intTypePromotion=1

Quyết định 215/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 215/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 215/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 215/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  215 /1999/Q§­T T g   th n g µ y 03  th¸ng 11 n¨ m   1999 B a n   µ n h  Q u y  ch Õ  t¹ m th êi h   q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   è i víi o ¹t ® é n g  t × m   Õ m  c ø u  n ¹ n l  c ®  h ki thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ   ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n    n trªn kh«ng  µ    Ón  µ  é  ëng  é  èc  v trªnbi v B tr B Qu phßng, quy Õt  Þ nh   ® : §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ¹m  êiqu¶n  ch t th   lýtµichÝnh  i víi ¹t®éng  ×m  Õm     ®è       ho t ki cøu  ¹n. n §i Ò u  .Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 2  ®Þ n c hi l     k  §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ  ñ   Þch  û     ¬ v Ch t U ban  èc    ×m  Õm  Qu gia t ki cøu  ¹n    n trªnkh«ng  vµ    Ón  Þu  trªnbi ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 C h Ý n h  p h ñ c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph quy  Õ   ch T ¹ m  th êi u ¶ n  lý t µi c h Ý n h  ® è i víi o ¹t  é n g    q    h ® t × m   Õ m  c ø u  n ¹ n ki (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è     ®Þ s :215 /1999/Q§­ TTg ngµy  th¸ng11n¨m  03    1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph   C h ¬ n g  I  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u    µ   ícb¶o  ¶m     Ý  c¸cho¹t®éng  ×m  Õm    1. Nh n   ® kinh ph cho      t ki cøu n¹n b»ng  ån  ©n    ngu ng s¸ch Trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch cÊp    tØnh. §i Ò u  .Kinh  Ý  ho¹t®éng  ×m  Õm  2  ph cho    t ki cøu  ¹n gå m   n  : 1. Kinh  Ý    ph cho  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn cña  û     U ban  èc    Qu gia t×m  Õm   ki cøu  ¹n,c¸c c¬  n     quan  êng  ùc t×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  n chuyªn  µnh  ng vµ    a  ¬ng. c¸c®Þ ph 2. Kinh  Ý    ph mua   ¾ m   ¬ng  Ön,hµng    Ët tdù  ÷quèc    ôc  s ph ti   ho¸,v    tr   gia ph vô  c«ng    ×m  Õm  t¸ct ki cøu  ¹n. n 3. Kinh  Ý     ph cho  ¹t®éng  t  Êt t×m  Õm   ho   ®é xu   ki cøu  ¹n  êi vµ  ¬ng  n ng   ph tiÖn. §i Ò u    Öc  Ëp  ù  3. Vi l d to¸n,cÊp    ph¸t,  qu¶n  ý, l   Õt    quy to¸nkinh phÝ      cho ho¹t®éng  ×m  Õm    t ki cøu  ¹n  ùc hiÖn  n th   theo  Ët Ng ©n  Lu   s¸ch Nhµ   íc,c¸cv¨n   n    b¶n  íng dÉn    µnh  Ët vµ    h  thih Lu   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n C h ¬ n g  II P h © n  c Ê p  n hi Ö m  v ô  c hi n g © n  s¸ch c h o  h o ¹t ® é n g  t × m  ki Õ m  c ø u  n ¹ n   §i Ò u  .NhiÖ m   ô    ©n    4  v ching s¸ch Trung  ng  ¬: 1. Kinh  Ý   ¹t®éng    ph ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn  ña  c V¨n  phßng  û     U ban Quèc    ×m  Õm   gia t ki cøu  ¹n,cña    ¬  n  c¸c c quan  êng  ùct×m  Õm   Th tr   ki cøu  ¹n  n chuyªn ngµnh  µ  ña      v c c¸cTrung  ©m  èihîp t×m  Õm  t ph     ki cøu  ¹n khu  ùc  n  v:
  3. 3 a) Chi  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn  ña  c V¨n  phßng  û   U ban  èc  Qu gia  ×m  Õm   t ki cøu  ¹n  n bao  å m     g : thanh to¸n dÞch  ô    v c«ng  éng, vËt   v¨n c   t   phßng,huÊn  Ön,diÔn  Ëp  ×m  Õm    luy   t t ki cøu  ¹n,®µo  ¹o, éinghÞ, héith¶o, n  t   h      ®oµn    oµn  µo,ho¹t®éng  èihîp t×m  Õm  ra,® v   ph     ki cøu  ¹n  èc  Õ,th«ng    n qu t   tin, tuyªntruyÒn;söa  ÷a  ¬ng  Ön,trang bÞ      ch ph ti     nghiÖp  ô;khen  ëng,kiÓm    v  th   tra vµ c¸c    Ý   chi ph kh¸c  ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   c li   tr   ®Õ nghiÖp  ô  v v¨n  phßng  ×m  t kiÕm  cøu  ¹n; n b) Chi  ¹t ®éng  ña  ¬  ho   c c quan  êng  ùc t×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  n chuyªn   ngµnh  bao  å m     g : thanh    Þch  ô  to¸n d v c«ng  éng, vËt t v¨n  c      phßng, héi nghÞ,      héith¶o,th«ng        tintuyªntruyÒn;söa  ÷a  ¬ng  Ön,trang bÞ      ch ph ti     nghiÖp  ô  µ  vv c¸c chiphÝ      kh¸c cã  ªnquan  ùc tiÕp  n     li   tr   ®Õ nghiÖp  ô  êng  ùc t×m  Õm   v th tr   ki cøu  ¹n. n 2.Kinh  Ý  ©y  ¾p,trang bÞ  ¬ng  Ön cho  ×m  Õm    ph x l     ph ti   t ki cøu  ¹n. n 3.Kinh  Ý  ¹t®éng  ùctiÕp t×m  Õm    ph ho   tr     ki cøu  ¹n cña    ùcl ng do  û   n  c¸cl  î   U ban  èc    ×m  Õm  Qu giat ki cøu  ¹n chØ  o,tæ  n  ®¹   chøc  ùc hiÖn  th   : a)    t  Êt söa  ÷a  ¬ng  Ön,thiÕtbÞ   vµ    Ý   ¾c  ôc  Chi ®é xu   ch ph ti       chiph kh ph sù  è  µn dÇu  ña    n  Þ  éc    c tr   c c¸c ®¬ v thu c¸c Trung  ©m   ×m  Õm   t t ki cøu  ¹n  ùc n tr   tiÕp tham    ×m  Õm    giat ki cøu  ¹n; n b) Chi  Ý   ph nguyªn nhiªn liÖu;ph¬ng  Ön      ti cøu sinh cung  Êp  c cho  ¹t ho   ®éng  ùctiÕp t×m  Õm  tr     ki cøu  ¹n; n c)Chi   Ý  Êp     ph c cøu  êibÞ  ¹n; ng   n d) Chi phÝ     thuªph¬ng  Ön cña    chøc,®¬n  Þ, c¸ nh©n  ùctiÕp   ti   c¸c tæ    v    tr     t×m  Õm  ki cøu  ¹n; n ®)    Ý  Chi ph kh¸ccã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   ×m  Õm    li   tr     t ki cøu  ¹n. n 4.KinhphÝ      mua  ¬ng  iÖn,hµng    Ëttdù  ÷cho  ×m  Õm    ¹n. ph t  ho¸,    tr   t ki cøu n   v §i Ò u    Ö m   ô    ©n    Êp  5. Nhi v ching s¸ch c tØnh 1. Kinh  Ý   ¹t®éng    ph ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn  ña  ¬  c c quan  êng  ùc th tr   t×m  Õm  ki cøu  ¹n  n tØnh,thµnh  è    ph bao  å m    g :thanh    Þch  ô  to¸nd v c«ng  éng, c   vËt tv¨n phßng,huÊn  Ön,diÔn  Ëp  ×m  Õm         luy   t t ki cøu  ¹n,®µo  ¹o,héinghÞ, n  t     héith¶o,ho¹t®éng  èihîp t×m  Õm        ph     ki cøu  ¹n,th«ng    n  tin,tuyªntruyÒn,khen      th ng; söa  ÷a  ¬ng  Ön,trang bÞ   ë  ch ph ti     nghiÖp  ô  µ      Ý   v v c¸c chiph kh¸c cã  ªn   li   quan  ùctiÕp ®Õ n   tr     nghiÖp  ô  êng  ùct×m  Õm  v th tr   ki cøu  ¹n. n 2.Kinh  Ý  ©y  ¾p,trang bÞ ph¬ng  Ön cho  ×m  Õm    ph x l      ti   t ki cøu  ¹n. n 3.Kinh  Ý  ¹t®éng  ùctiÕp t×m  Õm    ph ho   tr     ki cøu  ¹n cña    ùcl ng do  û   n  c¸cl  î   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph chØ  o,tæ  ®¹   chøc  ùc hiÖn  th   : a) Chi ®ét  Êt söa  ÷a  ¬ng  Ön,thiÕtbÞ  µ    Ý  ¾c  ôc  ù     xu   ch ph ti     v chiph kh ph s cè  µndÇu  ña    n  Þ  ùctiÕp tham    ×m  Õm  tr   c c¸c®¬ v tr     giat ki cøu  ¹n; n b) Chi  Ý   ph nguyªn,nhiªn liÖu;ph¬ng  Ön        ti cøu sinh cung  Êp    c cho  ¹t ho   ®éng  ùctiÕp t×m  Õm  tr     ki cøu  ¹n; n c)Chi phÝ  Êp     c cøu  êibÞ  ¹n; ng   n d) Chi phÝ     thuªph¬ng  Ön cña    chøc,®¬n  Þ, c¸ nh©n  ùctiÕp   ti   c¸c tæ    v    tr     t×m  Õm  ki cøu  ¹n. n
  4. 4 4.Kinh phÝ      mua  ¬ng  iÖn,hµng    Ëttdù  ÷cho  ×m  Õm  ph t  ho¸,v    tr   t ki cøu  ¹n. n  §i Ò u 6. Tæng  c«ng    Ç u   Ý   Öt Nam   ¶m   ty D kh Vi   ® b¶o kinh  Ý     ph cho ho¹t®éng  êng    th xuyªn  ña  ¬  c c quan  êng  ùc t×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  Çu  Ý; nd kh   chi®Ç u      tmua  ¾ m   s trang thiÕtbÞ  ×m  Õm      t ki cøu  ¹n  n chuyªn ngµnh  Çu  Ý    d kh vµ  îcphÐp  ®  huy  ng  ù  ng  ãp  ña    ®é s ®ã g c c¸cdoanh  nghiÖp  Çu  Ý. d kh C h ¬ n g  III L Ë p, c h Ê p  h µ n h  v µ  q u y Õ t to¸n kinh p h Ý   t × m  ki Õ m  c ø u  n ¹ n §i Ò u    Öc  Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt      Ý  ×m  Õm     7. Vi l   h v quy to¸nkinh ph t ki cøu n¹n  ùc  Ön  th hi theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 12  ng 19    n¨m  1996  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh     ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chi ti   ph c qu¶n  ý,lËp, chÊp  µnh  µ  l    h v quyÕt    ©n  to¸nng s¸ch nhµ  íc,NghÞ   nh  è    n  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  th¸ng CP ng 18    7 n¨m 1998  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 120/1997/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 27    n¨m  1997  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý, ö  ông  ©n  l  d s ng s¸ch vµ  µis¶n  µ  íc®èi víi ét  è  ¹t®éng  éc   t  nh n       m s ho   thu   lÜnh  ùc  èc  v qu phßng  ninh. an  1.LËp  ù      d to¸nkinh phÝ  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn :   ­ Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  Ö m   ô  îcgiao,Uû       v nhi v®    ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n  Ëp  ù    n l d to¸nkinh phÝ  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn cña  × nh  öi   m g  Bé   µi chÝnh  µ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Ó   a  µo  ©n  i ng©n  T  v B K ho v§ t  ®v c ®è   s¸ch nhµ    níchµng    n¨m  ×nh Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. tr   ph quy   ­ C¸c  ¬    c quan  êng  ùc t×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  n chuyªn  µnh  µ    ng v c¸c Trung  t©m  èihîp t×m  Õm  ph     ki cøu  ¹n khu  ùc  Ëp dù      Ý  ¹t®éng  n  v l   to¸nkinh ph ho   nghiÖp  vô  êng  th xuyªn hµng    n¨m  ña  ×nh  ×nh Bé, ngµnh    Öt vµ  cm tr     phª duy   tæng  îp göi h    Bé  µichÝnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ×nhChÝnh  ñ  Õt ®Þnh; ®ång  öi T  v B K ho   § ttr   ph quy     g  Uû   ban  èc    ×m  Õm  Qu giat ki cøu  ¹n ®Ó   n   tæng  îpchung  µ  h  v theo dâi.   2. LËp  ù      ¹t®éng    d to¸nchiho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn cña  ¬    c quan  êng  th trùct×m  Õm    ki cøu  ¹n cña  n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬: C¨n  vµo  Ö m   ô  ña  û   cø  nhi v c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ giao,sè  Óm    Ò   Ëp dù    ©n    ki trav l   to¸nng s¸ch n¨m  ña  ë  µichÝnh    c ST  ­ VËt    ¬    gi¸,c quan  êng  ùc t×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  n tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Ëp  ù      ¬ l d to¸nchinghiÖp  ô  êng  v th xuyªn göiSë   µi chÝnh    Ët       T  ­ V gi¸, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ ttØnh, thµnh  è      ph ®Ó tæng  îp vµo  ù    ©n  h  d to¸nng s¸ch  hµng  n¨m  ×nh Chñ  Þch  û   tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph xem   Ðt tr ckhi x   í    tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n     nh d tØnh,thµnh  è  Õt ®Þnh.   ph quy   3.LËp        ¹t®éng  ×m  Õm    b¸o c¸o chiho   t ki cøu  ¹n :c¸c®¬n  Þ,lùcl ng ® îc n      v    î     huy  ng  ®é hoÆc   ñ  ng  ùctiÕp  ch ®é tr   tham    ×m  Õm   gia t ki cøu  ¹n  Ëp  n l b¸o    c¸o chiphÝ  ùc tÕ  ¹t®éng  ùctiÕp t×m  Õm    th   ho   tr     ki cøu  ¹n vµ  öic¬  n   g   quan  Öt duy   nh sau : ­  öi  û   G U ban  èc Qu gia  ×m  Õm   t ki cøu  ¹n  n tæng  îp h b¸o  c¸o  é   µi BT  chÝnh  µ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Õu  ù      íi1  û ®ång)  v B K ho v§ t (n d to¸nchid   t   hoÆc   ×nh tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ®ång  öiBé   µi chÝnh  µ  é   Õ   ¹ch vµ  Çu ) xem   t  ph ( g  T  v B K ho   § t 
  5. 5 xÐt,quyÕt  nh  i  íiho¹t®éng  ùc tiÕp  ×m  Õm     ®Þ ®è v     tr   t ki cøu  ¹n  Uû     n do  ban Quèc    ×m  Õm  giat ki cøu  ¹n chØ  o,tæ  n  ®¹   chøc  ùc hiÖn. th   ­  öi  ë   µi chÝnh    Ët    G ST  ­ V gi¸tæng  îp  ×nh  û   h tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è,®ång  öiUû   ph   g   ban  èc    ×m  Õm  Qu giat ki cøu  ¹n ®Ó   n   theo dâi.   4. Chi    mua   ¾ m   ¬ng  Ön,hµng  s ph ti   ho¸,vËt t dù  ÷ Quèc    µ        tr   gia v mua   s¾ m  trang  ÕtbÞ   ôc  ô  ×m  Õm   thi   ph v t ki cøu  ¹n    n : c¨n  vµo  Ö m   ô  ña  cø  nhi vc ChÝnh  ñ  ph giao,®Þnh  íng ph¸ttr Ón cña  ¹t®éng  ×m  Õm     h    i   ho   t ki cøu  ¹n,Uû   n  ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n  èihîp  íic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  ©y  n ph   v     ng   ph x dùng    ù    u    c¸c d ¸n ®Ç tmua   ¾ m   ph¬ng  Ön,hµng    Ët tdù  ÷Quèc    s   ti   ho¸,v    tr   gia vµ   trang thiÕtbÞ  ôc  ô  c¸c       ph v cho  Öc  ×m  Õm  vi t ki cøu  ¹n  öiBé  µi chÝnh, n g  T    Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Côc  ù   ÷quèc    K ho v§ t  D tr   gia xem   Ðt  ×nh  ñ íng  Ýnh  x tr Th t Ch phñ  Õt ®Þnh. quy   5. C¨n  vµo  ù      ©n    cø  d to¸nching s¸ch nhµ  íc® îcChÝnh  ñ    n    ph phª  Öt, duy   Bé   µi chÝnh  T  th«ng  dù    ©n  b¸o  to¸nng s¸ch chit×m  Õm     ki cøu  ¹n  n cho    é,  c¸c B ngµnh,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Bé,  µnh  µ    ¬  ng v c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph c¨n  vµo  ù  cø  d to¸n ng©n     s¸ch  îc duyÖt  ©n    ®  ph bæ cho  û   U ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n,c¬  n   quan  th ng  ùc t×m  Õm   ê tr   ki cøu  ¹n  n chuyªn  µnh  µ    ng v c¸c Trung  ©m   èi hîp  ×m  t ph   t kiÕm cøu  ¹n  n khu  ùc. v  C¨n  quyÕt  nh  cø  ®Þ giao  Ö m   ô  ching©n  nhi v thu    s¸ch  µ  íc cña  û   nh n   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Së  µichÝnh    Ët      ph tr     ¬   T  ­ V gi¸ th«ng b¸o  ù  d to¸n ng©n    s¸ch    ×m  Õm   chit ki cøu  ¹n  n cho  ¬  c quan  êng  ùc th tr   t×m  Õm  ki cøu  ¹n   ña  n  c tØnh,thµnh  è.   ph   §i Ò u    Êp      Ý  ×m  Õm  8. C ph¸tkinhph t ki cøu  ¹n n 1.Kinh  Ý  ¹t®éng    ph ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn:Bé  µichÝnh  Êp         T   c ph¸tcho Uû  ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n  n qua  é   èc  B Qu phßng; cho  ¬    c quan  êng  th trùct×m  Õm    ki cøu  ¹n  n chuyªn ngµnh  µ      v c¸c Trung  ©m  èihîp t×m  Õm    t ph     ki cøu n¹n ë    khu  ùc  v qua  é, ngµnh  ñ  B  ch qu¶n;Së  µichÝnh    Ët    Êp      T  ­ V gi¸c ph¸tcho  ¬  c quan  êng  ùct×m  Õm  th tr   ki cøu  ¹n qua  µnh  ñ  n  ng ch qu¶n  Æt  phßng. ® V¨n  2. Kinh  Ý    ph mua   ¬ng  Ön,hµng    ph ti   ho¸,kinh phÝ  ©y  ¾p,trang bÞ   ­   xl    ph ¬ng  Ön,vËt tdù  ÷cho  ×m  Õm   ti      tr   t ki cøu  ¹n   é   µi chÝnh, Së   µi chÝnh    n :B T     T  ­ VËt    Êp    gi¸c ph¸ttheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.Kinh  Ý  ¹t®éng  ùctiÕp t×m  Õm    ph ho   tr     ki cøu  ¹n cña    n  Þ,lùcl n  c¸c®¬ v    ­ îng,c¸ nh©n  îchuy  ng     ®  ®é hoÆc   ñ  ng  ùctiÕp tham    ×m  Õm    ch ®é tr     gia t ki cøu n¹n    i  íing©n  : ®è v   s¸ch Trung  ng  Bé   µi chÝnh  Êp      ¬ do  T   c ph¸tqua  é,  µnh  B ng chñ qu¶n; ®èi  íing©n    v  s¸ch ®Þa   ¬ng  Së   µi chÝnh    Ët    Êp      ph do  T   ­ V gi¸c ph¸t qua  µnh  ñ  ng ch qu¶n, Uû     ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn        nh d qu   ®Ó chitr¶cho      c¸c c¸ nh©n  ùctiÕp tham    ×m  Õm  tr     giat ki cøu  ¹n. n 4. Kinh  Ý    ph mua  ¾ m   ¬ng  Ön,hµng    s ph ti   ho¸,trang thiÕtbÞ, vËt tdù  ÷          tr   quèc    ôc  ô  ×m  Õm  gia ph v t ki cøu  ¹n:C¨n  vµo    ù    ∙  îcChÝnh  ñ  n  cø  c¸c d ¸n ® ®   ph quyÕt  nh  u  ,trªnc¬  ë  Õn ®é   êigian thùc hiÖn  ña  õng  ù    é   ®Þ ®Ç t    s ti   th       ct d ¸n,B TµichÝnh  Êp   theo quy  nh  Ön  µnh.   c ph¸t    ®Þ hi h
  6. 6 §i Ò u    Õt      Ý  ×m  Õm  9. Quy to¸nkinhph t ki cøu  ¹n n 1. Uû     ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n  Õt  n quy to¸n kinh phÝ   ¹t®éng      ho   nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn qua  é  èc    B Qu phßng. 2. C¬     quan  êng  ùct×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  n chuyªn ngµnh, c¸c Trung  ©m        t phèihîp t×m  Õm     ki cøu  ¹n  n khu  ùc,c¸c chñ  u    ù    µ    n  Þ, lùcl v   ®Ç td ¸n v c¸c ®¬ v    ­ îng Trung  ng  îc huy  ng  ¬ ®  ®é hoÆc   ñ  ng  ùc tiÕp  ch ®é tr   tham    ×m  Õm   gia t ki cøu  ¹n  n tæng  îp quyÕt    h  to¸nkinh phÝ  ×m  Õm     t ki cøu  ¹n  n qua  é, ngµnh  ñ  B  ch qu¶n;®ång  öiUû     g   ban  èc    ×m  Õm  Qu giat ki cøu  ¹n    n ®Ó theo dâi.   3. C¬     quan  êng  ùct×m  Õm   th tr   ki cøu  ¹n  n tØnh,thµnh  è; c¸c chñ  u     ph     ®Ç t dù  vµ    n  Þ, lùc l ng  a   ¬ng  îc huy  ng  ùc tiÕp    ¸n  c¸c ®¬ v    î ®Þ ph ®  ®é tr   tham    gia t×m  Õm   ki cøu  ¹n  n tæng  îp  h quyÕt  to¸n kinh  Ý   ×m  Õm     ph t ki cøu  ¹n    n qua ngµnh  ñ  ch qu¶n;®ång  öiUû     g   ban  èc    ×m  Õm  Qu giat ki cøu  ¹n    n ®Ó theo dâi.   4. Bé   èc    Qu phßng  µ  é,  µnh  ñ  v B ng ch qu¶n  Trung  ng  ¬ tæng  îp  Õt h quy   to¸nkinh phÝ  ×m  Õm      t ki cøu  ¹n vµo      n  b¸o c¸o tæng  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch hµng    n¨m  öiBé  µichÝnh  ×nh Ch Ýnh  ñ    Öt.Ngµnh  ñ  g  T  tr   ph phª duy   ch qu¶n  a  ­ ®Þ ph ¬ng tæng  îp quyÕt    h  to¸nkinh phÝ  ×m  Õm    t ki cøu  ¹n  µo  c¸o tæng  Õt n v b¸o    quy   to¸nng©n    s¸ch hµng    n¨m  öiSë   µi chÝnh    Ët    ×nh Uû   g  T  ­ V gi¸tr   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt.   ph tr     ¬ phª duy §i Ò u 10. LËp  ù    chi ng©n    d to¸n thu    s¸ch,quyÕt    to¸n kinh  Ý   ¹t   ph ho   ®éng  ×m  Õm  t ki cøu  ¹n theo quy  nh  Ön  µnh. n    ®Þ hi h §i Ò u    Ó m       Ý  ×m  Õm  11. Ki trakinh ph t ki cøu  ¹n n  Hµng n¨m  û   U ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n  ã  n c tr¸chnhiÖ m   èihîp   ph     víi é  µichÝnh,c¸cBé, c¸cngµnh,c¸c®Þa  ¬ng  ªnquan  Õn hµnh  Óm     T  B         ph li   ti   ki trac¸cnéidung        chicho  ¹t®éng  ×m  Õm  ho   t ki cøu  ¹n ®∙  îcphª duyÖt. n ®    C h ¬ n g  III   T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 12. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ    ch n c hi l     t n¨m  ©n  ng s¸ch    n¨m 2000.    §i Ò u  .Tæ   13   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc  ùc hiÖn    th   Quy  chÕ   Ï ® îc khen  ëng  s    th theo quy  nh  ®Þ chung  ña  µ   íc.C¸  ©n    ¹m  c Nh n   nh viph c¸c quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ,  ú  Ýnh  Êt møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  ch tu t ch   ®é vi ph s   x l  luËt, ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     x h ch hoÆc   Þ    b truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u    Bé,    µnh,Uû   14. C¸c  c¸c ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  èc    ×m  Õm   Qu gia t ki cøu  ¹n    n trªnkh«ng  µ  v trªnbiÓn  ã    c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   µy. ch n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2