intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 217/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

73
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 217/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 217/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 217/2004/Q§­TTg  n g µ y   3 1   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   § Ò   ¸ n   t h Ý   ® i Ó m  cæ phÇn ho¸ Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ X©y dùng Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh c«ng ty cæ phÇn; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.  Phª duyÖt §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm cæ phÇn ho¸ Tæng  c«ng   ty   Th¬ng   m¹i   vµ   X©y   dùng   thuéc   Bé   Giao   th«ng   vËn  t¶i, víi nh÷ng néi dung nh sau: 1.   Môc   tiªu:   chuyÓn   Tæng   c«ng   ty   Th¬ng   m¹i   vµ   X©y  dùng   thµnh   Tæng   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®Ó   h×nh   thµnh   doanh  nghiÖp   nhµ   níc   cã   nhiÒu   chñ   së   h÷u,   huy   ®éng   vèn,   t¹o  thªm ®éng lùc vµ cã c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng, hiÖu qu¶. 2. H×nh thøc cæ phÇn ho¸: gi÷ nguyªn gi¸ trÞ phÇn vèn   nhµ  níc hiÖn cã  t¹i Tæng c«ng ty, ph¸t hµnh cæ phiÕu  ®Ó  thu hót vèn, cô thÓ lµ: a)   ChuyÓn   c¸c   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp  sau  ®©y: Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng B¹ch §»ng, XuÊt khÈu lao  ®éng vµ Du lÞch Sao Vµng, X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹   tÇng,  X©y  dùng  vµ  Th¬ng  m¹i  miÒn  nói, Th¬ng m¹i vµ  X©y  dùng H¶i Phßng, C¬  khÝ  vµ  Th¬ng m¹i H¶i Phßng, X©y dùng  vµ  Th¬ng  m¹i  ViÖt  NhËt, Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng §µ  N½ng,  thuéc Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ X©y dùng thµnh c«ng ty cæ  phÇn. b) ChuyÓn V¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc   Tæng   c«ng   ty   Th¬ng   m¹i   vµ   X©y   dùng   thµnh   C«ng   ty   mÑ   ­  Tæng c«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng, trong  ®ã  nhµ  níc n¾m trªn 50% vèn ®iÒu lÖ.
  2. 2 3. Tªn gäi cña Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng sau  khi cæ phÇn ho¸: ­ Tªn tiÕng ViÖt: Tæng c«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng ­   Tªn   tiÕng   Anh:   VietNam   Trading   Engineering  Construction Joint ­ Stock Corporation ­ ViÕt t¾t : Vietracimex ­   Trô   së   chÝnh:   201   Minh   Khai,   quËn   Hai   Bµ   Tr ng,  thµnh phè Hµ Néi. 4. Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh:  X©y dùng d©n dông vµ  c«ng nghiÖp; xuÊt nhËp khÈu vËt  t, hµng hãa; dÞch vô  hîp t¸c lao  ®éng;  ®¹i lý  vËn t¶i vµ   m«i giíi hµng h¶i. 5.  ¦u  ®∙i cho ngêi lao  ®éng trong Tæng c«ng ty: ngêi  lao ®éng cã tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn cña Tæng c«ng  ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng  ®îc mua cæ phÇn  u  ®∙i theo quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   37   NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16  th¸ng  11 n¨m 2004  cña  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc chuyÓn  c«ng ty  nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn, cô thÓ nh sau: ­ Ngêi lao  ®éng trong V¨n phßng Tæng c«ng ty  ®îc mua  cæ phÇn u ®∙i khi b¸n cæ phÇn cña Tæng c«ng ty. ­ Ngêi lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n   ®éc lËp cña Tæng c«ng ty ®îc mua cæ phÇn u ®∙i khi b¸n cæ  phÇn cña ®¬n vÞ thµnh viªn ®ã. 6. ViÖc gi¶i quyÕt lao  ®éng d«i d  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. 7.   Tr×nh   tù,   thñ   tôc,   nguyªn   t¾c   cæ   phÇn   hãa   Tæng  c«ng ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng vµ  c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­ CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn c«ng  ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn. §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé Giao th«ng vËn t¶i chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi  chÝnh vµ  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i xö  lý  c¸c kho¶n nî  khã  ®ßi, nî  ng©n hµng cña Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.  Bé  trëng  Bé  Giao  th«ng  vËn t¶i  tæ chøc  x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ  Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng, göi kÕt qu¶  vÒ Bé Tµi chÝnh tæ chøc thÈm tra vµ quyÕt ®Þnh c«ng bè. 3. Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  xem xÐt viÖc gi¶i  thÓ  C«ng ty Liªn doanh An Th«ng  ®Ó  lµm c¨n cø xö  lý  c¸c  vÊn ®Ò tµi chÝnh theo quy ®Þnh.
  3. 3 4. Bé  trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i quyÕt  ®Þnh chuyÓn   Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng thµnh Tæng c«ng ty cæ  phÇn Th¬ng m¹i vµ X©y dùng vµ c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n  ®éc lËp nãi t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 1 thµnh c«ng ty   cæ phÇn; kÞp thêi b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ nh÷ng vÊn ®Ò  ph¸t sinh cÇn xö lý vît qu¸ thÈm quyÒn. §i Ò u   3.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé   trëng   c¸c   Bé:   Giao   th«ng   vËn   t¶i,   Tµi   chÝnh,   KÕ   ho¹ch vµ §Çu t, Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi, Néi vô,  Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan, Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng c«ng ty   Th¬ng   m¹i   vµ   X©y   dùng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2