intTypePromotion=1

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
115
lượt xem
8
download

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 215/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è  215/2000/Q§­B T C   n g µy  29 th¸ng 12 n¨ m  2000  a n  h µ n h   ø c  thu lÖ p h Ý B m c Ê p  giÊy p h Ð p  h o¹t ® é n g  b u  c h Ý n h  viÔ n  th«ng B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    Bé, C¬  lýcña    quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña    ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  Bé    bé  cña  TµichÝnh; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  109/1997/N§­   sè  CP ngµy  12/11/1997cña    ChÝnh  phñ  Bu  vÒ  chÝnh viÔn  th«ng. C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ,lÖ  vÒ    phÝ thuécNg©n    s¸chNhµ    níc; Sau    khithèng nhÊt víiTæng      côc  ®iÖn  theo    Bu  vµ  ®Ò nghÞ cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy BiÓu møc thu lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng  chÝnh  bu  viÔn th«ng (BCVT).   §iÒu  Tæ   2:  chøc,c¸nh©n  îcc¬      ®   quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp  phÐp  ho¹t®éng  chÝnh    bu  viÔn th«ng  i t¹ ViÖt Nam     ph¶inép  phÝ    lÖ  theo møc    thuquy    ®Þnh    t¹ BiÓu  i nµy;Trõ    êng      c¸ctr hîpkh«ng    ph¶inép  ®©y: sau  ­ M¹ng    viÔn th«ng dïng riªngcña  C«ng    Quèc    Bé  an, Bé  phßng, Bé    Ngo¹igiaophôc  trùctiÕpan      vô      ninh,quèc    phßng,®èingo¹i     . ­ M¹ng    th«ng    ªnl¹cphôc  ®ét  tinli     vô  xuÊt khix¶y  b∙o    c¸c     ra  lôtvµ    thiªntai     kh¸c. ­M¹ng    thuéchÖ  Æc       ® biÖtphôc  trùctiÕp chØ  vô      ®¹o  cña  Trung ¬ng  §¶ng,Quèc      héi, ChÝnh  phñ. ­M¹ng    th«ng tinli         ªn thuécc¸cc¬  l¹c     quan  tæ  vµ  chøc  quèc  t¹ ViÖt tÕ    i   Nam   îchëng  chÕ  ®   quy  miÔn    trõngo¹i  giao.
  2. 2 §iÒu  C¬  3:  quan    phÝ  thu lÖ  cÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng BCVT   îc ®   trÝch25%     ¬il¨m    (haim   phÇn  tr¨m)sè    phÝ    îctr       tiÒn lÖ  thu®   íckhinép  vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ          níc®Ó chiphÝ  cho  c«ng viÖc cÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng  BCVT   viÖc    vµ  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh; sè    tiÒn phÝ      thu ® îccßn      l¹75%     i ph¶inép vµo ng©n   s¸chnhµ  níc. C¬ quan    phÝ  thu lÖ  cÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng  BCVT   tr¸chnhiÖm  cã    tæ chøc          thu,kª khaithu,nép,qu¶n    dông  quyÕt to¸nlÖ    lýsö  vµ      phÝ  cÊp  giÊy phÐp ho¹t®éng    BCVT  theo quy ®Þnh  iTh«ng   sè  t¹  t 54/1999/TT­ BTC  ngµy 10/5/1999 cña  Tµi chÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  sè 04/1999/N§­   CP ngµy 30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc  Ng©n    s¸chNhµ níc. §iÒu  C¬  4:  quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng      phÝ  n¬ithu lÖ  cÊp  giÊy phÐp    ho¹t®éng    BCVT   tr¸chnhiÖm    cã    ph¸thµnh  chøng        phÝ  h­ tõthu tiÒn lÖ  vµ  íng dÉn, kiÓm         traviÖc thùc hiÖn    phÝ    thu lÖ  cÊp  giÊy phÐp    ho¹t®éng  BCVT  theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  nµy vµ Th«ng t i  sè  54/1999/TT­BTC   ngµy 10/5/1999 cña  Tµi chÝnh    Bé    híng  dÉn thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, vÒ    lÖ  phÝ  thuécNg©n    s¸chNhµ    níc. §iÒu  QuyÕt  5:  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ 15  kÓ    ngµy      c¸cquy  ký.B∙ibá    ®Þnh  lÖ  vÒ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t®éng  BCVT   tr¸víi     i QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 6:    Tæ chøc thuéc ®èi t      îng nép  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t ®éng BCVT,  ®¬n  ® îc giao  vÞ    nhiÖm   tæ  vô  chøc  thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy  phÐp  ho¹t®éng    BCVT   c¸c c¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thi hµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu P h Ý, lÖ p h Ý  c Ê p  giÊy p h Ð p h o¹t é n g  B u  c h Ý n h  Vi Ô n  th«ng  ® (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh    sè 215  /2000/Q§­ BTC ngµy  th¸ng12  29    n¨m  2000  Bé  ëng  TµichÝnh) cña  tr Bé    Sè Danh  môc   phÝ,  phÝ lÖ  Møc  thu TT (1.000  ®ång) 1 2 3 1 LÖ  phÝ cÊp  giÊy phÐp      më m¹ng  viÔn th«ng  tuyÕn  v«  dïng riªng:   ­M¹ng      ho¹t®éng  trongph¹m      vikhu  vùc: +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y 10  1.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y   tõ11  20  2.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y   tõ21  50  5.000 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn     tõ51  100 m¸y 7.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng      trªn100  m¸y 10.000 ­M¹ng      ho¹t®éng  trongph¹m    ªnkhu    vili   vùc: +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y 10  2.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y   tõ11  20  5.000 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y   tõ21  50  7.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn     tõ51  100 m¸y 10.000 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng      trªn100  m¸y 12.500 ­M¹ng      ho¹t®éng  trongph¹m      vitoµn  quèc  m¹ng  vµ  sö  dông  ph¬ng  thøc truyÒn    dÉn  qua  tinh: vÖ  +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y 10  5.000 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y   tõ11  20  7.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn   m¸y   tõ21  50  10.000 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng    ®Õn     tõ51  100 m¸y 12.500 +  m¸y    Sè  ho¹t®éng  trong m¹ng      trªn100  m¸y 15.000 2 LÖ  phÝ cÊp  giÊy phÐp    thiÕtlËp m¹ng      viÔn th«ng  v«  tuyÕn  ®iÖn  c«ng  céng (TrõthiÕtlËp c¸cm¹ng:§iÖn            tho¹i   v« tuyÕn  ®Þnh, ®iÖn  cè    tho¹i tuyÕn     v«  di®éng, nh¾n      tin ® îcquy    ®Þnh  môc  ë  4): ­Trong    ph¹m    vikhu  vùc: 5.000 ­Trong    ph¹m    khu  vi2  vùc: 10.000 ­Trong    ph¹m    vitoµn  quèc: 15.000 3 LÖ  phÝ cÊp  giÊy phÐp    thiÕtlËp m¹ng      viÔn th«ng  h÷u  tuyÕn  dïng riªngngoµinéidung  môc          ë  1: ­Trong    ph¹m    vikhu  vùc: + Tæng    dung îng ®Õn   sè ®µi cã  l   16  300 + Tæng    dung îng trªn16  ®Õn   sè ®µi cã  l     sè  32  600 + Tæng    dung îng trªn32  ®Õn   sè ®µi cã  l     sè  64  900 + Tæng    dung îng trªn64  ®Õn   ®µi cã  l     sè  128 sè 1.200 + Tæng    dung îng trªn128  ®µi cã  l     sè 1.500 ­Trong    ph¹m    ªnkhu  vili   vùc: + Tæng    dung îng ®Õn   ®µi cã  l   128  sè 1.900 + Tæng    dung îng trªn128  ®Õn   ®µi cã  l     sè  1024  sè 2.200 + Tæng    dung îng trªn1024  ®µi cã  l     sè 2.500
  4. 4 ­Trong    ph¹m    vitoµn  quèc: + Tæng    dung îng ®Õn   ®µi cã  l   128  sè 3.000 + Tæng    dung îng trªn128  ®Õn   ®µi cã  l     sè  1024 sè 3.500 + Tæng    dung îng trªn1024  ®µi cã  l     sè 4.000 4 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    thiÕtlËp m¹ng      viÔn th«ng c«ng  céng ngoµinéidung  môc  vµ      ë  1  2: ­Trong    ph¹m    vikhu  vùc: + M¹ng  ®iÖn  tho¹i ®Þnh  cè  10.000 + M¹ng  ®iÖn  tho¹i tuyÕn  ®Þnh  v«  cè  10.000 + M¹ng  ®iÖn  tho¹i tuyÕn     v«  di®éng 10.000 + M¹ng  nh¾n  tin 10.000 + M¹ng  truyÒn  liÖu sè  5.000 + M¹ng  dÞch  ®a  vô 15.000 + M¹ng    di®éng  tinh vÖ  * Cung    cÊp  cæng  dÞch  truynhËp vµ  vô    10.000 * Cung    cÊp  dÞch  ®Çu   vô  cuèi 5.000 ­Trong    ph¹m    ªnkhu  vili   vùc: + M¹ng  ®iÖn  tho¹i ®Þnh  cè  20.000 + M¹ng  ®iÖn  tho¹i tuyÕn  ®Þnh  v«  cè  20.000 + M¹ng  ®iÖn  tho¹i tuyÕn     v«  di®éng 20.000 + M¹ng  nh¾n  tin 20.000 + M¹ng  truyÒn  liÖu sè  10.000 + M¹ng  dÞch  ®a  vô 20.000 + M¹ng    di®éng  tinh vÖ  * Cung    cÊp  cæng  dÞch  truynhËp vµ  vô    15.000 * Cung    cÊp  dÞch  ®Çu   vô  cuèi 8.000 ­Trong    ph¹m    vitoµn  quèc: + M¹ng  ®iÖn  tho¹i ®Þnh  cè  25.000 + M¹ng  ®iÖn  tho¹i tuyÕn  ®Þnh  v«  cè  25.000 + M¹ng  ®iÖn  tho¹i tuyÕn     v«  di®éng 25.000 + M¹ng  nh¾n  tin 25.000 + M¹ng  truyÒn  liÖu sè  25.000 + M¹ng  dÞch  ®a  vô 50.000 + M¹ng    di®éng  tinh vÖ  * Cung    cÊp  cæng  dÞch  truynhËp vµ  vô    20.000 * Cung    cÊp  dÞch  ®Çu   vô  cuèi 12.000 5 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    s¶n  xuÊtm¸y      ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn  tæng    vµ  ®µi ®iÖn    tö(cÊp  ®Çu): lÇn    ­S¶n    xuÊtm¸y      ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn: + C¸c thiÕtbÞ    m¸y    ph¸tchuyªn dông    trong viÔn    th«ng P  15W
  5. 5 + Tæng    dung îng tõ128  ®Õn   ®µi cã  l     sè  1.024  sè 25.000 + Tæng    dung îng trªn1.024  ®µi cã  l     sè 40.000 + Tæng   ®µi cho th«ng      tindi®éng 75.000 + Tæng   ®µi nh¾n  tin 25.000 + Tæng   ®µi cho        c¸chÖ thuªbao  tuyÕn  ®Þnh v«  cè  50.000 6 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp      më dÞch  bu  vô  chÝnh  míi: ­Trong    ph¹m    vikhu  vùc: 5.000 ­Trong    ph¹m    khu  vi2  vùc: 10.000 ­Trong    ph¹m    vitoµn  quèc: 15.000 7 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp      thö nghiÖm  dÞch  bu  vô  chÝnh: ­Trong    ph¹m    vikhu  vùc: 1.000 ­Trong    ph¹m    khu  vi2  vùc: 2.000 ­Trong    ph¹m    vitoµn  quèc: 3.000 8 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp      bæ sung  chøc  n¨ng  kinhdoanh    300   /lÇn BCVT: 9 LÖ  phÝ      giah¹n giÊy phÐp    thiÕtlËp m¹ng      viÔn  th«ng  50%       gi¸trÞ chuyªn dïng (më      réng  hoÆc   kÐo      dµithêigian ho¹t®éng)       thu lÇn    ®Çu vµ      giah¹n kÐo      dµithêigian ho¹t®éng              ®èi víi lo¹ giÊy c¸c i   phÐp  kh¸c: 10 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp    hµnh  nghÒ   intem  chÝnh: bu  1.000 11 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp  dông    sö  thiÕtbÞ    th«ng    tinv«    /m¸y 50   tuyÕn    trªnbiÓn      d©n  ®èi víi ng  khaith¸ch¶is¶n:       12 LÖ  phÝ  cÊp giÊp  phÐp  dông  sö  m¸y  mãc, thiÕtbÞ      cao  150   /m¸y tÇn dïng trongc«ng      nghiÖp  c¸clÜnh  vµ    vùc  kh¸c: 13 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp        b¸n l¹dÞch  viÔn  i vô  th«ng: ­DÞch  c¬    vô  b¶n:        Ph¹m              vikhu  vùc 3.000 Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 6.000 Ph¹m    vitoµn  quèc 10.000 ­DÞch  gi¸trÞgiat¨ng: Ph¹m      vô           vikhu  vùc 3.000 Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 4.000 Ph¹m    vitoµn  quèc 5.000 14     LÖ phÝ  cÊp giÊy phÐp      më dÞch  viÔn  vô  th«ng  míi: ­DÞch  c¬    vô  b¶n:                 Ph¹m    vikhu  vùc 3.000 Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 4.000 Ph¹m    vitoµn  quèc 5.000 ­DÞch  gi¸trÞgiat¨ng: Ph¹m      vô           vikhu  vùc 1.000 Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 2.000 Ph¹m    vitoµn  quèc 3.000 15 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp    thiÕtlËp hÖ       thèng  êng    ® trôc viÔn th«ng  cung  vµ  cÊp  dÞch  viÔn  vô  th«ng: ­HÖ     thèng  truyÒn  dÉn  chuyÓm   vµ  m¹ch  ªntØnh: li   + Ph¹m    vikhu  vùc 10.000 + Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 12.000 + Ph¹m    vitoµn  quèc 15.000 ­HÖ     thèng  truyÒn  dÉn  chuyÓn  vµ  m¹ch  quèc  tÕ: 25.000 16 LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp      thö nghiÖm  m¹ng  dÞch  vµ  vô  viÔn th«ng: ­M¹ng    viÔn  th«ng  c«ng  céng  dÞch  viÔn  vµ  vô  th«ng: + Ph¹m    vikhu  vùc 5.000 + Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 8.000
  6. 6 + Ph¹m    vitoµn  quèc 10.000 ­DÞch  gi¸trÞgiat¨ng:   vô        + Ph¹m    vikhu  vùc 1.000 + Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 2.000 + Ph¹m    vitoµn  quèc 3.000 ­M¹ng        ®Ó lùachän  c«ng  nghÖ  íckhithiÕtlËp m¹ng  tr         viÔn th«ng dïng riªng:   + Ph¹m    vikhu  vùc 3.000 + Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 5.000 + Ph¹m    vitoµn  quèc  vÖ  vµ  tinh 10.000 17 LÖ  phÝ cÊp  giÊy phÐp    cung  cÊp dÞch  gi¸trÞgiat¨ng vô          vµ Internet: ­DÞch  Internet   vô  : + IAP 2.000 + ISP 1.000 ­DÞch  gi¸trÞgiat¨ngkh¸c:   vô          + Ph¹m    vikhu  vùc 300 + Ph¹m    ªnkhu  vili   vùc 500 + Ph¹m    vitoµn  quèc  vÖ  vµ  tinh 700 18 LÖ  phÝ cÊp  giÊy phÐp    thiÕtlËp m¹ng  cung      vµ  cÊp dÞch  vô  chÝnh: bu  ­Ph¹m      vikhu  vùc: 2.000 ­Ph¹m    ªnkhu    vili   vùc: 3.000 ­Ph¹m      vitoµn  quèc  vÖ  vµ  tinh: 4.000 19 PhÝ  cÊp phÐp, ph©n    sö    bæ vµ  dông  kho  m¹ng  sè  viÔn  th«ng quèc    gia(Nép  hµng  n¨m): ­Sè      thuªbao  (tÝnh theo sè      kh¶  dông): + Thuª bao m¹ng  ®Þnh cè  5   /sè + Thuª bao kh«ng  æi    ® trªntoµn  quèc 10   /sè + Thuª bao m¹ng  th«ng      tindi®éng 1   /sè ­M∙      truycËp  nhµ  khaith¸c:   +      ch÷  §èivíi3  sè 1.000.000 +      ch÷  §èivíi4  sè 200.000 +      ch÷  §èivíi5  sè 50.000 ­M∙      truycËp  m¹ng: +      ch÷  §èivíi3  sè 500.000 +      ch÷  §èivíi4  sè 100.000 +      ch÷  §èivíi5  sè 50.000 ­M∙  dÞch    sè  vô: + DÞch  néivïng 4  vô      ch÷  sè 10.000 + DÞch  néivïng Ýt nhÊt 5  vô          ch÷  sè 2.000 + DÞch  toµn  vô  quèc  ch÷  3  sè 500.000 + DÞch  toµn  vô  quèc  ch÷  4  sè 100.000 + DÞch  toµn  vô  quèc  ch÷  5  sè 20.000 + DÞch  toµn  vô  quèc  nhÊt 6  Ýt    ch÷ sè 4.000 ­M∙    nhËn  d¹ng  m¹ng  liÖu: sè  100.000 ­M∙    nhËn  d¹ng  nhµ  khaith¸ckü      thuËtviÔn    th«ng: +  ®iÓm     M∙  b¸o hiÖu  quèc  tÕ 20.000 +  ®iÓm     M∙  b¸o hiÖu  quèc  cho    tÕ  mçi b¾t ®Çu   cña  nhãm   200 10 m∙
  7. 7 +  nhãm   M∙  ngêisö    dông  kÝn (Closed userGroup)cho        150 mçi b¾t    ®Çu   cña  nhãm   m∙ 10  +  th«ng      M∙  tindi®éng  cña  nhµ khaith¸cviÔn      th«ng 3.000 +  mµu  M∙  m¹ng  cho  nhµ  khaith¸cviÔn      th«ng 1.500 ­§èit   dông  kh«ng     îng sö  sè  ®æi  toµn quèc ph¶itr¶mét      lÇn kho¶n  ®¨ng  nh  ký  sau: + CÊp    ®Õn   sè tõ1  9  250 + CÊp    ®Õn   tõ10  1.000 sè 750 + CÊp      tõlính¬n  1.000  sè 2.500 20 Lo¹ilÖ    phÝ  Æc   ® biÖtg¾n      víichñ  quyÒn  quèc    gia(GiÊy   phÐp  cÊp mét  cã    ghitrªngiÊy phÐp): lÇn  thêih¹n        ­LÖ    phÝ  cÊp  phÐp   tµu biÓn,m¸y    bay    nícngoµivµo    vïng  600.000 l∙nhh¶ivµ  Æc       ® quyÒn  kinhtÕ    biÓn  cña ViÖtNam       ®èi víi       ho¹t®éng  c¸c kh¶o    s¸t,thiÕtkÕ,    l¾p  Æt    ® c¸cc«ng  tr×nh th«ng    ®iÖn   tinBu  ­LÖ    phÝ  cÊp  phÐp   tµu biÓn,m¸y    bay    nícngoµivµo    vïng  50.000 l∙nhh¶ivµ  Æc       ® quyÒn  kinhtÕ    biÓn  cña ViÖtNam       ®èi víi       ho¹t®éng  c¸c söa ch÷a,b¶o    dìng c¸cc«ng      tr×nh th«ng    tinBu    ®iÖn: Ghi chó:   ­  Møc   tõ môc  ®Õn   thu    1  môc  ¸p  18  dông  cho  giÊy phÐp  thêih¹n  cã    5  n¨m. Thêi h¹n    giÊy phÐp    n¨m  trªn5  ®Õn   n¨m  10  thu b»ng  1,5 lÇn;thêih¹n       giÊy phÐp    n¨m    trªn10  ®Õn   n¨m    20  thu b»ng  lÇn  2  møc    thu trªn. ­ Kh«ng      thu phÝ, lÖ    phÝ        dÞch  ® Æc   ®èi víi sè  c¸c vô  biÖtvµ  dÞch    sè  vô  hç    trîkh¸ch hµng    b¾t buéc:113,114,115,116,117,118.. .             .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2