Quyết định 21/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 21/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá giới hạn tối đa xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è  21/2003/Q§­B T C   n g µ y 18  th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò  gi¸ íi ¹ n  èi ® a  x¨ng d Ç u  gi  h t   b é  tr ng b é  tµi Ý nh ë  ch C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP,  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è:25/2003/Q§­ ®Þ s  TTg ngµy  th¸ng2    17    n¨m 2003   cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  Th t   ph v vi ® chØnh      gi¸b¸n x¨ng dÇu    trongníc;   Sau      æi  èng  Êt víi é  ¬ng  ¹i; khitrao® th nh     Th B m quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1 ­ Nay    quy  nh    ®Þ gi¸b¸n  í h¹n  èi®a   ®∙ bao  å m   Õ    gi i   t  (   g thu gi¸ trÞ gia t¨ng)cña  sè  ñng  ¹       1  ch lo ix¨ng  Çu  Èn    Öt ®é   ùc  Õ  èng  d chu ë nhi   th t th nhÊt trongc¶  ícnh      n   sau: Gi¸giíh¹n        b¸n bu«nGi¸giíh¹n    Î i     b¸n l i tèi a  ®ång/ki    ( ®   gam) l«     tèi   ®a   (®ång/lÝt) ­X¨ng    kh«ng  ×  ch RON   92: ­ 5.600 ­X¨ng    kh«ng  ×  ch RON   90: ­ 5.400 ­X¨ng    kh«ng  ×  ch RON   83 ­ 5.200 ­§iªden 0,5%S:     ­ 4.400 ­§iªden 1%       S: ­ 4.300 ­D Ç u     ho¶: ­ 4.300 ­NhiªnliÖu ®èt    Çu    ót)      lß(d ma d   (FO  °2B(3,5%S)): N    3.200         ­ Gi¸ c¸c lo¹    i x¨ng  Çu  d kh¸c do      c¸c doanh nghiÖp kinh doanh    x¨ng  Çu   d quy  nh    vµo      ùc tÕ  ña    ¹ x¨ng dÇu  Èn    ïng thÞ  ®Þ c¨n cø  gi¸b¸n th   c c¸clo i    chu trªnc   tr ng  µ  ê v chªnh  Öch  Êtl ng so  íi   ¹ x¨ng dÇu  trªn. l ch  î   v   lo   c¸c i   nªu  §i Ò u  ­  Þa  iÓ m     µng: 2  § ® b¸n h ­ B¸n    bu«n:hµng  îcgiao t¹ kho    ®   i   trung t©m    tØnh,thµnh  è    ¬ng    ph trªnph tiÖn bªn    mua;
  2. 2 ­ B¸n  Î hµng  îcb¸n  ¹ c©y    l  : ®   ti   x¨ng  µ  öa  µng  lÎ     vc h b¸n    c¸c tØnh,thµnh  ë   phè    ¬ng  Ön bªn  trªnph ti   mua. §i Ò u 3 ­ C¸c doanh nghiÖp kinh doanh    x¨ng  Çu  îc quyÒn  Õt d ®  quy   ®Þnh  møc     gi¸b¸n bu«n  µ  v b¸n  Îcô  Ó  l  th cho  õng  ñng  ¹  t ch lo ix¨ng  Çu  d trong  tõng  êi®iÓ m   ï hîp víigi¸vèn  µ    Þ  êng  ng  th   ph         v gi¸th tr nh kh«ng  îc vîtgi¸gií ®     i     quy  nh    Òu  . ë §i 1 h¹n tèi a  ® ®Þ Trêng  îp    x¨ng  Çu    Þ  êng  ã  Õn  ng,  h gi¸c¶  d trªnth tr c bi ®é Tæng  c«ng    ty X¨ng  Çu  ÖtNam,    d Vi   c¸cdoanh nghiÖp kh¸c® îcNhµ   ícgiao nhiÖ m  ô  Ëp     n    v nh khÈu  µ  v kinh doanh x¨ng  Çu  äit¾t lµ c¸c  d (g       doanh  nghiÖp kh¸c) cã    tr¸ch   nhiÖ m  iÒu  µ  ® ho cung  Çu      Þ  êng  c ®Ó gi¸th tr kh«ng  îtmøc    í h¹n tèi a.  v  gi¸gi       i ® §i Ò u 4­ C¸c  quy  nh  Ò     ®Þ v gi¸b¸n  Îx¨ng  Çu  c¸c doanh  l  d do    nghiÖp  kinh doanh    x¨ng  Çu  d (hoÆc  û  Òn  u quy cho    n  Þ  ùc thuéc)ph¶i göi c¸c ®¬ v tr        cho  é   µi chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i®Ó   BT    Th m  theo  âi,kiÓm     ùc hiÖn.Riªng ®èi  d  trath       víiquy  nh  Ò       ®Þ v gi¸b¸n  bu«n  x¨ng  Çu:    d c¸c doanh  nghiÖp kinh doanh    x¨ng  dÇu  ph¶i b¸o    c¸o  Ýnh    Þp  êikhi Bé   µi chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i yªu ch x¸c,k th     T     Th m    cÇu. Së   µi chÝnh  Ët      T  V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  èihîp víic¸c së  ¬ng  ¹i   ph ph         Th m  cã  tr¸chnhiÖ m   Óm    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    x¨ng  Çu  ¹ ®Þa  ¬ng,   ki trat h th   gi¸b¸n  d ti   ph   kÞp  êiph¸t hiÖn  ÷ng    ¹m  µ  ö  ý trong  ¹m    th     nh sai ph v x l  ph vi quyÒn  ¹n  ña  hc m × nh  theo c¸c  quy  nh   Ön  µnh  ®Þ hi h hoÆc  b¸o c¸o c¸c  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ö  ý. xl §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  th¸ng2  5­ Quy ®Þ n c hi l     k t  18    n¨m 2003. M äi  Õt  nh  íc ®©y     íiquyÕt  nh  µy  u     quy ®Þ tr   tr¸ v   i ®Þ n ®Ò kh«ng  ã  c hiÖu  ùcthi µnh. l   h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản