intTypePromotion=1

Quyết định 218/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Quyết định 218/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 218/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 218/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 218/2005/QĐ-TTG N G À Y 0 6 T H Á N G 9 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C P H Ê DU Y Ệ T Đ I Ề U C H Ỉ N H P H Ư Ơ N G Á N S Ắ P X Ế P , Đ Ổ I M Ớ I D O AN H N G H I Ệ P N H À N Ư Ớ C T H U Ộ C U Ỷ B AN N H ÂN DÂ N T Ỉ N H H À G I A N G T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và pháp triển nông thôn. QUY Ế T Đ Ị NH Đi ề u 1: Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang như sau: I. Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không giữ cổ phần các đơn vị sau đây: 1. Công ty Dược và Thiết bị y tế. 2. Công ty Sách và Thiết bị trường học. 3. Công ty Thương mại tổng hợp Hà Giang. 4. Công ty Vật tư nông, lâm nghiệp. 5. Công ty Cơ khí và Khai thác khoáng sản. 6. Công ty In Hà Giang 7. Công ty Xi măng 8. Công ty Du lịch dịch vụ và Xuất nhập khẩu. II. Chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ các đơn vị sau đây: 1. Lâm trường Vị Xuyên 2. Lâm trường Hoàng Su Phì 3. Lâm trường Bắc Mê 4. Lâm trường Yên Minh
  2. 2 III. Giải thể các đơn vị sau đây: 1. Công ty Xây dựng thủy lợi. 2. Công ty Công trình giao thông. 3. Công ty Chè - Cà phê Việt Lâm. IV. Phá sản 1. Công ty vật liệu xây dựng Đi ề u 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt tại Quyết định số 115/2003/QĐ- TTg ngày 10 tháng 6 năm 2003 về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005 và Quyết định này. Đi ề u 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2