Quyết định 21/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
89
lượt xem
8
download

Quyết định 21/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ vủa Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  21/2003/Q§­T T g   th n g µ y 29  th¸ng 01 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  g © n  s¸ch n h µ  n íc  n h ç  trî o  c¸c  æ  ch øc  ch Ý n h  tr Þ ­   ch t x∙ h éi  g h Ò  n g hi Ö p,  n t æ   h øc   c x∙ h éi, æ   h øc    t c x∙ h éi  g h Ò  n g hi Ö p   è i víi ­ n ® n h ÷ n g   o ¹t ® é n g   ¾ n  víi hi Ö m  v ô   ñ a N h µ  n íc  h g  n c thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc sè  Nh n   01/2001/QH11  µy  th¸ng    ng 16  12 n¨m  2002; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    µ   íchç  î   Ý  õng©n    c¸ctæ  1. Nh n   tr  kinh ph t   s¸ch cho    chøc  Ýnh  ch trÞx∙héi­      nghÒ   nghiÖp,tæ    chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp  ã  ¹t c ho   ®éng  ¾n  íi Öm  ô  ña  µ   íc,theo c¸cquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. g v  nhi v c Nh n      ®Þ t  i ®Þ n §i Ò u 2. 1. Kinh  Ý  ¹t®éng  ña    chøc  Ýnh  Þx∙héi­ nghÒ     ph ho   c c¸ctæ  ch tr         nghiÖp,  tæ chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp  c¸c tæ  do    chøc  ù b¶o  ¶m   t  ® theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Nhµ   íc kh«ng  lu   n  giao chØ      Õ   µ  tiªubiªnch v kinh   phÝ  ¹t®éng  ho   cho    chøc  µy. c¸ctæ  n 2. Ng ©n     s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  kinh phÝ    cho    chøc  Ýnh  Þ x∙héi­ c¸c tæ  ch tr         nghÒ  nghiÖp, tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp  ã  ÷ng  ¹t c nh ho   ®éng  ¾n  íi Öm  ô  ña  µ   íctheo c¸cnguyªn t¾c  g v  nhi v c Nh n        sau  y  ®© : a) Ng ©n    s¸ch nhµ  íchç  î µn  é    n   tr  to b hoÆc   ét  Çn  m ph kinh phÝ  i víi     ®è     c¸c ho¹t®éng  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    ®  t  ph giao (®èivíi   chøc  Ýnh  Þx∙héi­       tæ  c¸c ch tr         nghiÖp    nghÒ   nghiÖp,tæ    chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     ë Trung  ng);® ­ ¬   îcChñ  Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc giao (®èivíi     chøc  Ýnh  Þ       c¸ctæ  c¸c ch tr   ­ x∙ héi nghÒ        nghiÖp, tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp    a   ë ®Þ ph¬ng). b) Ng ©n    s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  kinh phÝ  i víi     ®è     s¶n  È m,    È m,    c¸c ph t¸cph c¸c ho¹t®éng  c¸c tæ    do    chøc  Ýnh  Þx∙héi­ nghÒ   ch tr         nghiÖp,tæ    chøc    éi,tæ  x∙h   nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  ã    Þ thùc tiÔn,®em   ¹ lî Ých  chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     ® th   c gi¸tr       li    i thiÕtthùc cho    éi® îccÊp  ã  Èm  Òn    Ën.      x∙h     c th quy x¸cnh  
  2. 2 c) Ng ©n    s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  kinh phÝ    cho    ¹t®éng  c¸cho   kh¸ctheo    Quy Õt  ®Þnh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph hoÆc   ña  ñ   Þch  y  c Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,gå m:    ph tr     ¬  ­ Ng ©n     s¸ch nhµ  íc tiÕp  ôc hç  î   n  t   tr  kinh phÝ   ¹t®éng  n     ho   ®Õ n¨m 2005  cho    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi­ nghÒ   c¸c tæ  ch tr         nghiÖp,tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    x∙ nghiÖp  Ön  ∙  îcnhµ  ícgiao biªnchÕ.  héi­nghÒ      hi ® ®   n       ­  ©n   Ng s¸ch  µ  íc hç  îm ét  Çn  nh n   tr  ph kinh  Ý     chøc  éi nghÞ  ph ®Ó tæ  h  tæng  Õt    k c¸cphong  µo®iÓn  ×nh    Õn trongph¹m    níc® îcc¬  tr   h tiªnti     vic¶      quan  cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp.   ph   ­ Ng ©n     s¸ch nhµ  íchç  î ét  Çn    n   tr  m ph kinh phÝ    chøc  ihéitheo    ®Ó tæ  ®¹     nhiÖ m  ú  ña    chøc  Ýnh  Þx∙héi­nghÒ   k c c¸ctæ  ch tr        nghiÖp,tæ    chøc    éi,   x∙h   tæ chøc    éi­nghÒ   x∙h    nghiÖp. ­Trêng  îp ® Æc   Öt,tæ    h  bi   chøc  Ýnh  Þx∙héi­nghÒ   ch tr        nghiÖp,tæ    chøc  x∙héi, chøc    éi­nghÒ      tæ  x∙h    nghiÖp  îcThñ íng ChÝnh  ñ  ®  t  ph hoÆc   ñ  Þch  Ch t ñy ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  Öc  quy ®Þ vi trang bÞ   t«,x©y  ùng, mua     «    d   hoÆc   thuª trô së  µm  Öc  ×  îc ng©n      l vi th ®   s¸ch  µ  íc xem   Ðt  ç  îm ét  nh n   x h tr  phÇn  kinh phÝ.   §i Ò u    ©n   3. Ng s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  cho    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi c¸c tæ  ch tr         nghiÖp    ¬  ë    nghÒ  nghiÖp, tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     trªnc s c¸c nguån    ùb¶o  ¶m   ¹t®éng  ña    chøc  µy  thu t   ® ho   c c¸ctæ  n theo chÕ         µi   ®é chitiªut   chÝnh  Ön  µnh  µ  hi h v kh¶ n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp  µng    n    h n¨m. Thñ   íng  Ýnh   ñ   t Ch ph quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   y  ñ quyÒn   é   ëng  é   µi B tr B T  chÝnh  quyÕt  nh   ®Þ møc   ç  îtõ  ©n   h tr  ng s¸ch Trung  ng  ¬ cho c¸c  chøc  tæ  chÝnh  Þx∙héi­nghÒ   tr        nghiÖp,tæ    chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp  ë Trung  ng;Chñ  Þch  y  ¬  t ñ ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ møc   hç  îtõ  ©n   tr  ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph cho c¸c  chøc  Ýnh  Þ    éi ­  tæ  ch tr x∙ h   nghÒ   nghiÖp    a  ¬ng. nghiÖp,tæ    chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   x∙h   tæ  x∙h    ë ®Þ ph §i Ò u 4. Quy  ×nh  ©n  tr ng s¸ch  µ  íc hç  îkinh phÝ   i  íinh÷ng  nh n   tr    ®è v   ho¹t®éng  ¾n   íinhiÖ m   ô  ña  µ   íccho    chøc  Ýnh  Þ x∙héi­   g v  v c Nh n   c¸c tæ  ch tr         nghiÖp  îc thùc  Ön  nghÒ  nghiÖp, tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     ®  hi nh sau : Hµng  n¨m, trong  êih¹n  Ëp  ù  th   l d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,c¸c tæ  nh n     chøc  chÝnh  Þx∙héi­nghÒ   tr        nghiÖp,tæ    chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp  c¨n cø  µo  ¬ng  ×nh ho¹t®éng  ña    v ch tr     c n¨m  Õ   ¹ch,nguån    ña  n  Þ, k ho   thu c ®¬ v   néidung  ¹t®éng  îc ng©n    ho   ®  s¸ch nhµ  íc hç  î chÕ   ,    Èn, ®Þnh     n   tr   , ®é tiªuchu   møc      µichÝnh  Ön  µnh,lËp dù    chitiªut   hi h     to¸nkinh phÝ  öiBé  µichÝnh  ®èi   g  T  (  víi   chøc      tæ  c¸c ë Trung  ng) vµ  öic¬  ¬   g   quan  µichÝnh  a  ¬ng  ®èivíi   t  ®Þ ph (    c¸c tæ chøc    a  ¬ng). ë ®Þ ph C¬  quan  µichÝnh    Êp    nhu  Çu  ç  î ña    chøc  Ýnh  t  c¸cc c¨n cø  c h tr c c¸ctæ  ch trÞ x∙ héi ­ nghÒ          nghiÖp, tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp  µ  v
  3. 3 kh¶ n¨ng  ©n  ng s¸ch  µ  íc c¸c cÊp, tæng  îp  nh n       h kinh phÝ   ç  îtrong dù      h tr    to¸n ng©n s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr   c th quy phª duy   §i Ò u 5. 1. C¬     quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖ m   Êp    c kinh phÝ   ç  îtheo    h tr  ®óng  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã  Èm   Òn     c th quy phª duyÖt, phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  qu¶n  ýnhµ  ícchuyªn ngµnh  Óm    Öc  ö  ông  l  n    ki travi s d kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch  nhµ  íchç  î n   tr  b¶o  ¶m   ng  Õ   ,  ng  ôc  ch, xÐt duyÖt quyÕt    ® ®ó ch ®é ®ó m ®Ý       to¸n kinhphÝ  ç  î   h tr theo quy  nh.   ®Þ 2. C¸c  chøc  Ýnh  Þx∙héi­ nghÒ     tæ  ch tr         nghiÖp,tæ    chøc    éi,tæ  x∙h   chøc  nghiÖp  ã  x∙héi­ nghÒ        c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý, ö  ông  µ  Õt    l  ds v quy to¸nkinh phÝ     ® îc ng©n    s¸ch  µ  íc hç  î®óng  Õ   ,  nh n   tr  ch ®é c«ng  khai,minh  ¹ch    b theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u  7. Bé   ëng  é   µi  Ýnh  íng  Én  ùc  Ön  tr B T ch h d th hi Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u 8. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,ngêi® øng  u     chøc  Ýnh  Þ x∙héi­ nghÒ   thu   ph     ®Ç c¸c tæ  ch tr         nghiÖp,tæ    chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp    ë Trung  ng,Chñ  Þch  ¬  t Uû  ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản