Quyết định 210/TC-VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định 210/TC-VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 210/TC-VP của Bộ Tài chính về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 210/TC-VP của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  Q §  s è   c 210/TC­V P   n g µ y 01  th¸ng 04 n¨ m   1990 v Ò  ti Ò n thuª m Æ t  ® Ê t,  m Æ t  n íc, Æ t  bi Ó n    m ¸p d ô n g    è i víi ®  c¸c h × n h  thøc  ® Ç u    n íc n g o µ i t¹i Ö t  a m t  Vi N B é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng12    cø    tn      i   ng 29    n¨m  1987. ­ Thihµnh     NghÞ   nh  è  ®Þ s 139/H§BT  µy  ng 5/9/1988 cña  éi ®ång  é  ­   H  B tr ëng  quy  nh    Õtthi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti    h Lu   tn      i   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 155/H§BT, ngµy    15/5/1988  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  ë quy  nh  Ò   ®Þ v chøc n¨ng  Ö m  ô  µ  ¬  Êu  é  nhi v v c c b m¸y  ña  é  µichÝnh. c BT  ­ C¨n  uû  Òn  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng    cø  quy c Ch t H  B tr trong c«ng    è    v¨n s 231/KT§N  µy  ng 13/12/1988  Ò   Öc  µn  µnh      v vi ho th c¸c v¨n b¶n  iÓn khaiLuËt  tr     ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. tn     i   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n B¶n  quy  nh  Ò   Òn ®Þ v ti   thuªm Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón  dông  i  íic¸c h×nh    ®Ê   n  bi ¸p  ®è v     thøc  u     íc ®Ç t n   ngoµit¹ ViÖtNam.   i   §i Ò u    äi  2: M quy  nh  íc®©y  ña    µnh  µ  û   ®Þ tr   c c¸c ng v U ban  ©n  ©n  nh d c¸c®Þa  ¬ng    íi éidung    ph tr¸v     in B¶n quy  nh  Ìm  ®Þ k theo  Õt ®Þnh  µy  u   quy   n ®Ò b∙i á.  b §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 3: Quy ®Þ n c hi l     k t  k B¶n  quy  Þ nh ® V Ò  ti Ò n ch o  thuª m Æ t  ® Ê t, m Æ t  n íc, Æ t  bi Ó n    m ¸p d ô n g   ® è i víi c¸c  × n h   h thøc ® Ç u    n íc n g o µ i t¹i Ö t  a m t  Vi N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 210/TC­ VP  ngµy  th¸ng04  01    n¨m 1990  ña  é  µichÝnh) c BT     Ò u    §i 1: C¸c  Ý  x nghiÖp    Liªndoanh, xÝ    nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi v n    vµ c¸c bªn tham  gia  îp  ng,  îp    h ®å h t¸c kinh  doanh  íi®©y   äi t¾t  µ xÝ  (d   g  l  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi)® îcNhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt c v ®Ç tn      n  ho x∙h   ngh Vi   Nam  cho    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  thuªm ®Ê   n  bi theo quy  nh  µy.   ®Þ n
  2. 2 §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îctÝnh  µng    2: Ti thuªm ®Ê   n  bi ®   h n¨m trªnm ét  n  Þ  Ön  Ých  µ  µn  é  Ön  Ých    ®¬ v di t v to b di t theo hîp ®ång     thuª. §i Ò u 3: Møc   tiÒn  thu  cho thuª m Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón      ®Ê   n  bi trªn m ét  n  Þ  Ön  Ých  îcquy  nh    ®¬ v di t ®  ®Þ nh sau: Sè  Ph © n   ¹i lo §¬n  Þ  v Møc   thu/n¨m TT tÝnh 1 2 3 4 1 §Êt Ha Tõ  200   ­1000  USD Riªng: ­ Vïng  ói®¸,®åi träcc¸c vïng ®Êt    n            Tõ  ­700  50   USD hoang  ho¸ ­ C¸c  µnh  è, thÞ    Þ  Ên, th ph   x∙,th tr   m2 Tõ     USD 0,5 ­18  vïng  lÞch  µ  du  v khu c«ng  nghiÖp  tËp trung 2 M Æt   íc,s«ng  å,vÞnh n  h  Ha Tõ  100   ­700  USD 3 M Æt   Ón bi Km 2 Tõ  200   ­800  USD Riªng  êng  îp  tr h thuª cã  Ön  Ých    di t Tõ  2000­ sö  ông  d kh«ng  è  nh c ®Þ 10000USD Møc    îcquy  nh  ô  Ó  i víi õng  îp ®ång  ú thuéc vµo  Æc   thu ®   ®Þ c th ®è     t h  tu     ® ®iÓ m   µnh  Ò,  iÒu  Ön  Þ  Ý®Þa  ý, ng ngh ® ki v tr   l  m«i  êng  Ën  îhay  ã  tr thu l   i kh kh¨n  trong viÖc  ö  ông  Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ∙    sd m ®Ê   n  bi ® thuª.C¨n  vµo    Õn    cø  ý ki ®Ò   Þ  ña  ngh c UBND     c¸ctØnh,thµnh  è,® Æc     ph   khu  ùcthuéc Trung  ng,Uû   tr     ¬  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    Nh n   h t¸cv ®Ç t quyÕt  nh  ®Þ møc   cô  Ó, ®Ó   dông  thu  th   ¸p  trong  õng  êigian  èi®a   t th   t  kh«ng  qu¸  n¨m,  Õt  êih¹n  Ï ® îc xem   Ðt 5  h th   s    x  quyÕt ®Þnh  ¹ .   li §i Ò u 4: Trong  êih¹n  Õn  µnh  th   ti h th¨m dß, kh¶o    ©y  ùng, xÝ  s¸tx d   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi chØ   c v ®Ç t n     ph¶i tr¶tèi®a         kh«ng  qu¸ 50%   è  Òn s ti   thuª quy  nh.    ¾t  u     ®Þ Khi b ®Ç khai th¸cs¶n  Êt kinh doanh  íi ph¶i tr¶®ñ      xu     m     100%   è  Òn  s ti thuª quy  nh.    ®Þ C¨n  vµo  Æc   iÓ m,  êigian  Çn  Õn  cø  ® ® th   c ti hµnh  th¨m    dß, kh¶o    ©y  ùng  ña  õng  n  Þ, Uû   s¸t,xd ct ®¬ v   ban  µ   íc vÒ   îp Nh n   h   t¸cvµ  u      ®Ç txem  Ðt,quyÕt ®Þnh  x    møc    ô  Ó. tr¶c th §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îcxÐt  5: Ti thuªm ®Ê   n  bi ®   gi¶m  trong  c¸ctr ng  îp sau  y:  ê h   ®© ­ C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,ho¹t®éng  c v ®Ç t n      trong c¸c vïng ® Æc        biÖtcã  ã    kh kh¨n hoÆc     trong m ét  è  Ünh  ùc  Æc   ÖtcÇn    sl v® bi   khuyÕn  Ých  kh thu hótvèn  u  ,møc     ®Ç t  gi¶m  èi a  µ50%   è  Òn thuªph¶itr¶. t   l  ® s ti       ­Gi¶m  õ5%      t   ­10%     Ý  c¸cx nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitr¶tiÒn thuª1  c v ®Ç tn         lÇn  cho  êih¹n  ö  ông  õ3  n   n¨m. th   s d t   ®Õ 5 
  3. 3 ­ C¸c  êng  îp bÞ   Öth¹ido    tr h   thi     thiªntaig©y    ®éng  t,b∙o lôt .     ra ( ®Ê     . .ph¶i )  chiphÝ  ín®Ó   ¾c  ôc.   l   kh ph Møc gi¶m  c¸cxÝ  do    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ò   Þ  µ  û     c v ®Ç tn     ngh v U ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    n   h     ®Ç txem  Ðt quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  Ýnh  6: Ti thuªm ®Ê   n  bi t theo  õng    t n¨m kÓ   õ ngµy  Ý  t  x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc cÊp  Êy  Ðp  ö  ông. c v ®Ç t n      gi ph sd   TiÒn  thuª® îc tr¶lµm  kú, m çi  ú       2    k 50%   è  Òn  s ti ph¶itr¶c¶      n¨m.  êi h¹n    Th   tr¶ tiÒn thuªchË m   Êt vµo  µy  th¸ng7  µ  µy  th¸ng12  µng     nh   ng 5    v ng 31   h n¨m. Riªng n¨m  u     µ  ®Ç tiªnv n¨m  Õt  óc,n Õu  k th   trong n¨m  ö  ông  õ 7    sd t   th¸ng  trëlªnth×      ph¶itr¶tiÒn     thuªcho  n¨m, n Õu  ö  ông  íi7    c¶    sd d   th¸ng th×  îc tr¶   ®   tiÒn thuªcho  öa     n n¨m. §i Ò u 7: C¸c  Ý  x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµiph¶inép  ê khaivÒ   c v ®Ç t n       t    diÖn  Ých  ö  ông  Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  íic¬  t sd m ®Ê   n  bi v   quan    Òn  Õ, thu ti thu   chË m   Êt  µ m ét  nh l   th¸ng kÓ   õ    ¾t  u   îc phÐp  ö  ông. Trong      t khi b ®Ç ®   sd   qu¸ tr×nh sö  ông  Õu  ã   d n c thay ® æi    ph¶ikª khail¹ .     i C¨n  vµo  ê khaic¬  cø  t    quan  ph¶ikiÓm     Ýnh  è  Òn  thu    tra,t s ti thuª,th«ng    b¸o sè  Òn thuªph¶itr¶hµng    ti        n¨m  cho  Ý  x nghiÖp. XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã  c v ®Ç t n     tr¸chnhiÖ m   ép  Òn    n ti thuª m Æt     ®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón  µo    n  bi v kho  ¹c  B hoÆc   ©n   µng  c¬  Ng h do  quan      thu quy ®Þnh. §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îctr¶b»ng  la 8: Ti thuªm ®Ê   n  bi ®     §«    Mü  hoÆc  b»ng  Òn  Öt Nam.  Õ u     ti Vi   N tr¶ b»ng  Òn  Öt Nam   ×  ti Vi   th quy  æi  ® theo tûgi¸mua  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     Òn.      do  h Nh n   b t    i tr¶ti §i Ò u 9:  êng  îp  ViÖt Nam   Tr h bªn    tham    Ý  gia x nghiÖp  ã  èn  u     c v ®Ç t níc ngoµigãp  èn      v b»ng  Òn  ti thuª   Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ×    Þ  m ®Ê   n  bi th gi¸tr   cña  èn  ãp  hai bªn  v g do    tho¶  Ën  µ  Ý   thu v x nghiÖp  kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn     thuª  theo b¶n quy  nh  µy  i  íisè  Òn  ®Þ n ®è v   ti thuª m µ     bªn  Öt Nam   ïng    ãp  Vi   d ®Ó g vèn theo  îp ®ång  ∙  ý  Õt.Nh ng  h  ®kk   bªn  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m     ph¶ighisè     vèn  ∙  ãp  ® g b»ng  Òn ti thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  µo  ån  èn      ®Ê   n  bi v ngu v do Ng ©n s¸ch Trung  ng  Êp.   ¬c §i Ò u  10: Trong tr ng hîp hîp ®ång  hîp t¸c kinh doanh chia s¶n  ê   phÈ m  theo  iÒu  NghÞ   nh  è  ® 80  ®Þ s 139/H§BT  µy  ng 5/9/1988  ña  éi ®ång  c H  Bé   ëng,tiÒn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ∙  îctÝnh  ép  µo  Çn  tr       ®Ê   n  bi ® ®   n v ph s¶n  È m   îcchiacho  ph ®    bªn  Öt Nam   th×  Ý  Vi     x nghiÖp    Liªndoanh  kh«ng  ph¶i   tr¶tiÒn thuªtheo       b¶n  quy  nh  µy  ÷a.Khitiªuthô s¶n  È m   îcchia,bªn  ®Þ nn     ph ®    ViÖtNam   ã    c tr¸chnhiÖ m  ép    n kho¶n  Òn thuªnµy  µo  ©n  ti     v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n
  4. 4 §i Ò u    ÷ng    ¹m  Ò   Òn m Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  11: Nh viph v ti   ®Ê   n  bi theo  quy  nh  µy  Þ  ö  ¹tnh  ®Þ n b x ph   sau:   1. Kª    khaichË m     kh«ng  ng  êigian quy  nh  ×  çi  µy  Ë m     ®ó th     ®Þ th m ng ch kª khaibÞ  ¹tt ng  ¬ng    ph  ¬ ® 10USD. 2.  khai kh«ng  Ýnh      Kª    ch x¸c ®Ó gi¶m  ítsè  Òn  b   ti ph¶i tr¶ th×  Þ   ¹t    b ph   ®Õ n   lÇn  è  Òn khaiman. 3  s ti     3. Kh«ng  ép  Òn  n ti thuª hoÆc   Òn  ¹t ®óng  ¹n, th×  çi  µy  ép    ti ph   h  m ng n chË m   Þ  ¹t0,5%  è  Òn chË m   ép. b ph   s ti   n §i Ò u  12: TiÒn  Õ   Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón, ® îc nép  µo  thu m ®Ê   n  bi     v Ng ©n  s¸ch Nhµ   íctheo m ôc  ch¬ng  m ôc  ôcNg ©n    n    23  97  l  s¸ch hiÖn  µnh.   h ­ Trêng  îp tr¶b»ng  laM ü   × nép  µo  µikho¶n  ¹itÖ  ña  ©n     h   §«    th   v t  ngo   c Ng s¸ch Trung  ng   è  Öu  120­   ¬ ­s hi 37­ 001  ©n  µng  ¹ith ng  Ng h Ngo   ¬ Trung  ng. ¬ §i Ò u 13: Bé   µi chÝnh  T  giao cho  µnh  ng thu  èc  qu doanh  Öm   ô  nhi v tæ  chøc qu¶n  ývµ    Òn cho    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  l   thu ti   thuªm ®Ê   n  bi theo    quy ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản