Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  219/1998/Q§­N H N N 1  n g µ y   01 th¸ng 7 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  "Th Ó   Ö t Ý n d ô n g  ® è i víi h ä c sinh,  l   sinh viªn c¸c  ê n g  ®¹i tr   h ä c, cao ® ¼ n g, trung h ä c ch uyªn  g hi Ö p  v µ   n d ¹ y n g h Ò " Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 51/1998/Q§­ TTg  µy  ng 2/3/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ëp Quü   Ýn  ông  o  ¹o; ph v vi l   td ®µ t ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ,   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Ó   Ö  Ýn  ông  i ®Þ n "Th l t d ®è   víihäc    sinh,sinh viªnc¸c tr ng  ihäc,cao  ng,          ê ®¹     ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp    vµ  ¹y nghÒ". d  §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,   ®Þ n c hi l   15  k t  k  thay  Õ   th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 40/1997/Q§­NHNN1   µy  ng 5/12/1997  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ  ícvÒ   Öc  Ng h nh n   vi ban  µnh  Ó   Ö  Ýn  ông  i víi äc  h Th l t d ®è     h sinh,   sinhviªnc¸ctr ng  ihäc,cao  ng,        ê ®¹     ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ.    vd  §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  3.­Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcThèng  c  ©n  µng  µ  ícgiao nhiÖ m   ô    h th m    ®è Ng h nh n     v cho vay  i  íihäc  ®è v   sinh,sinh    Þu    viªn ch tr¸ch nhiÖ m   chøc  ùc  Ön    tæ  th hi Quy Õt  ®Þnh  µy. n Thñ  ëng    n  Þ  ªnquan    ©n   µng  µ  íc Trung  ng, Gi¸m  tr c¸c ®¬ v li   ë Ng h nh n   ¬  ®èc    chinh¸nh  ©n   µng  µ  ícc¸c tØnh,thµnh  è  Þu  Ng h nh n       ph ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 T h Ó  l Ö t Ý n d ô n g  ® è i víi ä c sinh, sinh viªn c¸c tr n g    h ê ®¹i h ä c, ca o ® ¼ n g, trung h ä c c h u yªn n g hi Ö p   µ  d ¹ y n g h Ò v (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 219/1998/Q§­NHNN1 ngµy 01/7/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ  íc)   Th ®è Ng h nh n I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u  1.­ Ó   Ö  µy   Th l n quy  nh   Öc  ®Þ vi cho vay  èn  ña  v c c¸c  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícgiao nhiÖm   ô  th m    ®è Ng h Nh n     v (sau  y   ®© gäi t¾t lµ Ng ©n   µng) cho       h   vay  Òn  õ Quü   Ýn  ông  o  ¹o® îc thµnh  Ëp ti t   td ®µ t     l  theo Quy Õt  nh  ®Þ 51/1998/Q§­ TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  i víi äc  c Th t   ph ®è     h sinh,   sinh viªnc¸c tr ng  ihäc,cao  ng,        ê ®¹     ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ     vd  (sau ®©y  äit¾tlµhäc    g      sinh). §i Ò u    èit ng cho  2.­§  î   vay: §èit ng cho   î   vay  µ con      nh  l  c¸c gia ®× gÆp   ã  kh kh¨n  Ò   µichÝnh  ang  v t  ® theo  äc  Ö   Ýnh  h h ch quy  Ëp  t trung  µi h¹n  ¹    êng  i häc, cao  ng,  d  t ic¸c tr ®¹     ®¼ trunghäc    chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ,  éc m ét    vd  thu   trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   1. Häc    sinh tr ckhinhËp  êng  ã  é  Èu  êng  óë    í    tr c h kh th tr   n«ng  th«n hoÆc   vïng khã    kh¨n ® îcvay  èn     v sau    Ëp  êng  µ  îcvay      khinh tr v®  ë c¸c n¨m  Õp theo  ti   n Õu   ªntôc duy  × ®iÓ m   li     tr   trung  ×nh  b chung  ë   éng  îc xÕp  ¹  õ trung mr ®  lo i   t   b×nh  ëlªn. tr   2. Häc    sinh n¨m    thø  Êt cã  nh   tæng  è  iÓ m     µo  êng  éc  ¹    s® thiv tr thu lo ikh¸ trëlªnso  íi iÓ m   Ðt tuyÓn      v  ® x  (theo sù  ©n  ¹  ña  µ  êng),vµ  îcvay      ph lo ic nh tr  ®  ë c¸cn¨m  Õp theo n Õu  tyªu cÇu  ña  iÓ m   trong®iÒu  µy.   ti     ®¹     c® 3    n 3.Häc    sinh li   ôcduy  ×®iÓ m     ªnt   tr   trung b×nh    chung  ë   éng  îcxÕp  ¹ mr ®  lo i   trung b×nh      ëlªn(®èivíi ÷ng  êng  îp ®∙  µo  äc  Ëp  õ m ét  ú  äc    ­ kh¸ tr        nh tr h   v h t t  kh trëlªn)  . 4. Häc    sinh lµcon      nh  éc diÖn  Ýnh     c¸c gia ®× thu   ch s¸ch (theo quy  nh       ®Þ cña  µ   íc)n Õu  Nh n   kh«ng  tkÕt  ®¹   qu¶  äc  Ëp  h t theo    Èn  tiªuchu quy  nh  ®Þ trªn,   vÉn  îcvay  Òn khicã    Ën  µ    Þ  ®  ti     x¸cnh v ®Ò ngh cho  vay  ña  µ  êng. c nh tr §i Ò u    Òu  Ön    îcvay  Òn. 3.­§i ki ®Ó ®   ti ­Thuéc    i t ng ® îcvay  Òn quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ó   Ö  µy.   c¸c®è  î     ti   ®Þ t  i 2  Th l n ­Cã   a    ®Þ chØ  â rµng  ña    nh  r  c gia®× hoÆc   êi®ì  u     ÖtNam. ng   ®Ç ë Vi   ­Cã   n      ®¬ xinvay  Òn. ti Häc sinh vay  Òn tõQuü   Ýn  ông  o  ¹okh«ng    ti     td ®µ t   ph¶i¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay.   ® ti  
  3. 3 §i Ò u 4.­ Nhµ   êng  ã    tr c tr¸chnhiÖ m   óp    ©n  µng    gi ®â ng h trong  Öc  vi kiÓm    i t ng cho  so¸t®è  î   vay  µ  ö  ông  Òn vay  ña  äc  vsd ti   c h sinh. III.N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   §i Ò u    Òn  tõ Quü   Ýn  ông  o  ¹odïng    ç  î äc    5.­Ti vay    td ®µ t   ®Ó h tr  h sinh gi¶i   Õt m ét  Çn    Ý  quy   ph chiph trongqu¸ tr×nh theo häc  ¹ tr ng,bao  å m:        t ê   i g ­Chi phÝ     mua  ¾ m   s s¸ch vë,ph¬ng  Ön häc  Ëp,nghiªncøu.    ti   t    ­Chi phÝ     sinh ho¹ttrùctiÕp phôc  ô        v cho  äc  Ëp. ht §i Ò u    6.­Møc  Òn cho  ti   vay: Møc   Òn  ti cho vay  Tæng   do  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h cho    vay quyÕt  nh  ï hîp víinhu  Çu  ®Þ ph       c vay  Òn  ña  äc  ti c h sinh m çi  êng  µ    tr v møc   ît tr   gi¸hµng    n¨m, nhng    møc  èi a  µ150.000  t   l  ® VND  cho  çi häc  m  sinh m ét    th¸ng. §i Ò u    êih¹n  vay: 7.­Th   cho  Thêih¹n    cho  vay  èi®a  µ10  t   l   n¨m, riªngc¸c häc       sinh tètnghiÖp    êng     ra tr ®i  Ën  nh c«ng      t¸cë n«ng  th«n,vïng khã      kh¨n cã  Ó  Ðo  µinhng    th k d  kh«ng    qu¸ 15  n¨m. ViÖc    nh  êih¹n    x¸c ®Þ th   cho  vay    vµo  êigian häc  µ  c¨n cø  th     v kh¶  n¨ng  hoµn    î sau      êng  ña  tr¶n   khira tr c sinh viªn.Ng ©n  µng  µ  êivay      h v ng   tho¶ thuËn    thêih¹n    îcuèicïng vµ    ú  ¹n nîcô  Ó,nhng  êi®iÓ m     ãn  îvµ    tr¶n       c¸ck h     th   th   tr¶m n  l∙ tiÒn    i vay  u     µ 6  ®Ç tiªnl   th¸ng sau    äc    khih sinh nhËn    c«ng    µ  t¸cv kh«ng   qu¸ m ét n¨m sau    äc  khih sinhtètnghiÖp.    §i Ò u  8.­   Êt   L∙isu cho vay  èi®a   t  b»ng 50%   Çn  i Êt  tr l∙ su cho      vay ng ¾n  ¹n hoÆc     Êtcho  h  l∙su   i vay  th«ng  êng  ×nh  ©n  Thèng  c  ©n   th b qu do  ®è Ng hµng  µ   ícc«ng  è.Møc    Êt cô  Ó  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ Nh n   b  l∙su   th do  i ®è Ng h Nh n ícquy  nh    ¬  ë  èng  Êt ý  Õn  íi é  ëng  é    ®Þ trªnc s th nh   ki v   tr B B Gi¸odôc  µ  µo  ¹o.   v§ t III.T h ñ  t ô c c h o  v ay, thu n î   §i Ò u    ¬n    vµ  ×nh tùxÐt duyÖt: 9.­§ xinvay  tr       1.§¬n      xinvay  ph¶icã      Õu  èsau:   ®ñ c¸cy t  ­Tªn  y    ña  êivay,tr ng,líp,   ®Ç ®ñ c ng    ê     kho¸häc.   ­Tªn  y    µ  a    ®Ç ®ñ v ®Þ chØ  ña  c cha,m Ñ     hoÆc   êi®ì  u. ng   ®Ç ­§Þa    chØ    nh. gia®× ­§ Ò   Þ  îcvay  Òn tõQuü   Ýn  ông  o  ¹o.   ngh ®   ti     td ®µ t ­Cam   Õt  ña  êivay  Ò   Öc    î.   k c ng   v vi tr¶n
  4. 4 ­ Cam   Õt  ña    k c cha,m Ñ     hoÆc   êi®ì  u   Ò   Öc    î thay khingêi ng   ®Ç v vi tr¶n        vay  kh«ng    îcnî. tr¶®   ­ X¸c  Ën  ña  û     nh c U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬ihäc  nh d x∙,ph   tr     sinh cã  é   h khÈu  êng  ó tr c khi nhËp  êng  Ò   a   th tr   í     tr v ®Þ chØ   µ  µn  v ho c¶nh kinh  Õ  ã  t kh kh¨n cña    nh  äc    gia®× h sinh.   2.Tr×nh  ùxÐt duyÖt ®¬n      t      xinvay. Sau    ã  n    khic ®¬ xin vay  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  iÓ m   cña  iÒu  µy, ®Þ ti ® 1  ® n  ngêi vay  öi cho  éi    g  H sinh    ®èi víic¸c tr ng  i häc, cao  ng)  viªn (       ê ®¹     ®¼ hoÆc   §oµn  thanh    éng  niªn c s¶n  å   Ý   H Ch Minh  ®èivíic¸c tr ng  (       ê cßn  ¹   ña  êng. l i c tr )   Héi sinh viªnhoÆc   µn     §o thanh    éng  niªn c s¶n  å   Ý   H Ch Minh  ã  c tr¸chnhiÖ m     kiÓm    ¹ ®¬n  Þ  tral  i v vay  ña  äc  c h sinh,n Õu  Êy  êixinvay  ng  i t ng ® ­   th ng     ®ó ®è  î   îcvay    theo quy  nh  ña  Ó   Ö  Ýn  ông  µy  × Héi sinh viªnhoÆc   µn  ®Þ c Th l t d n th        §o thanh  niªn céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh  öi danh  g  s¸ch  Ìm  n    k ®¬ xin vay  ña  äc  ch sinh cho  µ  êng. Nhµ   êng  ã    nh tr   tr c tr¸chnhiÖ m   Óm     ¹ vµ  öi cho  ©n     ki so¸tl i g     ng hµng  danh  s¸ch häc    sinhthuéc ®èi t ng ® îcvay  Òn.      î     ti §i Ò u 10.­Hå   ¬      s xinvay Häc  sinh cã    nhu  Çu    c xinvay  ph¶igöitíng©n  µng    µi Öu sau:      i h c¸ct     li ­§¬n      xinvay  Òn:ChØ   ti   ph¶igöitíng©n  µng  Çn  u.      i h l ®Ç ­ B¶ng  ù  Õn      d ki c¸c kho¶n      µ  thu,chiv nhu  Çu    c xin vay  Òn  ã    Ën  ti c x¸c nh cña  µ  êng:Häc  nh tr   sinhph¶igöitíng©n  µng  µng         i h h n¨m. §i Ò u 11.­C¨n  vµo    cø  danh s¸ch  äc  h sinh  îc nhµ  êng    Þ  ®  tr ®Ò ngh ng©n  µng  h cho vay  µ  å  ¬    v h s xinvay  ña  äc  c h sinh,ng©n  µng  ïng ngêivay    h c    tiÕn  µnh  ý  îp  ng  Ýn  ông  µng  h k h ®å td h n¨m.  îp  ng  Ýn  ông  H ®å td ph¶i cã      ®ñ c¸cyÕu  èsau:   t  ­ Tæng     møc  cho vay trong n¨m: Do  ©n  µng  µ  êivay      ng h v ng   tho¶  Ën  thu nhng kh«ng  îc vîtqu¸ gií h¹n  Tæng   ®      i do  gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h quy  nh  µ  ®Þ v quy  nh  ña  Ó   Ö  µy. ®Þ c Th l n ­ Ph¬ng    ph¸p  cho  vay:Thùc  Ön    hi cho  vay  theo  µikho¶n  t  cho  vay  th«ng  th ng. ê ­ Tho¶  Ën  Ò     ©n: ViÖc    µnh  Òn vay  ùc hiÖn  õng  Çn    thu v gi¶ing   ph¸th ti   th   t l phï hîp  íinhu  Çu  ö  ông  Òn    v  c sd ti vay  ña  äc  c h sinh  (theo  õng  t th¸ng hoÆc     tõng  t trong  ®î   n¨m), kh«ng    cho vay  än gãi theo  tr     tæng møc   Òn  ti vay  ∙  ý  ®k tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td ­Tho¶  Ën  Ò     î:Theo    thu v tr¶n   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ó   Ö  µy. ®Þ t  i 12  Th l n §i Ò u 12.­Thu  î,thu l∙ :   n   i 1.Trong  êigian theo häc  ¹ tr ng,häc    th       t ê   i sinhcha    ph¶itr¶nîgèc.      2. Sau    ètnghiÖp    khi t   kh«ng qu¸  ngµy  15  hoÆc   Õt  êih¹n  äc  Ëp, h th   ht  sinh viªncã  î vay      n  ph¶i®Õ n   ©n   µng    Ng h cho vay    ®Ó tho¶  Ën  thu c¸ch tr¶nî      gèc  µ      ùc tiÕp  v l∙ (tr¶tr   i hoÆc   ©n  µng  ng h b¸o  î vÒ   n  Þ  n   ®¬ v c«ng  . t¸c) ChØ   sau    äc  khih sinh xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê x¸c nhËn  ña  ©n  µng  Ò               c Ng h v cam   Õt  k
  5. 5 tr¶nî cña  äc     h sinh,nhµ  êng  íilµm    ñ tôc ph¸tb»ng  ètnghiÖp,ph©n     tr m  c¸c th       t    c«ng c«ng    ©n   µng  t¸c.Ng h khuyÕn  Ých  äc  kh h sinh khira  êng, tr ng  îp do      tr  ê h   møc    Ëp  Êp  thu nh th kh«ng    îcnî ®óng  ¹n,ngêivay  ã  Ó  Õt®¬n    tr¶®     h    c th vi   xin gia  ¹n  î  öi Ng ©n   µng  h ng  h xem   Ðt, quyÕt  nh;  êigian  x  ®Þ th   gia  ¹n  èi®a   h t  kh«ng    n¨m. Trong  êigian cßn  îvay  ©n  µng,n Õu  ã  ù  qu¸ 2    th     n  Ng h   c s thay ® æi    n¬ië,n¬ilµm  Öc,sè  iÖn  ¹i Õu  ã) th× ngêivay  ã       vi   ® tho  (n c       c tr¸chnhiÖm     th«ng  b¸o sù    thay ® æi      ®ã cho  ©n  µng. Ng h 3. § Õn  ú  ¹n    î,n Õu  äc    k h tr¶n   h sinh kh«ng    îc nî th×    tr¶®     cha, m Ñ     hoÆc   ngêi®ì  u     ®Ç ph¶itr¶nîthay theo cam  Õt  ¹ ®¬n             k t  i xinvay  ña  äc  c h sinh. 4.  êng  îp  ×  ý do  µo    Tr h v l  n ®ã (chuyÓn  êng, bá  äc, bÞ       ái tr   h   xo¸ tªn kh   danh  s¸ch  äc  h sinh,. .m µ   äc  .  ) h sinh  ang  ã  î vay  ©n   µng  ® c n  Ng h kh«ng    cßn theo  äc  ¹  êng  ×  h ti tr th ph¶itr¶h Õt  î cho  ©n   µng, tr ng  îp häc     n  Ng h  ê h   sinh cha    tr¶h Õt  î th×  µ  êng  ã    n   nh tr c tr¸chnhiÖ m   ¾c  ë  äc    nh nh h sinh b»ng      v¨n b¶n  µ  v t¹o®iÒu  Ön    ki cho  ©n  µng    åisè  Òn ®∙  Ng h thu h   ti   cho  äc  h sinhvay.   5. L∙itiÒn vay  îctr¶cïng nî gèc;l∙tiÒn vay       ®         i  chØ  Ýnh  õ ngµy  äc  t t  h sinh   kÕt  óc  ú    ètnghiÖp  Ó  tr ng  îp  äc  th k thit   (k c¶  ê h h sinh kh«ng       ®ñ t c¸ch    èt thit   nghiÖp  òng  c ph¶itÝnh    õthêi®iÓ m   µy),trong thêigian häc    l∙t     i n        sinh theo häc      t¹ tr ng  Òn vay    ê ti   i kh«ng  Ýnh  i t l∙ . §i Ò u 13.­§«n  c    åinî:   ®è thu h   Trêng  îp  êi vay  h ng   kh«ng    î ®óng  ¹n  ×  Öc  «n  c  håi nî tr¶n   h th vi ® ®è thu      ® îctiÕn hµnh        nh sau: 1.Ng ©n  µng  ã  Òn    ông    Ön    h c quy ¸p d c¸cbi ph¸p: ­ G öi    Th«ng b¸o  í c¬  t i quan  êi vay  ang  µm  Öc,gia ®×nh,  Ýnh    ng   ® l vi     ch quyÒn  a  ¬ng  ¬igia®×nh  êivay    ó. ®Þ ph n    ng   c tr ­  Ò   Þ   ¬  § ngh c quan  êi vay  ang  µm  Öc, gia ®×nh,  Ýnh  Òn  ng   ® l vi     ch quy ®Þa  ¬ng  ¬igia®×nh  êivay    ó®«n  c  êivay    î. ph n    ng   c tr   ®è ng   tr¶n 2. C¬     quan  êi vay  ang  µm  Öc,gia ®×nh,  Ýnh  Òn  a   ­ ng   ® l vi     ch quy ®Þ ph ¬ng  ¬igia ®×nh  êivay    óphèihîp víi ©n  µng  «n  c  êivay    n    ng   c tr        Ng h ® ®è ng   tr¶ nî ®óng  ¹n    Ën  îcth«ng  cña  ©n   µng  Ò   Öc  êivay    h khinh ®   b¸o  Ng h v vi ng   kh«ng  tr¶nî®óng  ¹n,cô  Ó       h   th nh sau: ­ §«n  c  êivay    î ®óng  ¹n,göiTh«ng  cho  ©n   µng  Õt   ®è ng   tr¶n   h   b¸o  Ng h bi   vÒ   Öc  ∙  Ën  îcTh«ng  vi ® nh ®   b¸o  ña  ©n   µng, c¸c biÖn  c Ng h    ph¸p  «n  c    ® ®è tr¶ nî®∙  ùc hiÖn;phèihîp víi ©n  µng    ùc hiÖn    Ön    th          Ng h ®Ó th   c¸cbi ph¸p thu nî.    ­ N Õ u     nh  êi vay    gia ®× ng   thay ® æi  ¬i ë    n   hoÆc   êi vay  ng   thay ® æi  ¬i   n  lµm  Öc  × gia®×nh  vi th     hoÆc   Ýnh  Òn  a  ¬ng  ¬igia®×nh  êivay  ch quy ®Þ ph n    ng   c  ó,c¬  tr   quan  êi vay  µm  Öc  íc cã  ng   l vi tr   tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  ¹ cho  ©n   li  Ng hµng  Õt sù  bi   thay  æi  µy  µ  ¬i c  ó míi cña    nh  êi vay, n¬i lµm  ® n v n   tr     gia ®× ng      viÖc  íicña  êivay. m  ng   IV. Ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m
  6. 6 §i Ò u 14.­Trong    ×nh ph¸ttiÒn  Ng ©n   µng  ã    qu¸ tr     vay  h c tr¸chnhiÖ m     yªu  Çu  äc  c h sinh xuÊt tr×nh giÊy tê vÒ   Õt            k qu¶  äc  Ëp  ã    Ën  ña  µ  h t c x¸cnh c nh tr ng    ¶m   ê ®Ó ® b¶o  cho vay  ng  i t ng quy  nh. ®ó ®è  î   ®Þ  §i Ò u 15.­Trong    ×nh qu¶n  ýhäc    Õu  µ  êng    Ön    qu¸ tr   l  sinh n nh tr ph¸thi thÊy  äc  h sinh sö  ông  Òn vay   d ti   kh«ng  ng  ôc  ch  ®ó m ®Ý hoÆc   ã  ªnquan  í c li   ti  c¸ctÖ  ¹n    éiph¶ith«ng  cho  ©n  µng  Õt.Ng ©n  µng  ïng nhµ  ­   n x∙h     b¸o  Ng h bi   h c  tr êng  µn  ¹c  èng  Êt  Ön  b b th nh bi ph¸p  thu  î tr c h¹n,tr ng  îp  êi vay  n  í    ê h ng   kh«ng  chÊp  µnh  µ  êng  ïng  ©n   µng  ùc  Ön  h nh tr c Ng h th hi c¸c  Ön  bi ph¸p  ö  ý cÇn  x l  thiÕt®èi víihäc       sinh vµ    cha  Ñ   m hoÆc   êi®ì  u   ña  äc  ng   ®Ç c h sinh trong viÖc      thùc hiÖn    tr¸chnhiÖ m    îNg ©n  µng.   tr¶n   h   §i Ò u 16.­Trêng  îp  êivay  µ    Ñ     h ng   v cha,m hoÆc   êi®ì  u   ng   ®Ç kh«ng  thùc hiÖn  ng    ®ó cam   Õt  k vay  Òn,tuú theo  ti     møc      ¹m, Ng ©n  µng  ïng ®é viph   h c  nhµ  êng  îc ¸p  ông    Õ   µivÒ   Ýn  ông  µ    tr ® d c¸c ch t   t d v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p luËt®Ó   ö  ý.     xl V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u  17.­ Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc  c¸c Ng ©n  hµng ® îc giao  nhiÖ m   ô  v cho  vay  äc  h sinh  ã  c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh  Ó   Ö  Ýn    h d thih Th l t dông  µy.Hµng  ý  Ëp  c¸o t×nh  ×nh  n  qu l b¸o    h cho vay,thu nî göivÒ   ô           V Nghiªn   cøu kinhtÕ  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n §i Ò u 18.­ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung  Ó  Ö  µy  Thèng  c  ©n   th l n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản