Quyết định 210A-TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định 210A-TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 210A-TC/VP của Bộ Tài chính về việc quy định tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 210A-TC/VP của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   uy Õ t  Þ nh   Q ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  210 A­T C/V P   ë n g µ y  01 th¸ng 04 n¨ m  1990  u y  ® Þ n h  ti Ò n thuª m Æ t  ® Ê t,  Q m Æ t  n íc, Æ t  bi Ó n   è i víi Ý   g hi Ö p  c ã  v è n  m ®  x n  ® Ç u  t n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m t  Vi B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  LuËt  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   µy  12­   cø  § tn    i Vi   ng 29­ 1987, c¸c luËt      söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   µy  m s® c Lu   tn    i Vi   ng 30­ 1990  µ  µy  12­ 6­ v ng 23­ 1993; ­C¨n  LuËt ®Êt  ai ngµy  12­   cø    ®  23­ 1993; ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 178/CP  ña  Ýnh  ñ   µy  10­ c Ch ph ng 28­ 1994 quy  ®Þnh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  nhi v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh. c BT  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  quy  nh  Ò   Òn ®Þ v ti   thuªm Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón  dông  i  íic¸c h×nh    ®Ê   n  bi ¸p  ®è v     thøc  u     íc ®Ç t n   ngoµit¹ ViÖtNam.   i   §i Ò u    äi  2. M quy  nh  íc®©y  ña    µnh  µ  û   ®Þ tr   c c¸c ng v U ban  ©n  ©n  nh d c¸c ®Þa   ¬ng  i íinéi dung    ph tr¸ v       B¶n quy  nh   Ìm  ®Þ k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n ®Ò u     á. b∙ib §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l     k t  k B¶n  quy  Þ nh   ® v Ò  ti Ò n ch o  thuª m Æ t  ® Ê t, m Æ t  n íc, Æ t  bi Ó n    m ¸p d ô n g   ® è i víi c¸c  × n h   h thøc ® Ç u    n íc n g o µ i t¹i Ö t  a m t  Vi N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 210A­TC/VP  µy  4­ ng 01­ 1990  cña  é  µichÝnh) BT  §i Ò u    xÝ  1. C¸c  nghiÖp  ªndoanh,xÝ  li     nghiÖp  100%   èn  ícngoµivµ  v n    c¸cbªn    tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  íi y  äit¾tlµxÝ  giah   h     (d   ®© g       nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµi)® îcNhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam     ®Ç tn      n  ho x∙h   ngh Vi   cho thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón    ö  ông  u     ®Ê   n  bi ®Ó s d ®Ò ph¶inép  Òn thuªm Æt     ti     ®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón    n  bi theo quy  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îctÝnh  µng    2. Ti thuªm ®Ê   n  bi ®   h n¨m trªnm ét  n  Þ  Ön  Ých  µ  µn  é  Ön  Ých    ®¬ v di t v to b di t theo hîp ®ång     thuª.
  2. 2 §i Ò u 3. Møc   tiÒn  thu  cho thuª m Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón      ®Ê   n  bi trªn m ét  n  Þ  Ön  Ých  îcquy  nh    ®¬ v di t ®  ®Þ nh sau: Sè   Ph ©n  ¹ lo i §¬n  Møc     thu /n¨m TT vÞ  tÝnh 1 §Êt ha Tõ  200­1.000  USD Riªng: ­ Vïng nói ®¸, ®åi träc,  c¸c vïng ®Êt  Tõ  ­700  50   USD hoang ho¸ ­ C¸c  µnh  è, thÞ    Þ  Ên,vïng th ph   x∙,th tr     m2 Tõ     USD 0,5 ­18  du  Þch vµ  l   khu  c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung 2 M Æt   íc,s«ng,hå,vÞnh n     ha Tõ  100  700  ­  USD 3 M Æt   Ón bi km 2 Tõ  200   ­800  USD Riªng tr ng hîp thuª ã diÖn tÝch sö  ê  c Tõ  2.000   ­ dông kh«ng  è  nh c ®Þ 10.000USD Møc    îcquy  nh  ô  Ó  i víi õng  îp ®ång  ú thuéc vµo  Æc   thu ®   ®Þ c th ®è     t h  tu     ® ®iÓ m   µnh  ng nghÒ,  iÒu  Ön  a   ý,vÞ   Ý,m«i  êng  Ën  î hay  ã  ® ki ®Þ l   tr   tr thu l   i kh kh¨n trong viÖc  ö  ông  Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ∙      sd m ®Ê   n  bi ® thuª.C¨n  vµo      cø  ý kiÕn    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è, ® Æc     ph   khu  ùc tr   thuéc Trung  ng, Uû   ¬   ban  µ   íc vÒ   îp t¸cvµ  u    Õt  nh  Nh n   h     ®Ç t quy ®Þ møc     thu cô  Ó      ông  th ®Ó ¸p d trong tõng  êigian tèi®a    th       kh«ng    n¨m, h Õt  êih¹n  qu¸ 5    th   sÏ® îcxem   Ðt quyÕt ®Þnh  ¹ .    x    li §i Ò u 4. Trong  êigian  Õn  µnh  th   ti h th¨m    dß, kh¶o    ©y  ùng, xÝ  s¸t,x d   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi chØ   c v ®Ç t n     ph¶i tr¶tèi®a         kh«ng  qu¸ 50%   è  Òn s ti   thuª quy  nh,    ¾t  u     ®Þ khi b ®Ç khai th¸c s¶n  Êt kinh     xu   doanh  íi ph¶i tr¶ ®ñ   m     100%   è  Òn  s ti thuª quy  nh.    ®Þ C¨n  vµo  Æc   iÓ m,  êigian  Çn  Õn  cø  ® ® th   c ti hµnh  th¨m    dß, kh¶o    ©y  ùng  ña  õng  n  Þ, Uû   s¸t,xd ct ®¬ v   ban  µ   íc vÒ   îp Nh n   h   t¸cvµ  u      ®Ç txem  Ðt,quyÕt ®Þnh  x    møc    ô  Ó. tr¶c th §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îcxÐt  5. Ti thuªm ®Ê   n  bi ®   gi¶m  trong  c¸ctr ng  îp sau  y:  ê h   ®© ­ C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµiho¹t®éng  c v ®Ç t n      trong c¸c vïng  Æc      ® biÖtcã  ã    kh kh¨n hoÆc     trong m ét  è  Ünh  ùc  Æc   ÖtcÇn    sl v® bi   khuyÕn  Ých  kh thu hótvèn  u  ,møc     ®Ç t  gi¶m  èi a  µ50%   è  Òn thuªph¶itr¶. t   l  ® s ti       ­ Gi¶m  õ 5%­10%     t  cho    Ý  c¸c x nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi,tr¶tiÒn c v ®Ç t n        thuª1  Çn    l cho  êih¹n  ö  ông  õ3  n   n¨m. th   s d t   ®Õ 5  ­ C¸c  êng  îp bÞ   Öth¹ido    tr h   thi     thiªntaig©y    ®éng  t,b∙o lôt .     ra ( ®Ê     . .ph¶i )  chiphÝ  ín®Ó   ¾c  ôc.   l   kh ph Møc gi¶m  c¸cxÝ  do    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ò   Þ  µ  û     c v ®Ç tn     ngh v U ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸c®Ç u    n  h   txem   Ðt quyÕt ®Þnh. x   
  3. 3 §i Ò u    Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  Ýnh  6. Ti thuªm ®Ê   n  bi t theo  õng    t n¨m kÓ   õ ngµy  Ý  t  x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc cÊp  Êy  Ðp  ö  ông. c v ®Ç t n      gi ph sd   TiÒn    îctr¶lµm  kú,m çi  ú  thuª®     2    k 50%   è  Òn ph¶itr¶cho  n¨m. Thêih¹n s ti      c¶       tr¶tiÒn thuªchË m   Êt vµo  µy  th¸ng7  µ  µy  th¸ng12  µng       nh   ng 5    v ng 31   h n¨m. Riªng n¨m  u     µ  ®Ç tiªnv n¨m  Õt  óc,n Õu  k th   trong n¨m  ö  ông  õ 7    sd t   th¸ng  trëlªnth×      ph¶itr¶tiÒn     thuªcho  n¨m, n Õu  ö  ông  íi7    c¶    sd d   th¸ng th×  îc tr¶   ®   tiÒn thuªcho  öa     n n¨m. §i Ò u 7. C¸c  Ý  x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµiph¶inép  ê khaivÒ   c v ®Ç t n       t    diÖn  Ých  ö  ông  Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  íic¬  t sd m ®Ê   n  bi v   quan    Òn  Õ, thu ti thu   chË m   Êt  µ m ét  nh l   th¸ng kÓ   õ    ¾t  u   îc phÐp  ö  ông. Trong      t khi b ®Ç ®   sd   qu¸ tr×nh sö  ông  Õu  ã   d n c thay ® æi    ph¶ikª khail¹ .     i C¨n  vµo  ê khaic¬  cø  t    quan  ph¶ikiÓm     Ýnh  è  Òn  thu    tra,t s ti thuª,th«ng    b¸o sè  Òn thuªph¶itr¶hµng    ti        n¨m  cho  Ý  x nghiÖp. XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã  c v ®Ç t n     tr¸chnhiÖ m   ép  Òn    n ti thuª m Æt     ®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón  µo    n  bi v Kho  ¹c hoÆc   ©n   µng  c¬  b  Ng h do  quan      thu quy ®Þnh.  §i Ò u 8.  Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îc tr¶b»ng  «la  Ti thuªm ®Ê   n  bi ®     ® Mü  hoÆc  b»ng  Òn  Öt Nam.  Õ u     ti Vi   N tr¶ b»ng  Òn  Öt Nam   ×  ti Vi   th quy  æi  ® theo tûgi¸mua  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     Òn.      do  h Nh n   b t    i tr¶ti §i Ò u    êng  îp bªn  ÖtNam   9. Tr h   Vi   tham    Ý  giax nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn ícngoµigãp  èn      v b»ng  Òn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  × gi¸trÞcña  ti     ®Ê   n  bi th       vèn  ãp  hai bªn  g do    tho¶  Ën  µ  Ý   thu v x nghiÖp  kh«ng ph¶i tr¶tiÒn     thuª theo    b¶n quy  nh  µy  i  íisè  Òn  ®Þ n ®è v   ti thuª m µ     bªn  Öt Nam   ïng    ãp  èn  Vi   d ®Ó g v theo  îp ®ång  ∙  ý  Õt.Nh ng  h  ®kk   bªn  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖm     ph¶ighisè  èn    v ®∙  ãp  g b»ng  Òn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  µo  ån  èn  Ng ©n   ti     ®Ê   n  bi v ngu v do  s¸ch Trung  ng  Êp.   ¬c §i Ò u  10. Trong  êng  îp  îp  ng  îp    tr h h ®å h t¸c kinh  doanh  chia    s¶n phÈ m  theo  Òu  cña  §i 80  NghÞ   nh  è  ®Þ s 139­H§BT   µy  9­ ng 05­ 1988  ña  éi c H  ®ång  é   ëng,tiÒn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ∙  îctÝnh  ép  µo  B tr      ®Ê   n  bi ® ®   gv phÇn  s¶n  È m   îcchiacho  ViÖtNam,  × xÝ  ph ®    bªn    th   nghiÖp   Liªndoanh  kh«ng  ph¶itr¶tiÒn thuªtheo b¶n          quy  nh  µy  ÷a.Khitiªuthô s¶n  È m   îcchia, ®Þ nn     ph ®    bªn  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m   ép    n kho¶n  Òn thuªnµy  µo  ©n  ti     v Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc.   §i Ò u    ÷ng    ¹m  Ò   Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  11. Nh viph v ti thuªm ®Ê   n  bi theo quy  nh  µy  Þ  ö  ¹tnh    ®Þ n b x ph   sau: 1. Kª    khaichË m     kh«ng  ng  êigian quy  nh  ×  çi  µy  Ë m     ®ó th     ®Þ th m ng ch kª khaibÞ  ¹tt ng  ¬ng    ph  ¬ ® 10USD.
  4. 4 2. Kª    khaikh«ng  Ýnh        ch x¸c ®Ó gi¶m  ítsè  Òn ph¶itr¶th×  ¹t®Õ n     b   ti       ph   3 lÇn  è  Òn man  s ti   khai. 3. Kh«ng  ép  Òn  n ti thuª hoÆc   Òn  ¹t ®óng  ¹n  ×  çi  µy  ép    ti ph   h th m ng n chË m   Þ  ¹t0,5%  è  Òn chË m   ép. b ph   s ti   n §i Ò u  12. Òn thuª m Æt  ®Êt, m Æt  níc,m Æt  biÓn ® îc nép vµo   Ti       Ng ©n  s¸ch Nhµ   íctheo m ôc  ­ch¬ng  m ôc  ôcng©n    n    23   97  l  s¸ch hiÖn  µnh.   h ­ Trêng  îp tr¶b»ng  «la  ü,  × nép  µo  µikho¶n  ¹itÖ  ña  ©n     h   ® M th   v t  ngo   c Ng s¸ch Trung  ng   è  Öu:37­   ¬ ­s hi   120­ 001  ©n  µng  ¹ith ng  ng h Ngo   ¬ Trung  ng. ¬ §i Ò u 13. Bé   µi chÝnh    T  giao cho  µnh  ng thu  èc  qu doanh  Ö m   ô  nhi v tæ  chøc qu¶n  ývµ    Òn cho    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  l   thu ti   thuªm ®Ê   n  bi theo    quy ®Þnh  µy. n  
Đồng bộ tài khoản