intTypePromotion=1

Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 21/2005/Q§­TTg  ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ viÖc chuyÓn Nhµ m¸y  NhiÖt ®iÖn CÇn Th¬ thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ níc mét thµnh viªn NhiÖt ®iÖn CÇn Th¬  Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn   lùc ViÖt Nam, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   ChuyÓn Nhµ  m¸y NhiÖt  ®iÖn CÇn Th¬  ­ doanh   nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n phô  thuéc Tæng c«ng ty §iÖn  lùc ViÖt Nam thµnh  C«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc  mét thµnh viªn NhiÖt ®iÖn CÇn Th¬.   C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn  NhiÖt  ®iÖn CÇn Th¬  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  C«ng ty) cã  con  dÊu riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng trong vµ  ngoµi  níc   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty. ­ Tªn gäi ®Çy ®ñ : C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n ­ íc mét thµnh viªn NhiÖt ®iÖn CÇn Th¬. ­ Tªn  viÕt  t¾t tiÕng  ViÖt  : C«ng  ty NhiÖt   ®iÖn  CÇn  Th¬.  ­   Tªn   giao   dÞch   quèc   tÕ   :   CANTHO   THREMAL   POWER  COMPANY LIMITED. ­ Tªn viÕt t¾t tiÕng Anh : CTTP Co, Ltd. ­ Vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký :  180.000.000.000 ®ång. ­ Trô së chÝnh : sè 01, ®êng Lª Hång Phong, phêng Trµ  Nãc, quËn B×nh Thuû, thµnh phè CÇn Th¬. §i Ò u  2.  Ngµnh, nghÒ kinh doanh:  ­ S¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn n¨ng.
  2. 2 ­ S¶n xuÊt níc cÊt; cung cÊp nhiÖt n¨ng c«ng nghiÖp. ­   C¸c   dÞch   vô   söa   ch÷a,   l¾p   ®Æt:   c¸c   thiÕt   bÞ   c¬  nhiÖt,  ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ   ®iÖn, c¸c tr¹m biÕn thÕ, c¸c  tr¹m biÕn ¸p cã  cÊp  ®iÖn ¸p tõ  110 kv trë  xuèng, c¸c nhµ   maý   ®iÖn, tua bin khÝ  cã  c«ng suÊt mçi tæ m¸y tõ  100 MW  trë xuèng. ­   C¸c   dÞch   vô:   sÊy,   läc   dÇu   c¸ch   ®iÖn,   thÝ   nghiÖm   ®iÖn, thÝ  nghiÖm ho¸, gi÷  hé  dÇu, cho thuª bån chøa, xe  cÈu, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ söa ch÷a, c©n chØnh ®ång hå   ¸p lùc, van an toµn, thiÕt bÞ kiÓm nhiÖt. ­ XuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ. ­ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y  l¾p vµ c¸c t vÊn x©y dùng kh¸c. Ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,   nghÒ   kh¸c   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  3.  Tæ chøc vµ ho¹t ®éng: 1. C¬  cÊu tæ chøc qu¶n lý  cña C«ng ty theo m« h×nh  Chñ  tÞch C«ng ty, Gi¸m  ®èc C«ng ty vµ  bé  m¸y gióp viÖc.  Héi  ®ång qu¶n  trÞ  Tæng  c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n cô thÓ. 2. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.  §i Ò u   4.  Tæ chøc  ®îc Nhµ  níc uû  quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u lµ  Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt  Nam. Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ C«ng ty. §i Ò u   5.   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh viªn NhiÖt ®iÖn CÇn Th¬ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ  sö  dông hiÖu qu¶ vèn, tµi s¶n do Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng  c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t  triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh.
  3. 3 § i Ò u   6.  Chñ tÞch C«ng ty vµ Gi¸m ®èc C«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn  NhiÖt  ®iÖn CÇn Th¬  cã  tr¸ch nhiÖm  x©y dùng §iÒu lÖ  tæ chøc, ho¹t   ®éng  cña  C«ng   ty   tr×nh   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   §iÖn   lùc  ViÖt Nam phª duyÖt. §i Ò u   7.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Chñ   tÞch C«ng ty, Gi¸m ®èc C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­ íc mét thµnh viªn NhiÖt ®iÖn CÇn Th¬ chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2