Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất kinh tế, kỹ thuật đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  216/1998/Q§­T T g   T t p s n g µ y 7 th¸ng  11 n¨ m  1998 V Ò  k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u    ® è i víi h o ¹t ® é n g   t   d Ç u  kh Ý   ¹i t  c¸c vï ng n íc s © u, xa b ê   v µ   h u  v ù c c ã  ® i Ò u  ki Ö n  ® Þ a  lý, ® Þ a  ch Ê t, k    kinh  Õ,  t k ü  thu Ë t ® Æ c   Ö t k h ã  kh¨n bi Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt D Ç u   Ý  µy  th¸ng7  cø    kh ng 06    n¨m  1993; C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996; §Ó  khuyÕn  Ých  u    i  íic¸c ho¹t®éng  Çu  Ý  ¹    ïng  íc kh ®Ç t ®è v       d kh t i v c¸c n  s©u,  bê  µ  xa  v khu  ùc  ã  iÒu  Ön  a   ý,®Þa   Êt,kinh  Õ, kü  Ët v c® ki ®Þ l   ch   t   thu   ® Æc   Ötkhã  bi   kh¨n; X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ®Ò ngh c B tr BT  (c«ng    è  v¨n s 3398  TC/TC§N,  ngµy  th¸ng9  5    n¨m  1998), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u      1. Tæ chøc,c¸ nh©n  Õn  µnh    ¹t®éng  Çu  Ý  îch­    ti h c¸c ho   d kh ®   ëng  Ýnh  ch s¸ch khuyÕn  Ých  ®∙in Õu  ã  trong 3  iÒu  Ön  íi y:   kh u    c 1   ® ki d   ®© 1.Ho¹t®éng  Çu  Ý  ¹ vïng biÓn  ã    ©u  ính¬n      d kh t  i   c ®é s l   200  Ðt  íc. m n 2.Ho¹t®éng  Çu  Ý  ¹ vïng biÓn  bê.     d kh t  i   xa  3. Ho¹t®éng  Çu  Ý  ¹      d kh t ikhu  ùc  ã  iÒu  Ön  a   ý,®Þa   Êt,kinh v c® ki ®Þ l   ch     tÕ,kü  Ët® Æc   Ötkhã    thu   bi   kh¨n. C¨n  vµo  Õt  nh  ña  ¬  cø  quy ®Þ c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   Òn, l  n   th quy   Tæng  c«ng    Ç u   Ý  ÖtNam   tyD kh Vi   c«ng  è    ïng nícs©u, xa  ê  µ  b c¸cv       b v khu  ùc  v cã  iÒu  Ön  a   ý,®Þa   Êt,kinh  Õ, kü  Ët ® Æc   Öt khã  ® ki ®Þ l   ch   t   thu   bi   kh¨n    khi chµo  Çu      ×m  Õm  th c¸cl«t ki th¨m  dÇu  Ý. dß  kh §i Ò u 2.    Tæ chøc, c¸ nh©n  Õn  µnh    ¹t®éng  Çu  Ý     ti h c¸c ho   d kh trong  c¸c vïng    theo quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy  îc hëng  u  ∙ivÒ   ®Þ ti §i 1  ®Þ n ®  c¸c  ®   thuÕ    nh sau: 1.  îc hëng  §  møc  gi¶m  Õ   Êt  Õ   î tøc  thu su thu l i  (thuÕ thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp)tõ50%   èng     xu 32%. 2. §îchëng  Õ  Êt u  ∙i5%   Õ     thu su   ®   thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµitheo l  i ra n       quy  nh  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ c Lu   tn      i   3. Kh«ng    ph¶itr¶thuÕ  Êt khÈu  i  íiphÇn  Çu  Ý  éc  Õ  µi    xu   ®è v   d kh thu thu t   nguyªn cña  µ   íc.   Nh n
  2. 2 §i Ò u    3. C¨n  vµo  õng  ù    ô  Ó,c¸cbªn  cø  t d ¸n c th     tham    îp ®ång  ã  gia h   c thÓ tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Çu  Ý  Ò   Öc  Ôn    Òn hoa  ång  ÷     d kh v vi mi thu ti   h ch ký  µ  Ö  Ý  v l ph xem  µiliÖu. t  §i Ò u  4. C¸c bªn tham  gia  îp  ng  ã  Ó   h ®å c th tho¶  Ën  thu trong  îp h  ®ång  Çu  Ý  Ò   êih¹n  µ  ¬ng  d kh v th   v ph thøc t¹m  õng  Öc  ùc hiÖn  Òn  µ   d vi th   quy v nghÜa  ô  ña  îp ®ång  vc h  trong tr ng  îp ph¸tsinh nh÷ng  Ên     ê h       v ®Ò kh«ng  Ó ­ th l êng  ícvµ  tr   kh«ng  Ó  ¾c  ôc.Thêih¹n  ¹m  õng  µy  th kh ph    td n kh«ng  Ýnh  µo  êi t v th   h¹n hîp ®ång  Çu  Ý.    d kh N Õ u     Ön  á   Ý  ph¸thi m kh thiªnnhiªncã    Þ th ng  ¹i nhng  a  ã  Þ      gi¸tr   ¬ m   ch c th tr ng    ô  Ý, Nhµ   Çu  îc gi÷ l¹  Ön  Ých  îp  ng  Çu  Ý   ê tiªuth kh   th ®     i di t h ®å d kh trong  m ét  êih¹n do  Ýnh  ñ    Öt. th     Ch ph phª duy C¸c bªn  tham    îp ®ång  ã  Ó  gia h   c th tho¶  Ën  thu trong hîp  ng  Çu  Ý    ®å d kh vÒ     iÒu  Ön  ã  ªnquan  n   Öc  ¹m  õng  c¸c ® ki c li   ®Õ vi t d hoÆc   ÷ l¹ diÖn  Ých  îp gi    i t h  ®ång    y. trªn®© §i Ò u 5. Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng   c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam,  ¬  ty D kh Vi   c quan qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  ã  Ó  iÒu  l  n   th quy c th ® chØnh  í h¹n      ×m  gi   i c¸c l«t kiÕm  th¨m  theo  dß  quy  nh  ¹  ôc  §iÒu  LuËt D Ç u   Ý    éng    ®Þ tim 4  38    kh ®ñ r ®Ó ®¸p  øng  nhu  Çu  i víi ét  Ön  Ých  îp ®ång  Çu  Ý. c ®è     m di t h  d kh §i Ò u    6. Møc    åichiphÝ  i víic¸c ho¹t®éng  Çu  Ý  thu h     ®è         d kh trong c¸c    vïng theo quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy  µ 70%   ®Þ ti §i 1  ®Þ n l  tæng s¶n îng  Çu  ld khÝ  ùc khaith¸c® îctõdiÖn  Ých  îp ®ång. th          t h  §i Ò u 7. Sau    ¸p  khi® øng nhu  Çu  ö  ông  Ý  éi ®Þa,  c sd kh n   hoÆc   Ðt  x thÊy  Þ  êng  th tr trong níccha      iÒu  Ön     ®ñ c¸c ® ki cho  Öc    ô khÝ, ChÝnh  vi tiªuth     phñ cho  Ðp  chøc,c¸nh©n  Õn hµnh  ph tæ     ti   khaith¸ckhÝ  îcxuÊtkhÈu  Ý.    ®    kh §i Ò u 8.  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam  b¶o  ¶m   ® cho  chøc, c¸ tæ     nh©n  íc ngoµitiÕn  µnh    ¹t®éng  n    h c¸c ho   khaith¸cdÇu  Ý  îc chuyÓn  æi     kh ®   ® tiÒn  Öt Nam     îc do  Vi   thu ®   b¸n  Çn  u   Ý  ña  ä  ph ®Ç kh c h cho  Þ  êng  éi®Þa   th tr n  ra tiÒn nícngoµi.      §i Ò u    9. Trong  êng  îp  tr h gÆp   ù  è  s c nghiªm  äng,tæ  tr   chøc,c¸ nh©n      tiÕn  µnh    ¹t®éng  Çu  Ý   îc t¹m  Ôn  Õn  µnh  h c¸c ho   d kh ®   mi ti h c¸c  ñ  ôc    th t h¶i quan th«ng  êng  i víi êivµ  ¬ng  Ön,vËtt  ÕtbÞ  th ®è    ng   ph ti    ,thi   øng  cøu  ù  è. sc §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 10. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k Bé   ëng, Thñ   ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty D Ç u   Ý  ÖtNam   Þu  kh Vi   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3
Đồng bộ tài khoản