intTypePromotion=1

Quyết định 212/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

0
63
lượt xem
9
download

Quyết định 212/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 212/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 212/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt N a m   n s è 212/2002/Q§­N H N N   n g µ y   20 th¸ng 3 n¨ m   2002 v Ò  vi Ö c  ba n  h µ n h  q u y  tr× nh k ü  thu Ë t n g hi Ö p   ô  thanh to¸n  v b ï trõ ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  N thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12­ 12­1997; ­ C¨n  cø  LuËt C¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m      qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  quyÕt  nh  è    cø  ®Þ s 196/TTg  µy  4­ ng 01­ 1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  ö  ông    ÷  Öu th«ng      Ëtmang     lµm  v vi s d c¸cd li   tintrªnv   tin®Ó   chøng  õ  t kÕ     µ  to¸nv thanh    ña    ©n  µng  µ    to¸nc c¸cNg h v Tæ chøc  Ýn  ông;  td   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  9­ CP ng 20­ 2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh;   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1:  Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  ×nh  ü  Ët tr k thu   nghiÖp  ô  v thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng”. to¸nb     t   ªnNg h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   µn    µichÝnh,Côc  ­ V¨n    tr V K to ­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Gi¸m  c  ë   ngh tinh Ng h   ®è S giao  Þch, Thñ  ëng  d   tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,    v thu   h Nh n     Gi¸m  c  chinh¸nh  ©n   ®è     Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 Q u y  tr × nh k ü  thu Ë t n g hi Ö p  v ô  thanh to¸n b ï tr õ ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  N (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 212/2002/Q§­NHNN ngµy  th¸ng3  20    n¨m 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n P h Ç n  I C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Quy  ×nh kü  ËtnghiÖp  ô  tr   thu   v thanh    ï trõ®iÖn  ö li   to¸n b     t   ªn Ng ©n  µng  µy  h n quy  nh    ñ tôc,tr×nh tùvÒ   ö  ý, Óm  ®Þ c¸cth        x l  ki so¸t,  thanh    to¸n vµ  h¹ch to¸n kÕ  to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n chuyÓn  tiÒn cã  gi¸ Þ díi  tr   500.000.000  VN§  (n¨m tr¨m  iÖu ®ång)  ÷a c¸c Ng ©n   µng, Tæ   tr   gi     h   chøc  kh¸c  ® îc lµm  Þch  ô    d v thanh  to¸n (sau  y   äi t¾t lµ Ng ©n   µng)  ã    ®© g       h c tham   gia thanh    ïtrõ®iÖn  ödo  ©n  µng  µ   íctæ  to¸nb     t   Ng h Nh n   chøc  µ  ñ  ×. v ch tr §i Ò u    KiÓ m   2.   so¸t, i  Õu  µ  ö  ýbï trõtrong thanh    ï trõ  ®è chi v x l         to¸nb     ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnNg h ViÖc thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö gi÷a    ©n   µng  îc thùc hiÖn       t  c¸c Ng h ®    theo  quy  ×nh:L Önh  tr   thanh  to¸n tõ Ng ©n   µng  µnh    öi L Önh  Ï ph¶i qua     h th viªn g   s    Ng ©n   µng  ñ  ×thanh    ï trõ®iÖn  ö ®Ó   Óm   h ch tr   to¸nb     t  ki so¸t, ö  ýbï trõ,h¹ch   l      x   to¸n kÕt    qu¶ thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö tr c khi Ng ©n   µng  µnh    Ën       t  í    h th viªn nh lÖnh  Ën  îclÖnh  nh ®   thanh  to¸n. 1­  ©n   µng  ñ  × thanh  Ng h ch tr   to¸n bï  õ ®iÖn  ö    tr   t (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       Ng ©n  µng  ñ  ×)cã  h ch tr   tr¸chnhiÖ m:   ­Nh Ën  µ  Óm   c¸clÖnh    v ki tra    thanh   vµ  to¸n  b¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸n chuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×tõc¸cNg ©n  µng  µnh    öilÖnh. ® Ng h ch tr       h th viªng   ­  Ëp  µ  öi “B¶ng  Õt  L vg  k qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö” cïng    Önh       t  c¸c L thanh   ®∙  îcxö  ý  ïtrõtíc¸cNg ©n  µng  µnh  to¸n  ®   l  b         i h th viªn. ­ LËp  µ  öi "B¶ng    vg  tæng  îp  h thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö trong ngµy" ®Ó        t      thanh    µ  i chiÕu  to¸nv ®è   doanh  è  s thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  íi   to¸nb     t    v  c¸c ng©n  µng  µnh  h th viªn. ­ Quy Õt to¸n vµ  ¹ch   h to¸n kÕt    qu¶ thanh to¸n bï trõ ph¸tsinh  ÷a           gi c¸c Ng ©n  µng  µnh    h th viªntrong ngµy    giao dÞch.   2­ C¸c  ©n  µng  µnh    ùctiÕp tham      Ng h th viªntr     giathanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t  (sau   y  äit¾tlµNg ©n  µng  µnh   ®© g       h th viªn)thùc hiÖn:     ­LËp  µ  öi“LÖnh    vg  thanh to¸n”,  “B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ® Ng ©n  µng  ñ  ×”còng    Ën    Önh  h ch tr   nh nh c¸c l thanh    µ  Õt  to¸nv k qu¶  thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  õ ®Ó   ¹ch     t  h to¸n kÞp  êic¸c lÖnh    th     thanh to¸n vµ  Õt   K qu¶ thanh  to¸nbïtrõ®iÖn  ö.      t ­ LËp  µ  öi“§iÖn    Ën  Õt    vg  x¸c nh K qu¶  thanh    ï trõngµy” ®óng  êi to¸nb       th   gian quy  nh    ôc  ô    ®Þ ®Ó ph v cho  c«ng    i chiÕu  µ  t¸c®è   v Quy Õt    to¸nthanh    to¸n bïtrõ®iÖn  ötrong ngµy.    t   
 3. 3 §i Ò u    3. Chøng  õ sö  ông  t  d trong thanh to¸nbï trõ®iÖn  ö li   ©n            t   ªnNg hµng 1­  Chøng  õ      ïng  t ghi sæ d trong  Õ   k to¸n thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ªn   tr   t li   Ng ©n   µng  µ L Önh  h l  thanh    to¸n (b»ng  Êy  gi hoÆc   íid¹ng  d  chøng  õ ®iÖn  ö) t  t  vµ B¶ng  Õt  K qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö (mÉu  ô  ôcsè    to¸nb     t  ph l   5).Chøng  õ gèc  t  dïng    Ëp  Önh  ®Ó l L thanh to¸n lµ c¸c chøng  õ thanh       t  to¸n theo  Õ     Ön    ch ®é hi hµnh. 2­ Chøng  õthanh      t  to¸nb»ng  Êy ph¶ilËp theo ®óng  É u   µ  ïhîp víi gi        m v ph       Ch Õ     ®é chøng  õkÕ     ©n  µng,Tæ   t   to¸nNg h   chøc  Ýn  ông  Ön  µnh. td hi h 3­ L Önh    thanh    íi ¹ng  to¸nd  d chøng  õ®iÖn  öph¶i®¸p  t  t    øng    Èn  ÷  c¸cchu d liÖu do  ©n   µng  µ   ícquy  nh  µ    Ng h Nh n   ®Þ v ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   Ò   Ëp,sö  ông,kiÓm  ch v l   d   so¸t, ö  ý,   l  x b¶o qu¶n  µ u  ÷chøng  õ ®iÖn  v l tr   t  tö cña    ©n   µng, tæ    c¸c Ng h   chøc  Ýn  ông  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n   td hi h c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    4. ChuyÓn  îtrongthanh    ïtrõ®iÖn  ö. n    to¸nb     t 1­ TÊt  c¸ckho¶n    c¶    chuyÓn  Òn Nî  ti   trong thanh    ï trõ®iÖn  ö ®Ò u     to¸nb     t  ph¶icã  û  Òn  íc:C¸c  ©n  µng  µnh      u quy tr   Ng h th viªnph¶iký  îp ®ång   h  chuyÓn  î n  víinhau  µ    v ph¶i ® îc Ng ©n   µng  ñ  × chÊp  Ën     h ch tr   thu b»ng  v¨n b¶n  íc khi tr     thùc hiÖn.Ng ©n  µng  µnh    öiL Önh      h th viªng   chØ  îcghiCã   µikho¶n  ña  ­ ®     t  c ng êi hoÆc   n   Þ   ô  ëng    ®¬ v th h sau    ©n   µng  Ën  Önh  ∙  µn  µnh  khi Ng h nh L ® ho th viÖc    î  µikho¶n  ña  êihoÆc   n  Þ  Ën  Önh. ghiN t   c ng   ®¬ v nh L 2­ C¸c  ©n   µng  µnh    ∙  ý  îp  ng  Ng h th viªn ® k h ®å chuyÓn  î  íinhau    N v  khi tham    gia thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¶ihoµn  µn  Þu  to¸nb     t    to ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    v vi thùc hiÖn      c¸ckho¶n chuyÓn  î  N trong hîp ®ång     chuyÓn  î  ∙  ý. N®k §i Ò u    5. Nguyªn  ¾c  t thanh    to¸ntrong thanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t 1­  ©n   µng  ñ  × thùc  Ön  ö  ý bï  õ c¸c  Önh  Ng h ch tr   hi x l   tr   L thanh to¸n vµ    thanh to¸n sè    chªnh  Öch  l ph¶i tr¶ ­  Õt     K qu¶ thanh to¸n bï  õ ph¶i tr¶ cña    tr      Ng ©n  µng  µnh   trong ph¹m    h th viªn    vikh¶ n¨ng      ùc tÕ  ña  ©n  µng  chitr¶th   c Ng h thµnh    ¹ Ng ©n  µng  ñ  ×. viªnt   i h ch tr Trong  êigian xö  ýbïtrõcña  th     l      phiªnthanh    ï trõcòng      Õt   to¸nb     nh khiquy   to¸n thanh    to¸n bï trõtrong ngµy, Ng ©n   µng  ñ  × sÏ kho¸ sè    µikho¶n           h ch tr       dt   tiÒn göicña    ©n   µng  µnh      ¶m      c¸c Ng h th viªn®Ó ® b¶o  kh¶ n¨ng      ña    chitr¶c c¸c Ng ©n  µng  µnh    îcchÝnh  h th viªn®   x¸c. 2­ Trêng  îp tµikho¶n  Òn göicña  ©n   µng  µnh    Þ   Õu      h   ti     Ng h th viªnb thi kh¶ n¨ng      víikÕt  chi tr¶ so    qu¶ thanh to¸n bï trõ khi thùc  Ön  ö  ý bï trõ trong        hi x l         phiªn thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö vµ    Õt       t   khi quy to¸n thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö      t  trongngµy  × tiÕn hµnh  ö  ýnh    th     x l   sau: a) N Õ u   ¹ thêi®iÓ m   ùc hiÖn    t    i th   phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  öm µ   ¹ m ét    to¸nb     t  t  i Ng ©n   µng  µnh    h th viªn kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng         chi tr¶ ®Ó thanh to¸n cho      c¸c kho¶n  ph¶itr¶khixö  ýK Õt        l  qu¶ thanh    ïtrõth× Ng ©n  µng  ñ  ×xö  ý to¸nb       h ch tr   l   nh sau: ­ Theo nguyªn  ¾c  t thanh to¸n trong  ¹m      ph vi kh¶ n¨ng      ùc  Õ, chi tr¶ th t   Ng ©n  µng  ñ  ×sÏkh«ng  ö  ýbï trõ(lo¹ bá) m ét  è  Önh  h ch tr     x l          i sL thanh    ¹ to¸n(lo   i
 4. 4 bá    Önh  c¸c L thanh    to¸ntheo  Ëttù u    õ thÊp  n   tr     tiªnt   ®Õ cao  theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  7  Quy  ×nh nµy). tr   ­ C¸c  Önh    L thanh    to¸nkh«ng  îcxö  ýbïtrõtrong phiªnthanh    ïtrõ ®   l          to¸nb     ®iÖn  ö ®ã   Ï ® îc Ng ©n   µng  ñ  × l l¹ ®Ó   ö  ýbï trõ vµo  t  s    h ch tr  u  i   x l      phiªn thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö kÕ   Õp       t   ti trong ngµy    giao  Þch  Õu  ã),®ång  êith«ng  d (n c   th   b¸o    Önh  c¸c L thanh    to¸nkh«ng  îcxö  ýbï trõcho  ©n   µng  µnh    Þ  ®   l      Ng h th viªnb thiÕu kh¶    n¨ng      Õt. chitr¶bi b) N Õ u   n   êi®iÓ m   Õt      ®Õ th   quy to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  to¸nb     t    m µ   ©n   µng  µnh      Én  Ng h th viªn®ã v kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng        chitr¶®Ó thanh    to¸n cho    Önh  c¸c L thanh    a  îc xö  ýbï trõth×  ©n   µng  ñ  ×   Ï tiÕn  to¸nch ®   l       Ng h ch tr   s   hµnh  û  á    Önh  hu b c¸c L thanh to¸n nµy. Ngoµi ra,Ng ©n   µng  ñ  × sÏ tiÕn         h ch tr     hµnh  ö  ýtheo  x l  kho¶n  ®iÒu  cña,Quy  Õ   3  12    ch thanh    ï trõ®iÖn  ö li   to¸nb     t   ªn Ng ©n   µng  h ban  µnh  Ìm  h k theo  quyÕt  nh   è  ®Þ s 1557/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 14­ 2001  ña  èng   c  ©n   µng  µ   íc (sau  y   äi t¾t lµ Quy  12­ c Th ®è Ng h Nh n   ®© g       chÕ   thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng). to¸nb     t   ªnNg h §i Ò u    hêigian thùchiÖn  6. T       trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t 1­  Öc    nh  êi®iÓ m   ö  ýkÕt  Vi x¸c ®Þ th   x l  qu¶  ï trõcña  õng  b    t phiªn thanh    to¸n bï trõ còng   sè       nh phiªn thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy  Ng ©n        t  ng do  hµng  ñ  ×quy  nh  ch tr   ®Þ theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   ®Þ ti  1  6  ch thanh    to¸n bïtrõ®iÖn  ö,nhng     t  ph¶i®¶m     b¶o: ­ Thêi ®iÓ m   µn  µnh  Õt        ho th quy to¸nthanh    ï trõ®iÖn  õ cña  µy  to¸nb     t  ng lµm  Öc  µ15  ê 30;Ng ©n  µng  ñ  ×chØ  Ën  Önh  vi l   gi     h ch tr   nh L thanh    ña    to¸nc c¸c Ng ©n   µng  µnh    n   giê 00. C¸c  Önh  h th viªn®Õ 15      L thanh    n   to¸n®Õ sau  giê 15    00  Ïkh«ng  îcchÊp  Ën    ö  ýbïtrõ. s  ®  nh ®Ó x l     ­  õ   giê  ®Õ n   giê    ©n   µng  ñ  × sÏ tiÕn  µnh  i T 15  00  15  30, Ng h ch tr     h ®è   chiÕu  Õt  K qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong ngµy  µ  iÒu       t    v® chØnh    ãt sais   cho    ©n  µng  µnh  c¸cNg h th viªn. 2­ C¸c  ©n   µng  µnh    Ng h th viªn tham gia thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö ph¶i      t    chÊp  µnh  ng    h ®ó c¸cquy  nh  Ò   êi®iÓ m   èng  Õ     ông  ®Þ v th   kh ch ¸p d trong thanh    to¸nbï trõ®iÖn  ö trªn  y     ¶m        t    ®© ®Ó ® b¶o  Öc  ö  ýbï trõ,thanh    µ  i vi x l       to¸nv ®è   chiÕu trong thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö ® îc tiÕn  µnh  Ën  ¬Þ, chÝnh         t    h thu l   x¸c, kÞp  êivµ  toµn  µi th   an  t  s¶n. §i Ò u    Ëttùu    ö  ýLÖnh  7. Tr     tiªnx l   thanh      ông  to¸n¸p d trong phiªnthanh      to¸nbïtrõ®iÖn  ö.      t TrËttù u    ö  ýc¸cL Önh      tiªnx l     thanh      ông  to¸n¸p d trong phiªnthanh    ï     to¸nb   trõ®iÖn  ö cña    t  quy  ×nh  tr thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö li   ©n   µng  µy  îc      t   ªnNg h n ®  s ¾p  Õp  x theo  Ët  ù   êigian lËp L Önh  tr  t  th      thanh to¸n:L Önh    thanh    µo  ­ to¸nn ® îclËp tr csÏ® îcu        í       tiªnthanh    íc,cßn  Önh  to¸ntr   L thanh    µo  Ëp sau  Ï® îc to¸nn l   s    thanh    to¸nsau. P h Ç n  II q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó
 5. 5 i­ h ñ  t ô c xin tha m  gia thanh to¸n b ï trõ ® i Ö n  t ö   T §i Ò u 8.   ñ  ôc xin tham    µ  Ðt  Öt  ©n   µng  µnh    Th t     gia v x duy Ng h th viªn tham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 1­ C¸c  ©n   µng  µnh    ã    iÒu  Ön  tham    Ng h th viªnc ®ñ ® ki   gia thanh    ï to¸nb   trõ®iÖn  ö(theo quy  nh  ¹ ®iÒu  Quy  Õ     t    ®Þ t  i 2  ch thanh    ïtrõ®iÖn  ö)ph¶i to¸nb     t    göiNg ©n  µng  ñ  ×c¸cgiÊy têsau:   h ch tr        ­§¬n      xintham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ö(theo m É u   ô  ôcsè  to¸nb     t    ph l   14). ­GiÊy    cam  Õt  ùc hiÖn    k th   c¸cquy  nh cã  ªnquan    ëthµnh  ©n   ®Þ   li   khitr   Ng hµng  µnh    th viªntham    giathanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h 2­ Sau    îcNg ©n   µng  ñ  ×chÊp  Ën    khi®   h ch tr   thu b»ng    v¨n b¶n  c«ng  Ën  nh lµ Ng ©n   µng  µnh      h th viªntham   gia thanh    ï trõ®iÖn  ö li   ©n   µng, to¸nb     t   ªnNg h   Gi¸m  c  ©n   µng  µnh    ®è Ng h th viªnph¶icã  b¶n  í thiÖu    bé    v¨n  gi i   c¸c c¸n  (Gi¸m  ®èc  hoÆc   êi ® îc  û   ng   u quyÒn,  ëng  Tr phßng  Õ   k to¸n hoÆc   êi ® îc  û    ng   u quyÒn, kÕ         to¸nviªnthanh    ïtrõ)tham    µo  to¸nb     giav quy  ×nh kü  ËtnghiÖp  tr   thu   vô thanh    ïtrõ®iÖn  ö,trong ®ã     nh  â nhiÖ m  ô,tr¸chnhiÖ m  ña  to¸nb     t    x¸c®Þ r  v    c tõng    é  îcgií thiÖu    ùc hiÖn    Çn  c¸n b ®     i ®Ó th   c¸c ph c«ng  Öc  vi trong thanh      to¸n bïtrõ®iÖn  ö.B¶n  íthiÖu nµy  îcgöitrùctiÕp tíNg ©n  µng  ñ  ×.    t  gi   i   ®       i h ch tr ­ M çi    é  ña  ©n   µng  µnh    îc gií thiÖu    c¸n b c Ng h th viªn®     i tham    µo    gia v quy trt×nh kü  ËtnghiÖp  ô    thu   v thanh    ï trõ®iÖn  ö li   ©n   µng, tuú theo  to¸nb     t   ªnNg h    chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  çi c¸n bé  Ï® îcNg ©n  µng  ñ  ×quy  nh  ÷    v c m     s    h ch tr   ®Þ ch ký  iÖn  övµ  kho¸b¶o  Ët  ® t   m∙    m (theo quy  nh  ¹ ®iÒu  Quy  Õ     ®Þ t  i 9  ch thanh    to¸n bïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng).    t   ªnNg h 3­  ©n   µng  ñ  × cã  Ng h ch tr   tr¸ch nhiÖ m     ph¶i th«ng    b¸o danh s¸ch    c¸c Ng ©n  µng  µnh    íi® îckÕt  ¹p  h th viªnm     n tham    gia thanh    ï trõ®iÖn  ö cho  to¸nb     t  c¸c Ng ©n   µng  µnh    ã  ªnquan  Õt tr c 7  µy  ®Ó   Èn  Þ   ùc   h th viªnc li   bi   í   ng   chu b th   hiÖn giao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 4­ C¸c  ©n   µng  µnh    îcuû  Òn    Ng h th viªn®   quy (theo quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n    2 ®iÒu  Quy  Õ   2  ch thanh  to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ªnNg ©n   µng)    tr   t li   h ph¶i cã    tr¸ch   nhiÖ m  th«ng b¸o danh s¸cg    ©n   µng  µnh    û  Òn  ña  ×nh   c¸c Ng h th viªnu quy cm cho  ©n  µng  ñ  ×vµ    ©n  µng  µnh    Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªnkh¸c biÕt®Ó   ùc hiÖn      th   giao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t II­ u y  tr× nh x ö  l ý v µ  h ¹ ch to¸n n g hi Ö p  v ô    Q thanh to¸n b ï tr õ ® i Ö n  t õ t¹i  c¸c N g © n  h µ n g   th µ nh viªn v µ  N g © n  h µ n g  c h ñ  tr× thanh to¸n  b ï tr õ ® i Ö n  t ö A­ T ¹i g © n  h µ n g  th µ nh viªn g ö i l Ö n h thanh to¸n   N §i Ò u   NhiÖ m   ô  ö  ýlÖnh  9.   v x l  thanh   göi®i  to¸n    thanh    ïtrõ. to¸nb   1­ C¸c  ©n   µng  µnh      Ng h th viªntham    gia thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¶icã  to¸nb     t    tr¸chnhiÖ m  ö  ýtÊtc¶      x l     c¸cchøng  õli   t   ªnquan  n   ®Õ thanh    ïtrõ®iÖn  ö: to¸nb     t
 6. 6 Khi  Ën  îc chøng  õ  nh ®  t thanh  to¸n cña    kh¸ch  µng, kÕ   h   to¸n viªn giao       dÞch  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m  Óm    Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña    ki so¸tt h      c chøng  õ.Riªng t    ®èi  íichøng  õ ®iÖn  ö:Ng ©n   µng  µnh    v  t  t  h th viªnph¶iin (chuyÓn     ho¸)chøng    tõ ®iÖn  õ ra  Êy,ký    ng  Êu    t   gi   tªn,®ã d theo  ng  ®ó quy  nh    ôc  ô    ®Þ ®Ó ph v cho viÖc  Óm  ki so¸t,  b¶o qu¶n  µ u  ÷. v l tr 2­ K Õ         to¸nviªnthanh    ï trõph¶icã  to¸nb       tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  æi  Êtc¶  ® t  c¸c chøng  õ thanh      t  to¸n(bao  å m   chøng  õ b»ng  Êy,chøng  õ ®iÖn  ö) g c¶  t  gi   t  t  li   ªnquan  n   ®Õ thanh    ï trõ®iÖn  ö sang  to¸nb     t  chøng  õ ®iÖn  ö díi ¹ng  Önh  t  t    d L thanh to¸n (theo m É u   ô  ôc sè    Önh      ph l   1).L thanh to¸n ® îc lËp     riªngcho  õng    t chøng  õthanh  t  to¸n. 3­ Trªn L Önh      thanh    öi®i  to¸ng   thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¶icã  y    to¸nb     t    ®Ç ®ñ ch÷  ý  iÖn  öcña  ÷ng  êicã  ªnquan  Þu  k® t  nh ng   li   ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸c cña  ÷  Öu      d li trªn chøng  õ  t (Gi¸m  c  ®è hoÆc   êi ® îc uû  ng     quyÒn,  ëng  Tr phßng  Õ     k to¸nhoÆc   êi® îcuû  Òn  µ  Õ       ng     quy v k to¸nviªnthanh   bïtrõ). to¸n    4­ C¨n  vµo    Önh  cø  c¸c L thanh to¸n ®∙  îc lËp   ®  chuyÓn  i  ©n   µng  ® Ng h chñ  ×trong phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  ö,K Õ       tr       to¸nb     t   to¸nviªnthanh    ïtrõlËp to¸nb       “b¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ד(mÉu  ô  ôcsè  ® Ng h ch tr   ph l   4).§ Õn  êi®iÓ m     th   giao  Þch  ña  d c phiªn thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö,c¸c Ng ©n        t    hµng  µnh   truyÒn    Önh  th viªn  c¸c L thanh    ïng víi to¸nc     b¶ng      Önh  kª c¸c L thanh  to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×tí Ng ©n  µng  ñ  ×®Ó   Õn hµnh  ö  ý   ® Ng h ch tr    i h ch tr   ti   x l  thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t §i Ò u   Xö  ývµ  ¹ch to¸nnghiÖp  ô  10.   l   h     v thanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t  1­ KhigöiL Önh      thanh    i  ©n  µng  ñ  ×: to¸n® Ng h ch tr ­§èivíi Önh       L chuyÓn  ã   × h¹ch to¸n: C th     Nî  TK:  Ých  îp Th h Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î  × h¹ch to¸n: N th     Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  C¸c  kho¶n  ê  ch thanh    to¸nkh¸c. ­ Khi nhËn  îc th«ng     ®  b¸o  Êp  Ën  ch nh chuyÓn  î  ña  ©n   µng  µnh  N c Ng h th viªn nhËn  Önh  öi ®Õ n,  ©n   µng  µnh    öi lÖnh  Ï tr¶tiÒn  µo  µi   l g  Ng h th viªn g   s    v t  kho¶n  b»ng  c¸ch  Ëp  Õu  (l phi chuyÓn  kho¶n      î    ®Ó ghi N TK c¸c  kho¶n  ë  ch thanh  to¸n kh¸c,ghi Cã          TK kh¸ch  µng  Ých  îp).Th«ng  h th h   b¸o  Êp  Ën  ch nh chuyÓn  î  îcl cïng víi Önh  N ®  u     L chuyÓn  î. N 2­ Trêng  îp   Ën  îcth«ng  tõchèichÊp  Ën  Önh    h  nh ®   b¸o      nh L thanh    µ  to¸nv L Önh thanh    ña  ©n  µng  µnh    Ën  Önh    ¹vµo  to¸nc Ng h th viªnnh l (tr¶l   i phiªnthanh    to¸nbïtrõtiÕp theo)Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh           h th viªng   ph¶ikiÓm      so¸tchÆt  Ï, ch   n Õu  îp lÖ  × h¹ch to¸n: h   th     +  èivíi Önh  §   L chuyÓn  î,c¨n cø  µo  Önh  N    v L chuyÓn  î    ¹  N tr¶l ighi: , Nî  TK:  C¸c  kho¶n  ê  ch thanh    to¸nkh¸c Cã   TK:  Thanh    ïtrõ  ña  ©n  µng  µnh    to¸nb    c Ng h th viªn +  èivíi Önh  §   L chuyÓn  ã,    vµo  Önh  C c¨n cø  L chuyÓn  ã     ¹  C tr¶l ighi: ,
 7. 7 Nî  TK:  thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  Ých  îp (trc®©y  ∙  Ých chuyÓn). Th h   í  ® tr   Ng ©n   µng  µnh    öilÖnh  h th viªng   ph¶igöil¹ cho       i kh¸ch hµng    th«ng  tõ b¸o    chèichÊp  Ën  Önh    nh L thanh      â lýdo). to¸n(ghir     ­   êng  îp  Ën  îc c¸c L Önh    Tr h nh ®   thanh    Þ   ©n   µng  ñ  ×huû  to¸n b Ng h ch tr   bá  hoÆc     ¹  ¹  êi®iÓ m   tr¶ l it ith   quyÕt to¸n thanh    to¸n bï  õ (do  ©n   µng    tr   Ng h thµnh    viªnkh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng        chitr¶®Ó thanh   to¸ncho    Önh  c¸c l thanh    to¸n nµy) th×  ©n   µng  µnh    öilÖnh  Õn  µnh  ö  ýnh  i  íitr ng  îp   Ng h th viªng   ti h x l   ®è v   ê h   nhËn  îcth«ng  tõ chèichÊp  Ën  Önh  ®  b¸o      nh L thanh    µ  ©n  µng  µnh  to¸nv Ng h th viªnph¶ihoµn  µn  Þu      to ch tr¸chnhiÖ m  íckh¸ch hµng  Ò   Öc  µy.   tr     v vi n 3­  Trêng  îp    h kh«ng  göi® îc c¸c lÖnh       thanh    vµ  to¸n   b¶ng      Önh   kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×trong phiªn®Õ n   ©n  µng  ñ  × ® Ng h ch tr       Ng h ch tr   do  ù  è  ü  Ët,truyÒn    s c k thu   tinhoÆc   ýdo  l   kh¸ch quan    kh¸c Ng ©n   µng  µnh    h th viªngöitiÕn hµnh  ö  ý:      xl + p  ông    Ön  ¸d c¸c bi ph¸p    ¾c  ôc  ®Ó kh ph nhanh  Êt sù  è  nh   c x¶y    ng  ra,®å thêiph¶ith«ng      b¸o cho  ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh    ã  Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªnc li   ªnquan  Õt®Ó   ¹m  õng  öiL Önh  bi   t d g  thanh    íi ©n  µng  µnh    µy  to¸nv   Ng h th viªnn vµ ph¶ilËp “biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong thanh    ïtrõ®iÖn  ö“(MÉu  ô       s c k thu     to¸nb     t  ph lôcsè      ∙  èil¹ ® îcli   ¹cNg ©n   µng  µnh      12).Khi ® n       ªnl   i h th viªnph¶ith«ng  cho    b¸o  Ng ©n   µng  ñ  × vµ    ©n   µng  µnh    ã  ªnquan  Õt ®Ó   Õn  h ch tr   c¸c Ng h th viªnc li   bi   ti hµnh  thanh    ×nh  êng, to¸nb th +    ¹ng  Khi m truyÒn th«ng  Þ   õng  ×  Êt  ú  ýdo  ×, c¸c Ng ©n   µng  b ng v b k l  g     h thµnh    Þ   Êt  ªnl¹c® îc giao  Ën  ùctiÕp  íiNg ©n   µng  ñ  ×vÒ   viªnb m li       nh tr   v  h ch tr   c¸c b¨ng  õ,®Ü a   õ cã    t  t   chøa  Önh  l thanh  to¸n,b¶ng  c¸c L Önh    kª    thanh  to¸n  chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × vµ  ® Ng h ch tr   b¶ng  Õt  K qu¶ thanh to¸n bï  õ ®iÖn  ö   tr   t  (mÉu  ô  ôc sè      Õn hµnh  ph l   5).Khi ti   giao  Ën  nh b¨ng  õ,®Ü a   õ cã  t  t   chøa  Önh  L thanh    µ  to¸nv b¶ng      Önh  kª c¸c l thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×,c¸c ® Ng h ch tr     Ng ©n  µng  µnh    h th viªnph¶iin"B¶ng      Önh     kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   ® Ng hµng  ñ  דra giÊy nép  ch tr       cho  ©n  µng  ñ  ×.Trªn B¶ng   ph¶icã  y   Ng h ch tr     kª     ®Ç ®ñ   Êu, ch÷  ý  ña  ÷ng  êi li   d   k c nh ng   ªnquan  Þu ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸ccña  ÷  Öu trªnb¨ng  õ,®Ü a   õ.   d li     t  t B/ T ¹i N g © n   µ n g  th µ nh viªn n h Ë n  L Ö n h  thanh to¸n v µ     h B ¶ n g  K Õ t  q u ¶  thanh to¸n b ï trõ ® i Ö n   ö d o   t N g © n  h µ n g  ch ñ  tr×  h uy Ó n  v Ò c   §i Ò u  11.  Quy  ×nh  ö  ý,h¹ch  tr x l  to¸n L Önh    thanh to¸n vµ  Õt     K qu¶ thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 1/  Ó m   Ki so¸tL Önh    thanh to¸n vµ    c¸c b¶ng  trong  kª  thanh to¸n bï  õ   tr   ®Õ n: a) KhinhËn  îcc¸cL Önh     ®   thanh    ïng b¶ng  Õt  to¸nc   K qu¶ thanh    ïtrõ to¸nb     ®iÖn  ö (mÉu  ô  ôcsè    µ  ña  ©n  µng  ñ  ×göi®Õ n,  êicã  t  ph l   5) v c Ng h ch tr     ng   tr¸ch   nhiÖ m   Óm     ki so¸tph¶i sö  ông  Ët  cña  ×nh  µ  ¬ng  ×nh    Óm    d m m∙  m v ch tr ®Ó ki tra,kiÓm     ÷  ý  iÖn  ö vµ  kho¸ b¶o  Ët  ña  ©n   µng  ñ  ×   so¸tch k ® t   m∙    m c Ng h ch tr   (sau  y  äit¾tlµch¬ng  ×nh)®Ó    ®Þnh tÝnh  ng  n, chÝnh    ®© g       tr   x¸c     ®ó ®¾   x¸c cña  Önh  L thanh    µ  to¸n v b¶ng  Õt  K qu¶  thanh    ï trõsau    to¸nb     ®ã chuyÓn    cho kÕ       to¸nviªnthanh    ïtrõ®Ó   ö  ýtiÕp. to¸nb     x l  
 8. 8 b)  Õ       K to¸n viªnthanh    ï trõcã  to¸n b     tr¸chnhiÖm       Önh    in c¸c L thanh    to¸n cïng b¶ng  Õt    K qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  öra giÊy (2 li   to¸nb     t        ªn) sau ®ã   Óm      ki so¸t kü    Õu  è cña  Önh  c¸c y t  L thanh    µ  to¸nv b¶ng  Õt  K qu¶  thanh    ï trõ®Ó     to¸nb     x¸c ®Þnh: +  ã   ng  Önh   C ®ó L thanh to¸n vµ    b¶ng  Õt  K qu¶ thanh to¸n bï  õ cña    tr   Ng ©n  µng  ñ  ×  öití  ©n  µng  ×nh  h ch tr  g    Ng i h m hay kh«ng? +  Ýnh  îp  Ö  µ  Ýnh    ña  T h l v ch x¸c c c¸c  Õu  è    Önh  y t trªn L thanh to¸n vµ    B¶ng  Õt  K qu¶ thanh to¸n bï  õ (lÖnh    tr   chuyÓn  î  ã  îp  ng  N c H ®å chuyÓn  î  N kh«ng?) +  éi dung  ã  ×  N  c g nghivÊn    kh«ng? +  Ó m     i chiÕu  ÷a c¸cyÕu  èvµ  Ki tra,   ®è gi     t   tæng  è  Önh  sL thanh    Ën  to¸nnh ® îc víic¸c yÕu  è  µ       t v tæng  è  Önh  sL thanh to¸n ® îc kª      khai t¹  Çn        iph B trªn B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõ(sè L Önh,  µy  Ëp  Önh, ký  Öu  to¸nb       ng l L   hi chøng  õ, t  m∙  ©n   µng  öi L Önh,  Ng ©n   µng  Ën  Önh,  chøng  õ  µ  éi Ng h g  m∙  h nh L m∙  tv n  dung  ¹ nghiÖp  ô  µ  è  Òn)n Õu  ã  õa,thiÕu,nhÇ m   Én ph¶itiÕn hµnh  lo i   v v s ti   c th     l      xö  ýtheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  l    ®Þ t i 23  Quy  ×nh nµy. tr   +  Ó m     i  Õu  ¹ gi÷a  Ki tra,®è chi l i   B¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh  to¸n chuyÓn  i    ® Ng ©n   µng  ñ  × (c¬  ë  ÷  Öu  ¹  ©n   µng  µnh  h ch tr   s d li t iNg h th viªn)víic¸c L Önh       thanh to¸n cña  ©n   µng  × nh   öi ®i  ∙  îc xö  ý bï trõ t¹  Çn     ña    Ng h m g   ® ®   l       iPh Ac B¶ng  Õt  K qu¶ thanh  to¸n bï trõ víic¸c L Önh          thanh to¸n cha  îc xö  ý bï trõ   ®   l      (nÕu  ã  ¹  Çn    ña  c ti Ph D c B¶ng  Õt k qu¶  thanh    ï trõ)  Õu  ã  õa,thiÕu, to¸nb   , n c th     nhÇ m   Én  l ph¶itiÕn hµnh          traso¸tngay  ©n   µng  ñ  ×vµ  ö  ýtheo    Ng h ch tr   x l   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t  i 21  Quy  ×nh nµy. tr   +  ©n  µng  µnh    Ng h th viªnph¶ikiÓm    ¹ K Õt    tral   i qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tö.   ­ Sau    Óm     khiki so¸t, i  Õu   ®è chi xong,n Õu    kh«ng  ã  ×    ãt kÕ   µn  c g sais   to viªnthanh    ï trõph¶iký  µo    to¸nb       v b¶ng  Õt K qu¶  thanh    ï trõ  µ    Önh  to¸nb    v c¸cL thanh      vµ  to¸nin ra  chuyÓn    Önh  c¸c l thanh    µy  to¸nn cho  é  Ën  Õ     ã  b ph k to¸nc li   ªnquan  Õ  (k to¸n giao  Þch)     ö  ý tiÕp.§ång  êi  Õ     d   ®Ó x l     th   k to¸n viªn thanh     to¸n bï trõph¶ilËp  µ  öi ngay  iÖn    Ën  Ò   Õt         vg  ® x¸c nh v k qu¶  thanh    ï trõ to¸n b     trong phiªn còng    µn  é  Önh      nh to b l thanh to¸n bï trõ ®∙  îc xö  ýbï trõ trong       ®   l        phiªn(mÉu  ô  ôcsè      ph l   7) cho  ©n  µng  ñ  ×. Ng h ch tr c) T¹ibé  Ën  Õ         ph k to¸ngiao dÞch:ph¶i®èi chiÕu  µ  Óm    ¹ tr ckhi        v ki tral   í     i thùc hiÖn  ¹ch to¸n,thanh      h    to¸ncho kh¸ch hµng,n Õu    Ön  ã    ãt  ×     ph¸thi c sais  th   tiÕn hµnh  ö  ýtheo §iÒu  cña    x l    23  Quy  ×nh nµy. tr   2­ Xö  ýh¹ch to¸n:   l    a) C¨n  vµo  cø  B¶ng  Õt  K qu¶ thanh    ï trõ®iÖn  ö cña  ©n   µng  to¸n b     t  Ng h chñ  ×göi®Õ n: tr     ­N Õ u   è  Òn chªnh  Öch    s ti   l trong thanh    ïtrõlµph¶itr¶:   to¸nb         Nî  TK:  thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  Òn  öit¹ Ng ©n  µng  ñ  × Ti g     i h ch tr   ­N Õ u   è  Òn chªnh  Öch    s ti   l trong thanh    ïtrõ®iÖn  õlµph¶ithu:   to¸nb     t      Nî  TK:  Òn göit¹ Ng ©n  µng  ñ  × ti       i h ch tr   Cã   TK:  thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn
 9. 9 b) C¨n  vµo    Önh    cø  c¸cL thanh    Ën  îcvµ  ∙  to¸nnh ®   ® qua  Óm  ki so¸t: ­§èivíi Önh       l chuyÓn  ã   n,  îp lÖ: C ®Õ h   Nî  TK:  thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  Ých  îp Th h ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î®Õ n: n  +  Õ u   Önh  N l chuyÓn  î  n   ã  û  Òn, hîp lÖ  µ    µikho¶n  ña  N ®Õ c u quy     v trªnt   c kh¸ch  µng  ã    Òn      ×  ©n   µng  µnh  h c ®ñ ti ®Ó tr¶ th Ng h th viªn nhËn  Önh  Õn   l ti   hµnh  ¹ch to¸n: h  Nî  TK:  Ých  îp Th h Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn Sau    ®ã ph¶ilËp vµ  öingay      g  th«ng  chÊp  Ën  Önh  b¸o  nh L chuyÓn  î    N cho Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  Éu  ô  ôcsè  h th viªng   (m ph l   10). +   êng  îp  i  íiL Önh  Tr h ®è v   chuyÓn  î cã  û  Òn  n   ng    µi n   u quy ®Õ nh trªnt   kho¶n  ña  c kh¸ch hµng    kh«ng  ã    Òn ®Ó     × tiÕn hµnh  ö  ý: c ®ñ ti   tr¶th     xl Ph¶i th«ng    b¸o ngay  cho kh¸ch  µng  ép  Òn  µo  µikho¶n    ùc h n ti v t   ®Ó th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  î  n   N ®Õ trong ph¹m    êigian quy  nh  èi a  µkh«ng    vith     ®Þ (t   l   ® qu¸ 2  ê lµm  Öc  Ó   õ khinhËn  îcL Önh    gi   vi k t     ®  chuyÓn  î  n).Trong  ¹m    N ®Õ   ph vi thêigian  Êp  Ën  Õu     ch nh n kh¸ch  µng  ép    Òn  µo  µikho¶n    ùc h n ®ñ ti v t   ®Ó th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  î  × Ng ©n  µng  µnh    Ën  Önh  ¹ch to¸nnh  N th   h th viªnnh l h     trªn. N Õ u   Õt  êigian chÊp  Ën  µ   h th     nh m kh¸ch hµng    kh«ng  ép    Òn vµo  µi n ®ñ ti   t  kho¶n    ùc hiÖn  Önh  ®Ó th   L chuyÓn  î  ×  ©n   µng  µnh    Ën  Önh  N th Ng h th viªnnh l ph¶ilËp    th«ng  b¸o  õ chèichÊp  Ën  Önh  t    nh L chuyÓn  î.  êng  îp nµy  ¹ch N   Tr h  h  to¸n: §èivíi Önh     L chuyÓn  î  n   N ®Õ ghi: Nî  TK:  C¸c  kho¶n  ph¶ithu   Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn C¨n  vµo  cø  th«ng  tõ chèichÊp  Ën  Önh  b¸o      nh L chuyÓn  î    Ëp L Önh  N ®Ó l   chuyÓn  î  N chuyÓn    ¹  ©n   µng  µnh    öi lÖnh    ¹  µo  tr¶ l iNg h th viªn g   (tr¶l iv phiªn   thanh    ïtrõkÕ   Õp): to¸nb     ti Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh    to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  C¸c  kho¶n  ph¶ithu   Ng ©n  hµng thµnh viªn Ën  lÖnh ph¶i ë  sæ  theo dâi c¸c L Önh   nh  m chuyÓn  î  n   N ®Õ kh«ng  thanh    îc®Ó   ã  è  Öu phôc  ô    to¸n®   c s li   v b¸o c¸o. 3­  èi víic¸c L Önh  §     thanh  to¸n ®∙  Þ   õ chèith×  ©n   µng  µnh      b t    Ng h th viªn nhËn  Önh  l ph¶igöitr¶l¹ cho  ©n   µng  µnh    öilÖnh  íc thêi®iÓ m          i Ng h th viªng   tr     thùc hiÖn  Õt    thanh    ï trõ®iÖn  ö.N Õ u   Önh    quy to¸n   to¸nb     t  L thanh    Þ   õ to¸nb t   chèi sau  êi®iÓ m   ∙  ùc  Ön    th   ® th hi quyÕt  to¸n thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ×    tr   t th Ng ©n   µng  µnh    Ën  Önh  h th viªnnh l ph¶itr¶l¹ cho  ©n   µng  µnh    öi    i   Ng h th viªng   lÖnh  µo  v phiªnbïtrõ®Ç u     ña  µy       tiªnc ng giao dÞch  Õ   Õp.   k ti
 10. 10 c ) Q u y   × nh x ö   ý v µ  h ¹ ch to¸n n g hi Ö p   ô  thanh to¸n  tr l v b ï trõ ® i Ö n  t ö  ¹i g © n  h µ n g  ch ñ  tr×. t  N §i Ò u    TiÕp  Ën, kiÓm      Önh  12.   nh   so¸tc¸c L thanh    µ  to¸nv B¶ng      kª c¸c L Önh thanh to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × cña    ©n   µng  µnh    ® Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªngöilÖnh.    1­  ©n   µng  ñ  × thanh  Ng h ch tr   to¸n bï trõ ®iÖn  ö cã       t   tr¸ch nhiÖm:  Õp    Ti nhËn    Önh  c¸c L thanh    µ  to¸nv B¶ng      Önh  kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   ® Ng hµng  ñ  ×cña    ©n   µng  µnh    öiL Önh. Thùc  Ön  Öc  Óm   ch tr   c¸c Ng h th viªng     hi vi ki so¸t,tÝnh    to¸n K Õt    qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö bï trõ ®iÖn  ö trong phiªn      t      t      thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö.TruyÒn    Önh       t  c¸c l thanh to¸n ®∙  îc xö  ýbï trõvµ    ®   l      K Õt  qu¶  thanh    ïtrõ  to¸nb    trong phiªntíc¸cNg ©n  µng  µnh    Ën  Önh.        i h th viªnnh l Toµn  é  ©u  Õp nhËn,kiÓm  b kh ti     so¸t, Ýnh    Õt   t to¸nK qu¶  thanh    ïtrõ, to¸nb     truyÒn  Én  Õt  d k qu¶  thanh to¸n bï trõtrong phiªn vµ    Önh           c¸c L thanh to¸n ®i    Ng ©n   µng  µnh    Ën  Önh  îc xö  ýtù ®éng    h th viªn nh l ®   l    trªnm¸y. Quy  ×nh  ô    tr c thÓ    nh sau: ­    Ën  îc c¸c L Önh  Khi nh ®   thanh to¸n vµ    B¶ng  c¸c  Önh  kª  L thanh to¸n  chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×cña    ©n   µng  µnh    öilÖnh,ngêi ® Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªng       kiÓm     ña  ©n   µng  ñ  ×ph¶idïng  kho¸ b¶o  Ët  ña  × nh    so¸tc Ng h ch tr     m∙    m cm ®Ó kiÓm    Óm    Ýnh  îp lÖ  ng  n   ña  Önh  tra,ki so¸tt h   ®ó ®¾ c L thanh    µ  to¸nv B¶ng   kª. C¸c  Önh  L thanh to¸n,B¶ng  ®Õ n     kª  ph¶i ® îc kiÓm        so¸ttheo    c¸c quy  nh   ®Þ sau: * §èivíi Önh       L thanh  to¸n: +  ÷  ý  iÖn  övµ  ý  Öu  Ët    Önh  Ch k ® t   k hi m trªnL thanh    to¸n + Tªn,®Þa     chØ  ña  ©n   µng  öi  µ  Ën  Önh  c Ng h g  v nh L thanh  to¸n:Tªn,m∙      Ng ©n   µng  öi lÖnh, Ng ©n   µng  Ën  Önh  h g    h nh l (xem  ©n   µng  öi lÖnh  µ  Ng h g  v Ng ©n  µng  Ën  Önh  ã  ng  µNg ©n  µng  µnh    h nh l c ®ó l   h th viªntham    gia thanh    to¸n bïtrõhay     kh«ng); +  C¸c  Õu  è kh¸c trªnL Önh  y t     thanh    :Sè   Önh,ngµy  Ëp  Önh,ký  to¸nnh   l   ll   hiÖu  Önh,sè  Òn; l   ti +  èivíiL Önh  §   chuyÓn  î:kiÓm     îp ®ång  N  trah   chuyÓn  î gi÷a c¸c Ng ©n   n     hµng  µnh    µy; th viªnn * §èivíi      B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×: ® Ng h ch tr +  ÷  ý  iÖn  õvµ  ý  Öu  Ët    Ch k ® t   k hi m trªnb¶ng kª + Tªn, ®Þa     chØ   ña  ©n   µng  öi B¶ng    c Ng h g  kª:Tªn, m∙  ©n   µng  öi   Ng h g  lÖnh,Ng ©n  µng  Ën  Önh.   h nh l + C¸c  Õu  è kh¸c cña  y t    b¶ng    :Sè   kª nh   b¶ng    µy  Ëp  kª,ng l b¶ng    kª,tæng  sè  Òn. ti *  Ó m     i  Õu  ÷a c¸c yÕu  è cña  Önh  Ki tra,®è chi gi     t  L thanh    µ  to¸nv tæng  è  s L Önh  thanh    íi   Õu  èvµ  to¸nv   y c¸c t   tæng  è  Önh  sl thanh    îckª trªnB¶ng    to¸n®       kª c¸cL Önh    thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×(sè lÖnh,ngµy  Ëp  Önh,  ® Ng h ch tr       lL ký  Öu  Önh, m∙  ©n   µng  öiL Önh, m∙  ©n   µng  Ën  Önh,sè  Òn) hi L   Ng h g    Ng h nh l   ti   m µ   ©n   µng  ñ  × ®∙  Ën  îc xem   ã    ãt,nhÇ m   Én,thõa  Ng h ch tr   nh ®  c sai s   l  hoÆc   thiÕu lÖnh    thanh    to¸nkh«ng.
 11. 11 2­  Õ u   N ph¸thiÖn  ã    ãt trªn c¸c L Önh    c sai s       thanh to¸n vµ    B¶ng  c¸c kª    L Önh thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×th×  ©n   µng  ñ  ×ph¶i ® Ng h ch tr   Ng h ch tr     tra so¸tngay  ©n   µng  µnh    ã    ãt vµ  Õn  µnh  ö  ý theo       Ng h th viªn c sai s   ti h x l  quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 22  Quy  ×nh nµy. tr   §i Ò u 13. LËp    b¶ng  Õt  k thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö vµ       t   xem   Ðt    x kh¶ n¨ng chitr¶cña  õng Ng ©n  µng  µnh      t  h th viªn: 1­  C¸c  Önh   L thanh to¸n vµ    B¶ng  c¸c  Önh   kª  L thanh to¸n chuyÓn  i    ® Ng ©n  µng  ñ  ×®∙  îckiÓm    Õu  h ch tr   ®   so¸tn kh«ng  ã  ×    ãtth× Ng ©n  µng  c g sais     h chñ  ×sÏ: tr   LËp “B¶ng  Õt  K qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö bï trõ®iÖn  ö “ (MÉu  ô  to¸nb     t      t    ph lôcsè      nh  è    5) x¸c ®Þ s ph¶ithu,ph¶itr¶cña  õng  ©n  µng  µnh          t Ng h th viªntrong  phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t 2­  Ó m     Ki trakh¶  n¨ng      ña  õng  ©n   µng  µnh    chitr¶c t Ng h th viªnb»ng  c¸ch   so  s¸nh  è    µikho¶n  Òn göicña  ©n   µng  µnh    ¹ Ng ©n   µng  ñ  s dt   ti     Ng h th viªnt i   h ch tr×(®∙bÞ  ©n  µng  ñ  ×kho¸ sè    ¹ thêi®iÓ m   ö  ýbï trõ)víi è      Ng h ch tr     dti     x l         chªnh  s lÖch  ph¶i tr¶ cña  ©n   µng  µnh       Ng h th viªn trong phiªn thanh    to¸n bï trõ.N Õ u        kh¶  n¨ng      ña  ©n   µng  µnh  chi tr¶ c Ng h th viªn kh«ng        ®ñ ®Ó thanh  to¸n cho    kho¶n  chªnh  Öch  l ph¶i tr¶ th×  ©n   µng  ñ  × sÏ th«ng     Ng h ch tr     b¸o cho  ©n   Ng hµng  µnh      ÕtvÒ   ×nh  ¹ngthiÕu  th viªn®ã bi   t tr   kh¶ n¨ng      µ  Õn hµnh  ö  chitr¶v ti   x lýtheo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña      ®Þ t i 2  5  quy  ×nh nµy. tr   ­ Ng ©n  µng  ñ  ×ph¶ikiÓm    ¹ tÝnh  Ýnh    ña  Õt    h ch tr     tral   i ch x¸cc k qu¶  thanh  to¸nbï trõtrong phiªnb»ng           c¸ch lËp    “B¶ng  tæng  îp kiÓm    Õt  h  traK qu¶  thanh  to¸nbï trõ®iÖn  ö “ (mÉu  ô  ôcsè    Õ u   ng  ©n   µng  ñ  ×tiÕn       t    ph l   6).N ®ó Ng h ch tr   hµnh  ¹ch  h to¸n sè    chªnh  Öch  l ph¶ithu,ph¶itr¶trong phiªnthanh            to¸n bï trõ      ®iÖn  ö.N Õ u     ©n  µng  ñ  ×sÏtÝnh    ¹K Õt  t  saiNg h ch tr     to¸nl   i qu¶ thanh    ïtrõ. to¸nb   3­ ChØ     sau    ∙  khi® thanh    µ  ¹ch to¸nxong  Õt  to¸nv h     k qu¶  thanh    ïtrõ to¸nb     ®iÖn  ö,Ng ©n   µng  ñ  × míi truyÒn  µn  é    Önh  t  h ch tr     to b c¸c L thanh to¸n,B¶ng    K Õt  qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  ö  ïtrõ®iÖn  ö,B¶ng      Önh  to¸nb     t  b     t  kª c¸cL thanh    to¸n kh«ng  îc xö  ý bï  õ tí    ©n   µng  µnh    ã  ªnquan. Lóc  µy, ®   l   tr   i c¸c Ng h th viªn c li     n  Ng ©n  µng  ñ  ×còng  Ïgi¶ito¶ kh¶  h ch tr   s      n¨ng      ña    ©n  µng  µnh  chitr¶c c¸cNg h th viªn. §i Ò u   H¹ch    Õt  14.   to¸nk qu¶ thanh    ï trõ®iÖn  öt¹ Ng ©n  µng    to¸nb     t  i   h chñ  ×. tr 1­   êng  îp Ng ©n  µng  µnh     Tr h  h th viªnph¶itr¶:   ­C¨n  vµo    cø  b¶ng  Õt  K qu¶ thanh    ïtrõ®iÖn  ö,Ng ©n  µng  ñ  × to¸nb     t  h ch tr   h¹ch to¸n:   Nî  TK:  Òn  öicña  ©n  µng  µnh    Ti g   Ng h th viªnph¶itr¶   Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  ñ  ×. to¸nb     Ng h ch tr 2­   êng  îp Ng ©n  µng  µnh    îcthu vÒ:  Tr h  h th viªn®     ­C¨n  vµo    cø  b¶ng  Õt  K qu¶ thanh    ïtrõ®iÖn  ö,Ng ©n  µng  ñ  × to¸nb     t  h ch tr   h¹ch to¸n:   Nî  TK:  thanh    ïtrõcña Ng ©n  µng  ñ  ×. to¸nb       h ch tr
 12. 12 Cã   TK:  Òn  öicña  ©n  µng  µnh    îcthu vÒ. Ti g   Ng h th viªn®     3­ T¹iNg ©n   µng  ñ  ×,sau    ¹ch       h ch tr   khih to¸nxong  è  ùc ph¶itr¶hoÆc   s th      ® îchëng  ña    ©n   µng  µnh      c c¸c Ng h th viªntrong phiªnthanh    ï trõ®iÖn  ö     to¸nb     t  theo B¶ng  Õt    k qu¶  thanh    ïtrõcña  ©n  µng  ñ  ×ph¶ih Õt  è  . to¸nb     Ng h ch tr     sd 4­ Xö  ýc¸csaisãtvµ  ù  è  ü  Ët.   l         s c k thu a) Ph¸thiÖn    ãttr ckhixö  ýbï trõ®iÖn  ö:Khi kiÓm     Õu      sais   í     l       t    so¸tn ph¸t hiÖn  ã    ãt,Ng ©n   µng  ñ  ×ph¶itraso¸tngay  ©n   µng  µnh    c sais   h ch tr        Ng h th viªn göi lÖnh      nh    ®Ó x¸c ®Þ nguyªn  ©n  µ  ã  Ön  nh v c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp,®¶m   x l  h  b¶o  toµn  µis¶n  µ  toµn  Ö   èng.Xö  ýc¸csaisãtnh  an  t  v an  h th   l         sau: ­ N Õu     nguyªn  ©n  lçikü  Ët th×  ©n   µng  ñ  ×® îc huû  á  nh do    thu   Ng h ch tr     b L Önh thanh      to¸nsaihoÆc  B¶ng      µ  cÇu  ©n   µng  µnh    öi kª saiv yªu  Ng h th viªng   lÖnh  öil¹L Önh  g    i thanh    to¸nhoÆc   B¶ng    ng    kª ®ó ®Ó thay thÕ.   ­ N Õ u     Ön  Önh    ph¸thi L thanh to¸n,B¶ng      ¹o, nghigi¶ m¹o    kª gi¶ m      hoÆc   cã th«ng    ¹x© m   Ëp    Ðp  × ph¶ilËp    tinl  nh tr¸ph i th     biªnb¶n  µ    ông  v ¸p d ngay    c¸c biÖn ph¸p  phßng  õa  Çn  Õt®ång  êiph¶ith«ng  ngay  ng c thi   th     b¸o  cho    n   c¸c ®¬ vÞ  ªnquan  Õt®Ó   èihîp ng¨n chÆn. li   bi   ph       b)  Trêng  îp    h sau    ∙  khi® thanh    ï trõ®iÖn  ö xong  µ   ©n   µng  to¸nb     t  m Ng h chñ  × kh«ng  Ó  tr   th truyÒn    Önh  c¸c L thanh to¸n,B¶ng  Õt    K qu¶  thanh to¸n bï    trõtrong phiªnthanh        to¸n bï trõ®iÖn  ö tí c¸c Ng ©n   µng  µnh    ã  ªn      t  i     h th viªnc li   quan  sù  è  ü  Ët, do  c k thu   truyÒn    × xö  ýnh  tinth   l   sau: ­ Ng ©n   µng  ñ  × ph¶i t×m  äi    h ch tr     m c¸ch  ¾c  ôc  kh ph nhanh  Êt  ù  è  nh s c x¶y  ®ång  êiph¶ith«ng  ra  th     b¸o  í tÊtc¶    ©n   µng  µnh    µ  t i   c¸c Ng   h th viªnv ph¶i  lËp “Biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong thanh    ïtrõ®iÖn  ö”. Õn    ∙  ¾c      s c k thu     to¸nb     t  § khi® kh phôc  îcsù  è  ü  Ët,truyÒn    ×  ©n   µng  ñ  ×ph¶itruyÒn  ®   c k thu   tinth Ng h ch tr     ngay  c¸c L Önh    thanh to¸n cïng  íib¶ng  Õt    v  K qu¶ thanh to¸n bï trõ tí  ©n   µng      i Ng h thµnh    ã  ªnquan. viªnc li   ­ Khi bÞ   ù  è, m Êt  ªnl¹ch v×  Êt  ú  ýdo  ×, c¸c Ng ©n   µng  µnh      sc  li     b k l   g     h th viªncã  Ó  n   ùctiÕp Ng ©n  µng  ñ  ×®Ó     th ®Õ tr     h ch tr   giao,nhËn      c¸cb¨ng  õ,®Ü a   t  tõ cã    chøa    Önh  thanh    vµ  c¸c l   to¸n   B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö. to¸n b     t  Khi tiÕn  µnh    h giao  Ën  nh b¨ng  õ,®Ü a   õ c¸c Ng ©n   µng  µnh    t  t    h th viªnph¶i in    “B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×”ra giÊy nép    ® Ng h ch tr       cho Ng ©n   µng  ñ  ×.Trªn b¶ng    h ch tr     kª ph¶icã  y     Êu  µ  ÷  ý  ña  ÷ng    ®Ç ®ñ d v ch k c nh ngêi cã  ªnquan  Þu    li   ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    ña  ÷  Öu trªnb¨ng    vt ch x¸c c d li     tõ,®Ü a   õ.   t ­ Do  ù  è  ü  ËthoÆc     s c k thu   truyÒn    n   tin®Õ phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t  trong  µy  µ   ét  ©n   µng  µnh    µo    ng m m Ng h th viªn n ®ã kh«ng  öi ® îc c¸c L Önh  g      thanh  to¸n vµ    B¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×   ® Ng h ch tr   ®Õ n   ©n   µng  ñ  × th×  ©n   µng  ñ  × chØ  Õn  µnh  ö  ýbï trõ Ng h ch tr   Ng h ch tr   ti h x l      cho    ©n   µng  µnh    c¸c Ng h th viªnkh«ng  Þ   ù  è.C¸c  Önh  bsc  L thanh    ña    to¸nc c¸c Ng ©n   µng  h kh«ng  Þ   ù  è  b s c thanh    íiNg ©n   µng  µnh    Þ   ù  è  Ï to¸nv   h th viªnb s c s   ® îc Ng ©n   µng  ñ  × l l¹ ®Ó   ö  ývµo    h ch tr  u  i   x l  phiªn thanh    to¸n bï trõ tiÕp       theo  (nÕu  ã  µ  ∙  ¾c  ôc  îc sù  è) hoÆc   Ï tr¶ l¹    ©n   µng  µnh  c v ® kh ph ®   c   s    i c¸c Ng h th viªn. c)   êng  îp do  ù  è  ü  ËthoÆc    Tr h   s c k thu   truyÒn    µ   ©n  µng  ñ  × tinm Ng h ch tr   kh«ng  Ó  ùc hiÖn  îc phiªn thanh  th th   ®    to¸n bï trõth×  ©n   µng  ñ  × ® îc      Ng h ch tr     phÐp  Ðo  µiphiªnthanh    ïtrõcho  n     ¾c  ôc  k d    to¸nb     ®Õ khikh ph xong  ù  è.Tuy  sc  nhiªnviÖc  Ðo  µiphiªnthanh    ï trõkh«ng  îckÐo  µisang  µy    k d    to¸nb     ®  d  ng giao  
 13. 13 dÞch  Õ   Õp vµ  k ti   ph¶ith«ng    b¸o  cho    ©n   µng  µnh    Õt vÒ   Öc  c¸c Ng h th viªnbi   vi kЬ  µiphiªnthanh    ïtrõ. Õ u     nh  ù  è  ü  ËthoÆc   d    to¸nb     N x¸c®Þ s c k thu   truyÒn    tin kh«ng  Ó  ¾c  ôc  îc trong  µy  ×  ©n   µng  ñ  × ® îc phÐp    th kh ph ®   ng th Ng h ch tr     ¸p dông  ¬ng  ph thøc thanh    ï trõb»ng  Êy  to¸n b     gi (theo c¸c quy  nh  Ön  µnh     ®Þ hi h cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam). Ng h Nh n     III­Ki Ó m  tra, ® è i c hi Õ u  trong thanh to¸n      b ï tr õ ® i Ö n  t ö  §i Ò u   LËp  µ  öiB¶ng  15.   vg  tæng  îp doanh  è  h  s thanh    ïtrõ®iÖn  to¸nb     tötrong ngµy:     ­  ©n   µng  ñ  × ph¶i hoµn  µnh  Öc  Ëp  Ng h ch tr     th vi l B¶ng  tæng  îp  h thanh  to¸nbï trõ®iÖn  ö trong ngµy       t    (ngay trong phiªnthanh    ï trõliÒn kÒ   íc     to¸nb       tr   phiªn quyÕt    to¸n)vµ  öi (truyÒn) tí    g    ic¸c  ©n   µng  µnh  Ng h th viªn ngay    trong  ngµy    ph¸tsinh thanh    ïtrõ®iÖn  ö(trõ  êng  îp bÊt kh¶    to¸nb     t    tr h    kh¸ng  sù  è  do  c kü  ËttruyÒn  . thu   tin) ­ B¶ng    tæng  îp  h thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy  ña  ©n   µng       t  ng c Ng h chñ  ×® îc thiÕtkÕ,  Ëp  tr       l theo  É u   ô  ôc sè  vµ  îc b¶o  m ph l   8  ®   qu¶n        nh c¸c b¸o c¸o kÕ     ña  ©n  µng.   to¸nc Ng h ­C¸c  ©n  µng  µnh      Ng h th viªnph¶ithùc hiÖn  y    µ  ng        ®Ç ®ñ v ®ó c¸cthao t¸c    kü  Ët nghiÖp  ô    Öc    Ën  thu   v ®Ó vi x¸c nh doanh  è  s thanh to¸n bï  õ ®iÖn  ö   tr   t  ngµy  îcchÝnh    Þp  êitheo ®óng  ®  x¸c,k th     quy  nh. ®Þ §i Ò u   §èichiÕu  16.     doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  öcuèingµy. to¸nb     t    1­ V Ò     nguyªn t¾c,toµn  é      b doanh  è  s thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¸tsinh to¸nb     t      trong  µy  ng giao  Þch  ÷a    ©n   µng  µnh    d gi c¸c Ng h th viªn ph¶i ® îc Ng ©n   µng     h chñ  ×thanh    ï trõ®iÖn  ö ®èi  Õu  µ  tr   to¸n b     t  chi v ph¶i®¶m     b¶o  íp ®óng    kh   (c¶ vÒ   tæng  è  Én chitiÕttrong tõng  sl       phiªn)ngay    trong ngµy      ph¸tsinh,trõ  êng     tr hîp bÊt kh¶ kh¸ng do  ù  è  ü  Ët,        s c k thu   truyÒn tin. 2­ ViÖc  i chiÕu    ®è   trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö® îcthùc hiÖn    to¸nb     t      cho  õng t  ngµy  Òng  Ötvµ  îcthùc hiÖn  ícphiªnquyÕt    ri bi   ®     tr     to¸nthanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tö ngµy.   êng  îp  Þ   ù  è  ü  Ët,truyÒn    Én  n       Tr h b s c k thu   tind ®Õ kh«ng  Ó  i th ®è   chiÕu  îc trong ngµy  ®    theo quy  nh  ×  îc phÐp  Ðo  µi sang  µy  ®Þ th ®   k d  ng giao   dÞch  Õp  ti theo  cho  n     ù  è  ¾c  ôc  ®Õ khi s c kh ph xong. Tuy    nhiªn,viÖc  i    ®è chiÕu  ï thùc hiÖn  µo  µy  d    v ng giao dÞch  Õ   Õp nhng  Én    k ti   v ph¶iph¶n  theo   ¸nh    ngµy  ∙    ® ph¸tsinhc¸cL Önh     thanh    ïtrõ®iÖn  ö®ã. to¸nb     t  3­ §èichiÕu     thanh    ïtrõ®iÖn  ötrong ngµy: to¸nb     t    KhinhËn  îc“B¶ng    ®  tæng  îp thanh    ïtrõ®iÖn  ö“cña  ©n  µng  h  to¸nb     t    Ng h chñ  ×göi®Õ n,    ©n  µng  µnh    tr     c¸cNg h th viªnph¶itiÕn hµnh  i chiÕu  µn  é      ®è   to b c¸ckho¶n    ph¶ithu,ph¶itr¶vµ  è  ùc ph¶ithu hoÆc          s th      ph¶itr¶cña  ©n  µng     Ng h m × nh  ®èichiÕu  íisè  Öu ®∙  ¹ch    µo  µikho¶n  (  v   li   h to¸n v t   thanh    ï trõcña  to¸n b     Ng ©n   µng  µnh    µ  íiB¶ng  Õt  h th viªn v v   K qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö bï trõ      t      cña  õng  t phiªntrong ngµy).N Õ u   è  Öu hoµn  µn  íp ®óng  ×    ©n         s li   to kh   th c¸c Ng hµng  µnh    th viªnph¶ilËp vµ  öingay  iÖn   nhËn      g  ® x¸c  thanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t 
 14. 14 ngµy  Éu  ô  ôc  è    í Ng ©n   µng  ñ  ×®Ó   Õn hµnh  (m ph ph s 7) t   i h ch tr   ti   phiªnQuy Õt    to¸nthanh  ãan bïtrõ®iÖn  ö.   t      t §i Ò u   Xö  ýc¸csaisãtvµ  ù  è  ü  Ëtkhi®èi chiÕu  17.   l         s c k thu       doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 1­ C¸c    ãtvµ  ù  è  ü  Ëtcã  Ó      sais   s c k thu   th ph¸tsinh khi®èi chiÕu      doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  ö: to¸nb     t +  ©n  µng  µnh    a  öix¸cnhËn  Ng h th viªnch g     thanh    ïtrõ®iÖn  ötrong to¸nb     t    ngµy. +  Chªnh  Öch  l doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t  +  ù  è  ü  ËttruyÒn  S c k thu   tin. 2­ BiÖn    ph¸p xö  ýsaisãt.   l    ­ Khi ph¸thiÖn  c¸c saisãt,c¸c Ng ©n   µng  µnh        ra          h th viªnph¶ichñ  ng     ®é traso¸tngay    ©n   µng  ñ  × ®Ó     nh     nh Ng h ch tr   x¸c ®Þ nguyªn  Ên  µ  ã  Ön  nh v c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h ­ M äi    ãt ph¸thiÖn    sais     qua  i  Õu, c¸c Ng ©n   µng  µnh    ®è chi     h th viªn ph¶i  phèihîp víi ©n  µng  ñ  ×vµ    ©n  µng  µnh    ã  ªnquan       Ng h ch tr   c¸cNg h th viªnc li   kh¸c  ®Ó   ö  ýngay  x l  trong ngµy    Ön    ãt ,trõ  êng  îp  Êt    ph¸thi sais       tr h b kh¶  kh¸ng    do sù  è  ü  ËthoÆc   c k thu   truyÒn  tin. a)   êng  îp Ng ©n  µng  µnh    a  öi®iÖn    Ën   Tr h  h th viªnch g   x¸cnh thanh    ï to¸nb   trõ®iÖn  öngµy:   t  N Õ u   n   êi®iÓ m   ùc hiÖn  ®Õ th   th   phiªnquyÕt      to¸n thanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tõ ngµy  µ   ©n  µng  µnh    a  öi(truyÒn)®iÖn    Ën    m Ng h th viªnch g     x¸cnh thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  õ ngµy  Ò   ©n   µng  ñ  × th×  ©n   µng  µnh       t  v Ng h ch tr   Ng h th viªn ph¶i   truyÒn  ngay  theo  quy  nh t¹ ®iÓ m   §iÒu  Quy  ×nh nµy  õ  êng  îp ®Þ  i  3  16  tr   (tr  tr h  do  ù  è  ü  ËthoÆc   s c k thu   truyÒn  . tin) b)  êng  îp  Tr h ph¸thiÖn    chªnh  Öch  l doanh  è  s thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö      t  ngµy  ÷a B¶ng  gi   tæng  îp thanh    ï trõ®iÖn  ö ngµy  ña  ©n   µng  ñ  h  to¸nb     t  c Ng h ch tr× göi ®Õ n   µ  ¬  ë  ÷  Öu cña  ©n   µng  µnh     v c s d li   Ng h th viªn,Ng ©n   µng  µnh    h th viªnph¶irµ so¸tl¹ toµn  é    Önh          i b c¸cL thanh    ña    to¸nc c¸cphiªnthanh    ïtrõ   to¸nb     ®iÖn  ötrongngµy      nh  â nguyªn nh©n, lËp biªnb¶n  µ  ö  ý. t    ®Ó x¸c®Þ r        vxl ­  Õ u   N ph¸thiÖn  õa    th hoÆc   Õu  thi doanh  è  s thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö      t  trong ngµy  õa hoÆc   Õu  Önh    (th   thi L thanh  to¸n)th× c¸c Ng ©n  µng  µnh        h th viªn ph¶itraso¸tngay  ©n  µng  ñ  ×®Ó   ã  Ön       Ng h ch tr   c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp vµ  ã  x l  h  c tr¸chnhiÖm   èihîp    ph   chÆt  chÏ víiNg ©n   µng  ñ  ×vµ    n  Þ  ã  ªn      h ch tr   c¸c ®¬ v c li   quan    Õt kÞp  êi  ¶m   gi¶iquy   th , ® b¶o  toµn  µis¶n. an  t  ­ N Õ u     nh    ãt do  çikü  Ët th×  ©n   µng  µnh    îc   x¸c ®Þ sai s   l   thu   Ng h th viªn ®   phÐp  iÒu  ® chØnh  ¹theo sù  íng dÉn  ña  ©n  µng  ñ  ×. l  i  h   c Ng h ch tr 3­ Trong  êng  îp sù  è  ü  ËthoÆc     tr h   c k thu   truyÒn  tin: ­ Do  ù  è  ü  ËthoÆc     s c k thu   truyÒn    n   êi®iÓ m   Õt    tin,®Õ th   quy to¸nthanh  to¸nbï trõ®iÖn  ö trong ngµy  µ   ©n   µng  ñ  ×còng       t    m Ng h ch tr   kh«ng  Ën  îc nh ®  h Õt    iÖn    Ën  c¸c ® x¸c nh thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy  ña    ©n        t  ng c c¸c Ng hµng  µnh  th viªn,c¸c Ng ©n   µng  µnh    µ  ©n   µng  ñ  × ph¶i lËp    h th viªn v Ng h ch tr      “biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong thanh    ï trõ®iÖn  ö”Biªn b¶n  µy  Ìm  íi   s c k thu     to¸nb     t    n k v 
 15. 15 B¶ng tæng  îp   h thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy    giÊy  µ  ý         t  ng (in ra  v k tªn, ®ãng  Êu  n  Þ) ®Ó   d ®¬ v   theo  âi.Sang  µy  d  ng giao dÞch  Õp theo,khi®∙  ¾c    ti       kh phôc  îc sù  è  ü  Ët,truyÒn      ©n   µng  µnh    ®   c k thu   tin,c¸c Ng h th viªn ph¶i truyÒn    ngay  iÖn    Ën  ® x¸c nh thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  í Ng ©n   µng  ñ  to¸nb     t    t  i h ch tr×®Ó   Õn hµnh    ti   phiªnquyÕt to¸nthanh    ïtrõ.      to¸nb   ­ §iÖn    Ën    x¸c nh thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  ña  µy  Þ   ù  è  to¸nb     t    c ng b s c ph¶i® îcx¸cnhËn  µ  öiriªng,     vg   kh«ng  îcx¸cnhËn  ®   chung  íi v  Tæng  îp doanh  h  sè  thanh    ïtrõcña  ÷ng)ngµy  to¸nb     (nh   giao dÞch  Õp theo.   ti   ­ Do  ù  è  ü  ËthoÆc     s c k thu   truyÒn      ©n   µng  µnh    ã  Ó  tin, Ng c¸c h th viªnc th ®Õ n   ùc tiÕp  ©n   µng  ñ  × ®Ó   tr   Ng h ch tr   giao b¨ng  õ ®Ü a   õ chøa  iÖn    t  t  ® x¸c nhËn  thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  µ  Ën  Õt  to¸nb     t    v nh k qu¶  ña  c phiªnquyÕt    to¸nthanh    ïtrõ®iÖn  ötrong ngµy.   to¸nb     t    IV­ u y Õ t to¸n thanh to¸n b ï tr õ  Q §i Ò u    Õt    18. Quy to¸nthanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t  1­ Quy Õt      to¸nthanh    ïtrõlµviÖc  ö  ýthanh    ïtrõ®iÖn  ölÇn  to¸nb       x l  to¸nb     t  cuèicïng    trong ngµy    giao  Þch  d (theo thêigian     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 6  Quy  tr×nh nµy) sau    ©n   µng  ñ  ×®∙  i chiÕu      khiNg h ch tr   ®è   xong  µ  Ýnh    µn  v ch x¸c to bé doanh  è  s thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy  íic¸c Ng ©n   µng  µnh       t  ng v     h th viªn.Ng ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh      h ch tr   c¸c Ng h th viªntham    gia thanh    ï to¸nb   trõ®iÖn  ö ph¶ixö  ýxong  Êtc¶      t    l  t   c¸c kho¶n    Çm  sail chªnh  Öch  è  Öu tr c l s li   í   khiquyÕt    to¸n.Trong tr ng  îp Ng ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh     ê h   h ch tr   c¸c Ng h th viªncßn  a  ö  ýxong      ch x l   c¸c kho¶n    Çm,  sail chªnh  Öch  è  Öu tr cthêi®iÓ m   l s li   í     quyÕt    ×  ©n   µng  ñ  ×cã  Ó  ïl¹ thêigian quyÕt    ña  µy  to¸nth Ng h ch tr   th l       ii   to¸nc ng giao  Þch  d sang  µy  ng giao  Þch  Õ   Õp  µ  d k ti v ph¶i th«ng    b¸o cho  c¸c  ©n   Ng hµng  µnh    Õt®Ó   ã  Ön  th viªnbi   c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp.Sang  µy  x l  h  ng giao dÞch    tiÕp  theo,sau    ∙  iÒu    khi® ® chØnh  xong      Çm  ×  ©n   µng  ñ  × c¸c sail th Ng h ch tr   tiÕn hµnh  Õt      quy to¸nthanh    ï trõnhng  è  Öu vÉn  to¸nb     s li   ph¶n    ¸nh theo  µy  ng ph¸tsinh giao dÞch.       2­    Õt    Khi quy to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy,Ng ©n   µng  ñ  to¸nb     t      h ch tr×sÏ thùc hiÖn  ö  ýc¸c c«ng  Öc       x l    vi theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 11  Quy  Õ   ch thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h 3­  Ó   õ thêi®iÓ m   õng  öiL Önh  K t    d g  thanh    to¸ncho  n   êi®iÓ m   ùc ®Õ th   th   hiÖn  phiªn quyÕt    to¸n Ng ©n   µng  µnh    Þ   Õu    h th viªnb thi kh¶  n¨ng      chitr¶ph¶i   t×m  äi  m c¸ch lo ®ñ   èn  íc thêi®iÓ m   Õt      v tr     quy to¸n (¸p dông    Ön     c¸c bi ph¸p  ï b  ®¾ p   Õu  ôt trong thanh    ï trõ®iÖn  ö theo  thi h     to¸nb     t  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc)®Ó   ùc  Ön  ®è Ng h Nh n   th hi thanh  to¸n bï  õ c¸c L Önh    tr     thanh    µy. to¸nn ­ N Õ u   n   êi®iÓ m   Õt    ®Õ th   quy to¸n thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö trong ngµy       t    m µ   ©n   µng  µnh    Én  Ng h th viªnv kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng        chitr¶®Ó thanh      to¸ncho c¸c L Önh    thanh    ×  ©n   µng  ñ  ×sÏ tiÕn  µnh  ö  ýtheo  iÓ m     to¸nth Ng h ch tr     h x l  ® b kho¶n  ®iÒu  cña  2  5  Quy  ×nh nµy.Ng ©n   µng  ñ  ×ph¶im ë     tr     h ch tr     sæ theo  âi d  c¸c lÖnh    thanh    to¸nkh«ng  îcxö  ýbï trõ  kh«ng    ®   l       do  ®ñ kh¶ n¨ng        chitr¶®Ó phôc  ô  v cho  Öc  i chiÕu,tracøu    Çn  Õt. vi ®è      khic thi
 16. 16 ­ Sau    ∙  iÒu    khi® ® chØnh  xong      Çm,  ©n   µng  ñ  ×sÏ tiÕn c¸c sail Ng h ch tr       hµnh  thanh  to¸n bï trõ ®iÒu       chØnh  cho    Önh  c¸c L thanh to¸n cña    ©n     c¸c Ng hµng  µnh    th viªn(bao  å m     Önh  g c¸c L thanh      Þ   ©n   µng  µnh    to¸nsaib Ng h th viªn nhËn  Önh    ¹     Önh  l tr¶l ic¸c L , thanh to¸n bÞ   û  á  kh«ng      hu b do  ®ñ kh¶ n¨ng    chi tr¶,c¸c L Önh     thanh    Þ   õ chèithanh    µ    Önh  to¸nb t     to¸nv c¸c L thanh    ∙    to¸n® ®ñ sè      d ®Ó thanh  to¸n. .  ©n   µng  ñ  ×sÏ tiÕn  µnh  ö  ýt ng  ù nh    . )Ng . h ch tr     h x l   ¬ t   c¸c phiªnthanh    ïtrõtr c®ã.   to¸nb     í   ­ Khi nhËn  îcb¶ng  Õt     ®  K qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö cña  to¸nb     t  phiªnquyÕt    to¸n thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö  µy  ña  ©n   µng  ñ  × göi ®Õ n,      tr   t ng c Ng h ch tr     c¸c Ng ©n  µng  µnh    h th viªnph¶ikiÓm    ¹  Õu  è  Öu hoµn  µn  íp ®óng  ×    tral in , s li   to kh   th ph¶ilËp vµ  öingay  iÖn    Ën  Õt      g  ® x¸cnh k qu¶  thanh    ïtrõcña  to¸nb     phiªnquyÕt    to¸n cho  ©n   µng  ñ  ×.Lóc  µy    ©n   µng  µnh    µ  ©n     Ng h ch tr   n c¸c Ng h th viªn v Ng hµng  ñ  ×míi® îcphÐp u  ÷d÷  Öu cña  µy    ch tr       l tr   li   ng ph¸tsinh thanh    ï trõ   to¸nb     ®iÖn  ö. t 4­ Xö  ýc¸csaisãtsù  è  ü  Ët,   l         c k thu   truyÒn  tin: ­ Trong   êng  îp  Þ   ù  è  ü  Ët,truyÒn    µ   tr h b s c k thu   tinm kh«ng  Ó   ùc th th   hiÖn  îcphiªnquyÕt    ®    to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  ×  îcphÐp  to¸nb     t    th ®   kÐo  µiphiªnquyÕt    d    to¸nthanh    ï trõsang  µy  to¸nb     ng giao dÞch  Õp theo  ­   ti   nh ng  è  Öu vÉn  s li   ph¶n    ¸nh theo ngµy      ph¸tsinh nghiÖp  ô.   v ­    ù  è  ü  Ët hoÆc   Do s c k thu   truyÒn    µ   tin,m kh«ng  ùc  Ön  îc phiªn th hi ®     quyÕt    to¸nhoÆc   sau    ∙  Õt    khi® quy to¸nthanh    ïtrõxong  µ   ©n  µng  to¸nb     m Ng h chñ  ×kh«ng  tr   truyÒn  îc d÷  Öu vÒ   ®   li   cho    ©n   µng  µnh    ×  îc c¸c Ng h th viªnth ®   phÐp  Õt    quy to¸n sang  µy  ng giao  Þch  Õ   Õp  d k ti cho  n     ¾c  ôc  îc ®Õ khikh ph ®   sù  è. Tuy  c  nhiªn,viÖc  Õt    quy to¸n dï ® îc thùc  Ön  µo  µy       hi v ng giao  Þch  Õ   d k tiÕp  ng  è  Öu ph¶iph¶n  nh s li     ¸nh theo  µy    ng ph¸tsinh c¸c L Önh     thanh    bï to¸n     trõ  .  ®ã ­ Do   ù  è  ü  Ët,truyÒn    µ   ©n   µng  ñ  × kh«ng  Ó  öi   s c k thu   tinm Ng h ch tr   th g   (truyÒn)® îckÕt     qu¶  ña  c phiªnquyÕt      to¸nthanh    ï trõtrong ngµy  í c¸c to¸nb       t    i Ng ©n   µng  µnh    ×    ©n   µng  µnh    ã  Ó  n   ùc tiÕp h th viªn th c¸c Ng h th viªn c th ®Õ tr     Ng ©n   µng  ñ  × ®Ó   Ën  h ch tr   nh b¨ng  õ,®Ü a   õ  ã  a  Õt  t  t c ch k qu¶  quyÕt to¸n  thanh    ïtrõ®iÖn  ötrongngµy. to¸nb     t    V­ ® i Ò u  c h Ø n h  s ai s ã t trong thanh to¸n b ï tr õ  ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g    N §i Ò u   C¸c  19.   nguyªn t¾c  iÒu    ® chØnh    ãttrong thanh    ï trõ sais     to¸nb     ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnNg h 1­ §¶m     b¶o  ù  Êt trÝ sè  Öu gi÷a c¸c Ng ©n  µng  µnh    íi ©n   s nh     li      h th viªnv   Ng hµng  ñ  ×,sè  Öu trong thanh  ch tr   li     to¸n bï trõph¶n       ¸nh  ng. Sai sãt ë  u   ®ó       ®© ph¶i ® îc ®iÒu     chØnh     .  ë ®ã Nghiªm  Ê m   Öc  ú  Ön  öa  ÷a  è  Öu, c vi tu ti s ch s li   ®iÒu chØnh    ãttrongthanh    ïtrõ®iÖn  ö. sais     to¸nb     t 2­ Khiph¸thiÖn    ãtph¶icã  Ön      sais     bi ph¸p ®iÒu    chØnh  ngay,kh«ng  ©y    g chË m   Ô tí c«ng   thanh  tr     i t¸c  to¸n.C¸c saisãt® îcph¸thiÖn           sau    ∙  khi® thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö       t trong phiªn thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö nµy  ×  îc ®iÒu    tr   t  th ®   chØnh  ¹  ti phiªnthanh    ï trõkÕ   Õp.ViÖc  iÒu    to¸nb     ti   ® chØnh    ãtph¶itheo  sais     ®óng    c¸cnguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p ®iÒu    chØnh    Çm  ña  Õ     ãichung  sail c k to¸nn   vµ thanh    ï trõ®iÖn  ö nãiriªng® îcquy  nh  ¹  iÒu  cña  to¸nb     t       ®Þ ti® 14  Quy  Õ   ch
 17. 17 thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö ®Ó   ¶m        t  ® b¶o  toµn  µis¶n  ña  ©n   µng  µ  an  t  c Ng h v kh¸ch hµng.   §i Ò u   Huû  Önh  20.   L thanh    to¸n ViÖc  û  Önh  hu L thanh to¸n ph¶i thùc  Ön  ng        hi ®ó c¸c quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 15  ña  c quy  Õ   ch thanh    ïtrõ®iÖn  ö,cô  Ó    to¸nb     t   th nh sau: 1­ §èivíi û  Önh       hu L thanh    ña  to¸nc kh¸ch hµng  µc¸ctæ    l     chøc  kinh tÕ,c¸      nh©n: ­ L Önh    chuyÓn  î  ã  û  Òn  N c u quy chØ  îchuû    ®  khikh¸ch hµng  ∙    ¹ sè    ® tr¶l  i tiÒn ® îchëng     cho  ©n  µng  µnh      Ng h th viªnph¸tsinhnghiÖp  ô    v thanh    ïtrõ to¸nb     ®iÖn  ö. t ­ L Önh    chuyÓn  ã   C chØ   îc huû    ©n   µng  µnh    Õp  Ën  ®  khi Ng h th viªn ti nh L Önh thanh to¸n cha    ã   µi tµikho¶n  ña    ghi C v     c kh¸ch  µng  h hoÆc   ∙    ã   ® ghi C vµo  µi t  kho¶n  ña  c kh¸ch hµng  ng    nh kh¸ch hµng  ∙    ¹ .   ® tr¶l i 2­ §èivíi û  Önh       hu L thanh    ña  to¸nc b¶n  ©n  ©n  µng  µnh  th Ng h th viªn:C¸c    Ng ©n   µng  µnh    h th viªntham   gia thanh    ï trõ®iÖn  ö chØ  îchuû  Önh  to¸nb     t  ®  L thanh to¸n trong tr ng  îp  Ëp    Önh      ê h l saiL thanh to¸n vµ    ph¶itu©n  ñ    th nguyªn  t¾c sau: ­ L Önh    chuyÓn  î  ã  îp ®ång  Nch  chØ  îchuû    ©n   µng  µnh    ®  khiNg h th viªn ph¸tsinh    nghiÖp  ô  v thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö  a    Òn       t ch tr¶ ti cho kh¸ch  µng  h theo lÖnh      saihoÆc   ∙    ng  ∙    åi® îc. ® tr¶nh ® thu h   ­ L Önh    chuyÓn  ã   C chØ   îc huû    ©n   µng  µnh    Õp  Ën  ®  khi Ng h th viªn ti nh L Önh thanh    n   a    Òn cho  to¸n®Õ ch tr¶ti   kh¸ch hµng    theo L Önh      saihoÆc   ∙    ® tr¶ nhng  ∙    åi® îc. ® thu h   3­  èi víiyªu  Çu  û  Önh  §   c hu L chuyÓn  ã,    Ën  îc yªu  Çu  û  C khi nh ®  c hu L Önh  chuyÓn  ã   ña  ©n  µng  µnh    öilÖnh  öilªnNg ©n  µng  ñ  C c Ng h th viªng   g   h ch tr×sÏ truyÒn     ngay  cÇu  û  µy  í Ng ©n   µng  µnh    Ën  Önh    yªu  hu n t   i h th viªnnh l ®Ó thùc hiÖn  Öc  û  Önh    vi hu L chuyÓn  ã     èivíiL Önh  û  Önh  C sai.§     hu L chuyÓn  î  N th× ® îcthùc hiÖn    ét  Önh       nh m L chuyÓn  ã   ×nh  êng. Cb th §i Ò u    iÒu  21. § chØnh    ãtt¹ Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh: sais    i h th viªng   1­ §iÒu    chØnh    ãtph¸thiÖn  íckhixö  ýbïtrõ: sais     tr     l     a) §èivíi Önh       L thanh  to¸n. ­ §iÒu    chØnh    ãt tr c khitruyÒn  Önh  sais   í     L thanh to¸n ®Õ n   ©n   µng    Ng h chñ  ×. tr +  Õ u     ãt cña  Önh  N sai s   L thanh to¸n ® îc ph¸thiÖn       trong qu¸  ×nh  Ëp  tr l L Önh thanh    µ  êi kiÓm     a    ÷  ý  iÖn  ö hoÆc   ∙    ÷  to¸nv ng   so¸tch ghich k ® t  ® ghich ký  iÖn  ö nhng  a  öi ®i  ©n   µng  ñ  × th×  Õ   ® t  ch g   Ng h ch tr   k to¸n ® îc söa  ¹ cho     li   ®óng. ­  êng  îp ph¸thiÖn  Önh   Tr h    L thanh    ã    ãtsau    ∙  öi®i  ©n   to¸nc sais   khi® g   Ng hµng  ñ  × nhng  a  îc xö  ý bï trõ th×  ©n   µng  µnh    ch tr   ch ®   l       Ng h th viªn ph¶i lËp    ngay  iÖn  ® yªu  Çu  ©n   µng  ñ  ×tr¶l¹ LÖnh  c Ng h ch tr       i thanh      ng  êi to¸nsai®å th   göiL Önh    thanh    ng    to¸n®ó ®Ó thay thÕ. Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  Õn      h th viªng   ti hµnh  ö  ýL Önh  x l  thanh      Ng ©n  µng  ñ  ×tr¶l¹ nh  to¸nsaido  h ch tr       sau:LËp    i   biªn
 18. 18 b¶n  û  á  Önh  hu b L thanh      to¸nsaitrong ®ã     â ký  Öu  Önh, giê,ngµy  û    ghir   hi L    hu lÖnh  thanh    µ  to¸nv ph¶icã  y    ÷  ý  ña  ëng    ®Ç ®ñ ch k c Tr phßng  Õ   k to¸n,kÕ       to¸n viªnthanh    ï trõ,kÕ       to¸nb     to¸ngiao dÞch  ã  ªnquan.Biªnb¶n  îcl   ïng víi   c li       ®  u c     L Önh  thanh to¸n bÞ   û  ®∙ in ra) vµo  å  ¬     hu (       h s riªng ®Ó     b¶o qu¶n, sau      ®ã Ng ©n   µng  µnh    Ëp  Önh  h th viªn l L thanh  to¸n ®óng  öi ®i.Ng ©n   µng  µnh    g   h th viªnkh«ng  îcsö  ông  ¹sè  ña  Önh    ® d l  c L i thanh    Þ  û. to¸nb hu ­   êng  îp Ng ©n  µng  ñ  ×ph¸thiÖn  Önh   Tr h  h ch tr     L thanh      lçi ü  to¸nsai(do    k thuËt)vµ    Çu  öil¹ th× Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  ïng xö  ýnh  i   yªu c g       i h th viªng   c   l   ®è   víiL Önh    thanh to¸n bÞ       sai ph¸thiÖn    sau    êi kiÓm     ∙    ÷  ý  khi ng   so¸t® ghi ch k ®iÖn  ö. t b) §èivíi      B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×. ® Ng h ch tr ­ §iÒu chØnh    sãt tr c khi truyÒn  sai í   “B¶ng kª c¸c L Önh  thanh to¸n  chuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×”®Õ n   ©n  µng  ñ  ×. ® Ng h ch tr   Ng h ch tr +  Õ u     ãt cña  N sais   B¶ng      Önh  kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   µng  ® Ng h chñ  × ® îc ph¸thiÖn  tr       trong qu¸  ×nh  Ëp  µ  êi kiÓm     a    ÷  ý  tr l v ng   so¸tch ghi ch k ®iÖn  ö hoÆc   ∙    ÷  ý  iÖn  ö nhng  a  öiNg ©n   µng  ñ  ×®i  ×  t  ® ghich k ® t  ch g   h ch tr   th kÕ     îcsöa  ¹cho  ng. to¸n®   l i ®ó ­   êng  îp Ng ©n  µng  µnh      Ön    ãtsau    ∙  öib¶ng   Tr h  h th viªnph¸thi sais   khi® g   kª  n   ©n   µng  ñ  × nhng  a  îc xö  ýbï trõth×  ©n   µng  µnh  ®Õ Ng h ch tr   ch ®   l       Ng h th viªnph¶ilËp  µ  öingay  iÖn  cÇu  ©n   µng  ñ  ×tr¶l¹ b¶ng          vg  ® yªu  Ng h ch tr      i kª sai ®ång  êigöi b¶ng  ®óng    th     kª  ®Ó thay  Õ. Ng ©n   µng  µnh    öi lÖnh  th   h th viªn g   tiÕn hµnh  ö  ýB¶ng      Ng ©n  µng  ñ  ×tr¶l¹ nh    x l  kª saido  h ch tr       sau:LËp      i   biªnb¶n huû  á  b B¶ng      kª saitrong ®ã     â Sè    ghir   b¶ng    ê,ngµy huû  kª,gi     b¶ng    µ  kª v ph¶i  cã  y     ÷  ý  ña  ëng  ®Ç ®ñ ch k c Tr phßng  Õ   k to¸n,kÕ         to¸n viªnthanh    ï trõ. to¸n b      Biªn b¶n  îcl cïng b¶ng      Önh    ®  u    kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ® Ng h ch tr×bÞ  û  ®∙inra)vµo  å  ¬    hu (       h s riªng®Ó     b¶o  qu¶n,sau   Ng ©n  µng  µnh    ®ã   h th viªnlËp B¶ng    ng  öi®i.Ng ©n  µng  µnh   kh«ng  îcsö  ông  ¹sè     kª ®ó g     h th viªn  ® d l i cña B¶ng    ∙  Þ  û. kª ® b hu ­   êng  îp  ©n   µng  ñ  × ph¸thiÖn      ãt trªnB¶ng  c¸c   Tr h Ng h ch tr     c¸c sai s     kª    L Önh  thanh    to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×(do  çikü  Ët)vµ  ® Ng h ch tr   l   thu   yªu  Çu  c göi l¹ th×  ©n   µng  µnh    öi còng  ö  ýnh  i  íiB¶ng      Önh    i Ng   h th viªng   x l   ®è v   kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×bÞ       Ön  ® Ng h ch tr   saiph¸thi sau    êikiÓm   khing   so¸t®∙    ÷  ý  iÖn  ötrªn.   ghich k ® t  2­ §iÒu    chØnh    ãtph¸thiÖn  sais     sau    ∙  ö  ýthanh    ïtrõ. khi® x l   to¸nb   Khi ph¸thiÖn      ãt nh sai sè  Òn  õa      c¸c sai s     ti (th hoÆc   Õu) th×  ©n   thi   Ng hµng  µnh    öilÖnh  ph¶i®iÖn      th viªng       traso¸t(hoÆc    êitraso¸t)ngay    tr¶l       cho Ng ©n  µng  µnh    Ën  Önh  µ  ©n  µng  ñ  ×®Ó   ã  Ön  h th viªnnh l v Ng h ch tr   c bi ph¸p  ö x lý kÞp  êi  ©n   µng  µnh    th .Ng h th viªn göi lÖnh     ph¶i lËp    biªn b¶n    x¸c  nh   ®Þ nguyªn nh©n, quy      tr¸chnhiÖ m    ©n  â rµng  µ  ö  ý.   c¸nh r  v x l  a) Trêng  îp saithiÕu:   h   ­    Khi ph¸thiÖn  chuyÓn  Òn  Õu,Ng ©n   µng  µnh      ra  ti thi   h th viªn ph¶i lËp    biªn b¶n    chuyÓn  Òn  Õu.Ng ©n   µng  µnh    cø    ti thi   h th viªnc¨n  biªn b¶n  chuyÓn  tiÒn  Õu    Ëp  Önh  thi ®Ó l L thanh      to¸nbæ sung  è  Òn  s ti chuyÓn  Õu  öi®Õ n   thi g   Ng ©n   µng  ñ  × ®Ó   h ch tr   thanh to¸n vµo    phiªn tiÕp    theo. Trªn  éi dung  ña    n  c L Önh  thanh      to¸nbæ sung  ph¶ighirâ:“ChuyÓn        bæ sung  theo  Önh  L chuyÓn  Nî (hoÆc  ã)  è  µy..  C s ng .th¸ng..  .n¨m... è  Òn ®∙  .   ti   chuyÓn... vµ  s ” ph¶igöikÌm       biªnb¶n  ∙  Ëp trªnsau    ¹ch to¸n.   ®l    ®ã h  
 19. 19 §èivíi Önh     L chuyÓn  ã   Þ    Õu: C b saithi Nî  thÝch  îp TK  h  Sè  Òn chuyÓn  ã ti   C Cã   thanh    ïtrõcña  TK  to¸nb     NHTV cßn  Õu thi §èivíi Önh     L chuyÓn  î  Þ    Õu: N b saithi Nî  thanh  TK  to¸n bï trõcña       NHTV   Sè  Òn chuyÓn  î  ti   N cßn  Õu thi Cã   thÝch  îp TK  h     ©n   µng  µnh    öi lÖnh  ­ Ng h th viªng   ph¶im ë   è    s theo  âi c¸c L Önh  d    thanh  to¸nbÞ    ãt®Ó   ôc  ô    sais   ph v cho  c«ng        t¸cb¸o c¸o . b)   êng  îp bÞ    õa:  Tr h   saith * §èivíi Önh       L chuyÓn  ã   Þ    õa: C b saith Khi ph¸thiÖn  chuyÓn  Òn  õa,Ng ©n   µng  µnh    öi lÖnh       ra  ti th   h th viªng   c¨n cø  µo  v biªn b¶n    chuyÓn  Òn  õa  Ëp  ti th l “yªu cÇu  û  Önh    hu L chuyÓn  ã”    C ®Ó huû  è  Òn chuyÓn  õa  µ  öingay  í Ng ©n  µng  µnh    Ën  Önh  µ  s ti   th v g   t i h th viªnnh l v Ng ©n  µng  ñ  ×®ång  êilËp phiÕu  h ch tr   th     chuyÓn  kho¶n  ¹ch to¸n: h  Nî  ph¶ithu TK    Sè   Òn  ti chuyÓn  (tµi  kho¶n    Õtc¸ nh©n  ©y      thõa chiti     g ra sai sãt)Cã   thÝch  îp   TK  h ­ Khi nhËn  îcL Önh     ®  chuyÓn  ã   ña  ©n   µng  µnh    Ën  Önh  C c Ng h th viªnnh l tr¶l¹ sè  Òn  õa  ãi trªn(ë    i ti th n     phiªn thanh      to¸n bï trõ tiÕp       theo),Ng ©n   µng    h thµnh    öiL Önh  ¹ch to¸n: viªng   h    î  thanh    ïtrõcña  N TK  to¸nb     NHTV Sè   Òn  ti NHTV   Ën  nh   ã   thÝch  îp C TK  h lÖnh ®∙ thu håi vµ  (tµikho¶n    Õtc¸ nh©n  ©y  sai chuyÓn    chi ti     g ra    tr¶ sãt) Trêng  îp Ng ©n   µng  µnh    Ën  Önh  h  h th viªnnh l kh«ng  Êp  Ën  cÇu  ch nh yªu  huû  Önh  l chuyÓn  ã  i  íisè  Òn  Þ     õa    kh«ng  håi® îc tõ c ®è v   ti b saith trªndo  thu        kh¸ch hµng  ×  ©n   µng  µnh    öilÖnh    th Ng h th viªng   ph¶ilËp  éi ®ång  ö  ýtheo   H  x l    quy  nh  Ön  µnh      nh  ®Þ hi h ®Ó x¸c ®Þ tr¸chnhiÖ m   µ    v møc     åi hoµn  ña    ®é b   c c¸ nh©n  ©y      ãt. g ra sais * §èivíi Önh       L chuyÓn  î  Þ    õa: N b saith ­C¨n  biªnb¶n    cø    chuyÓn  Òn thõa,Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  Õn ti     h th viªng   ti   hµnh  Ëp L Önh  û  Önh  l  hu L chuyÓn  î    û  è  Òn ®∙  N ®Ó hu s ti   chuyÓn  õa vµ  ¹ch  th   h to¸n (LÖnh  û  Önh    hu L chuyÓn  î  µy  îc göi ®i  N n ®     thanh  to¸n bï  õ t¹    tr   iphiªn   thanh    ïtrõtiÕp theo): to¸nb      
 20. 20 Nî  thÝch  îp TK  h  Sè   Òn  ti chuyÓn  õa th   Cã   thanh    ïtrõcña  TK  to¸nb     NHTV trªnlÖnh    chuyÓn  î N ­   êng  îp ®∙    Òn cho   Tr h   tr¶ti   kh¸ch hµng  ng    µikho¶n  Òn göicña    nh trªnt   ti     kh¸ch hµng    kh«ng    è      ùc hiÖn  Önh  û  Önh  ®ñ s d ®Ó th   l hu l chuyÓn  î  i víi è  N ®è     s tiÒn  ∙  ® chuyÓn  õa  ×  ©n   µng  µnh    öi lÖnh  ¹ch  th th Ng h th viªn g   h to¸n vµo  µi   t  kho¶n   c¸c kho¶n ph¶i thu  iÓu kho¶n    ©n  ©y  sai sãt)sau      (t   c¸ nh g ra      ®ã ph¶i  t×m  äi  Ön  m bi ph¸p    ®Ó thu  åi l¹  è  Òn,n Õu   h   i ti   s kh«ng thu  åi ® îc ph¶i quy  h      tr¸chnhiÖ m  åihoµn    b  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ c)  êng  îp saingîcvÕ:  Tr h     Ng ©n   µng  µnh    öi lÖnh  h th viªn g   ph¶i lËp    biªn b¶n  ng  êilËp  Önh    ®å th   l huû  Önh  l chuyÓn  î  ®èi víiL Önh  N(    chuyÓn  ã   Þ     îc vÕ)  µ  C b sai ng   v yªu  Çu  c huû  Önh  l chuyÓn  ã   ®èivíiL Önh  C (    chuyÓn  î  Þ     îcvÕ)    û  µn  N b saing   ®Ó hu to bé  Önh  L thanh    Þ    îcvÕ   to¸nb saing   sau    Ëp lÖnh  ®ã l   thanh    ng  öi®i. to¸n®ó g   ­§iÒu    chØnh  Önh  l chuyÓn  ã   ¹ch to¸nsaingîcvÕ: Ch        +  §¸ng  Ï ¹ch to¸n: î  l  h    TK:  Ých  îp N th h                  Cã                     TK:  thanh    ïtrõcña  to¸nb     NHTV   +  ng  ∙  ¹ch to¸n: Nî  Nh ® h     TK:    thanh    ïtrõcña  to¸nb     NHTV                      Cã                       TK:  Ých  îp th h + Nay ph¶i®iÒu    chØnh  b»ng c¸ch:LËp  Önh  û  Önh    l hu l chuyÓn  î  öi Ng  Ng ©n  µng  ñ  ×vµ  ¹ch to¸n: h ch tr   h   Nî  TK:  Ých  îp th h Toµn  é  è  Òn ®∙  b s ti   chuyÓn  Cã  TK: Thanh  to¸n bï trõ cña  sai NHTV Sau    Ëp L Önh  ®ã l   chuyÓn  ã   ng  öi®i. C ®ó g   ­§iÒu    chØnh L Önh    chuyÓn  î  ¹ch to¸nsaingîcvÕ: Nh         +  §¸ng  Ï h¹ch to¸n: l             î       N TK:  thanh    ïtrõcña  to¸nb     NHTV        ã        C TK:  Ých  îp        Th h        +  ng  ∙  ¹ch to¸n: Nh ® h   Nî  TK:  Ých  îp th h Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  to¸nb     NHTV. + Nay ph¶i®iÒu    chØnh b»ng c¸ch:LËp    yªu  Çu  û  Önh  c hu l chuyÓn  ã   C göi®Õ n   ©n   µng  µnh    Ën  Önh  µ  Ëp  Õu    Ng h th viªnnh l v l phi chuyÓn  kho¶n,h¹ch     to¸n: Nî  TK:  C¸c  kho¶n  ph¶i     thu (TiÓu kho¶n    ©n  ©y      ãt) c¸nh g ra sais Toµn  bé  sè  tiÒn ®∙  chuyÓn sai Cã   TK:  Ých  îp Th h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2