407/BXD- Ban hành tiêu chuNn c p b c k thu t công TCL ngày nhân 17/9/1987 68 Quy t nh 437/BXD- V giá bán buôn s n phNm xi măng do các nhà VKT6 ngày máy xi măng thu c Liên hi p các xí nghi p xi 15/10/1987 măng s n xu t 69 Quy t nh 438/BXD- V m c chi t kh u v t tư xi măng. VKT6 ngày 15/10/1987 70 Quy t nh 439/BXD- V giá bán buôn s n phNm bê tông úc s n và VKT6 ngày cơ khí xây d ng 15/10/1987 71 Quy t nh 447/BXD- Ban hành b sung giá s n phNm xây d ng cơ VKT3 ngày b n. 20/10/1987 72 Quy t nh 456/BXD- Ban hành giá bán buôn công nghi p s n phNm VKT6 ngày g ch ngói sành s xây d ng, á, cát, s i, 21/10/1987 gannito, bê tông và s n phNm cơ khí xây d ng. 73 Quy t nh 503/BXD- Ban hành m c chi phí ti n lương cho s n phNm VKT4 ngày kh o sát xây d ng. 26/11/1987 74 Quy t nh 530/BXD- Ban hành giá s n phNm cơ khí xây d ng c p VKT6 ngày thoát nư c. 18/12/1987 Năm 1988 75 Quy t nh 12/BXD-VKT6 V giá bán v bao xi măng thu h i. ngày 13/1/1988 76 Quy t nh 226/BXD- V ban hành giá kinh doanh xi măng VKT6 ngày 10/8/1988
 8. 77 Quy t nh 288/BXD- Ban hành chí phí ti n lương ơn v s n phNm xi VKT6 ngày măng và phibro xi măng do Liên hi p các xí 19/8/1988 nghi p xi măng s n xu t 78 Quy t nh 278/BXD- Ban hành giá v n s n phNm t m l p phibro xi VKT6 ngày măng 7/10/1988 79 Quy t nh 298/BXD- V vi c ban hành tiêu chuNnVi t nam v xây KHKT ngày d ng: H th ng tài li u thi t k xây d ng- k t 21/10/1988 c u bê tông c t thép-B n v thi công 80 Quy t nh 310/BXD- Ban hành ơn giá ca máy gia c n n móng VKT3 ngày 1/11/1988 81 Quy t nh 339/BXD- V vi c ban hành tiêu chuNn ngành "Giàn á KHKT ngày xây d ng" 13/12/1988 Năm 1989 82 Quy t nh 84/BXD-VKT6 Ban hành giá bán xi măng do Liên hi p các xí ngày 8/4/1989 nghi p xi măng s n xu t 83 Quy t nh 86/BXD-VKT6 Ban hành giá bán buôn công nghi p các s n ngày 8/4/1989 phNm bi, n nghi n xi măng do Liên hi p các xí nghi p cơ khí xây d ng s n xu t 84 Quy t nh 96/BXD-VKT Ban hành nh m c d toán kh o sát xây d ng ngày 10/5/1989 85 Quy t nh 95/BXD-VKT Ban hành giá thi t k công trình XDCB ngày 10/5/1989 86 Quy t nh 325/BXD-VKT Ban hành t m th i nh m c d toán công tác ngày 10/5/1989 trung tu ư ng, hè ph và t ch c giao thông n i thành. kh o sát XD 87 Quy t nh 196/BXD-VKT Ban hành t p giá kh o sát xây d ng ngày 11/7/1989 88 Quy t nh 195/BXD- GP V vi c ban hành tiêu chuNn v xây d ng "B ngày 20/7/1989 ch a b ng bê tông c t thép- Quy ph m thi công và nghi m thu" 89 Quy t nh 205/TCH ngày V vi c ban hành tiêu chuNn v xây d ng "K t 11/8/1989 c u g ch á và g ch á c t thép- Tiêu chuNn thi t k " 90 Quy t nh 250/BXD-G Quy ch ăng ký hành ngh kinh doanh thi t ngày k xây d ng 14/10/1989 91 Quy t nh 255/BXD- Qu n lý nhãn hi u và ch t lư ng v t li u xây
 9. VLXD ngày d ng trong s n xu t kinh doanh 15/10/1989 92 Quy t nh 255/BXD ngày Quy ch ăng ký hành ngh kinh doanh xây 18/10/1989 d ng. Năm 1990 93 Quy t nh 33/BXD- V vi c ban hành tiêu chuNn Vi t nam: "T i KHKT ngày tr ng và tác ng- Tiêu chuNn thi t k TCVN 17/2/1990 2737-90" 94 Quy t nh 208 Ban hành kèm theo b n quy nh t m th i ch (61b)/BXD- k toán i v i các ơn v xây d ng tr c TCKT ngày thu c B các ơn v ngoài nư c 23/3/1990 95 Quy t nh 81/BXD- VKT V vi c ban hành t m th i ch kinh phí cho ngày 25/4/1990 ho t ng qu n lý các công trình nhà nư c u nhi m cho B Xây d ng 96 Quy t nh 133/BXD-VKT V Quy ch i lý bán l xi măng ngày 25/6/1990 97 Quy t nh 132/BXD- Ban hành Quy ch hành ngh kinh doanh xi VLXD ngày măng. 26/6/1990 98 Quy t nh 209/BXD- Ban hành b ng giá ca máy và thi t k xây VKTM ngày d ng. 10/11/1990 99 Quy t nh 252/BXD- Ban hành nh m c d toán chuyên ngành c p VKT3 ngày thoát nư c 9/12/1990 100 Quy t nh 244/BXD-G Ban hành i u l giám sát k thu t c a Ch ngày u tư 24/12/1990 Năm 1992 101 Quy t nh 29/BXD-KTTC i u ch nh giá kh o sát xây d ng ngày 27/1/1992 102 Quy t nh 77/BXD-VKT Ban hành nh m c d toán t m th i v l p t ngày 25/4/1992 và b o trì h th ng chi u sáng ô th . 103 Quy t nh 102/BXD-G Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. ngày 15/6//1992 Năm 1993 104 Quy t nh 22/BXD- Quy ch ăng ký hành ngh xây d ng. QLXD ngày
 10. 26/1/1993 105 Quy t nh 27/BXD-VKT Ban hành ch tiêu nh m c tiêu hao kinh t k ngày 2/2/1993 thu t cho s n xu t xi măng Pooclăng PC30 106 Quy t nh 92/BXD-G Hành ngh kh o sát thi t k ngày 17/4/1993 107 Quy t nh 158/BXD- Ban hành Quy ch ho t ng và ăng ký hành CSXD ngày ngh c a Công ty tư v n xây d ng 22/6/1993 108 Quy t nh 265/BXD-VKT Ban hành t m th i nh m c d toán các công ngày tác gia công, ch t o các s n phNm chi u sáng 25/10/1993 công c ng. 109 Quy t nh 328/BXD-VKT B ng giá ca máy và thi t b xây d ng . ngày 31/12/1993 Năm 1994 110 Quy t nh 60/BXD-VKT Quy ch u th u xây l p. ngày 30/3/1994 111 Quy t nh 1647/BXD-KH Vi c qu n lý xây d ng- xu t nh p khNu trong ngày 7/11/1994 xây d ng. 112 Quy t nh 535/BXD-G Quy ch b o hành công trình xây d ng. ngày 14/12/1994 113 Quy t nh 536/BXD-G Quy ch l p, thNm nh và xét duy t thi t k ngày công trình xây d ng 14/12/1994 114 Quy t nh 556/BXD ngày Ban hành quy ch n i quy ti p công dân. 30/12/1994 Năm 1995 115 Quy t nh 21/BXD-VKT Ban hành b n: "Qui nh v chi phí tư v n xây ngày 10/6/1995 d ng". 116 Quy t nh 20/BXD-G Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. ngày 10/6/1995 117 Quy t nh 177/BXD-VKT Ban hành nh m c d toán kh o sát xây d ng. ngày 17/7/1995 Năm 1996 18 Quy t nh 501/BXD-VKT Chi phí thNm nh và tư v n u tư và xây ngày 18/9/1996 d ng 119 Quy t nh 497/BXD-G L p, thNm nh xét duy t thi t k công trình
 11. ngày 18/9/1996 xây d ng. 120 Quy t nh 498/BXD-G Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ngày 18/9/1996 121 Quy t nh 500/BXD- Quy ch ăng ký và c p ch ng ch hành ngh CSXD ngày xây d ng. 18/9/1996 Năm 1997 122 Quy t nh 499/BXD-G B o hành xây l p công trình ngày 18/9/1997 123 Quy t nh 540/BXD-G B o hành xây l p công trình ngày 21/11/1997 124 Quy t nh 541/BXD-G L p, thNm nh xét duy t thi t k ngày 22/11/1997 Năm 1999 125 Quy t nh 35/1999/Q - Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây BXD ngày d ng. 12/11/1999 126 Quy t nh 45/1999/Q - Ban hành nh m c chi phí tư v n d u tư và BXD ngày xây d ng. 2/12/1999 THÔNG TƯ Năm 1977 1 Thông tư 21/BXD ngày Hư ng d n vi c l p quy ho ch và thNm tra 10/8/1977 trình xét duy t quy ho ch xây d ng ô th , ti u khu nhà , khu nhà và ư ng ph 2 Thông tư 25/BXD-PC Hư ng d n v t ch c và ho t ng c a b ngày 28/9/1977 ph n pháp ch cơ s . 3 Thông tư 14/BXD ngày Hư ng d n vi c Ny m nh công tác xây d ng 3/5/1977 và tăng cư ng qu n lý vi c th c hi n các nh m c lao ng trong ngành xây d ng. Năm 1978 4 Thông tư 08/BXD ngày Hư ng d n khen thư ng cho cán b công nhân 12/4/1978 viên thu c h dân chính ng các t nh và thành ph phía nam có thành tích kháng chi n ch ng M c u nư c. 5 Thông tư 19/BXD-TCCB Hư ng d n t ch c và ho t ng c a cơ quan ngày 14/7/1978 xây d ng, cơ quan nhà t và công trình công
 12. c ng a phương. Năm 1979 6 Thông tư 02/BXD-VP Hư ng d n v vi c qu n lý và s d ng nhà th u ngày 5/1/1979 xây d ng 7 Thông tư 11/BXD-TV V vi c Ny m nh th c hi n hình th c s sách ngày 10/4/1979 k toán nh t ký ch ng t trong các ơn v s n xu t- kinh doanh thu c S , Ty xây d ng 8 Thông tư 28/BXD-TT Hư ng d n vi c phân công phân c p trong ngày 27/9/1979 công tác qu n lý quy ho ch xây d ng Th ô Năm 1980 9 Thông tư 37/BXD- Hư ng d n v vi c thi hành Quy t nh s VP/QS ngày 333/CP ngày 10/10/1980 c a H i ng Chính 23/2/1980 ph v v n tuy n quân t 2 năm 1980 (h c sinh t t nghi p i h c) 10 Thông tư 12/BXD-VKT Hư ng d n th c hi n giá g ch ngói t nung ngày 1/4/1980 theo phNm c p ban hành năm 1980 11 Thông tư 19/BXD- Tăng cư ng ch t lư ng công tác thi t k và thi KHKT ngày công xây d ng. 24/5/1980 12 Thông tư 38/BXD-TV5 Hư ng d n th c hi n i u l ăng ký kinh ngày doanh thu c khu v c kinh t t p th và cá th 15/11/1980 trong chuyên ngành xây d ng công nghi p dân d ng, s n xu t v t li u xây d ng, cho thuê nhà. Năm 1981 13 Thông tư 02/BXD-TT V tăng cư ng qu n lý vi c mua bán nhà c a ngày 19/1/1981 c a tư nhân t i các ô th . 14 Thông tư 04/TT/BXD C i ti n công tác k ho ch hoá. ngày 23/2/1981 15 Thông tư 07/BXD-TV5 Hư ng d n thi hành Quy t nh s 64/CP ngày ngày 9/3/1981 23/2/1981 c a H i ng Chính ph v vi c giao n p s n phNm c a các xí nghi p qu c doanh và t p trung các ngu n thu ti n m t vào Nhà nư c. 16 Thông tư 4a-BXD-VT Hư ng d n m t s i m c th th c hi n ngày 17/3/1981 Quy t nh s 25/CP c a H i ng B trư ng trong ngành xây d ng và s n xu t v t li u xây d ng. 17 Thông tư 20/BXD/VKT Hư ng d n thi hành ch ph tr c p lương 5 ngày t m th i trong ngành xây d ng dân d ng- công 26/6/1981 nghi p.
 13. 18 Thông tư 29 ngày Quy nh t m th i v " nh m c ơn giá ti n 24/7/1981 lương thi t k và kh o sát các công trình xây d ng dân d ng". 19 Thông tư 30/BXD-VKT5 Quy nh t m th i v i u ch nh giá thi t k ngày 25/7/1981 quy ho ch cho các ô th . 20 Thông tư 36b- Hư ng d n t m th i b n i u l v sáng ki n BXD/KHKT sáng ch ban hành kèm theo Ngh nh 31/CP ngày 13/8/1981 Năm 1982 21 Thông tư 05/BXD-QLN Hư ng d n vi c t ch c và giúp tư nhân s a ngày 11/2/1982 ch a nhà t i các thành ph , th xã, th tr n. Năm 1983 22 Thông tư 31/BXD- Hư ng d n thi hành i u l v sáng ki n ban KHCN ngày hành kèm theo Ngh nh 31/CP. 9/11/1983 23 Thông tư 33/BXD-CK- Quy nh m t s i m v ch thanh lý xe TV ngày máy, thi t b . 20/12/1983 24 Thông tư 63/BXD-VKT Hư ng d n xác nh i m d ng k thu t h p lý năm 1983 i v i các công trình xây d ng công nghi p và dân d ng. Năm 1984 25 Thông tư 13/BXD-VT Hư ng d n th c hi n Quy t nh 195-H BT ngày 25/5/1984 áp d ng cho s n xu t v t li u xây d ng. 26 Thông tư 77/BXD ngày Hư ng d n nguyên t c, th t c chuy n d ch 15/11/1984 quy n s h u nhà và c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà c a tư nhân t i các thành ph , th xã, th tr n. 27 Thông tư 82/BXD- Hư ng d n t m th i vi c khen thư ng hoàn KHKT ngày thành các tài nghiên c u khoa h c. 30/11/1984 Năm 1985 28 Thông tư 72-BXD/VKT Hư ng d n x p h ng các xí nghi p s n xu t v t ngày 6/10/1985 li u xây d ng. Năm 1986 29 Thông tư 68/BXD-VKT Hư ng d n th c hi n vi c i u ch nh giá thi t ngày k 31/12/1986 Năm 1987
 14. 30 Thông tư 02/BXD-TCKT Hư ng d n th c hi n quy n t ch trong lĩnh ngày 9/1/1987 v c tài chính các xí nghi p xây l p, kh o sát và thi t k 31 Thông tư 54/BXD-L TL Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 147/H BT ngày c a H i ng B trư ng và ti n lương và i 14/10/1987 s ng i v i công nhân viên ch c thu c B Xây d ng. Năm 1988 32 Thông tư 01/BXD-L TL Hư ng d n vi c phân ph i ti n lương và thu ngày 13/1/1988 nh p i v i công nhân viên ch c ngành xây d ng làm vi c t i I r c. 33 Thông tư 20-BXD/VKT Hư ng d n th c hi n bù giá 6 m t hàng bán ngày 17/5/1988 nh lư ng trong XDCB. 34 Thông tư 37/BXD-TCL Phân ph i ti n lương và thu nh p i v i ngày 22/7/1988 CNVC ngành xây d ng i h p tác lao ng ng b t i Liên xô. 35 Thông tư 40/BXD-KH Hư ng d n xây d ng k ho ch năm 1989. ngày 18/8/1988 36 Thông tư 52/BXD- Hư ng d n công tác giám sát c a tác gi thi t G TKXD ngày k công trình xây d ng. 6/10/1988 Năm 1989 37 Thông tư 03/BXD/VKT Hư ng d n t m th i v th c hi n u th u ngày 10/1/1989 trong xây d ng 38 Thông tư 14/BXD/VKT Hư ng d n l p d toán công trình xây d ng cơ ngày 11/3/1989 b n 39 Thông tư 25/TT-LT ngày Hư ng d n th c hi n ngh nh 88/H BT ngày 1/5/1989 2/6/1988 c a H BT v quy n làm ch c a t p th lao ng t i xí nghi p qu c doanh nâng b c lương cho công nhân 40 Thông tư 47/BXD- Hư ng d n vi c th c hi n c a thư ng tr c XDCB- T H BT v vi c hoá giá nhà c p III c p IV t i ngày 5/8/1989 các ô th Năm 1990 41 Thông tư 167/BXD-VKT Hư ng d n l p d toán công trình XDCB ngày 4/7/1990 42 Thông tư 487/BXD- Hư ng d n th c hi n Quy ch ăng ký hành VLXD ngày ngh kinh doanh xi măng vàquy ch i lý bán 12/11/1990 l
 15. 43 Thông tư 553/BXD-G Quy nh vi c thNm tra giám nh thi t k công ngày trình do n v thu c B l p 22/12/1990 Năm 1992 44 Thông tư 01/BXD-G Hư ng d n n i dung phương th c thNm tra ngày 16/1/1992 thi t k nh ng công trình do các ơn v thu c B l p 45 Thông tư 02/BXD- T Hư ng d n th c hi n ý ki n c a thư ng tr c ngày 29/4/1992 H BT v hoá giá nhà c p III, c p IV ( thay th thông tư 47/BXD-XDCB- T ngày 5/8/1989) 46 Thông tư 56/BXD ngày Hư ng d n trình t th t c gi i quy t khi u n i 30/4/1992 t cáo 47 Thông tư 04/BXD- V vi c s d ng các ph gia vào các công trình KHKT ngày xây d ng 15/5/1992 48 Thông tư 06/BXD- Hư ng d n thi t k thi công h th ng t i i n QLXD ngày 500KW B c nam 17/6/ 1992 49 Thông tư 08/BXD- T Hư ng d n s a i thôngtư s 02/BXD- T ngày 18/8/1992 ngày 29/4/1992 c a BXD v vi c hoá giá nhà c p III, c p IV t i các ô th Năm 1993 50 Thông tư 02/BXD- Hư ng d n v qu n lý xây d ng các công trình QLXD ngày có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam 26/1/1993 51 Thông tư 03/BXD- Hư ng d n th t c c p gi y phép cho nhà th u QLXD ngày nươc ngoài 26/1/1993 52 Thông tư 11/BXD-VKT Hư ng d n t ch c và ho t ng c a ban qu n ngày 5/4/1993 lý công trình 53 Thông tư 20/BXD-G Hư ng d n b sung n i dung các bư c thi t k ngày 11/9/1993 và l p thi t k các công trình xây d ng cơ b n. 54 Thông tư 23/BXD-G Hư ng d n b sung vi c nghi m thu công trình ngày 25/9/1993 có v n u tư nư c ngoài ho c do hãng nư c ngoài xây d ng t i Vi t nam 55 Thông tư 26/BXD-VKT Hư ng d n i u ch nh d toán công trình ngày XDCB theo ch ti n lương m i. 31/12/1993 Năm 1994
 16. 56 Thông tư 03/BXD-VKT Hư ng d n vi c xây d ng ơn giá XDCB và ngày 30/3/1994 l p d toán các công trình XDCB. 57 Thông tư 391/BXD ngày Hư ng d n trình t th t c gi i quy t khi u 25/11/1994 n i- t cáo. 58 Thông tư 23/BXD-VKT Hư ng d n vi c l p và qu n lý giá xây d ng ngày công trình thu c các d án u tư 15.12.1994 59 Thông tư 24/BXD- Hư ng d n c p gi y phép xây d ng các công KTQH ngày trình trong ô th 16/12/1994 Năm 1995 60 Thông tư 08/BXD-CSXD Hư ng d n qu n lý xây d ng các công trình có ngày 30/3/1995 v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài và nhà th u nư c ngoài nh n th u xây d ng t i Vi t nam. 61 Thông tư 18/BXD-VKT Hư ng d n vi c th c hi n các hình th c t ngày 10/6/1995 ch c qu n lý d án u tư và xây d ng 62 Thông tư 22/BXD-Vi n Hư ng d n vi c l p ơn giá kh o sát Kinh t ngày 17/7/1995 Năm 1996 63 Thông tư 05/BXD- Hư ng d n c p gi y phép xây d ng KTQH ngày 18/9/1996 Năm 1998 64 Thông tư 04/1998/TT- V vi c s a i, b sung m c 2 ph n I Thông BXD ngày tư hư ng d n c p gi y phép xây d ng s 19/12/1998 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng. Năm 1999 65 Thông tư 01/1999/TT- Hư ng d n l p d toán công trình XDCB theo BXD ngày lu t thu V.A.T, thu thu nh p doanh nghi p 16/1/1999 66 Thông tư 08/1999/TT- Hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây BXD ngày d ng công trình thu c d án u tư 16/11/1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH ( 18 VĂN B N) Năm 1977 1 TTLB Xây 35/TT-LB ngày Quy nh t m th i nh m c chi phí kh o sát và d ng- B 6/8/1977 thi t k các công trình xây d ng cơ b n
 17. Tài chính Năm 1978 2 TTLB B 13/XD-QP i v i l c lư ng xây d ng công nghi p và Qu c ngày 21/6/1978 dân d ng c a B Qu c phòng phòng- B Xây d ng 3 TTLB B 20/TT-LB ngày Hư ng d n v công tác xây d ng cơ b n các XD và B 31/8/1978 công trình công nghi p và dân d ng c a ngành NNPT nông nghi p &NT 4 TT LB B 10/TT-LB ngày Hư ng d n công tác xây d ng các công trình XD và B 30/8/1978 công nghi p và dân d ng phát tri n ngành h i H is n s n Năm 1979 5 TTLB UB 57/VGNN-XD Hư ng d n giá mua máy thi t b trong c i t o V t giá ngày 1/2/1979 XHCN i v i ngành xây d ng t i các t nh NN- B mi n Nam. XD Năm 1980 6 TT LB UB 04/VGNN-XD V nguyên t c ch o và phân công, phân c p V t giá ngày 17/3/1980 quy nh giá s n phNm g ch, ngói NN- B XD Năm 1981 7 TTLB Xây 28/XD-QP T ch c ch huy qu n lý các ơn v quân i d ng- Qu c ngày 20/7/1981 làm kinh t thu c B Xây d ng. phòng Năm 1982 8 TTLB B 46B/TT-LB Hư ng d n th c hi n Ch th H i ng B Xây d ng- ngày 2/11/1982 trư ng và Ngh quy t h i ngh Liên B Xây B N iv d ng- B N i v v vi c tăng cư ng công tác b o v các công trình tr ng i m c a Nhà nư c. Năm 1985 9 TTLB B 98/LB/XD-QP Thay i phương th c và t ch c qu n lý các XD- B QP ngày 30/1/1985 ơn v quân i tham gia xây d ng các công trình do B Xây d ng qu n lý Năm 1989 10 TTLB B 04/TTLB ngày V các bi n pháp bình n giá xi măng các Xây d ng-
 18. U ban V t 5/12/1989 t nh phía nam giá NN Năm 1992 11 TT LB B 07/LB-TT ngày Hư ng d n vi c s n xu t g ch ngói nung nh m Xây d ng- 1/3/1992 b ov t canh tác T ng c c ru ng t 12 TTLB B 07/LB/VC-TC- Hư ng d n thông báo và ki m sát giá v t li u TC- B XD ngày xây d ng, giá thi t b trong XDCB. XD- Ban 30/10/1992 VGCP Năm 1993 13 TTLB Ban 01/TTLB ngày Hư ng d n cơ ch qu n lý giá xi măng VGCP- B 2/1/1993 XD 14 TTLB B 08/TTLB ngày Hư ng d n cơ ch qu n lý giá xi măng Ban 17/9/1993 VGCP- B XD 15 TTLB Xây 09/TTLB ngày V qu n lý kinh doanh buôn bán xi măng d ng- 16/11/1993 Thương m i Năm 1994 16 TTLB U 09/TTLB ngày Hư ng d n th t c xét duy t l i lu n ch ng ban 10/6/1994 kinh t k thu t, thi t k k thu t và t ng d KHNN- B toán theo Quy t nh 92/TTg ngày 7/3/1994 Xây d ng- c a Th tư ng Chính ph B Tài chính 17 TTLB Xây 25/TTLB ngày V qu n lý khai thác và s d ng h p lý á vôi d ng- Công 29/12/1994 nghi p n ng Năm 1995 18 TTLB B 03/TTLB ngày Hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và Xây d ng- 25/01/1995 Xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh U ban 177/CP ngày 20/10/1994 c a Chính ph KHNN- B Tài chính CH THN
 19. Năm 1977 1 Ch th 12/BXD-TCL Xây d ng tiêu chuNn c p b c k thu t công ngày 8/4/1977 nhân ngành xây d ng. 2 Ch th 17/BXD-TC V vi c phân công trách nhi m chuNn b thi ngày 03/6/1977 hành i u l xí nghi p 3 Ch th 30/BXD-CT V vi c Ny m nh công tác c i t o XHCN i ngày v i cơ s s n xu t và buôn bán v t li u xây 17/10/1977 d ng các t nh mi n nam Năm 1978 4 Ch th 04/BXD-G V công tác qu n lý ch t lư ng thi t k ngày 28/3/1978 5 Ch th 06/BXD- T Tuy n sinh ào t o cán b trung h c xây d ng ngày 8/4/1978 cho huy n cho các t nh phía Nam. 6 Ch th 07/BXD ngày V công tác tuy n ch n cán b CNV vào cơ 11/4/1978 quan xí nghi p và vi c n m tình hình thu n khi t n i b . 7 Ch th 09/BXD-G Ki m tra ch t lư ng công trình. ngày 2/5/1978 8 Ch th 15/BXD-L TL T ch c nghiên c u v b o h lao ng cho ngày 20/6/1978 Giám c các công ty, xí nghi p thu c B và th trư ng C c, V , Vi n có liên quan 9 Ch th 21/BXD-VP V vi c ào t o, b i dư ng nghi p v pháp ch ngày 12/9/1978 trong ngành xây d ng 10 Ch th 24/BXD-TC i u ng công nhân s n xu t sang làm công ngày 28/9/1978 tác hành chính qu n tr 11 Ch th 26/BXD-VP V công tác kh c ph c h u qu sau lũ l t trong ngày ngành xây d ng 14/10/1978 12 Ch th 27/BXD-VP V vi c th c hi n nghiêm ch nh các th t c và ngày trình t ki n thi t cơ b n 14/10/1978 13 Ch th 28/BXD-L TL Ny m nh tăng gia s n xu t lương th c và th c ngày phNm trong các ơn v tr c thu c B . 16/10/1978 14 Ch th 784/BXD- T M c tiêu chương trình ào t o trung h c c p ngày thoát nư c 13/11/1978 15 Ch th 32/BXD ngày T ch c ch n ch nh công tác t ng h p và thông 17/11/1978 tin i u
 20. Năm 1979 16 Ch th 04/BXD-VP V vi c Ny m nh m t s công tác trong giai ngày 15/2/1979 o n chuNn b xây d ng công trình thu i n Hoà bình 17 Ch th 16/BXD- T Phân công, phân c p xây d ng m c tiêu ngày 18/5/1979 chương trình ào t o. 18 Ch th 17/BXD- V công tác xây d ng qu n lý khai thác các QLN ngày công trình ch ng b n ph n ng Trung qu c 22/5/1979 19 Ch th 22/BXD-CT V vi c t ch c th c hi n Ngh nh 217/CP v ngày 29/6/1979 ch trách nhi m ch k lu t ch b o v c a công và ch ph c v nhân dân c a cán b nhân viên và cơ quan nhà nư c. Năm 1980 20 Ch th 01/BXD-VP V vi c t n d ng s t thép ph li u trong xây ngày 9/1/1980 d ng. 21 Ch th 30/BXD-KH L p k ho ch v t tư v n t i thi t b hàng năm ngày 18/2/1980 22 Ch th 07/BXD-QH V vi c tham gia H i ngh khoa h c xây d ng ngày 17/3/1980 nông thôn 23 Ch th 08/BXD-L TL Nâng b c lương cho công nhân. ngày 21/3/1980 24 Ch th 13/BXD-QH ChuNn b h i ngh khoa h c xây d ng nông ngày 3/4/1980 thôn. 25 Ch th 18/BXD-TCL Thi hành Ngh nh s 25 NQ-TW cán b ngày 24/5/1980 chính tr , gi i quy t khó khăn v lương th c 26 Ch th 20/BXD-L TL Nâng b c lương cho công nhân ngày 27/5/1980 27 Ch th 1388/BXD- V vi c i u tra t ng h p tình hình ho t ng 3 KHKT ngày m t tiêu chuNn hoá - o lư ng -ki m tra ch t 11/9/1980 lư ng trong ngành xây d ng. 28 Ch th 35/BXD ngày Tăng cư ng công tác b o h lao ng 21/10/1980 29 Ch th 39/BXD-QS ChuNn b ng viên khi có chi n tranh ngày 15/11/1980 30 Ch th 40/BXD-VP V vi c m b o các i u ki n kh i công các ngày 4/12/1980 công trình công nghi p và dân d ng. Năm 1981
Đồng bộ tài khoản