Quyết định 212/QĐ-TLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
9
download

Quyết định 212/QĐ-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 212/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi ngân sách công đoàn cơ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 212/QĐ-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 212/Q -TL Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V N I DUNG VÀ PH M VI THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG OÀN CƠ S DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI. OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM - Căn c Lu t công oàn năm 1990; i u l công oàn Vi t Nam năm 2003. - Căn c Quy t nh s 133/2008/Q -TTg ngày 1/10/2008 c a Th tư ng Chính ph v trích n p kinh phí công oàn i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh; Thông tư s 17/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích n p và s d ng kinh phí công oàn i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh . Xét ngh c a Ban Tài chính T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v n i dung, ph m vi thu, chi ngân sách công oàn cơ s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 2. Các ban c a T ng Liên oàn; L L các t nh, thành ph , Công oàn ngành TW, Công oàn T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn, công oàn c p trên cơ s tr c ti p qu n lý công oàn cơ s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có trách nhi m hư ng d n, ki m tra th c hi n Quy nh v n i dung, ph m vi thu, chi ngân sách công oàn cơ s . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 4. Công oàn cơ s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các c p công oàn có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. TM. OÀN CH TNCH Nơi nh n PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4. - Các /c UV CT TL - Các ban ơn v tr c thu c TL . - Lưu VP TL
  2. Nguy n Hoà Bình QUY NNH V N I DUNG VÀ PH M VI THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG OÀN CƠ S DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI . ( Ban hành kèm theo Quy t nh s .212/Q -TL ngày 16/02/2009 c a T ng Liên oàn L VN) A- QUY NNH CHUNG 1- Ngân sách công oàn cơ s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài là b ph n c a ngân sách công oàn, ư c s d ng ph c v phong trào CNVCL và ho t ng công oàn cơ s . 2- Qu n lý ngân sách công oàn cơ s là trách nhi m c a Ban Ch p hành, Ban Thư ng v công oàn cơ s ; ph i tuân th các quy nh v thu, phân ph i, s d ng và qu n lý tài chính công oàn theo quy nh c a Pháp lu t và c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 3- Căn c ch chi tiêu do Nhà nư c quy nh, hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, ngu n kinh phí ư c s d ng và th c t ho t ng c a ơn v , Ban Ch p hành công oàn cơ s ban hành quy ch chi tiêu c a công oàn cơ s theo n i dung và ph m vi chi tiêu c a Quy nh này và quy nh m c chi tiêu cho phù h p. Chi tiêu ph i ti t ki m, hi u qu , công khai, minh b ch. 4- Công oàn cơ s ư c m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c do Ch t ch công oàn cơ s làm ch tài kho n. Ngân sách công oàn cơ s cu i năm chi chưa h t ư c chuy n sang năm sau s d ng. B- QUY NNH C TH V N I DUNG , PH M VI THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG OÀN CƠ S DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI I- N i dung thu ngân sách công oàn cơ s . Thu ngân sách công oàn cơ s bao g m: 1-Thu kinh phí công oàn (Mã s 22): Thu kinh phí công oàn theo Quy t nh s 133/2008/Q -TTg ngày 1/10/2008 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s : 17 /2009/TT-BTC ngày 22 /1/2009 c a B Tài chính. 2-Thu oàn phí công oàn ( Mã s 23): oàn phí công oàn do oàn viên óng theo quy nh c a i u l công oàn Vi t Nam và hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 3- Thu khác ( Mã s 24):
  3. - Kinh phí do ch doanh nghi p c p mua s m phương ti n ho t ng công oàn, h tr kinh phí ho t ng cho công oàn cơ s theo quy nh c a Lu t công oàn. - Kinh phí h tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho C cơ s . - Thu v ho t ng văn hoá, th thao, như ng bán thanh lý tài s n, thu lãi ti n g i qu công oàn; Thu lãi ti n s d ng ngân sách công oàn mua c ph n, c phi u, u tư theo quy nh c a pháp lu t và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. II- Phân ph i ngu n thu ngân sách công oàn cơ s : Công oàn cơ s ư c s d ng toàn b s thu Kinh phí công oàn , 70% s thu oàn phí do oàn viên óng và toàn b s ti n thu khác c a công oàn cơ s . N p lên công oàn c p trên tr c ti p qu n lý tài chính công oàn cơ s 30% s thu oàn phí công oàn do oàn viên óng. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trích n p kinh phí công oàn cho công oàn c p trên tr c ti p qu n lý công oàn cơ s , thì công oàn c p trên tr c ti p có trách nhi m c p tr toàn b s kinh phí công oàn thu ư c c a doanh nghi p cho công oàn cơ s doanh nghi p ó, sau khi ã bù tr 30% s ti n oàn phí công oàn cơ s ph i n p lên cho công oàn c p trên. III- Phân b kinh phí cho các m c chi. S thu kinh phí công oàn, oàn phí công oàn c a công oàn cơ s ư c phân b cho các m c chi như sau: M c chi T l phân b - Lương, ph c p, các kho n ph i n p theo lương 30% c a cán b chuyên trách công oàn; Ph c p cán b công oàn - Chi qu n lý hành chính 10% - Chi ho t ng phong trào; Chi khác 40% - Chi thăm h i cán b , oàn viên 20% - Vi c phân b kinh phí cho các m c chi trên là ch tiêu hư ng d n, công oàn cơ s căn c yêu c u ho t ng và tình hình th c t c a ơn v phân b vào các kho n m c chi cho phù h p, nhưng không ư c tăng kinh phí t ngu n thu kinh phí công oàn và thu oàn phí công oàn cho m c chi lương, ph c p cán b công oàn. - Vi c phân b s ti n thu khác c a công oàn cơ s cho các m c kho n m c chi do công oàn cơ s quy t nh. IV- N i dung, ph m vi chi ngân sách công oàn cơ s . 1- Lương, ph c p và các kho n trích n p theo lương c a cán b chuyên trách công oàn (Mã s 27).
  4. - Lương, ph c p và các kho n trích n p BHXH,BHYT,.. c a cán b chuyên trách công oàn theo quy nh c a pháp lu t và do ngân sách công oàn cơ s chi. - Vi c b trí cán b chuyên trách, ti n lương c a cán b chuyên trách công oàn do công oàn cơ s ngh , công oàn c p trên có thNm quy n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b công oàn c a T ng Liên oàn xem xét, quy t nh. 2- Ph c p cán b công oàn ( Mã s 28). Ph c p c a cán b công oàn cơ s th c hi n theo Quy nh s 1262/Q -TL ngày 19/9/2007 và văn b n s 374/TL ngày 5/3/2008 c a T ng Liên oàn Lao ng VN. 3- Chi qu n lý hành chính ( Mã s 29). - Chi h p ban ch p hành công oàn cơ s , cơ s thành viên, công oàn b ph n. - Chi i h i công oàn cơ s , công oàn b ph n, bao g m : Trang trí, in tài li u, nư c u ng,.. - Chi mua văn phòng phNm, TSC , d ng c làm vi c c a văn phòng công oàn, chi s a ch a nh văn phòng làm vi c c a công oàn, ti n bưu phí, công tác phí, nư c u ng, ti p khách. 4- Chi ho t ng phong trào (Mã s 31): 4.1- Chi ho t ng b o v cán b , oàn viên công oàn, CNVC-L .: - Chi b i dư ng cho ngư i tr c ti p chuNn b cho công oàn cơ s thương lư ng ký k t tho ư c lao ng t p th , gi i quy t tranh ch p lao ng nh m b o v quy n và l i ích h p pháp c a oàn viên công oàn,CNVCL . - Chi b i dư ng tư v n, lu t sư, h i th o l y ý ki n giúp công oàn cơ s tham gia v i doanh nghi p v xây d ng nh m c lao ng, ơn giá ti n lương; thang b ng lương, quy ch tr lương, thư ng; xây d ng và ký k t tho ư c lao ng t p th , gi i quy t tranh ch p lao ng theo quy nh c a Pháp lu t; xây d ng n i quy, Quy ch c a doanh nghi p; Tham gia d th o các ch chính sách c a Nhà nư c có liên quan n quy n l i c a CNVCL . - Chi tr c p, thăm h i cán b công oàn cơ s và chi h tr thuê lu t sư b o v cán b công oàn cơ s khi th c hi n quy n i di n b o v quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng, c a t ch c công oàn mà b ch doanh nghi p sa th i, ch m d t h p ng lao ng, chuy n làm vi c khác thu nh p gi m sút. - Chi h tr cán b công oàn cơ s t ch c ình công theo quy nh c a pháp lu t. Chi b i thư ng thi t h i trong trư ng h p ình công b t h p pháp do công oàn cơ s t ch c gây thi t h i cho ch doanh nghi p theo B Lu t Lao ng. 4.2/ Chi hu n luy n, ào t o cán b :
  5. - Chi thù lao gi ng viên, b i dư ng h c viên ( L p hu n luy n t ch c trong gi làm vi c, công oàn cơ s có th thương lư ng v i ch s d ng lao ng chi ti n lương cho h c viên), nư c u ng, tài li u và các kho n chi hành chính khác c a các l p b i dư ng nghi p v công tác công oàn do công oàn cơ s t ch c. - Chi ti n công tác phí, ti n mua tài li u c a cán b công oàn cơ s do công oàn cơ s c i d các l p ào t o, b i dư ng. 4.3- Chi tuyên truy n, giáo d c bao g m: - Chi mua sách báo, t p chí, n phNm như: Báo Lao ng, Báo Lao ng Th ô, Báo ngư i Lao ng, Lao ng Ngh an, Lao ng ng Nai,.. T p chí Lao ng công oàn, T p chí B o h lao ng và sách, Nn phNm ph c v cho công tác tuyên truy n, giáo d c c a công oàn cơ s . - Chi tuyên truy n, v n ng phát tri n oàn viên ; tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t cho CNVC L . - Chi h tr t ch c h c b túc văn hoá cho CNVCL : Chi khen thư ng ng viên oàn viên h c t t, giáo viên d y t t. - Chi thù lao báo cáo viên, nư c u ng thông thư ng cho ngư i d trong các bu i nói chuy n th i s , chính sách, pháp lu t,..do công oàn cơ s t ch c. - Chi v ti n gi y, bút, khen thư ng cá nhân t p th có thành tích trong các ho t ng tuyên truy n trên b ng tin, phát thanh, báo tư ng c a công oàn cơ s . 4.4/ Chi v ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao: - Chi h tr ho t ng phong trào xây d ng gia ình văn hoá, khu văn hoá , phòng ch ng t n n xã h i trong CNVCL . Chi t ch c cho CNVCL thư ng th c các ho t ng văn hoá, ngh thu t. - Chi h tr mua s m phương ti n ho t ng văn ngh , th thao. - Chi ti n thư ng cho t p th , cá nhân xu t s c trong các phong trào ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao c a công oàn cơ s . 4.5/ Chi khen thư ng cán b , oàn viên: Chi ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng cho các t p th và cá nhân theo Quy ch khen thư ng c a T ng Liên oàn. 4.6/ Các ho t ng phong trào khác. - Chi h tr ho t ng thi ua, thi tìm hi u pháp lu t và an toàn v sinh lao ng, thi cán b công oàn gi i, khen thư ng các chuyên ho t ng công oàn, Chi ho t ng n CNVCL ; - Chi h tr khen thư ng, ng viên con CNVCL c a công oàn cơ s h c gi i, t gi i trong các kỳ thi trong nư c và qu c t , h c sinh nghèo vư t khó h c gi i; H tr t ch c ngày Qu c t thi u nhi, t t trung thu cho con CNVCL c a công oàn cơ s .
  6. 5- Chi thăm h i cán b , oàn viên ( Mã s 33): - Chi thăm h i cán b , oàn viên công oàn m au, thai s n, tai n n, gia ình có vi c hi u ( b , m bên v , bên ch ng; b n thân v , ch ng, con), vi c h c a b n thân oàn viên công oàn. - Chi thăm h i, giúp gia ình cán b , oàn viên g p khó khăn, ho n n n do tai n n lao ng, tai n n r i do, thiên tai, b nh t t, ho ho n gây t n th t v s c kho , tài s n. 6- Chi khác ( Mã s 35): - Chi ho t ng xã h i, t thi n c a công oàn cơ s : Giúp CNVCL và oàn viên công oàn các ơn v b thiên tai bão l t, ch t c màu da cam, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. - Chi h tr kinh phí tham quan, du l ch cho CNVCL và oàn viên công oàn.Chi h tr t ch c tr i hè, t ch c ho t ng c a nhà tr , l p m u giáo cho con CNVCL c a công oàn cơ s . - Chi c ng tác viên có nhi u óng góp, h tr cho ho t ng c a công oàn cơ s , chi thư ng thu ngân sách công oàn. - Chi t ng quà sinh nh t cho oàn viên công oàn . V- Công tác qu n lý ngân sách công oàn cơ s . Công oàn cơ s ph i th c hi n ch thu, chi ngân sách công oàn cơ s theo quy nh t i văn b n này; Lu t k toán; ch k toán ơn v HCSN và hư ng d n c a T ng Liên oàn L VN v : Ch ng t k toán, s k toán, báo cáo d toán, quy t toán thu, chi ngân sách công oàn cơ s . VI- Khen thư ng và x lý vi ph m. 1- Khen thư ng: Công oàn cơ s , cán b , oàn viên công oàn th c hi n t t Quy nh v n i dung và ph m vi thu,chi ngân sách công oàn cơ s s ư c công oàn c p trên khen thư ng theo quy ch khen thư ng c a T ng Liên oàn Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 2- X lý vi ph m. Công oàn cơ s , Cán b , oàn viên công oàn vi ph m quy nh này, s d ng ngân sách công oàn cơ s sai m c ích, lãng phí, tham ô tuỳ m c vi ph m s yêu c u b i hoàn ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản