Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
158
lượt xem
14
download

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Q UY Õ T § Þ NH cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 216/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn  sö dông ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông   ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   C¸c   quy   ®Þnh   tríc   ®©y  tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q UY CH Õ §ÊU GI¸ QUYÒN Sö DôNG §ÊT §Ó GIAO §ÊT Cã THU TIÒN  Sö DôNG §ÊT HOÆC CHO THuª §ÊT (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 216/2005/Q§­TTg ngµy 31   th¸ng 8 n¨m 2005  cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ¸p dông Quy  chÕ  nµy  ¸p dông  cho viÖc   ®Êu  gi¸ quyÒn  sö  dông  ®Êt (gäi t¾t lµ   ®Êu gi¸)  ®Ó  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông   ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt. §i Ò u  2.  §èi tîng ®îc tham gia ®Êu gi¸ Tæ chøc kinh tÕ, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n thuéc  ®èi t îng  ®îc   Nhµ   níc   giao   ®Êt   cã   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   hoÆc   cho  thuª   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt  ®Êt   ®ai   cã   nhu   cÇu   sö  dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t hoÆc lµm nhµ ë theo quy  ho¹ch ®∙ ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  §i Ò u   3.   C¸c   trêng   hîp   ®îc   Nhµ   níc   giao   ®Êt   hoÆc  cho thuª ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ 1. Giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt a) §Çu t x©y dùng nhµ ë cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n. b) §Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª, trõ tr ­ êng hîp  ®Êt x©y dùng nhµ  chung c  cao tÇng cho c«ng nh©n  khu c«ng nghiÖp. c)   §Çu   t  x©y   dùng   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   ®Ó   chuyÓn   nhîng  hoÆc cho thuª. d) Sö  dông quü   ®Êt  ®Ó  t¹o vèn cho  ®Çu t x©y dùng kÕt  cÊu h¹ tÇng. ®) Sö  dông  ®Êt lµm mÆt b»ng x©y dùng c¬  së  s¶n xuÊt,  kinh doanh. e) Sö  dông  ®Êt vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp,  nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi.
 3. 3 2. Giao  ®Êt theo h×nh thøc kh¸c nay chuyÓn sang giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt hoÆc chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt; trõ trêng hîp kh«ng thay ®æi chñ sö dông ®Êt. 3. Cho thuª ®Êt bao gåm c¶ cho thuª ®Êt thuéc quü ®Êt  n«ng nghiÖp sö  dông vµo môc  ®Ých c«ng  Ých cña x∙, phêng,  thÞ  trÊn  ®Ó  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång  thuû s¶n, lµm muèi. 4. C¸c trêng hîp kh¸c do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh) quyÕt ®Þnh. §i Ò u   4.   ThÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   giao   ®Êt   hoÆc   cho  thuª ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt   theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai  ®èi víi lo¹i  ®Êt  nµo, dù ¸n nµo th× cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho  thuª  ®Êt theo h×nh thøc  ®Êu gi¸  ®èi víi lo¹i  ®Êt  ®ã, dù  ¸n ®ã. §i Ò u   5.  §iÒu kiÖn vÒ  c¸c thöa  ®Êt  ®îc tæ chøc  ®Êu  gi¸ 1. §∙ cã quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt hoÆc kÕ ho¹ch  sö dông ®Êt chi tiÕt; quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®îc cÊp  cã  thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p  luËt vÒ ®Êt ®ai, x©y dùng. 2. §∙ ®îc båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng.  3.   Cã   ph¬ng   ¸n   ®Êu   gi¸   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt. §i Ò u  6.  §iÒu kiÖn ®îc ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ C¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña quy chÕ  nµy  ®îc  ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ   ®îc tham gia  ®Êu gi¸ theo mÉu do  Héi  ®ång  ®Êu gi¸ hoÆc tæ chøc cña Nhµ  níc cã  chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ph¸t hµnh, trong ®ã cã néi dung  cam   kÕt   sö   dông   ®Êt   ®óng   môc   ®Ých,   ®óng   quy   ho¹ch   khi  tróng ®Êu gi¸. 2.   §iÒu   kiÖn   vÒ   vèn   vµ   kü   thuËt   hoÆc   kh¶   n¨ng   tµi  chÝnh a) §èi víi tæ chøc ph¶i cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  vèn vµ  kü   thuËt   ®Ó   thùc   hiÖn   dù   ¸n   hoÆc   ph¬ng   ¸n   ®Çu   t  theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.
 4. 4 b) §èi víi hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n ph¶i cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  vÒ  kh¶ n¨ng tµi chÝnh  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n hoÆc ph¬ng ¸n  ®Çu t theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp  ®Êu gi¸  ®Êt  ®∙ chia l« (thöa) lµm nhµ   ë  cña hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n th×   hé gia ®×nh, c¸ nh©n tham gia ®Êu gi¸ kh«ng cÇn ®iÒu kiÖn  nµy. 3. Mét hé  gia  ®×nh chØ  ®îc mét c¸ nh©n tham gia  ®Êu  gi¸; mét tæ chøc chØ  ®îc mét  ®¬n vÞ  tham gia  ®Êu gi¸; cã   hai (2) doanh nghiÖp trë  lªn thuéc cïng mét Tæng c«ng ty  th×  chØ  ®îc mét doanh nghiÖp tham gia  ®Êu gi¸; Tæng c«ng   ty   víi   c«ng   ty   thµnh   viªn,   c«ng   ty   mÑ   vµ   c«ng   ty   con,  doanh  nghiÖp   liªn  doanh   víi   mét   bªn   gãp   vèn   trong  liªn   doanh th× chØ ®îc mét doanh nghiÖp tham gia ®Êu gi¸.  Ch¬ng II TR×NH Tù, THñ TôC §ÊU GI¸  §i Ò u  7.  Thµnh lËp Héi ®ång ®Êu gi¸ 1.  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp cã  thÈm  quyÒn  giao   ®Êt,  cho  thuª  ®Êt th×  cã  thÈm quyÒn  thµnh lËp Héi  ®ång   ®Êu  gi¸.  Trêng hîp cÇn thiÕt Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph©n cÊp cho  Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn thµnh lËp Héi  ®ång  ®Êu gi¸  ®Ó  ®Êu gi¸ giao ®Êt, ®Êu gi¸ cho thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc. 2. Héi ®ång ®Êu gi¸ cÊp tØnh ph¶i ®¶m b¶o cã ®¹i diÖn  cña c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ  M«i tr êng, KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t, X©y dùng vµ  c¸c thµnh viªn kh¸c do Uû  ban nh©n   d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh cho phï  hîp víi thùc tÕ  cña  ®Þa  ph¬ng. Trêng hîp l∙nh  ®¹o Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh kh«ng   ®¶m   nhiÖm   chøc   danh   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   ®Êu   gi¸   th×   uû  quyÒn Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh lµm Chñ tÞch Héi ®ång. Thµnh phÇn Héi  ®ång  ®Êu gi¸  ë  cÊp huyÖn gåm l∙nh  ®¹o  Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn lµm Chñ  tÞch Héi  ®ång  ®Êu gi¸  vµ   ®¹i diÖn c¸c phßng, ban chøc n¨ng cña huyÖn nh  thµnh  phÇn Héi ®ång ®Êu gi¸ cña tØnh.  §i Ò u  8.  Th«ng b¸o tæ chøc ®Êu gi¸ 1. Tríc khi tiÕn hµnh  ®Êu gi¸ 30 ngµy, Héi  ®ång  ®Êu  gi¸ hoÆc tæ chøc cña nhµ  níc cã  chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn  sö  dông  ®Êt th«ng b¸o c«ng khai thöa  ®Êt tæ chøc  ®Êu gi¸  Ýt   nhÊt   2   lÇn   trong   thêi   gian   2   tuÇn   trªn   ph¬ng   tiÖn  th«ng  tin   ®¹i  chóng   nh  ®µi   ph¸t  thanh,   truyÒn   h×nh   ®Þa  ph¬ng, b¸o  ®Þa ph¬ng, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng  kh¸c vµ   ®îc niªm yÕt c«ng khai t¹i  ®Þa  ®iÓm tæ chøc  ®Êu 
 5. 5 gi¸ vµ  trô  së  Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i cã  thöa  ®Êt  ®Êu gi¸. 2. Néi dung th«ng b¸o c«ng khai gåm:  ®Þa  ®iÓm, diÖn   tÝch, kÝch thíc, mèc giíi thöa ®Êt, môc ®Ých sö dông hiÖn   t¹i, quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, môc ®Ých sö dông ®Êt  theo quy ho¹ch, quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt, thêi h¹n sö  dông   ®Êt;   thêi   gian,   ®Þa   ®iÓm   ®¨ng   ký,   thêi   ®iÓm   tiÕn  hµnh  ®Êu gi¸ vµ  c¸c th«ng tin kh¸c cã  liªn quan  ®Õn thöa  ®Êt. C¨n cø yªu cÇu,  ®Æc  ®iÓm, quy m« cña thöa  ®Êt  ® a ra  ®Êu gi¸, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh viÖc c«ng bè  c«ng khai hoÆc kh«ng c«ng bè c«ng khai gi¸ khëi ®iÓm. §i Ò u  9.  §¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ 1.   C¸c   ®èi   tîng   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 6 cña Quy chÕ  nµy thùc hiÖn  ®¨ng ký  vµ  hoµn tÊt thñ   tôc  ®¨ng ký  trong thêi h¹n do Héi  ®ång  ®Êu gi¸ hoÆc tæ  chøc cña Nhµ  níc cã  chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt  th«ng b¸o. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký vµ nép hå s¬ tham gia ®Êu   gi¸ ph¶i nép c¸c kho¶n tiÒn sau ®©y: a) TiÒn ®Æt cäc (tiÒn b¶o l∙nh ­ tiÒn ®Æt tríc) do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh cho tõng  cuéc   ®Êu gi¸  nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 5% gi¸ khëi  ®iÓm cña thöa  ®Êt  ®Êu  gi¸. Ngêi tróng  ®Êu gi¸  ®îc trõ  tiÒn  ®Æt cäc vµo tiÒn sö  dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép. §îc   lÊy   l¹i   kho¶n   tiÒn   ®Æt   cäc   trong   c¸c   tr êng   hîp  sau: ­ Ngêi kh«ng tróng  ®Êu gi¸,  ®îc tr¶ l¹i ngay sau khi  cuéc ®Êu gi¸ kÕt thóc. ­ Ngêi  ®∙  ®¨ng ký  tham gia  ®Êu gi¸ nhng rót l¹i  ®¨ng  ký  trong thêi h¹n hoµn tÊt thñ  tôc  ®¨ng ký  tham gia  ®Êu  gi¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. ­ Ngêi tróng gi¸ bæ sung tõ  chèi kh«ng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 3 §iÒu 11 cña Quy chÕ   nµy. Kh«ng ®îc lÊy l¹i kho¶n tiÒn ®Æt cäc vµ ph¶i nép toµn   bé vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong c¸c trêng hîp sau: ­ Ngêi  ®∙  ®¨ng  ký  tham  gia  ®Êu gi¸  nhng kh«ng  tham  gia ®Êu gi¸. ­ Ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tõ  vßng thø hai trë   ®i nhng  tr¶ gi¸ vßng sau thÊp h¬n gi¸ cao nhÊt cña vßng  ®Êu tríc  trùc tiÕp. ­ Ngêi tróng  ®Êu gi¸ nhng tõ  chèi nhËn quyÒn sö  dông   ®Êt hoÆc rót l¹i gi¸ ®∙ tr¶.
 6. 6 ­ Ngêi vi ph¹m quy chÕ ®Êu gi¸ cña cuéc ®Êu gi¸ ®ã. b)  PhÝ   ®Êu  gi¸: kho¶n  phÝ  nµy nép  khi  ®¨ng  ký  tham  gia   ®Êu   gi¸   ®îc   sö   dông   chi   phÝ   cho   viÖc   tæ   chøc   thùc  hiÖn  ®Êu gi¸ vµ  kh«ng hoµn tr¶ cho tæ chøc, c¸ nh©n  ®∙  ®¨ng ký  tham gia vµ  nép phÝ   ®Êu gi¸. Møc phÝ  cô  thÓ  do  Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh phï hîp víi thùc tÕ  ë ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ phÝ,  lÖ phÝ. §i Ò u  10.  Gi¸ khëi ®iÓm vµ bíc gi¸ ®Ó ®Êu gi¸ 1. Gi¸ khëi ®iÓm ®Êu gi¸ a) Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm Gi¸ khëi ®iÓm ®Êu gi¸ ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông  ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®îc x¸c ®Þnh s¸t víi gi¸ chuyÓn nh­ îng quyÒn sö  dông  ®Êt, quyÒn thuª  ®Êt thùc tÕ  trong  ®iÒu  kiÖn b×nh thêng t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm theo   môc  ®Ých sö  dông míi cña thöa  ®Êt  ®Êu gi¸. Gi¸ khëi  ®iÓm  kh«ng  ®îc thÊp h¬n gi¸  ®Êt, gi¸ thuª  ®Êt do Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh ban hµnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. b)   ThÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   khëi   ®iÓm   ®Êu   gi¸   ®Ó  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt, cho thuª  ®Êt do Uû  ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   ph©n   cÊp   viÖc   quyÕt  ®Þnh theo thÈm quyÒn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2.  Bíc gi¸  ®Êu gi¸  lµ  phÇn  chªnh  lÖch gi÷a  møc  gi¸  tr¶ cao nhÊt cña vßng  ®Êu tríc trùc tiÕp víi møc gi¸ do  Héi  ®ång  ®Êu gi¸ hoÆc tæ chøc cña Nhµ  níc cã  chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt c«ng bè cho vßng ®Êu tiÕp theo.  C¨n   cø   vµo   thùc   tÕ   cña   ®Þa   ph¬ng,   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  tØnh quy  ®Þnh  viÖc  x¸c  ®Þnh bíc gi¸ hoÆc kh«ng  cÇn  quy  ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh bíc gi¸ cho phï hîp. §i Ò u  11.  Tæ chøc ®Êu gi¸ 1.  Héi  ®ång   ®Êu gi¸  tæ chøc  thùc  hiÖn  ®Êu  gi¸ theo  ph¬ng ¸n ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ë nh÷ng ®Þa ph¬ng ®∙ thµnh lËp tæ chøc cña Nhµ níc cã  chøc n¨ng   ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt th×  c¨n cø vµo t×nh   h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng, c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh viÖc giao cho tæ chøc nµy thùc hiÖn viÖc  ®Êu  gi¸. Khi thùc  hiÖn   ®Êu gi¸, tæ chøc ph¶i thµnh  lËp Héi  ®ång  ®Êu gi¸.  C¸c  thµnh  viªn tham  gia  Héi   ®ång  nµy gåm  ®¹i diÖn c¸c c¬  quan, Ban, ngµnh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n  2 §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy. 2. Thñ tôc më phiªn ®Êu gi¸
 7. 7 a) Giíi thiÖu thµnh viªn Héi  ®ång, ngêi  ®iÒu hµnh vµ  ngêi gióp viÖc (nÕu cã). b) §iÓm danh ngêi  ®∙  ®¨ng ký  tham gia  ®Êu gi¸, c«ng  bè ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu gi¸. c)   Ngêi   ®iÒu   hµnh   phiªn   ®Êu   gi¸   giíi   thiÖu   quy   chÕ   ®Êu gi¸. d) Giíi thiÖu toµn bé th«ng tin cã liªn quan ®Õn thöa   ®Êt thùc hiÖn   ®Êu  gi¸,  gi¶i  ®¸p th¾c m¾c cña ngêi tham  gia  ®Êu gi¸; ph¸t phiÕu  ®Êu gi¸ (trong tr êng hîp  ®Êu gi¸  b»ng bá phiÕu kÝn) cho tõng tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ®Êu  gi¸; lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c. 3. H×nh thøc vµ tr×nh tù ®Êu gi¸ a)   §Êu   gi¸   b»ng   bá   phiÕu   kÝn   trùc   tiÕp   theo   tõng   vßng, liªn tôc cho ®Õn khi kh«ng cßn ngêi yªu cÇu ®Êu gi¸  tiÕp th×  ngêi cã  møc gi¸ tr¶ cao nhÊt lµ  ngêi tróng  ®Êu  gi¸. §èi   víi   trêng   hîp   kh«ng   c«ng   bè   c«ng   khai   gi¸   khëi  ®iÓm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy th×   Héi  ®ång chØ  ®îc c«ng bè  gi¸ khëi  ®iÓm sau vßng  ®Êu thø  nhÊt vµ  møc gi¸ tr¶ cao nhÊt cña vßng  ®Êu nµy; tuyªn bè  vßng  ®Êu tiÕp  theo,  x¸c  ®Þnh sè  ngêi tiÕp tôc tham gia  vßng   ®Êu   gi¸,   c«ng   bè   gi¸   khëi   ®iÓm   cña   vßng   ®Êu   nµy.  Cuéc  ®Êu gi¸ kÕt thóc khi x¸c  ®Þnh  ®îc møc gi¸ tr¶ cao  nhÊt vµ kh«ng cßn ngêi tiÕp tôc tham gia ®Êu gi¸.  Trêng hîp tÊt c¶ c¸c ®èi tîng tham gia ®Êu gi¸ ë vßng  ®Êu thø nhÊt  ®Òu bá  møc gi¸ thÊp h¬n møc gi¸ khëi  ®iÓm  th×  Héi  ®ång tuyªn bè  cuéc  ®Êu gi¸ kh«ng thµnh. Héi  ®ång  sÏ  xem xÐt  ®iÒu chØnh l¹i møc gi¸ khëi  ®iÓm cho phï  hîp  vµ  tiÕn hµnh tæ chøc  ®Êu gi¸ l¹i vµo mét thêi  ®iÓm kh¸c  do Chñ tÞch Héi ®ång ®Êu gi¸ quyÕt ®Þnh. b)   §Êu   gi¸   c«ng   khai   b»ng   lêi:   ®èi   víi   tr êng   hîp  kh«ng c«ng bè  c«ng khai gi¸ khëi  ®iÓm theo quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 8 cña Quy chÕ  nµy th×  Héi  ®ång chØ  ® îc c«ng  bè gi¸ khëi ®iÓm vµo lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn phiªn ®Êu gi¸.  Ngêi tham gia ®Êu gi¸ tr¶ gi¸ trùc tiÕp b»ng lêi liªn tôc  cho  ®Õn khi kh«ng cßn ngêi yªu cÇu  ®Êu gi¸ tiÕp. Ngêi cã  møc gi¸ tr¶ cao nhÊt lµ ngêi tróng ®Êu gi¸. c) Héi  ®ång  ®Êu gi¸ hoÆc tæ chøc cña Nhµ  níc cã  chøc  n¨ng ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh thêi gian cña mét  vßng ®Êu ®èi víi tõng h×nh thøc ®Êu gi¸. d)   Trêng   hîp   ngêi   tróng   ®Êu   gi¸   tõ   chèi   kh«ng   nhËn   quyÒn sö dông ®Êt hoÆc rót l¹i gi¸ ®∙ tr¶ th× ng êi bá gi¸  thÊp h¬n liÒn kÒ   ®îc Héi  ®ång  ®Êu gi¸ xem xÐt phª duyÖt  tróng   gi¸   bæ   sung,   nÕu   gi¸   tr¶   cña   ngêi   liÒn   kÒ   kh«ng  thÊp h¬n gi¸ khëi  ®iÓm cña vßng  ®Êu cuèi cïng. NÕu ngêi 
 8. 8 tróng  gi¸  bæ sung  tõ  chèi  kh«ng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt  th×  Héi  ®ång  ®Êu gi¸ ra v¨n b¶n huû  bá  kÕt qu¶ tróng  ®Êu   gi¸. Héi ®ång sÏ xem xÐt tæ chøc ®Êu gi¸ l¹i vµo mét thêi   ®iÓm kh¸c. 4.   Trêng   hîp   ®Êu   gi¸   ®èi   víi   khu   ®Êt   ®∙   ®îc   chia  thµnh nhiÒu thöa nhá  (l«)  ®Ó  lµm nhµ   ë  cho hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quy  ®Þnh h×nh thøc,  thñ  tôc vµ  tr×nh tù   ®Êu gi¸ cho phï  hîp víi thùc tÕ   ®Þa  ph¬ng.  Ngêi tham  gia   ®Êu  gi¸   ®îc quyÒn  ®¨ng  ký  ®Êu gi¸   nhiÒu   thöa   ®Êt   kh¸c   nhau.   Trêng   hîp   ngêi   tham   gia   ®Êu  gi¸, nhng kh«ng tróng ®Êu gi¸ thöa ®Êt tríc, nÕu kh«ng vi  ph¹m quy chÕ   ®Êu gi¸ th×   ®îc quyÒn tham gia  ®Êu gi¸ thöa  ®Êt sau, nhng ph¶i nép thªm phÝ   ®Êu gi¸, møc cô  thÓ  do  Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy  ®Þnh cho phï  hîp víi thùc  tÕ ë ®Þa ph¬ng. 5. Néi dung biªn b¶n cña mçi vßng ®Êu gi¸ Ngoµi nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cña mét biªn b¶n th«ng   thêng,  biªn b¶n cña mçi vßng  ®Êu gi¸ cßn gåm nh÷ng  néi  dung chñ yÕu sau: a) §Þa ®iÓm tæ chøc ®Êu gi¸. b) Thµnh phÇn Héi ®ång ®Êu gi¸. c) Sè ngêi tham gia ®Êu gi¸... d) Møc gi¸ khëi ®iÓm... ®) Møc gi¸ bá cao nhÊt... e) Møc gi¸ bá thÊp nhÊt... g) KÕt luËn:... h) HiÖu lùc: (®èi víi vßng ®Êu gi¸ cuèi cïng) ­ Ngµy bµn giao ®Êt. ­ Ngµy ký hîp ®ång vµ nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt. ­ Ngµy hoµn thiÖn hå s¬ ®Êt ®ai. §i Ò u  12.  Xem xÐt vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu gi¸ 1. C¨n cø vµo biªn b¶n ®Êu gi¸, Héi ®ång ®Êu gi¸ hoÆc  Së  Tµi chÝnh (trong trêng hîp giao nhiÖm vô   ®Êu gi¸ cho  tæ chøc cña nhµ  níc cã  chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt) tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt kÕt qu¶ ®Êu gi¸. 2.  Néi dung  phª duyÖt  kÕt  qu¶  ®Êu  gi¸ gåm:  hä  tªn,  ®Þa chØ, sè  chøng  minh  nh©n d©n cña ngêi tróng   ®Êu gi¸  (ghi râ  tªn tæ chøc, c¸ nh©n, sè  tµi kho¶n), vÞ  trÝ  thöa 
 9. 9 ®Êt, gi¸ tróng, tæng sè  tiÒn ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc vµ c¸c néi dung cÇn thiÕt kh¸c.  §i Ò u   13.   Giao   ®Êt,   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông ®Êt cho ngêi tróng ®Êu gi¸ 1.  C¨n cø vµo  quyÕt   ®Þnh  phª duyÖt  kÕt  qu¶  ®Êu  gi¸  cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ giÊy x¸c nhËn ®∙ nép  ®ñ tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt cña ngêi tróng ®Êu  gi¸, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng tr×nh c¬ quan nhµ n­ íc cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh. 2. Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng thuéc  Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh hoÆc Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng thuéc Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn theo thÈm quyÒn  ®îc ph©n cÊp cã  tr¸ch  nhiÖm bµn giao ®Êt trªn thùc ®Þa, lËp hå s¬ ®Êt, cÊp hoÆc  tr×nh c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c giÊy  tê  liªn quan kh¸c cho ngêi tróng  ®Êu gi¸ theo  ®óng biªn  b¶n ®Êu gi¸ vµ quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, ®¨ng ký  quyÒn sö dông ®Êt vµ lµm c¸c thñ tôc cho ng êi ®îc sö dông  ®Êt.  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quy  ®Þnh thêi h¹n thùc hiÖn  c¸c nhiÖm vô trªn ®©y cña c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng  phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai. 3. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, v¨n b¶n ®Êu gi¸   vµ  c¸c giÊy tê  cã  liªn quan kh¸c lµ  c¨n cø  ®Ó  ngêi  ®îc  giao ®Êt, thuª ®Êt ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. §i Ò u   14.   QuyÒn lîi vµ  tr¸ch nhiÖm cña ngêi tróng  ®Êu gi¸ 1. QuyÒn lîi: ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt theo  kÕt qu¶ tróng ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan nhµ n ­ íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Tr¸ch nhiÖm: thùc hiÖn theo  ®óng c¸c cam kÕt khi   tham gia  ®Êu gi¸ vµ  kÕt qu¶ tróng  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §i Ò u   15.  Thanh to¸n, h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tiÒn thu  ®îc tõ ®Êu gi¸ 1. Trêng hîp  ®Êu gi¸ khu  ®Êt thuéc dù  ¸n sö  dông quü  ®Êt t¹o vèn x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng: sè tiÒn cßn l¹i sau   khi   thanh   to¸n   gi¸   trÞ   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   kÕt   cÊu   h¹  tÇng cho nhµ   ®Çu t  vµ  kho¶n tiÒn øng tríc  ®Ó  båi thêng,  hç  trî  cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi  ®îc nép vµo tµi kho¶n 
 10. 10 riªng do Së  Tµi chÝnh më  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc vµ   ®îc sö  dông  ®Ó   ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng chung theo dù  ¸n  ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2.   Trêng   hîp   ®Êu   gi¸   cña   nh÷ng   thöa   ®Êt   cã   nhiÒu   thuËn  lîi  cho  s¶n  xuÊt,  kinh doanh,  dÞch vô   ®Ó  t¹o vèn  x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng chung cña ®Þa ph¬ng: sè tiÒn thu  ®îc sau khi thanh to¸n kho¶n tiÒn øng tríc  ®Ó  båi thêng  thiÖt h¹i vÒ   ®Êt cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi, chi phÝ   ®Çu   t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng kü  thuËt (nÕu cã)  ® îc  ®a vµo  thu nép ng©n s¸ch nhµ  níc hµng n¨m vµ   ®îc sö  dông  ®Ó   ®Çu  t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng chung theo dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. ViÖc ph©n chia kho¶n thu nµy gi÷a  c¸c cÊp ng©n s¸ch do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. 3. Trêng hîp  ®Êu gi¸  ®Ó  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt kh«ng thuéc ph¹m vi kho¶n 1, kho¶n  2 §iÒu nµy th×  sè  tiÒn thu  ®îc sau khi thanh to¸n kho¶n  tiÒn øng tríc  ®Ó  båi thêng thiÖt h¹i vÒ   ®Êt cho ngêi cã  ®Êt bÞ thu håi, chi phÝ ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü  thuËt (nÕu cã)  ®îc  ®a vµo thu nép ng©n s¸ch nhµ  níc hµng  n¨m. ViÖc ph©n chia kho¶n thu nµy gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch  do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. Ch¬ng III Tæ CHøC THùC HIÖN §i Ò u  16.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ níc 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm a) QuyÕt  ®Þnh hoÆc ph©n cÊp cho Uû  ban nh©n d©n cÊp  huyÖn quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng  vµ   ph¬ng   ¸n   x©y   dùng   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   (nÕu   cã)   ®Ó   thùc  hiÖn ®Êu gi¸. b) QuyÕt  ®Þnh hoÆc ph©n cÊp cho Uû  ban nh©n d©n cÊp  huyÖn   thµnh   lËp   Héi   ®ång   ®Êu   gi¸   hoÆc   quyÕt   ®Þnh   giao  viÖc tæ chøc ®Êu gi¸ cho tæ chøc cña nhµ n íc cã chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, chØ ®¹o tæ chøc ®Êu gi¸. c)  Ban hµnh  quy chÕ   ®Êu gi¸  t¹i  ®Þa  ph¬ng  theo  quy  ®Þnh cña Quy châ nµy. d) Phª duyÖt hoÆc ph©n cÊp,  ñy quyÒn phª duyÖt ph¬ng  ¸n ®Êu gi¸ tõng phiªn ®Êu gi¸. ®) Phª duyÖt kÕt qu¶  ®Êu gi¸  ®Ó  giao  ®Êt cã  thu tiÒn  sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh. e) ChØ ®¹o viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, hoµn thµnh hå   s¬ vÒ ®Êt ®ai cho ngêi tróng ®Êu gi¸.
 11. 11 g)   KiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn   dù   ¸n   cña   tæ  chøc, c¸ nh©n tróng ®Êu gi¸ ®¶m b¶o ®óng quy ho¹ch ®∙ ®îc  duyÖt. h) B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Êu gi¸ ®Ó giao ®Êt, cho  thuª   ®Êt   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   tæng   hîp   b¸o   c¸o   Thñ   tíng  ChÝnh phñ theo ®Þnh kú. 2. Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm chñ  tr×, phèi hîp víi  c¸c Bé, ngµnh liªn quan kiÓm tra híng dÉn viÖc thùc hiÖn  Quy chÕ  nµy; trong  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  nÕu cã  víng  m¾c  th×   híng   dÉn   ®Ó   thùc   hiÖn   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt.  §i Ò u  17.  Xö lý vi ph¹m NÕu thµnh viªn Héi  ®ång  ®Êu gi¸ hoÆc tæ chøc cña Nhµ  níc cã  chøc n¨ng  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt  ®îc giao thùc  hiÖn  ®Êu gi¸ vµ  c¸c c¸ nh©n kh¸c cã  liªn quan  ®Õn cuéc  ®Êu gi¸ cè ý lµm tr¸i quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy vµ Quy chÕ  ®Êu gi¸ do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh, cã  hµnh vi   lµm lé  bÝ  mËt, tiÕp tay, m«i giíi cho ngêi tham gia  ®Êu  gi¸ mµ  g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  níc hoÆc lµm cho cuéc  ®Êu  gi¸ kh«ng thµnh th×  tuú  theo møc  ®é  vµ  tÝnh chÊt vi ph¹m  sÏ  bÞ  xö  lý  hµnh chÝnh hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  18.  Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o C¸c khiÕu n¹i, tè  c¸o cã  liªn quan  ®Õn qu¸ tr×nh tæ  chøc thùc hiÖn  ®Êu gi¸  ®îc gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh cña  ph¸p   luËt   vÒ   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o;   ph¸p   luËt   vÒ   ®Êt   ®ai;  ph¸p luËt vÒ ®Êu gi¸. §i Ò u  19.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Quy  ®Þnh vÒ   ®Êu gi¸ t¹i Quy chÕ  nµy  ®îc ¸p dông  ®èi víi trêng hîp ®Êu gi¸ ®Êt ®Ó xö lý hîp ®ång thÕ chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ®Ó   thu   håi   nî  theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2. C¨n cø vµo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  thùc tÕ   ë   ®Þa   ph¬ng,   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ ®Ó thùc hiÖn t¹i ®Þa ph¬ng.
Đồng bộ tài khoản