Quyết định 214/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
55
lượt xem
11
download

Quyết định 214/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 214/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu giá phục vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 214/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  C ñ A   B é   T R U ë N G   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 1 4 / 2 0 0 3 / Q § ­ B T C   ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2003 Ban hµnh BiÓu gi¸ dÞch vô  c¶ng biÓn t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (Tr¹m rãt dÇu  kh«ng bÕn) vµ c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ Bé TRUëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   gi¸   sè   40/2002/PL­UBTVQH10   ngµy   26/4/2002; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty DÇu khÝ   ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 5085/CV­TCKT ngµy 10/10/2003 vÒ   b¸o c¸o t×nh h×nh vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn söa ®æi QuyÕt ®Þnh sè  92/2000/Q§­BVGCP   ngµy   30/11/2000   cña   Ban   VËt   gi¸   ChÝnh  phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n lý Gi¸; QUYÕT §ÞNH: §iÒu   l:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu gi¸  dÞch vô c¶ng biÓn  t¹i  ph©n  c¶ng xuÊt dÇu th« (Tr¹m  rãt  dÇu kh«ng bÕn) vµ c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ thuéc  Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. §iÒu   2:   C¸c   møc   gi¸   dÞch   vô   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt  ®Þnh nµy ®¨ bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
 2. 2 §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. BiÓu gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn  quy   ®Þnh   t¹i   quyÕt   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   BiÓu   gi¸   dÞch   vô  c¶ng biÓn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 92/2000/Q§­BVGCP vµ  93/2000/Q§­BVGCP   ngµy   30/11/2000   cña   Ban   VËt   gi¸   ChÝnh  phñ vÒ gi¸ dÞch vô t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (Tr¹m rãt  dÇu kh«ng bÕn) vµ c¶ng chuyªn dïng phôc vô   dÇu khÝ vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn cã liªn quan (trõ quy ®Þnh vÒ phÝ  hoa tiªu t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« vµ phÝ hoa tiªu t¹i  c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ thùc hiÖn theo c«ng v¨n  sè   7757TC/TCDN   ngµy   28/7/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   híng  dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 61 vµ 62/2003/Q§­BTC). §iÒu   4:   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn; C¬ quan, Tæ chøc thu gi¸ dÞch vô  c¶ng biÓn vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 BIÓU GI¸ DÞCH Vô T¹I PH¢N C¶NG XUÊT DÇU TH¤  (TR¹M RãT DÇU KH¤NG BÕN) Vµ C¶NG  CHUY£N DïNG PHôC Vô DÇU KHÝ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 214/2003/Q§­BTC  ngµy 18/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh) I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng ¸p dông: BiÓu gi¸ dÞch vô t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (Tr¹m rãt  dÇu kh«ng bÕn) vµ c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ thuéc  Tæng c«ng ty DÇu khi ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ BiÓu gi¸  dÞch vô c¶ng biÓn) ®îc quy ®Þnh cho c¸c ®èi tîng sau: 1.1. Tµu chë dÇu lµm hµng t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th«  (Tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn); 1.2. Tµu, sµ lan chuyªn dïng (nh tµu dÞch vô dÇu khÝ,  tµu c«ng tr×nh,  tµu cøu hé, tµu kh¶o s¸t ®Þa chÊn,  tµu  khoan...) phôc vô th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ; 1.3. Hµng ho¸ phôc vô cho ho¹t ®éng dÇu khÝ qua c¶ng  chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ; 2. §¬n vÞ tiÒn tÖ tÝnh gi¸ dÞch vô: §¬n gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn ®îc quy ®Þnh b»ng ®« la Mü  (USD).   ViÖc   thanh  to¸n   gi¸   dÞch   vô   c¶ng   biÓn   thùc  hiÖn  theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ cña Nhµ  níc ViÖt Nam. Trêng hîp ph¶i chuyÓn ®æi tõ ®« la Mü ra  lo¹i tiÒn kh¸c (kÓ c¶ tiÒn ViÖt Nam) th× quy ®æi theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ Liªn ng©n  hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm  thanh to¸n. 3. §¬n vÞ tÝnh vµ c¸ch quy trßn: §¬n  gi¸ dÞch  vô c¶ng  biÓn  ®îc tÝnh  trªn  c¬ së tæng  dung tÝch (GROSS TONNAGE ­ GT); thêi gian ®îc tÝnh b»ng  giê,   khèi   lîng   hµng   ho¸   ®îc   tÝnh   b»ng   TÊn   hoÆc   m3,  Container ®îc tÝnh b»ng chiÕc. Cô thÓ nh sau: 3.1. §¬n vÞ tÝnh träng t¶i: 3.1.1.   §èi   víi   tµu   chë   hµng   láng   (Liquid   Cargo  Tanker):   träng t¶i tÝnh gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn b»ng 85%  tæng   dung  tÝch   (GROSS  TONNAGE  ­   GT)   lín   nhÊt   ghi   trong  giÊy chøng nhËn cña §¨ng kiÓm. 3.1.2.   §èi   víi   tµu   chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ:   Lµ  tæng dung tÝch GT (GROSS TONNAGE ­ GT) lín nhÊt ghi trong  giÊy chøng nhËn cña §¨ng kiÓm.
 4. 4 3.2. §¬n vÞ thêi gian: Mét giê tÝnh lµ 60 phót; PhÇn  lΠtõ 30 phót trë xuèng tÝnh b»ng 1/2 giê, trªn 30 phót  tÝnh b»ng 1 giê . 3.3. §¬n vÞ khèi lîng hµng ho¸ (kÓ c¶ bao b×): lµ tÊn  hoÆc m3; phÇn  lΠdíi 0,5 tÊn hoÆc 0,5m3  kh«ng  tÝnh,  tõ  0,5 tÊn hoÆc 0,5 m3 trë lªn tÝnh 1 tÊn hoÆc lm3. Trong  mét vËn ®¬n lÎ, khèi lîng tèi thiÓu ®Ó tÝnh cíc lµ 1 tÊn  hoÆc l m3. Víi lo¹i hµng ho¸ mçi tÊn chiÕm tõ l,5m 3  trë  lªn th× cø 1,5m3 tÝnh 1 TÊn. Khèi lîng tÝnh gi¸ dÞch vô lµ khèi lîng hµng ho¸ kÓ  c¶ bao b×. II. GI¸ DÞCH Vô T¹I PH¢N C¶NG XUÊT DÇU TH¤  ( T r ¹ m   r ã t   d Ç u   k h « n g   b Õ n )   ¸ P   D ô N G   § è I   V í I   C ¸ C   M á   D Ç U  THUéC XÝ NGHIÖP LI£N DOANH DÇU KHÝ VIETSOVPETRO 1. Gi¸ dÞch vô phôc vô tµu dÇu: 1.1. Trêng hîp tµu dÇu cËp mét Tr¹m ®Ó nhËn dÇu: §¬n   vÞ   tÝnh:  USD/chuyÕn STT Khèi lîng dÇu thùc nhËn/giao §¬n gi¸ 1 Díi 45.000 tÊn 25.800 2 Tõ 45.000 ®Õn 55.000 TÊn 27.300 3 Tõ 55.001 ®Õn 65.000 TÊn 30.400 4 Tõ 65.001 ®Õn 75.000 TÊn 31.900 5 Tõ 75.001 ®Õn 85.000 TÊn 33.400 6 Tõ 85.001  TÊn trë lªn 36.400 1.2. Trêng hîp tµu dÇu ph¶i cËp hai Tr¹m ®Ó nhËn dÇu: Gi¸ ®Þch vô ®îc tÝnh theo møc gi¸ t¬ng øng víi tæng  khèi   lîng   dÇu   thùc   nhËn   t¹i   hai   Tr¹m,   sau   ®ã   t¨ng   25%  (b»ng 1,25 lÇn). VÝ dô tµu dÇu cËp Tr¹m thø nhÊt nhËn 40.000 TÊn dÇu.  Sau ®ã cËp TrËn thø hai ®Ó nhËn tiÕp 30.000 TÊn dÇu. Gi¸  dÞch vô tÝnh nh sau: ­ Tæng khèi lîng dÇu thùc nhËn t¹i hai Tr¹m: 40.000 +  30.000 = 70.000 T ­ Gi¸ dÞch vô phôc vô tµu dÇu: 31.900 USD X 1,25 =  39.875 USD
 5. 5 2.  Gi¸ dÞch  vô phôc  vô c¸c  tµu cÊp  dÇu, nhiªn  liÖu  cho c¸c Tr¹m: 2.1. TÇu cÊp dÇu, nhiªn liÖu cã träng t¶i díi 4.000  GT: ­ LÇn cËp thø nhÊt:  9.000 USD/tµu dÇu. ­ Tõ lÇn cËp thø hai trë ®i:  4.500 USD/tÇu dÇu. 2.2. Tµu cÊp dÇu, nhiªn liÖu cã träng t¶i tõ 4.000 GT  trë lªn: ­ LÇn cËp thø nhÊt:  12.000 USD/tµu dÇu. ­ Tõ lÇn cËp thø hai trë ®i:  6.000 USD/tÇu dÇu. 3. §¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm II/1 vµ II/2 ®¨ bao gåm:  Gi¸ dÞch vô tµu l¹i hç trî tµu vµo ph©n c¶ng, hç trî tµu  lµm hµng, gi¸ dÞch vô buéc cëi d©y, b¶o dìng phao, th¸o  l¾p   èng,   chi   phÝ   ®a   ®ãn   ®oµn   thñ   tôc   tõ   Tr¹m   rãt   dÇu  kh«ng bÕn tíi tµu dÇu vµ ngîc l¹i
 6. 6 I I I .   G I ¸   D Þ C H   V ô   T ¹ I   C ¶ N G   C H U Y £ N   D ï N G   P H ô C   V ô   D Ç U  KHÝ 1. Gi¸ dÞch vô buéc cëi d©y: 1.1. §¬n gi¸ dÞch vô buéc cëi d©y (®¨ bao gåm chi phÝ  ph¬ng tiÖn phôc vô viÖc buéc cëi d©y). §¬n vÞ tÝnh: USD/lÇn ST Träng t¶i tÝnh gi¸ dÞch  §¬n gi¸ T vô c¶ng biÓn T¹i phao T¹i cÇu A B (1) (2) 1 Tõ 500 GT trë xuèng 30 10 2 Tõ 501 ®Õn 1.000 GT 50 17 3 Tõ 1.001 ®Õn 4.000 GT 83 33 4 Tõ 4.001 ®Õn 10/000 GT 116 50 5 Tõ 10.001 ®Õn15.000 GT 132 66 6 Tõ 15.001 GT trë lªn 149 83 Gi¸ buéc cëi d©y tÝnh cho mét lÇn buéc vµ cëi; nÕu tÝnh  riªng buéc hoÆc cëi th× tÝnh 50% ®¬n gi¸ trªn 1.2. Trêng hîp c¸c tµu nhá hoÆc sµ lan buéc vµo tµu  lín ®Ó chuyÓn t¶i hµng ho¸ ¸p dông møc ®¬n gi¸ buéc cëi  d©y t¹i cÇu. 2. Gi¸ dÞch vô ®ãng më hÇm hµng: 2.1. Sö dông cÇn cÈu tµu: §¬n vÞ tÝnh: USD/hÇm STT Träng t¶i tÝnh gi¸ dÞch  §¬n gi¸ mét lÇn ®ãng hoÆc më vô c¶ng biÓn ChØ ®ãng  KÓ c¶ nh¾c ®Æt xµ  hoÆc më hÇm  ngang vµ th¸o gì  hµng v¸ch hÇm A B (1) (2) 1 Tõ 5000 GT trë xuèng 6,5 13,0 2 Tõ 5001 GT ®Õn 10000GT 11,5 23,0 3 Tõ 10001 GT trë lªn  18,0 36,5
 7. 7 2.2.   Sö   dông   cÇn   cÈu   c¶ng   (kÓ   c¶   cÇn   cÇu   næi):   Do  Gi¸m ®èc c¶ng  quy  ®Þnh  trªn c¬ së tho¶  thuËn víi kh¸ch  hµng. 3. Gi¸ dÞch vô quÐt dän hÇm hµng, quÐt röa mÆt boong 3.1. QuÐt dän hÇm hµng: a.  Chñ tµu  biÓn cã  yªu cÇu  c«ng nh©n  c¶ng  quÐt  dän  hÇm hµng, ph¶i tr¶ tiÒn quÐt dän theo ®¬n gi¸ sau: §¬n vÞ tÝnh: USD/hÇm STT Träng t¶i tÝnh gi¸ dÞch  §¬n gi¸ quÐt mét hÇm hµng vô c¶ng biÓn HÇm sau khi dì HÇm sau khi dì  hµng ho¸ th«ng  hµng ho¸ ho¸  thêng ®éc h¹i A B (1) (2) 1 Tõ 5000 GT trë xuèng 33 53 2 Tõ 5001 ®Õn 10000 GT 41 83 3 Tõ 10001 GT trë lªn 56 116 b. Dông cô vµ níc dïng cho viÖc quÐt dän do chñ tµu  biÓn cÊp. c. Tµu biÓn cã nhiÒu tÇng hÇm, mçi tÇng ®îc tÝnh lµ  mét hÇm. d.  Khi quÐt  dän,  nÕu hÇm  cña tµu  biÓn cßn  hµng  r¬i  v¨i th× chñ tµu biÓn ph¶i tr¶ thªm tiÒn xÕp dì hµng ho¸  r¬i v¨i ®ã. 3.2. QuÐt röa mÆt boong: Chñ   tµu   biÓn   yªu   cÇu   c«ng   nh©n   c¶ng   quÐt   röa   mÆt  boong ph¶i tr¶ tiÒn theo ®¬n gi¸ sau: a. Dïng níc cña ph¬ng tiÖn: 0,17 USD/m2 b. Dïng níc cña c¶ng: 0,20 USD/m2 Møc thu tèi thiÓu: 50,00 USD/lÇn. 4. Gi¸ dÞch vô ®æ r¸c: 4.1. §¬n gi¸ dÞch vô ®æ r¸c sinh ho¹t (§¨ bao gåm chi  phÝ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn phôc vô ®æ r¸c): ­ §ç t¹i cÇu: 20 USD/tµu/lÇn. ­ §ç t¹i phao, vòng, vÞnh:  50 USD/lÇn. 4.2. §èi víi viÖc ®æ vµ xö lý c¸c lo¹i r¸c th¶i kh¸c,  Gi¸m ®èc c¶ng tho¶ thuËn møc gi¸ cô thÓ víi kh¸ch hµng. 5. Gi¸ dÞch vô xÕp dì hµng ho¸:
 8. 8 5.1. Gi¸ dÞch vô xÕp dì hµng ho¸ (trõ container): 5.1.1. §¬n gi¸ dÞch vô xÕp dì hµng ho¸ b»ng cÇn cÈu  tµu (trõ container): STT T¸c   nghiÖp  §¬n   vÞ  HÇm   tµu­cÇu  xÕp dì tÝnh c¶ng,   «   t«,   sµ  lan   hoÆc   ngîc  l¹i Nhãm hµng A B (1) (2) 1 Hµng rêi USD/T 1,6 2 Hµng   ho¸   ®ãng   trong   bao  ­ 2,2 v¶i, bao t¶i, bao giÊy, bao  gai, bao nilon, bao cãi… 3 Hµng   ho¸   ®ãng   trong   hßm,  ­ 2,9 thïng; gç trßn (gç c©y) 4 M¸y mãc, thiÕt bÞ; c¸c lo¹i  ­ 3,1 s¾t   thÐp   bã,   kiÖn,   cuén,  tÊm,   thanh;   kim   lo¹i   mµu  ®ãng kiÖn, ®ãng cuén. 5 Hµng ®ãng kiÖn nh t¹p phÈm;  ­ 3,2 cao su; s¨m lèp… 6 Gç xÎ; gç v¸n sµn; dông cô  ­ 3,5 b»ng gç… Hµng ho¸ ®ãng sät,  giµnh, thóng… 7 Hµng   ho¸   ®ãng   trong   chai  ­ 3,7 lä,   b×nh,   sµnh,   sø,   thuû  tinh, hµng dÔ vì, linh kiÖn  ®iÖn tö… 8 Hµng ®«ng l¹nh. ­ 3,9 9 ¤ t« b¸nh lèp USD/c 40 Xe chuyªn dïng phôc vô dÇu  ­ 55 khÝ c¸c lo¹i 10 Ph¬ng   tiÖn   tù   di   ®éng,   tù  ­ 40 hµnh 5.1.2. Gi¸m ®èc c¶ng c¨n cø gi¸ c¶ thÞ trêng vµ t×nh  h×nh thùc tÕ ®îc ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m tèi ®a 15% so  víi ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.1.1; ®ång thêi ban hµnh  gi¸ dÞch vô xÕp dì ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c ®èi tîng  thuéc ph¹m vi ¸p dông QuyÕt ®Þnh nµy. 5.1.3.   C¸c   trêng   hîp   quy   ®Þnh   díi   ®©y   ®îc   x¸c   ®Þnh  trªn   c¬   së   ®¬n   gi¸   do   Gi¸m   ®èc   c¶ng   ban   hµnh   theo   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 5.1.2: a. XÕp dì ®¶o hµng trong cïng mét hÇm tµu: tÝnh b»ng  50% ®¬n gi¸.
 9. 9 b. XÕp dì ®¶o hµng tõ hÇm nµy sang hÇm kh¸c cïng mét  tµu: ­   Trêng   hîp   kh«ng   qua   cÇu   c¶ng:   tÝnh   b»ng   70%   ®¬n  gi¸. ­   Trêng   hîp   ph¶i   qua   cÇu   c¶ng:   tÝnh   b»ng   120%   ®¬n  gi¸. c. Hµng ho¸ (kÓ c¶ hµng bao) ®ãng b¨ng hoÆc ®ãng t¶ng  ph¶i ®µo xíi, ®Ëp ph¸ råi míi xÕp dì: t¨ng 50% ®¬n gi¸. d. XÕp dì hµng nguy hiÓm, ®éc h¹i: t¨ng 50% ®¬n gi¸ e.  XÕp dì hµng  ho¸  ®ãng bao,  kiÖn,  thïng  bÞ ®æ  vì:  t¨ng 100% ®¬n gi¸ cho sè hµng thùc tÕ ®æ vì. g.  XÕp dì hµng  ho¸  ph¶i qua  c©n:  ngoµi  gi¸ dÞch  vô  xÕp dì ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh, kh¸ch hµng cßn ph¶i thanh  to¸n tiÒn dÞch vô c©n hµng cho sè hµng thùc tÕ qua c©n  theo ®¬n gi¸ sau (®¨ bao gåm c¸c chi phÝ phôc vô cho viÖc  c©n hµng): + Qua c©n thñ c«ng, c©n bµn: 1,0USD/tÊn + Qua c©n m¸y: 0,4USD/tÊn h. XÕp dì hµng qu¸ nÆng hoÆc qu¸ dµi: ®îc tÝnh t¨ng  thªm nh sau: STT Träng lîng hµng hoÆc chiÒu dµi  Møc t¨ng thªm hµng 1 NÆng tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn  30% hoÆc dµi tõ 10 ®Õn díi 12 m 2 NÆng tõ 15 tÊn ®Õn díi 20 tÊn  50% hoÆc dµi tõ 12 ®Õn díi 15 m 3 NÆng tõ 20 tÊn ®Õn díi 25 tÊn  100% hoÆc dµi tõ 15m ®Õn 20m 4 NÆng tõ 25 tÊn ®Õn díi 30 tÊn  200% hoÆc dµi trªn 20m. 5 NÆng tõ 30 tÊn trë lÖ Gi¸m ®èc c¶ng quy ®Þnh  trªn   c¬   së   tho¶   thuËn  víi kh¸ch hµng Trêng hîp hµng võa qu¸ nÆng, võa qu¸ dµi chØ ®îc tÝnh  mét tû lÖ t¨ng gi¸ cao nhÊt Trêng hîp thiÕt bÞ c¶ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng xÕp dì c¸c  lo¹i hµng qu¸ nÆng, qu¸ dµi mµ ph¶i thuª ngoµi th× Gi¸m  ®èc c¶ng quy ®Þnh gi¸ thuª tõng trêng hîp cô thÓ trªn c¬  së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng. Trêng hîp hµng qu¸ nÆng hoÆc qu¸ dµi ®¨ ¸p dông hÖ sè  t¨ng gi¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.1.3/h trªn ®©y th× kh«ng ¸p  dông hÖ sè quy ®æi träng lîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm I/3.3.
 10. 10 5.1.4. Trêng hîp xÕp dì hµng ho¸ ph¶i sö dông cÇn cÇu  c¶ng (kÓ c¶ cÇn cÇu næi): gi¸ dÞch vô xÕp dì do Gi¸m ®èc  c¶ng quy ®Þnh trªn c¬ së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng nhng  kh«ng ®îc thÊp h¬n gi¸ dÞch vô xÕp dì b»ng cÇn cÈu tµu 5.2 Gi¸ dÞch vô xÕp dì container: 5.2.1. §¬n gi¸ dÞch vô xÕp dì container b»ng cÇn cÈu  tµu: §¬n vÞ tÝnh: USD/cont STT T¸c   nghiÖp   xÕp  HÇm   tµu   ­   cÇu  dì c¶ng,   «   t«,   sµ  lan hoÆc ngîc l¹i Lo¹i container A B (1) 1 Tõ 20 feet trë xuèng: ­ Cã hµng 30 ­ Kh«ng hµng 20 2 Lo¹i 40 feet: ­ Cã hµng 45 ­ Kh«ng hµng 29 3 Lo¹i trªn 40 feet ­ Cã hµng  67 ­ Kh«ng hµng 44 5.2.2. Gi¸m ®èc c¶ng c¨n cø gi¸ c¶ thÞ trêng vµ t×nh  h×nh thùc  tÕ ®îc ®iÒu  chØnh  hoÆc t¨ng  hoÆc  gi¶m tèi ®a  15% so víi ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2.1; ®ång thêi ban  hµnh gi¸ dÞch vô xÕp dì ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c ®èi t­ îng thuéc ph¹m vi ¸p dông QuyÕt ®Þnh nµy. 5.2.3.   C¸c   trêng   hîp   quy   ®Þnh   díi   ®©y   ®îc   x¸c   ®Þnh  trªn   c¬   së   ®¬n   gi¸   do   Gi¸m   ®èc   c¶ng   ban   hµnh   theo   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2.2: a. XÕp dì ®¶o container trong cïng mét hÇm: tÝnh b»ng  40% ®¬n gi¸. b. XÕp dì chuyÓn container tõ hÇm nµy sang hÇm kh¸c  (cïng mét tµu): tÝnh b»ng 70% ®¬n gi¸ c.  XÕp dì chuyÓn   container   tõ tµu ®a lªn  bê vµ xÕp  xuèng cïng tµu: tÝnh b»ng 150% ®¬n gi¸. d. XÕp dì Container chøa hµng ho¸ nguy hiÓm, ®éc h¹i:  t¨ng 50% ®¬n gi¸. e. Trêng hîp chñ tµu thuª c«ng nh©n c¶ng ch»ng buéc  hoÆc th¸o ch»ng buéc container trªn tµu (trõ viÖc ®ãng më 
 11. 11 chèt) ph¶i tr¶ 1 USD/cont cho sè container thùc tÕ ph¶i  ch»ng buéc. g. C¸c chñ hµng, chñ tµu biÓn cã container xÕp dì víi  sè lîng lín (chiÕm 15% s¶n lîng Container th«ng qua c¶ng)  vµ ký hîp ®ång dµi h¹n víi C¶ng (Hîp ®ång ký thùc hiÖn tõ  mét n¨m trë lªn) ®îc gi¶m tèi ®a 5% gi¸ dÞch vô xÕp dì  cho   sè   lîng   container   vît   gi¸   15%   s¶n   lîng   th«ng   qua  c¶ng. Møc gi¶m cô thÓ do Gi¸m ®èc c¶ng quy ®Þnh trªn c¬  së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng. h. Gi¸m ®èc c¶ng c¨n cø gi¸ c¶ thÞ trêng vµ t×nh h×nh  thùc tÕ ban hµnh gi¸ dÞch vô bèc dì ¸p dông thèng nhÊt  cho   c¸c   ®èi   tîng   thuéc   ph¹m   vi   ¸p   dông   QuyÕt   ®Þnh   nµy  trong mét sè trêng hîp sau: ­ XÕp dì hµng ho¸ ph¶i sö dông cÇn cÈu cña c¶ng. Møc  tèi thiÓu ph¶i b»ng gi¸ dÞch vô xÕp dì b»ng cÇn cÈu tµu; ­ XÕp dì t¹i phao, vòng, vÞnh; ­ XÕp dì cã sö dông cÇn cÈu næi; ­   XÕp   dì   container   qu¸   cao   hoÆc   qu¸   réng   hoÆc   qu¸  nÆng; ­ §¬n gi¸ dÞch vô ®ãng/rót hµng trong container; ­ XÕp dì tõ «t«­ kho b¨i c¶ng hoÆc ngîc l¹i vµ cíc  vËn chuyÓn tõ cÇu c¶ng vµo kho b¨i c¶ng hoÆc ngîc l¹i; ­ XÕp dì trong trêng hîp cÊp cøu; 5.3.   Tµu   biÓn   g©y   nªn   viÖc   chê   ®îi   cña   c«ng   nh©n  trong  qu¸  tr×nh  xÕp dì: tÝnh phÝ chê ®îi theo  sè ngêi,  thêi gian chê ®îi vµ gi¸ thuª c«ng nh©n kü thuËt quy ®Þnh  t¹i môc III/7.1. 6.  Gi¸ lu kho,  b¨i  ®èi víi  hµng ho¸;  gi¸  thuª kho,  b¨i, v¨n phßng; gi¸ dÞch vô kiÓm ®Õm giao nhËn; cung cÊp  níc; dÞch vô ®¹i lý tµu biÓn: Gi¸m ®èc c¶ng c¨n cø quy  ®Þnh hiÖn hµnh c«ng bè ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c ®èi t­ îng thuéc quyÕt ®Þnh nµy. 7. Gi¸ thuª lao ®éng, ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ: 7.1. Thuª lao ®éng: §¬n gi¸ thuª lao ®éng do Gi¸m ®èc c¶ng quy ®Þnh trªn  c¬ së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng. 7.2. Thuª ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ (®¨ bao gåm toµn bé c¸c  chi phÝ phôc vô nhng kh«ng bao gåm ngêi ®iÒu khiÓn thiÕt  bÞ): 7.2.1. C¸c lo¹i cÇn cÈu: a. CÇn cÈu næi: Do Gi¸m ®èc c¶ng quy ®Þnh trªn c¬ së  tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng
 12. 12 b. CÇn cÈu trªn bë (trõ cÇn cÈu ch©n ®Õ): ­ Lo¹i nhá h¬n 5 tÊn: 15USD/giê ­ Lo¹i tõ 5 tÊn ®Õn díi 10 tÊn: 24USD/giê ­ Lo¹i tõ 10 tÊn ®Õn díi 20 tÊn: 55USD/giê ­ Lo¹i tõ 20 tÊn ®Õn díi 40tÊn: 72USD/giê ­ Lo¹i tõ 40 tÊn trë lªn: Gi¸m ®èc c¶ng quy ®Þnh trªn  c¬ së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng c. CÇn cÈu ch©n ®Õ: ­ Lo¹i 5 tÊn: 24USD/giê ­ Lo¹i 10 tÊn: 60USD/giê ­ Lo¹i 16 tÊn: 72 USD/giê ­ Lo¹i trªn 16 tÊn: 80 USD/giê 7.2.2. C¸c lo¹i ph¬ng tiÖn kh¸c: a. ¤ t« vËn t¶i: ­ Lo¹i díi 5 tÊn: 20 USD/giê ­ Lo¹i tõ 5 ®Õn díi 8 tÊn: 25 USD/giê ­ Lo¹i tõ 8 tÊn trë lªn: 30 USD/giê b. ¤ t« vËn t¶i cã kÐo r¬moãc: ­ Lo¹i xe 20ftx15T: 26 USD/giê ­ Lo¹i xe 40ftx25T: 40 USD/giê c. Xe n©ng: ­ Lo¹i nhá h¬n 5 tÊn: 13 USD/giê ­ Lo¹i tõ 5 tÊn ®Õn díi 7 tÊn: 23 USD/giê ­ Lo¹i tõ 7 tÊn trë lªn: Gi¸m ®èc c¶ng quy ®Þnh trªn  c¬ së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng. d. Xe g¹t, xe ñi: e. C¸c lo¹i c«ng cô kh¸c: ­ M¸y Ðp giã cho thî lÆn: 15 USD/giê ­ GÇu ngo¹m nhá h¬n 5 tÊn: 2 USD/giê­chiÕc ­ GÇu ngo¹m tõ 5 tÊn trë lªn: 3 USD/giê­ chiÕc ­ Sö dông m¸y VHF cña c¶ng: 1 USD/10phót 7.3. TiÒn c«ng söa ch÷a bao b× vµ ®ãng gãi l¹i hµng  ho¸   (dông   cô   dïng   ®Ó   kh©u   v¸   do   chñ   tµu   hoÆc   chñ   hµng  cung cÊp): 7.3.1. Hµng ho¸ th«ng thêng: 2 USD/tÊn 7.3.2. Hµng ho¸ nguy hiÓm: 3 USD/tÊn
 13. 13 7.3.3. Kh©u v¸ söa ch÷a bao b× song ph¶i vËn chuyÓn  qu¸ 25 mÐt hoÆc xÕp cao qu¸ 2 mÐt, t¨ng 30% ®¬n gi¸. 7.3.4. Trêng hîp hµng ho¸ ®ãng b¨ng, ®ãng b¸nh ph¶i  ®µo xíi, cuèc, ph¸ råi míi ®ãng bao hoÆc ph¶i chän ph©n  lo¹i kiÓm ®Õm hoÆc ph¶i ®ãng bao tõ 10 kg trë xuèng, t¨ng  50% ®¬n gi¸. 7.4.  Gi¸m  ®èc c¶ng  c¨n  cø gi¸ c¶  thÞ trêng  vµ t×nh  h×nh thùc tÕ ®îc ®iÒu chØnh t¨ng hoÆ gi¶m tèi ®a 15% ®¬n  gi¸;   ®ång   thêi   ban   hµnh   møc   gi¸   thuª   lao   ®éng,   ph¬ng  tiÖn, thiÕt bÞ ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c ®èi tîng thuéc  ph¹m vi ¸p dông QuyÕt ®Þnh nµy. 7.5. §èi víi c¸c lo¹i phý¬ng tiÖn, thiÕt bÞ cha quy  ®Þnh t¹i Môc III nµy, gi¸ cho thuª ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬  së tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh khai th¸c vµ cung  øng dÞch vô c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ thuéc Tæng  C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vµ c¸c  quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy, ban hµnh  BiÓu  gi¸ dÞch vô  c¶ng biÓn cô thÓ ®èi víi dÞch vô do ®¬n vÞ thùc hiÖn (bao  gåm c¶ c¸c dÞch vô thuéc ®èi tîng ¸p dông nhng cha ®îc  quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy);  ®ång  thêi b¸o c¸o Bé Tµi  chÝnh (Côc Qu¶n lý Gi¸) ®Ó theo dâi thùc hiÖn. 2.  §èi víi c¸c hîp ®ång vÒ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn ký  tríc ngµy  QuyÕt  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh  nhng kÕt  thóc hîp ®ång tõ ngµy QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc  xö lý nh sau: ­ Khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh tríc ngµy QuyÕt ®Þnh  cã hiÖu lùc thi hµnh ¸p dông møc gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn  theo hîp ®ång ®¨ ký. ­ Khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh tõ ngµy QuyÕt ®Þnh  cã hiÖu lùc thi hµnh trë ®i ¸p dông møc gi¸ dÞch vô c¶ng  biÓn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản