intTypePromotion=1

Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
94
lượt xem
3
download

Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 21/2004/Q§­BTC  ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cÊp,  sö dông vµ qu¶n lý thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ C¨n cø Ph¸p lÖnh Gi¸ sè  40/2002/PL­UBTVQH 10 ngµy 26   th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2003/N§­CP   ngµy   25/12/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña   Ph¸p lÖnh Gi¸; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/Q§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n lý gi¸, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy: “Quy chÕ  cÊp, sö dông vµ qu¶n lý thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸, Vô  trëng Vô  Tæ  chøc C¸n bé, Ch¸nh  v¨n phßng Bé, Chñ  tÞch  Héi   ®ång  thi  thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan,  c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp thÈm  ®Þnh gi¸ vµ  c¸c ThÈm  ®Þnh  viªn vÒ gi¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q U Y   C H Õ   C Ê P ,   S ö   D ô N G   V µ   Q U ¶ N   L ý   T H Î   T H È M   § Þ N H   V I £ N  VÒ GI¸ (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2004/Q§­BTC ngµy 24/ 02/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh). CH¦¥NG I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn cÊp thÎ.  Mäi c«ng d©n ViÖt Nam cã ®ñ ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Òu ®îc  xem xÐt ®Ó cÊp thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 1.  Cã  lý  lÞch  râ  rµng,  cã  phÈm  chÊt   ®¹o  ®øc,  trung  thùc, liªm khiÕt, kh«ng cã  tiÒn ¸n tiÒn sù, kh«ng trong   thêi gian bÞ kû luËt tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn.   2. Cã   b»ng tèt  nghiÖp   ®¹i  häc (trong  níc  hoÆc níc  ngoµi)   vµ   ®ang   lµm   viÖc   theo   ®óng  chuyªn   ngµnh   ®µo   t¹o   t¹i c¸c c¬  quan nhµ  níc, tæ chøc chÝnh trÞ  x∙ héi, doanh  nghiÖp   trong   thêi  gian   liªn   tôc   03   n¨m   (®èi   víi   chuyªn   ngµnh:   gi¸   c¶,   thÈm   ®Þnh   gi¸,   kÕ   to¸n,   kiÓm   to¸n,   tµi  chÝnh) hoÆc 05 n¨m (®èi víi chuyªn ngµnh kh¸c). 3. Cã chøng chØ ®∙ qua ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn ngµnh   vÒ  thÈm  ®Þnh gi¸ do c¸c trêng  ®¹i häc, cao  ®¼ng hoÆc c¸c  tæ chøc cã  chøc n¨ng hîp ph¸p  ®µo t¹o chuyªn ngµnh thÈm  ®Þnh gi¸ cÊp (ngêi cã  b»ng tèt nghiÖp  ®¹i häc trong níc  hoÆc   níc   ngoµi   vÒ  chuyªn   ngµnh   ThÈm   ®Þnh   gi¸   th×   kh«ng   cÇn   ph¶i   cã   chøng   chØ   ®∙   qua   ®µo   t¹o   nghiÖp   vô   chuyªn  ngµnh ThÈm ®Þnh gi¸). 4. Cã chøng chØ ngo¹i ng÷ tr×nh ®é C vµ chøng chØ tin  häc   tr×nh   ®é   B   trë   lªn   ®îc   cÊp   trong   thêi   gian   02   n¨m  tÝnh ®Õn tríc ngµy ®¨ng ký dù thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 5. Nép  ®Çy  ®ñ,  ®óng mÉu hå  s¬  vµ  phÝ  dù  thi  ®Ó  cÊp  thÎ  ThÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña  quy chÕ nµy. 6. §¹t kÕt qu¶ kú  thi thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ do Héi  ®ång thi thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ cña Bé  Tµi chÝnh tæ chøc  theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy §i Ò u  2.  Hå s¬ vµ phÝ dù thi. 1.   Hå   s¬   ®¨ng   kÝ   dù   thi   nép   cho   Héi   ®ång   thi   thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ chËm nhÊt lµ  30 ngµy tríc ngµy thi. Hå  s¬ gåm: 1.1. PhiÕu ®¨ng kÝ dù thi.
 3. 3 1.2. S¬  yÕu lÝ  lÞch cã  d¸n ¶nh (cã  x¸c nhËn cña c¬  quan qu¶n lÝ cã thÈm quyÒn hoÆc ñy ban nh©n d©n phêng, x∙  n¬i thêng tró). 1.3. C¸c b¶n sao v¨n b»ng chøng chØ (b»ng tèt nghiÖp  ®¹i häc, chøng chØ ngo¹i ng÷, chøng chØ tin häc) cã  x¸c  nhËn cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng hoÆc c¬  quan  c«ng chøng. 1.4. Ba ¶nh mÇu cì 3 x 4 cm (míi chôp trong thêi gian   6 th¸ng tÝnh  ®Õn tríc ngµy  ®¨ng ký  dù  thi), hai phong b×  cã d¸n tem vµ ®Ò ®Þa chØ ngêi nhËn. 1.5. B¶n sao kÕt qu¶ c¸c m«n  ®∙ thi do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi cÊp  ®èi víi ngêi thi l¹i hoÆc thi tiÕp c¸c m«n  cha thi. 2. Hå s¬ dù thi do Héi ®ång thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸   ph¸t hµnh theo mÉu thèng nhÊt.  3. PhÝ  dù  thi tÝnh cho tõng m«n thi do Héi  ®ång thi  thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ th«ng b¸o tõng kú thi. §i Ò u  3.  Néi dung thi  1. Sè m«n thi cña kú thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ gåm: 1.1. LuËt kinh tÕ. 1.2. C¬ së h×nh thµnh gi¸ c¶.  1.3. Nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh gi¸. 1.4. ThÈm ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. 1.5. ThÈm ®Þnh gi¸ m¸y, thiÕt bÞ.  1.6. ThÈm ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  1.7. Tin häc (tr×nh ®é B). 1.8. Ngo¹i ng÷ (tr×nh ®é C). Néi dung, yªu cÇu tõng m«n thi quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc  sè 01 kÌm theo Quy chÕ nµy. 2. ThÝ  sinh cã  thÓ   ®¨ng ký  dù  thi trong lÇn thi  ®Çu  tiªn tèi thiÓu 04 m«n thi kÓ trªn. §i Ò u  4.  ThÓ thøc thi. 1.   Mçi   m«n   thi   trong   c¸c   m«n   thi   1,   2,   3,   4,   5,   6  (§iÒu  3) thÝ  sinh  ph¶i  lµm mét bµi thi viÕt (hoÆc  tr¾c  nghiÖm) trong thêi gian tèi ®a 180 phót.  2. M«n thi 7, 8 (§iÒu 3) thÝ  sinh ph¶i lµm mét bµi  thi   viÕt   (hoÆc   tr¾c   nghiÖm)   trong  thêi   gian   tèi   ®a   120  
 4. 4 phót vµ  thi thùc hµnh trªn m¸y vi tÝnh (m«n 7), thi vÊn  ®¸p (m«n 8) trong thêi gian 30 phót. §i Ò u  5.  Tæ chøc c¸c kú thi. 1. ViÖc thi  ®Ó  cÊp thÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸  ®îc tæ  chøc hµng  n¨m.  Tríc ngµy  thi   Ýt nhÊt  3 th¸ng,  Héi  ®ång  thi   th«ng  b¸o  chÝnh   thøc   trªn  c¸c  ph ¬ng   tiÖn   th«ng   tin  ®¹i chóng vÒ   ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, thêi gian,  ®Þa  ®iÓm  vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c. 2. §Ó  chuÈn bÞ  cho viÖc thi, ngêi  ®¨ng ký  dù  thi cã  thÓ  tham dù  c¸c líp båi dìng nghiÖp vô  do HiÖp héi ThÈm  ®Þnh gi¸ ViÖt Nam, c¸c trêng  ®¹i häc, cao  ®¼ng hoÆc c¸c  trung t©m  ®µo t¹o, båi dìng (®îc Bé  Tµi chÝnh cho phÐp)  tæ chøc theo ch¬ng tr×nh thèng nhÊt do Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh. 3. Trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 45 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt  thóc   kú   thi,   Héi   ®ång   thi   ph¶i   c«ng   bè   kÕt   qu¶   thi   vµ  th«ng b¸o cho ngêi dù thi biÕt.  §i Ò u   6.   §¹t yªu cÇu m«n thi, b¶o lu kÕt qu¶ thi,  miÔn thi. 1. M«n thi ®¹t yªu cÇu lµ nh÷ng m«n thi ®¹t tõ ®iÓm 5   trë  lªn theo thang   ®iÓm 10 bËc. Nh÷ng  thÝ  sinh   ®¹t yªu  cÇu tÊt c¶ 8 m«n thi vµ   ®¹t tæng sè   ®iÓm tõ  50  ®iÓm trë  lªn   th×   ®îc   Héi   ®ång   thi   c«ng   nhËn   ®¹t   kÕt   qu¶   kú   thi  thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸.   Nh÷ng   ngêi   thuéc   ®èi   tîng   miÔn   thi   Quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 3 §iÒu nµy ph¶i  ®¹t yªu cÇu tÊt c¶ 7 m«n cßn l¹i  víi tæng sè   ®iÓm tõ  40  ®iÓm trë  lªn th×   ® îc Héi  ®ång thi  c«ng nhËn ®¹t kÕt qu¶ kú thi ThÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸.  2. C¸c m«n thi ®¹t yªu cÇu ®îc b¶o lu 03 n¨m tÝnh tõ  kú  thi thø nhÊt. Trong thêi gian b¶o lu, ngêi dù  thi  ®îc  thi tiÕp c¸c m«n cha thi, nh÷ng m«n thi cha  ®¹t yªu cÇu.  Mçi m«n thi ®îc dù thi tèi ®a 3 kú thi.   Trong thêi gian 03 n¨m, ngêi  ®¹t yªu cÇu c¶ 8 m«n  thi nhng tæng sè   ®iÓm 8 m«n cha  ®ñ  50  ®iÓm (hoÆc 7 m«n  thi nhng tæng sè   ®iÓm cha  ®¹t 40  ®iÓm) theo Quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1  ®iÒu nµy th×   ®îc lùa chän c¸c m«n thi cha  ®ñ  3  lÇn ®Ó thi n©ng ®iÓm. 3. MiÔn thi m«n ngo¹i ng÷ cho ®èi tîng: ­ Cã   b»ng tèt  nghiÖp   ®¹i  häc ngo¹i  ng÷   ë   trong  níc  hoÆc tèt nghiÖp ®¹i häc, sau ®¹i häc ë níc ngoµi.
 5. 5 ­  Trêng hîp  ®Æc biÖt do Bé  trëng BÐ  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh. §i Ò u  7.  Huû bá kÕt qu¶ thi.   Sau thêi h¹n 3 n¨m tÝnh tõ  kú  thi thø nhÊt, nÕu cã   Ýt nhÊt 1 trong 8 m«n ®∙ thi 3 lÇn nhng kh«ng ®¹t yªu cÇu  hoÆc c¶ 8 m«n  ®∙  ®¹t yªu cÇu nhng tæng sè   ®iÓm kh«ng  ®ñ  50 ®iÓm (hoÆc 40 ®iÓm ®èi víi trêng hîp ®îc miÔn thi) quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 cña Quy chÕ  nµy th×  kÕt qu¶ thi  tríc kh«ng cßn gi¸ trÞ c«ng nhËn ®¹t kÕt qu¶ kú thi. Muèn  tiÕp tôc dù thi ThÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ th× ph¶i thi l¹i c¶   8 m«n thi. CH¦¥NG II HéI §åNG THI THÈM §ÞNH VI£N VÒ GI¸ BAN M¤N THI Vµ BAN CHØ §¹O THI §i Ò u  8.  Héi ®ång thi ThÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ 1.  Héi  ®ång  thi ThÈm   ®Þnh  viªn  vÒ  gi¸ (sau   ®©y  gäi  t¾t lµ  Héi  ®ång thi) do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸ vµ  Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé. 2. ViÖc thi thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ do Héi  ®ång thi tæ  chøc. Trong tõng kú  thi, Héi  ®ång thi ph¶i thµnh lËp Ban  m«n thi vµ Ban chØ ®¹o thi. 3. Héi ®ång thi ®îc phÐp sö dông con dÊu cña Côc Qu¶n  lý   gi¸   trong   thêi   gian   ho¹t   ®éng   cña   Héi   ®ång.   ChØ   sö  dông con dÊu cña Bé  Tµi chÝnh trong trêng hîp cÇn thiÕt  theo quy ®Þnh vµ khi cÊp ThΠThÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 4. C¸c thµnh viªn Héi ®ång thi kh«ng ®îc tham gia phô  ®¹o, híng dÉn «n tËp sau khi  ®∙ th«ng b¸o kÕ  ho¹ch, néi  dung, ch¬ng tr×nh thi n¨m ®ã. §i Ò u  9.  Tæ chøc cña Héi ®ång thi. 1. Thµnh phÇn Héi ®ång thi bao gåm: ­  Chñ  tÞch Héi  ®ång thi: C«c trëng Côc qu¶n lý  gi¸¸  Bé Tµi chÝnh.  ­ Phã  Chñ  tÞch Héi  ®ång thi, Uû  viªn th ký  vµ  c¸c Uû  viªn Héi ®ång thi; lµ ®¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc vÒ  thÈm   ®Þnh   gi¸,   c¸n   bé   khoa   häc   chuyªn   ngµnh   thÈm   ®Þnh  gi¸,   chuyªn   gia   vÒ   thÈm   ®Þnh   gi¸,   chuyªn   gia   vÒ   ph¸p   luËt.
 6. 6 ­  Thµnh  phÇn  Héi  ®ång thi  tèi  ®a  kh«ng  qu¸ 9 ngêi.  NhiÖm kú  Héi  ®ång thi lµ  5 n¨m. Trêng hîp bÞ  khuyÕt 1/3  sè  thµnh viªn Héi  ®ång thi, Chñ  tÞch Héi  ®ång thi tr×nh  Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh bæ sung thµnh viªn Héi  ®ång thi. 2.   V¨n   phßng   cña   Héi   ®ång   thi   ®Æt   t¹i   Côc   Qu¶n   lý  gi¸. 3.  Gióp viÖc  cho  Héi  ®ång  thi cã   Tæ thêng  trùc.  Tæ  thêng trùc do Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸ quyÕt  ®Þnh trong  biªn chÕ cña Côc. Tæ thêng trùc tèi ®a kh«ng qu¸ 4 ngêi. §i Ò u  10.  Héi ®ång thi cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau: 1. X©y dùng, hoµn thiÖn vµ cô thÓ ho¸ néi dung, ch ¬ng  tr×nh båi dìng tõng kú thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 2. LËp kÕ  ho¹ch thi vµ  th«ng b¸o c«ng khai trªn c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 3. Tæ chøc c¸c kú thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 4. Th«ng qua néi quy phßng thi. 5. TiÕp nhËn hå  s¬, xÐt duyÖt danh s¸ch thÝ  sinh dù  thi. 6.  XÐt duyÖt  kÕt  qu¶ thi,  c«ng  bè  kÕt qu¶  vµ  th«ng  b¸o ®iÓm cho tõng thÝ sinh dù thi. 7. Tæ chøc phóc kh¶o kÕt qu¶ thi nÕu thÝ  sinh cã  yªu  cÇu; 8.  B¸o c¸o  Bé  trëng Bé   Tµi chÝnh  kÕ  ho¹ch  thi  hµng  n¨m vµ kÕt qu¶ tõng kú thi. 9. LËp danh s¸ch thÝ  sinh  ®¹t kÕt qu¶ kú  thi  ®Ó  cÊp  giÊy chøng nhËn ®¹t kÕt qu¶ kú thi. 10.   Chñ   ®éng   ®Ò   xuÊt   hoÆc   tham   gia   vµo   viÖc   hoµn   thiÖn Quy chÕ thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ khi cã yªu cÇu.  11. Tham gia, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè  c¸o liªn  quan ®Õn ®èi tîng thi vµ tæ chøc kú thi. §i Ò u  11.  ChÕ ®é lµm viÖc cña Héi ®ång thi. 1. Héi  ®ång thi lµm viÖc tËp thÓ. C¸c quyÕt  ®Þnh cña  Héi ®ång thi ph¶i cã ý kiÕn tËp thÓ, theo nguyªn t¾c biÓu  quyÕt víi 2/3  ý  kiÕn  ®ång  ý  cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång  thi. 2. Héi ®ång thi tæ chøc 01 cuéc häp tríc kú thi vµ 01  cuéc häp sau kú  thi do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi quyÕt  ®Þnh 
 7. 7 triÖu   tËp.   Khi   cÇn   thiÕt,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   quyÕt  ®Þnh triÖu tËp cuéc häp bÊt thêng. 3. Héi  ®ång thi  ®îc sö  dông thêi gian lµm viÖc hµnh  chÝnh  ®Ó  tæ chøc c¸c kú  häp vµ  ho¹t  ®éng thuéc nhiÖm vô,  quyÒn h¹n cña Héi  ®ång thi. C¸c thµnh viªn Héi  ®ång thi  ®îc hëng thï lao trÝch tõ phÝ dù thi do Chñ tÞch Héi ®ång   thi quyÕt ®Þnh. 4.  Ch¬ng  tr×nh  vµ  néi  dung c¸c  kú  häp  Héi  ®ång  thi  ph¶i  ®îc th«ng b¸o (b»ng v¨n b¶n) cho c¸c thµnh viªn  Ýt  nhÊt 1 tuÇn tríc khi häp. §i Ò u   12.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   thµnh   viªn   Héi  ®ång thi. 1. Chñ tÞch Héi ®ång thi: ­   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô,  quyÒn h¹n cña Héi  ®ång thi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 Quy chÕ  nµy. ­ Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng thµnh viªn Héi  ®ång  thi. ­   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   Ban   m«n   thi   vµ   Ban   chØ   ®¹o  thi. ­   Tæ   chøc   viÖc   ra   ®Ò   thi,   lùa   chän   ®Ò   thi,   ®¸p   ¸n  theo néi dung,  ch¬ng  tr×nh   ®∙ quy  ®Þnh, b¶o  ®¶m bÝ  mËt  tuyÖt ®èi ®Ò thi vµ ®¸p ¸n tríc khi thi. ­ Tæ chøc c¸c kú thi nghiªm tóc, an toµn. ­ Qu¶n lý bµi thi an toµn, tæ chøc ®¸nh m∙ ph¸ch, räc  ph¸ch, qu¶n lý  m∙ ph¸ch, giao bµi thi cho Trëng ban Ban  m«n thi ®Ó chÊm thi. ­ Tæ chøc ghÐp ph¸ch, lªn ®iÓm bµi thi tr×nh Héi ®ång   thi. ­ CÊp giÊy chøng nhËn ®iÓm thi. ­ CÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¹t  kÕt qu¶  kú  thi  thÈm  ®Þnh  viªn vÒ gi¸ cho c¸c thÝ sinh ®¹t yªu cÇu kú thi. ­   C¨n   cø   Quy   chÕ   nµy   x©y   dùng   vµ   c«ng   bè   néi   quy  phßng thi sau khi th«ng qua Héi ®ång thi. ­ Uû   quyÒn  cho Phã   Chñ  tÞch  Héi  ®ång  thi  ®iÒu hµnh  c«ng viÖc Héi ®ång thi trong trêng hîp v¾ng mÆt. 2. Phã Chñ tÞch Héi ®ång thi: ­ Gióp Chñ tÞch Héi ®ång thi ®iÒu hµnh c«ng viÖc ho¹t   ®éng cña Héi ®ång thi do Chñ tÞch Héi ®ång thi ph©n c«ng.
 8. 8 ­   §iÒu   hµnh   vµ   gi¶i   quyÕt   c«ng   viÖc   chung   cña   Héi  ®ång thi khi ®îc Chñ tÞch Héi ®ång thi uû quyÒn. 3. Uû viªn th ký Héi ®ång thi: ­ Tæ  chøc viÖc  tiÕp  nhËn  hå  s¬  cña  thÝ  sinh,  tr×nh  Héi ®ång thi xÐt duyÖt danh s¸ch dù thi. ­ ChuÈn bÞ  c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt cña Héi  ®ång thi vµ  ghi biªn b¶n c¸c cuéc häp cña Héi ®ång thi. ­ Thu nhËn biªn b¶n vi ph¹m kû  luËt  ®èi víi thÝ  sinh  cã vi ph¹m néi quy thi vµ tr×nh Héi ®ång thi xem xÐt. ­ LËp danh s¸ch kÕt qña thi vµ  c¸c c«ng viÖc kh¸c do  Chñ tÞch Héi ®ång thi ph©n c«ng. 4. C¸c uû viªn cña Héi ®ång thi cã nhiÖm vô:  ­ Thùc  hiÖn  nhiÖm  vô  do Chñ  tÞch  Héi  ®ång  thi ph©n  c«ng  ®Ó   ®¶m b¶o c¸c ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång thi  ®îc thùc  hiÖn nghiªm tóc. ­ ChÊp hµnh nghiªm chØnh Quy chÕ  thi thÈm  ®Þnh viªn   vÒ  gi¸ vµ  gi÷  g×n an toµn, bÝ  mËt mäi tµi liÖu cã  liªn  quan ®Õn kú thi thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. ­ Tham gia vµ phô tr¸ch c¸c Ban m«n thi. §i Ò u  13.  Ban m«n thi. 1. Mçi m«n thi thµnh lËp mét Ban m«n thi. Ban m«n thi  do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi quyÕt   ®Þnh thµnh  lËp.  Mçi Ban  m«n   thi   ph¶i   cã   Ýt   nhÊt   03   thµnh   viªn,   trong   ®ã   cã   01  thµnh viªn lµ uû viªn Héi ®ång thi. 2. NhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn Ban m«n thi:  2.1. Trëng Ban m«n thi: ­ Tæ chøc biªn so¹n néi dung, ch¬ng tr×nh båi dìng «n  tËp m«n thi trong tõng kú  thi theo yªu cÇu cña Chñ  tÞch  Héi ®ång thi. ­ Tæ chøc so¹n th¶o  ®Ò  thi,  ®¸p ¸n theo yªu cÇu cña  Chñ tÞch Héi ®ång thi, gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi ®Ò thi vµ ®¸p   ¸n. ­ TiÕp nhËn bµi thi do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi chuyÓn  giao ®Ó chÊm thi. ­ Tæ chøc chÊm thi theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña  Quy chÕ nµy. Trêng   hîp   Trëng   ban   Ban   m«n   thi   v¾ng   mÆt,   Chñ   tÞch  Héi ®ång thi quyÕt ®Þnh ngêi thay thÕ.  2.2. C¸c thµnh viªn cña Ban m«n thi:
 9. 9 Thùc hiÖn nghiªm tóc,  ®Çy  ®ñ  c«ng viÖc  ®îc Trëng ban  Ban m«n thi ph©n c«ng.   §i Ò u  14.  Ban chØ ®¹o thi. 1.   Ban   chØ   ®¹o   thi   do   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp cho mçi kú thi. Ban chØ ®¹o thi cã Ýt nhÊt   03 thµnh viªn Héi ®ång thi vµ c¸c tæ gi¸m thÞ cho c¸c khu   vùc thi. Mçi Tæ gi¸m thÞ  cã  tõ  3  ®Õn 4 ng êi, trong  ®ã  cã  Ýt nhÊt 01 thµnh viªn Héi ®ång thi. 2. NhiÖm vô cña Ban chØ ®¹o thi vµ Tæ gi¸m thÞ: 2.1. Trëng ban Ban chØ ®¹o thi: ­ Bè  trÝ, s¾p xÕp gi¸m thÞ  trong vµ  ngoµi phßng thi  t¹i c¸c ®iÓm thi. ­ NhËn vµ b¶o qu¶n ®Ò thi theo ®óng quy ®Þnh. ­   Thùc   hiÖn   c«ng   khai   ®Ó   thÝ   sinh   biÕt   ®Ò   thi   cßn  nguyªn nh∙n niªm phong. Tæ chøc bèc th¨m  ®Ò  thi, c«ng bè  ®Ò thi.  ­ §×nh chØ gi¸m thÞ  vµ  b¸o c¸o Chñ  tÞch Héi  ®ång thi  xem xÐt, quyÕt   ®Þnh ngêi thay thÕ  khi gi¸m thÞ  vi ph¹m  néi quy thi. Tæ chøc lËp biªn b¶n ®èi víi c¸c thÝ sinh vi   ph¹m néi quy thi vµ nép cho Chñ tÞch Héi ®ång thi khi kÕt   thóc m«n thi. ­ Tæ chøc thu bµi thi, niªm phong, qu¶n lý bµi thi an  toµn, giao bµi thi cho Chñ tÞch Héi ®ång thi. 2.2. Gi¸m thÞ phßng thi: ­   Ghi   sè   b¸o   danh   cña   ngêi   dù   thi   t¹i   vÞ   trÝ   ngåi  thi. ­ KiÓm tra thÎ  dù  thi cña thÝ  sinh khi vµo phßng thi  vµ híng dÉn thÝ sinh ngåi ®óng quy ®Þnh theo sè b¸o danh. ­ Ph¸t giÊy thi vµ ký vµo giÊy thi theo quy ®Þnh. ­ Ph¸t ®Ò thi cho thÝ sinh. ­ NÕu cÇn tr¶ lêi thÝ sinh hái, chØ ®îc tr¶ lêi chung  tríc phßng thi. ­ ChØ cho thÝ  sinh  ®îc rêi phßng thi sím nhÊt lµ  sau  2/3 thêi gian lµm bµi (trõ trêng hîp cã lý do cÇn thiÕt). ­ Nh¾c nhë, gi÷ g×n trËt tù phßng thi. ­ Thu nhËn bµi thi  ®Çy  ®ñ  vµ  nép cho Trëng ban chØ  ®¹o thi. ­ LËp biªn b¶n ®èi víi thÝ sinh vi ph¹m néi quy thi.
 10. 10 § i Ò u  15.   H×nh thøc xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m néi  quy phßng thi: 1. KhiÓn tr¸ch ¸p dông  ®èi víi thÝ  sinh vi ph¹m mét  trong c¸c lçi:  ­ Cè ý ngåi kh«ng ®óng chç cã sè b¸o danh cña m×nh. ­ Trao ®æi, bµn b¹c víi thÝ sinh kh¸c.  H×nh thøc kû luËt khiÓn tr¸ch do gi¸m thÞ ë phßng thi   lËp biªn b¶n vµ  c«ng bè  ngay t¹i phßng thi. ThÝ  sinh bÞ  khiÓn tr¸ch  ë  m«n thi nµo sÏ  bÞ  trõ  1/4 sè   ®iÓm cña bµi  thi m«n ®ã. 2.   C¶nh   c¸o   ¸p   dông   ®èi   víi   thÝ   sinh   vi   ph¹m   mét  trong c¸c lçi: ­ §∙ bÞ khiÓn tr¸ch nhng vÉn tiÕp tôc vi ph¹m néi quy  phßng thi. ­ Trao ®æi giÊy nh¸p hoÆc bµi thi cho nhau. H×nh thøc kû  luËt c¶nh c¸o do gi¸m thÞ  phßng thi lËp  biªn b¶n vµ c«ng bè ngay t¹i phßng thi, ®ång thêi thu gi÷  tµi liÖu trao  ®æi (nÕu cã). ThÝ  sinh bÞ  c¶nh c¸o  ë  m«n  thi nµo sÏ bÞ trõ 1/2 sè ®iÓm cña bµi thi m«n ®ã. 3. §×nh chØ thi ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp sau:  ­ ThÝ sinh bÞ ph¸t hiÖn mang tµi liÖu, c¸c ph ¬ng tiÖn  th«ng tin vµo phßng thi. ­ ThÝ  sinh  ®∙ bÞ  c¶nh c¸o nhng vÉn cè  t×nh vi ph¹m  néi quy thi. H×nh thøc ®×nh chØ thi do gi¸m thÞ phßng thi lËp biªn   b¶n,   tÞch   thu   tµi   liÖu   ®ång   thêi   b¸o   c¸o   Chñ   tÞch   Héi  ®ång thi quyÕt   ®Þnh vµ  c«ng bè  ngay t¹i phßng  thi.  NÕu  thÝ sinh bÞ ®×nh chØ thi th× bµi thi ®ã ®îc chÊm ®iÓm 0. 4. C¸c trêng hîp thÝ  sinh vi ph¹m néi quy thi bÞ  lËp  biªn b¶n ph¶i yªu cÇu thÝ  sinh ký  vµo biªn b¶n. NÕu thÝ  sinh kh«ng ký  vµo biªn b¶n th×  hai gi¸m thÞ  phßng thi ký  vµo biªn b¶n.  §i Ò u  16.   ChÊm thi. 1.   Bµi   thi   tríc   khi   giao   cho   Ban   m«n   thi   chÊm   thi  ph¶i räc ph¸ch, ghi ph¸ch theo tõng m«n thi. 2. Chñ tÞch Héi ®ång thi tæ chøc c¸c Ban m«n thi chÊm  thi tËp trung, kh«ng  ®îc mang bµi vÒ  nhµ  hoÆc v¨n phßng  lµm viÖc ®Ó chÊm. 3. ViÖc chÊm thi thùc hiÖn theo quy tr×nh 2 lÇn  ®éc  lËp gi÷a 2 ngêi chÊm thi. C¸n bé  chÊm thi (CBCT) chØ c¨n 
 11. 11 cø vµo néi dung bµi thi vµ   ®¸p ¸n  ®Ò  thi  ®∙  ® îc Chñ  tÞch  Héi ®ång thi phª duyÖt ®Ó chÊm thi. 4. ChØ chÊm nh÷ng bµi thi hîp lÖ  lµ  bµi thi lµm trªn  giÊy thi do Héi  ®ång thi ph¸t, cã   ®ñ  ch÷  ký  cña 2 gi¸m  thÞ.   Kh«ng   chÊm   nh÷ng   bµi   lµm   trªn   giÊy   kh¸c   víi   giÊy  dïng cho kú  thi  ®ã, bµi lµm trªn giÊy nh¸p, bµi cã  hai  thø ch÷  kh¸c nhau hoÆc cã  viÕt vÏ  bËy, bµi cã   ®¸nh dÊu,  bµi viÕt hai thø mùc. 5.  Thang  ®iÓm chÊm  thi  lµ  thang   ®iÓm  10 bËc;  c¸c  ý  nhá   ®îc cho  ®iÓm lÎ   ®Õn 0,25  ®iÓm nhng  ®iÓm toµn bµi  ®îc  quy trßn ®Õn 0,5 ®iÓm. Bµi thi ®¹t yªu cÇu lµ c¸c bµi thi   ®¹t tõ ®iÓm 5 trë lªn. §iÓm cña m«n thi ®îc tÝnh nh sau: ­   M«n   thi   viÕt   ®îc   tÝnh   b»ng:   [®iÓm   CBCT   1   +   ®iÓm  CBCT 2]: 2 ­ M«n thi ngo¹i ng÷  vµ  tin häc  ®îc tÝnh b»ng: [®iÓm  thi viÕt +  ®iÓm thi vÊn  ®¸p (hoÆc thùc hµnh)]: 2, trong  ®ã  phÇn thi vÊn  ®¸p hoÆc thùc  hµnh  còng  ®îc tÝnh b»ng:  [®iÓm CBCT 1 + ®iÓm CBCT 2]: 2 §i Ò u  17.  XÐt duyÖt kÕt qu¶ thi. Héi ®ång thi c¨n cø vµo kÕt qu¶ chÊm thi cña tõng m«n  thi  ®Ó  xÐt duyÖt kÕt qu¶ thi vµ  th«ng qua danh s¸ch thÝ  sinh ®¹t kÕt qu¶ kú thi, thÝ sinh ch a ®¹t kÕt qu¶ kú thi.  KÕt qu¶ thi do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi c«ng bè  chÝnh thøc  sau khi th«ng qua Héi ®ång thi. §i Ò u  18.  Phóc kh¶o bµi thi. 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ  tõ  khi c«ng bè  kÕt qu¶  thi, nÕu ngêi dù  thi cã   ®¬n xin phóc kh¶o, Héi  ®ång thi  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc phóc kh¶o bµi thi vµ  tr¶ lêi cho  ®¬ng sù  biÕt. Sau thêi gian quy  ®Þnh trªn,  ®¬n xin phóc  kh¶o sÏ kh«ng ®îc gi¶i quyÕt. 2. Ngêi cã   ®¬n xin phóc kh¶o ph¶i nép phÝ  phóc kh¶o  theo th«ng b¸o cña Héi ®ång thi. 3. ViÖc chÊm phóc kh¶o kÕt qu¶ thi do Trëng ban Ban  m«n thi ph©n c«ng 2 ngêi chÊm thi kh¸c thùc hiÖn vµ  kÕt  qu¶   chÊm   phóc   kh¶o   ph¶i   ®îc   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   phª  duyÖt. Chñ  tÞch Héi  ®ång thi ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ phóc  kh¶o cho ngêi cã   ®¬n xin phóc kh¶o sau khi th«ng qua Héi  ®ång thi.
 12. 12 CH¦¥NG III CÊP GIÊY CHøNG NHËN §¹T KÕT QU¶ Kú THI THÈM §ÞNH VI£N VÒ GI¸ Vµ CÊP THΠTHÈM §ÞNH VI£N  VÒ GI¸ §i Ò u   19.   CÊp   giÊy   chøng   nhËn   ®¹t   kÕt   qu¶   kú   thi  thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 1.   GiÊy   chøng   nhËn   ®iÓm   thi:   nh÷ng   ngêi   dù   thi   cha  thi ®ñ hoÆc cha ®¹t yªu cÇu ®ñ 8 m«n thi ®îc Chñ tÞch Héi  ®ång   thi   cÊp   giÊy  chøng   nhËn   ®iÓm  thi.   GiÊy   chøng  nhËn   ®iÓm thi lµ c¬ së ®Ó lËp hå s¬ xin dù thi l¹i c¸c m«n cha  ®¹t yªu cÇu hoÆc dù  thi c¸c m«n cha thi. MÉu giÊy chøng  nhËn ®iÓm thi ®îc quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 02 kÌm theo quy   chÕ nµy. 2. Ngêi dù  thi  ®¹t yªu cÇu quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 kho¶n  1   cña   Quy   chÕ   nµy   ®îc   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   cÊp   giÊy  chøng nhËn  ®¹t kÕt qu¶ kú  thi thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸. MÉu  giÊy chøng nhËn  ®¹t kÕt qu¶ kú  thi thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸  ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc 03 Quy chÕ nµy. §i Ò u  20.  CÊp ThΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 1. Nh÷ng ngêi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 1  Quy chÕ nµy sÏ ®îc Côc trëng Côc Qu¶n lý gi¸ tr×nh Bé tr­ ëng Bé Tµi chÝnh cÊp thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸.   2. ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ cã  gi¸ trÞ  ph¸p lý   ®Ó   hµnh nghÒ  thÈm  ®Þnh gi¸ theo quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng thÈm  ®Þnh gi¸. 3. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh giao Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸ tæ chøc ph¸t thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ cho ng êi ®∙ ®­ îc   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   quyÕt   ®Þnh   cÊp   thÎ   thÈm   ®Þnh  viªn vÒ gi¸.  4. Khi nhËn thÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸, ngêi  ®îc cÊp  thΠph¶i ký nhËn vµo sæ lu cña Côc Qu¶n lý gi¸.   5. Ngêi  ®îc cÊp thÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ nhng bÞ  mÊt, bÞ r¸ch th× ®îc cÊp l¹i thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸.   6. Ngêi  ®îc cÊp thÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ nhng hÕt  h¹n sö dông th× ®îc cÊp l¹i thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ nh ­ ng ph¶i cã giÊy chøng nhËn trong thêi gian ®îc cÊp thΠ®∙  qua líp båi dìng nghiÖp vô thÈm ®Þnh gi¸ do c¸c trêng ®¹i  häc, cao  ®¼ng hoÆc tæ chøc cã  chøc n¨ng hîp ph¸p  ®µo t¹o  chuyªn ngµnh ThÈm ®Þnh gi¸ cÊp. 7.  Ngêi  ®îc  ®æi  thÎ, cÊp  l¹i thÎ  thÈm  ®Þnh viªn  vÒ  gi¸ ph¶i nép mét kho¶n phÝ  theo quy  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh.
 13. 13 § i Ò u   21.   Hå  s¬  xin cÊp l¹i thÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸: 1. §¬n xin cÊp l¹i thÎ  cã  chøng nhËn vµ   ®Ò  nghÞ  cña  Thñ trëng ®¬n vÞ n¬i c«ng t¸c. 2. B¶n têng tr×nh (nÕu bÞ  mÊt ) cã  x¸c nhËn cña c¬  quan c«ng an n¬i bÞ  mÊt vµ  cña thñ  tr ëng  ®¬n vÞ  n¬i c«ng  t¸c.  3. ThΠcò, n¸t hoÆc hÕt thêi h¹n sö dông. 4. Hai (02) ¶nh mÇu cì  3 x 4 cm míi chôp trong thêi   h¹n 6 th¸ng tÝnh ®Õn tríc ngµy nép hå s¬; hai phong b× cã  d¸n tem vµ ®Ò ®Þa chØ ngêi nhËn.  §i Ò u   22.   MÉu   thÎ   thÈm   ®Þnh   viªn   vÒ   gi¸   ®îc   quy  ®Þnh nh sau: 1. KÝch thíc: 7,0 cm x 10 cm 2.§Æc  ®iÓm chÝnh: thÎ  cã  hai mÆt  ®îc ghi b»ng tiÕng  ViÖt, tiÕng Anh. a) MÆt tríc: + Tªn tiªu ®Ò cña níc ViÖt Nam (ch÷ ®en). + Tªn c¬ quan cÊp thΠ(ch÷ ®en).  + ThΠthÈm ®Þnh vÒ gi¸ (ch÷ ®á). + Sè thΠ(ch÷ ®en). + Hä, tªn, n¨m sinh, quª qu¸n (ch÷ ®en). + Hµ Néi, ngµy, th¸ng, n¨m (ch÷ ®en). + Bé trëng Bé Tµi chÝnh (ch÷ ®en). + Ch÷ ký cña ngêi cã thÈm quyÒn thuéc Bé Tµi chÝnh vµ  dÊu cña c¬ quan cÊp thÎ. + H¹n sö dông. + Bªn tr¸i lµ  ¶nh mµu 3 x 4 cm cña thÈm  ®Þnh viªn cã   ®ãng dÊu gi¸p lai cña c¬ quan cÊp thÎ. b) MÆt sau:  + Ghi néi dung quy  ®Þnh vÒ  sö  dông thÎ  theo quy  ®Þnh  t¹i quyÕt ®Þnh nµy (ch÷ mµu ®en). c) Mµu s¾c:  + MÆt  tríc  thÎ  mµu  hång,  nÒn cã  Quèc  huy,  ch÷  ch×m  T§GVN + MÆt sau thΠmµu hång, nÒn cã Quèc huy ch×m.
 14. 14 (Chi  tiÕt  mÉu thÎ  theo  phô  lôc  04 kÌm theo  Quy  chÕ  nµy). CH¦¥NG IV QU¶N Lý THΠTHÈM §ÞNH VI£N VÒ GI¸ §i Ò u   23.   C¬  quan, tæ chøc cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 1. Bé Tµi chÝnh qu¶n lý thèng nhÊt ThΠthÈm ®Þnh viªn   vÒ gi¸ trªn ph¹m vi c¶ níc.  2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh giao Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸: 2.1. ThÈm  ®Þnh hå  s¬  cÊp lÇn  ®Çu vµ  cÊp l¹i ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ gi¸. 2.2. Tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh danh s¸ch ngêi  ®îc  ®Ò nghÞ cÊp lÇn ®Çu vµ cÊp l¹i ThΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 2.3. Qu¶n lý  mÉu thÎ, hå  s¬, tµi liÖu liªn quan  ®Õn  viÖc thi, cÊp thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 2.4.   KiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   sö   dông   ThÎ   thÈm   ®Þnh  viªn vÒ gi¸ cña nh÷ng ngêi ®îc cÊp thÎ.  3. C¸c doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n   lý  viÖc sö  dông ThÎ  cña c¸c ThÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ thuéc  ®¬n vÞ m×nh vµ th«ng b¸o kÞp thêi c¸c trêng hîp ThÈm ®Þnh  viªn vÒ gi¸ vi ph¹m ph¸p luËt ho¹t ®éng thÈm ®Þnh gi¸ ®Õn  Côc Qu¶n lý gi¸ Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   24.  Thêi h¹n hiÖu lùc cña thÎ  thÈm  ®Þnh viªn  vÒ gi¸: 1. ThΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ cã gi¸ trÞ sö dông trong  thêi h¹n 5 n¨m, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp thÎ.  2.  ThÎ  thÈm   ®Þnh  viªn vÒ   gi¸  ®îc Ban  VËt gi¸  ChÝnh  phñ  cÊp tríc  ®©y cã  gi¸ trÞ  sö  dông hÕt ngµy 31 th¸ng 12   n¨m 2005. §i Ò u   25.   QuyÒn   h¹n,   tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   cã   ThΠ thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 1.  Ngêi  cã  ThÎ  thÈm   ®Þnh  viªn  vÒ  gi¸ ph¶i  tu©n  thñ  c¸c quy  ®Þnh hµnh  nghÒ  thÈm  ®Þnh gi¸ theo  quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt. 2. Ngêi cã  ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸  ®îc sö  dông ThΠ ®Ó   hµnh   nghÒ   t¹i   c¸c   doanh   nghiÖp   thÈm   ®Þnh   gi¸   hoÆc  
 15. 15 thµnh  lËp  doanh   nghiÖp   thÈm   ®Þnh   gi¸   theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p luËt. 3. Ngêi cã  ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸  ®ang hµnh nghÒ  t¹i doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸, t¹i mét tæ chøc ThÈm ®Þnh   gi¸ ®îc phÐp ®éc lËp thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh gi¸ theo sù  ph©n c«ng cña Thñ  trëng  ®¬n vÞ  vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc Thñ  trëng  ®¬n vÞ  vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh cña m×nh. 4. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô, ThÈm  ®Þnh viªn ph¶i mang   theo ThÎ  vµ  xuÊt tr×nh  ThÎ  khi ngêi cã  thÈm  quyÒn hoÆc  kh¸ch hµng yªu cÇu. 5.   ThÎ   ThÈm   ®Þnh   viªn   vÒ   gi¸   ph¶i   ®îc   gi÷   g×n   cËn  thËn, kh«ng ®Ó mÊt, h háng, tÈy xo¸. 6. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi cho mîn ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn  vÒ  gi¸, m¹o tªn ngêi  ®îc cÊp ThÎ   ®Ó  hµnh nghÒ  thÈm  ®Þnh  gi¸ hoÆc cho thuª, cho mîn, bu«n b¸n, lµm gi¶, söa ch÷a,  sö dông sai môc ®Ých ThΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. §i Ò u   26.   Thu håi cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n  thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸: 1. ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ sÏ  bÞ  thu håi cã  thêi  h¹n nÕu ngêi  ®îc cÊp thÎ  vi ph¹m nh÷ng quy  ®Þnh cña Tiªu  chuÈn  thÈm   ®Þnh gi¸ ViÖt Nam,  Quy  chÕ  thÈm   ®Þnh gi¸ vµ  ph¸p luËt  cã  liªn  quan  hiÖn hµnh nhng cha  ®Õn  møc  ph¶i  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 2. ThΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ sÏ bÞ thu håi kh«ng thêi  h¹n nÕu ngêi  ®îc cÊp thÎ  vi ph¹m  ®iÓm 6 §iÒu 25 Quy chÕ  nµy hoÆc vi ph¹m ph¸p  luËt  hiÖn hµnh  ®Õn møc ph¶i  truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2