Quyết định 21-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 21-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   éI ® å N G  B é  T R ë N G   è  21­H § B T  N G µ Y  24­1­1991 H S V Ò  VI Ö C  Q U Y  ® Þ N H  T R A N G  P H ô C, C H ø N G  MI N H  T H , P Hï HI Ö U, C Ê P  HI Ö U,  è  HI Ö U, C ñ A   N  B é  N G µ N H   H U Õ S C¸ T HéI  ®åNG   TR ëNG Bé  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc    Héi ®ång  tr Bé  ëng  ngµy  th¸ng7  4    n¨m 1981; C¨n  nghÞ  cø  ®Þnh  281    sè  ­ H§BT  ngµy  ­ 1990  7  8  cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng  viÖc  vÒ  thµnh    thèng    lËp hÖ  thu thuÕ Nhµ      níctrùcthuéc Bé      TµichÝnh; Theo    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  tr Bé  ëng  TµichÝnh; Bé    QUYÕT   ®ÞNH: §iÒu 1 C¸n  ngµnh  bé  thuÕ trong khithihµnh        nhiÖm   ph¶im Æc   vô    ®ång phôc,   ®eo    phïhiÖu,cÊp    hiÖu,sè    hiÖu.   §iÒu 2 Phï hiÖu  cña c¸n  ngµnh  bé  thuÕ h×nh  trßn, ® êng    kÝnh  2,8    cm lµm  b»ng kim  khÝ. M Æt   íc nÒn     tr   ch×m  s¬n ®á, xung  quanh  ® êng  cã  viÒn, hai     bªn  2  cã  b«ng        ng«isao  c¸nh      lóa;1/3 trªncã    5  (cã tiach×m           to¶ ra),1/3 díicã  h×nh  b¸nh    xe, chÝnh  gi÷a  ch÷  cã  "ThuÕ  Nhµ  níc"tÊt c¶      dËp  næi  mµu  m¹  vµng.  §iÒu 3 C¸n  ngµnh  bé  thuÕ  îccÊp  ®   "chøng minh      thuÕ"    th c¸n bé  ®Ó b¶o ®¶m   c¬  ph¸p lýtrongkhithõa hµnh  së           c«ng    vô. §iÒu 4 Bé    Tµi chÝnh thèng nhÊt cÊp    ph¸t,  qu¶n    quy  lývµ  ®Þnh viÖc  dông  sö  trang phôc,phïhiÖu,sè          hiÖu,cÊp    hiÖu,vµ    chøng  minh    th cña    ngµnh  c¸n bé  thuÕ.  §iÒu 5 Quy ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngay    ký. Mäi quy ®Þnh  íc tr   ®©y      tr¸víi i quy ®Þnh nµy ®Òu       b∙ibá. §iÒu 6 Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    híng dÉn      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.  
  2. 2 §iÒu 7 Bé  ëng    tr c¸c Bé, Chñ nhiÖm     Uû ban  Nhµ    níc,Thñ  ëng    quan  tr c¸c c¬  kh¸c thuéc      Héi ®ång  tr Bé  ëng, Chñ    tÞch  ban  Uû  Nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè, ® Æc     khu    trùcthuéc Trung    ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản