Quyết định 219/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 219/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 219/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 219/1998/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 219/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 219/1998/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY CH KHU V C KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T VÀ THƯƠNG M I LAO B O, T NH QU NG TRN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Hi p nh h p tác kinh t , văn hoá, khoa h c và k thu t gi a Chính ph nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch Nhân dân Lào cho th i kỳ 1996 - 2000 và các năm 1996 - 1997; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i, Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr (sau ây g i là Khu thương m i Lao B o). i u 2. Khu thương m i Lao B o bao g m th tr n Lao B o, th tr n Khe Sanh và các xã: Tân Thành, Tân Long, Tân Liên, Tân L p, Tân H p thu c huy n Hư ng Hoá , t nh Q ang Tr . i u 3. B trư ng các B : Thương m i, Qu c phòng, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công an, các T ng c c trư ng: T ng c c H i Quan; T ng c c Du l ch; T ng c c a chính và Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph có liên quan ph i h p v i Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr hư ng d n chi ti t vi c thi hành Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 2. QUY CH KHU THƯƠNG M I LAO B O (ban hành kèm theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg, ngày 12 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy inh ho t ng c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài t i Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o (sau ây g i là Khu thương m i Lao B o) ư c thành l p trên cơ s Hi p nh v h p tác kinh t , văn hoá, Khoa h c và kĩ thu t gi a Chính ph nư c c ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà nhân dân Lào, nh m thúc Ny quan h h p tác kinh t , thương m i gi a hai nư c Vi t Nam và Lào v i các nư c khác. Khu thương m i Lao B o bao g m th tr n Lao B o, th tr n Khe Sanh và các xã: Tân Thành, Tân Long, Tân L p, Tân Liên, Tân H p thu c huy n Hư ng Hoá, t nh Qu ng Tr . i u 2. Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài tham gia ho t ng t i Khu thương m i Lao B o trên cơ s tôn tr ng c l p, ch quy n c a Vi t Nam, bình ng, cùng có l i, tuân th lu t pháp Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 3. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài tham gia ho t ng t i Khu thương m i Lao B o dư i các hình th c sau ây: Kinh doanh thương nghi p; c a hàng gi i thi u s n phNm, h i ch tri n lãm; văn phòng i di n và chi nhánh các công ty trong và ngoài nư c; ch biên gi i; kho ngo i quan; xu t nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p tái xu t, quá c nh hàng hoá; phân lo i óng gói, gia công, tái ch , l p ráp; s n xu t hàng xu t khNu và các d ch v có liên quan như v n chuy n hàng hoá, b o qu n, kho tàng; du l ch, khách s n, nhà hàng; bưu chính vi n thông; ngân hàng; b o hi m. i u 4. Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam và doanh nghi p nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o (sau ây ư c g i là Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o) ư c ho t ng theo Quy ch này, các quy nh khác c a pháp lu t Vi t nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 5.
 3. Ngoài nh ng quy n ư c hư ng theo quy nh c a Lu t pháp vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia, doanh nghi p Khu thương m i Lao B o còn ư c hư ng các quy n sau ây: 1 - S d ng các công trình k t c u h t ng, các d ch v Khu thương m i Lao B o theo quy nh c a Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o. 2 - ư c hư ng các ưu ãi quy nh t i Chương IV c a Quy ch này; 3- ư c chuy n như ng quy n s d ng t và công trình ki n trúc theo úng m c ích s d ng t mà d án ã ư c phê duy t. Trong trư ng h p có s thay i v m c ích u tư ban u c a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và công trình ch ư c th c hi n khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 6. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o có nghĩa v : 1 - Tuân th Pháp lu t Vi t Nam và các quy nh c a Quy ch này. 2 - Th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam. 3 - Tuân th các quy nh v an ninh, tr t t khu v c biên gi i; b o m an toàn lao ng, v sinh công nghi p, b o v môi sinh, môi trư ng và các quy nh c a Ban qu n lí Khu thương m i Lao B o; 4 - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và hàng năm theo quy nh c a Pháp lu t. i u 7. Cư dân biên gi i sinh s ng t i huy n Hư ng Hoá, t nh Qu ng Tr (Vi t Nam) và huy n i di n thu c t nh Xa-van-na-khet (Lào) và doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c phép ăng ký kinh doanh, trao i hàng hoá t i ch biên gi i c a Khu thương m i Lao B o theo Quy ch t ch c và qu n lý ch biên gi i Vi t Nam - Lào. Chương 2 XU T, NH P KH U HÀNG HOÁ, DNCH V i u 8. Hàng hoá, thi t b , phương ti n v n t i, v t tư (g i chung là hàng hoá), hành lý và ngo i h i có t nư c ngoài ưa vào Khu thương m i Lao B o và t Khu thương m i Lao B o ưa ra nư c ngoài u ph i ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan theo các quy nh hi n hành c a Pháp lu t Vi t Nam. Nguyên li u, v t tư hàng hoá mà các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ã mua t th trư ng nư c ngoài nhưng không s d ng h t và các th phNm, ph li u còn có giá tr thương m i c a các doanh nghi p ó ư c phép bán t i th trư ng n i a sau khi hoàn t t th t c H i quan.
 4. T ng c c H i quan u quy n và hư ng d n U ban nhân dân t nh Qu ng Tr th c hi n các quy nh h i quan và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ti n hành các ho t ng nói trên. i u 9. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c phép kinh doanh xu t, nh p khNu, tr c ti p các lo i hàng hoá (tr các m t hàng Nhà nư c c m xu t, nh p khNu). Vi c kinh doanh xu t, nh p khNu nh ng m t hàng do Nhà nư c qu n lý b ng h n ng ch và các m t hàng kinh doanh xu t, nh p khNu có ch tiêu, i u ki n ư c th c hi n theo các quy nh và hư ng d n c a B Thương m i. i u 10. Hàng hoá gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu, quá c nh qua Khu thương m i Lao B o ph i tuân th các quy nh hi n hành v gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu và quá c nh hàng hoá. Hàng hoá chuy n khNu, quá c nh Khu thương m i Lao B o vào n i a Vi t Nam chuy n sang nư c t ba ph i theo pháp lu t Vi t nam. Hàng hoá v n chuy n gi a Khu thương m i Lao B o v i Khu thương m i en-xa-v n c a Lào ư c ti n hành phù h p v i các Hi p nh liên quan ã ư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào và theo quy nh hi n hành c a m i nư c. i u 11. Các hàng hoá ưa vào Khu thương m i Lao B o ph i ư c qu n lý riêng theo quy nh hi n hành là: - Quà bi u; - Tài s n di chuy n; - Hàng hoá v t d ng c a các cơ quan ngo i giao, các t ch c qu c t hi n ang làm vi c t i Vi t Nam và hàng hoá, hành lý c a nh ng ngư i ư c hư ng quy n mi n tr v ngo i giao. i u 12. C m lưu thông t i Khu thương m i Lao B o các lo i hàng hoá sau ây: - Hàng hoá c m lưu thông t i Vi t Nam; - Hàng hoá Vi t Nam c m xu t khNu, c m nh p khNu. Vi c xu t, nh p khNu qua Khu thương m i Lao B o các lo i hàng hoá thu c danh m c c m xu t, c m nh p c a Vi t Nam nhưng không thu c danh m c c m xu t, c m nh p c a Lào và qu c t thì ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph .
 5. i u 13. B Thương m i u quy n và hư ng d n U ban nhân dân t nh Qu ng Tr th c hi n vi c c p gi y phép thành l p văn phòng a di n và chi nhánh c a công ty nư c ngoài trong lĩnh v c ho t ng thương m i và c p gi y phép t ch c h i ch , tri n lãm hàng hoá cho các t ch c trong và ngoài nư c t i Khu thương m i Lao B o. Chương 3 XU T, NH P C NH, CƯ TRÚ, I L I VÀ THÔNG TIN LIÊN L C i u 14. Công dân nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào (sau ây g i t t là công dân Lào) cư trú t i các t nh có chung ư ng biên gi i v i t nh Qu ng Tr ư c qua l i Khu thương m i Lao B o b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Lào c p. Th i h n ư c phép t m trú t i Khu thương m i Lao B o không quá 07 ngày. N u h mu n vào các a i m khác thu c t nh Qu ng Tr do các cơ quan, t ch c c a Vi t Nam t nh Qu ng Tr m i ón thì cơ quan, t ch c m i ón ph i có văn b n ngh Công an t nh Qu ng Tr c p gi y phép i l i. Gi y phép i l i có giá tr m t l n không quá 05 ngày và không ư c gia h n. Công dân Lào cư trú t i các t nh khác và nh ng ngư i nư c ngoài vào Khu thương m i Lao B o tìm hi u th trư ng và chuNn b tham gia ho t ng u tư, kinh doanh ư c mi n th th c xu t, nh p c nh. Th i h n t m trú trong Khu thương m i Lao B o không quá 15 ngày. N u h mu n i nơi khác trong t nh Qu ng Tr ho c các t nh khác c a Vi t Nam thì ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh (B Công an) c p th th c xu t, nh p c nh có giá tr nhi u l n trong th i h n không quá 03 tháng t i c a khNu Lao B o. i u 15. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia ho t ng t i Khu thương m i Lao Bao ư c thư ng xuyên ra vào Khu thương m i Lao B o b ng gi y phép i l i có giá tr nhi u l n do Công an t nh Qu ng tr c p ph i phù h p v i th i h n ho t ng t i Khu thương m i Lao B o. B Công an u quy n và hư ng d n Công an t nh Qu ng Tr th c hi n nhi m v nói trên. i u 16. Công dân Vi t Nam ư c t do ra vào Khu thương m i Lao B o theo các c a quy nh. N u h mu n qua Khu thương M i Lao B o xu t c nh ra nư c ngoài thì ph i ch p hành úng pháp lu t v xu t, nh p c nh. i u 17. Công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c trong Khu thương m i Lao B o ư c phép lưu trú trong khu thư ng m i Lao B o. Vi c cư trú, t m trú trong Khu thương M i Lao B o th c hi n theo quy nh c a Ban Qu n lý Khu thương m i Lao B o.
 6. i u 18. Sau khi hoàn thành các th t c c n thi t v i cơ quan qu n lý bưu chính vi n thông, ngư i nư c ngoài làm vi c trong Khu thương m i Lao B o ư c s d ng các lo i nghi p v bưu chính, vi n thông c a Bưu i n Vi t Nam, ư c t ch c h th ng thông tin riêng i u hành s n xu t kinh doanh trong n i b doanh nghi p Khu thương m i Lao B o mà h tham gia u tư kinh doanh. Chương 4 CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 19. Các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o, ngoài vi c ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ( i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và doanh nghi p nư c ngoài, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ( i v i doanh nghi p Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t ) và các văn b n quy ph m pháp lu t khác i v i các d án u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa và các ưu ãi theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia còn ư c hư ng thêm các ưu ãi quy nh t i Chương này. i u 20. Ho t ng thương m i và d ch v t i Khu thương m i Lao B o ư c hư ng các ưu ãi theo chính sách phát tri n kinh t mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c ít ngư i theo quy nh hi n hành c a Chính ph . i u 21. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 04 năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong th i gian t i a là 04 năm ti p theo. i u 22. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o dùng l i nhu n thu ư c tái u tư vào Khu thương m i Lao B o trong th i gian t 03 năm tr lên, ư c cơ quan thu hoàn l i kho n thu thu nh p doanh nghi p ã n p i v i kho n l i nhu n dùng tái u tư. i u 23. Doanh nghi p Khu thương M i Lao B o sau khi ã quy t toán thu v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n l sang năm sau, s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 05 năm. i u 24.
 7. Hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, gia công, tái ch t i Khu thương m i Lao B o xu t khNu ho c tiêu th t i Khu thương m i Lao B o thì ư c mi n thu giá tr gia tăng. i u 25. M i quan h hàng hoá, d ch v gi a Khu thương m i Lao B o và trong nư c là quan h xu t khNu, nh p khNu. 1 - Hàng hoá xu t x t n i a Vi t Nam và hàng hoá t nư c ngoài nh p vào Khu thương m i Lao B o ư c mi n thu nh p khNu. 2 - Hàng hoá xu t x t n i a Vi t Nam ưa vào Khu thương m i Lao B o và hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i Khu thương m i Lao B o khi xu t khNu ư c mi n thu xu t khNu. i u 26. Hàng hoá t nư c ngoài ư c nh p tham gia tri n lãm, h i ch gi i thi u s n phNm bán t i Khu thương m i Lao B o ư c mi n thu nh p khNu nhưng v n ph i ch u thu tiêu th c bi t và thu giá tr gia tăng theo quy nh hi n hành. i u 27. 1 - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i Khu thương m i Lao B o nh p vào n i a Vi t Nam ư c gi m 10% m c thu nh p khNu hi n hành cho t ng lo i hàng hoá. Trong trư ng h p hàng hoá gia công, tái ch có hàm lư ng n i khu t 20% tr lên, khi vào n i a Vi t Nam ư c gi m thu nh p khNu b ng m c tương ng v i t l ph n trăm hàm lư ng n i khu c a hàng hoá ó. 2 - Hàng hoá t Khu thương m i Lao B o nh p vào n i a Vi t Nam có xu t x s n xu t t i Lào ư c gi m thu nh p khNu theo quy nh t i Quy t nh s 181/1998/Q - TTg ngày 21 tháng 9 năm 1998 c a Chính Ph . i u 28. Các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c mi n ti n thuê t trong 05 năm u k t ngày ký h p ng thuê t và ư c hư ng m c giá thuê t b ng 30% giá thuê t áp d ng cho các huy n mi n núi t nh Qu ng Tr k t năm th 06 tr i. i u 29. Các t ch c, cá nhân có công g i v n u tư không hoàn l i (v n ngoài ngân sách Nhà nư c) u tư vaò các công trình kinh t xã h i t i Khu thương m i Lao B o ư c hư ng m t kho n ti n thư ng nh t nh theo m c quy nh c a B Tài chính. i u 30. Trong th i gian g năm 1999 n năm 2005, m i năm Nhà nư c u tư riêng qua ngân sách t nh cho Khu thương m i Lao B o không dư i 50% t ng s thu ngân sách
 8. trong năm trên a bàn Khu thương m i Lao B o. M c v n u tư và danh m c các công trình cơ s h t ng ư c u tư riêng t v n ngân sách này do U ban nhân dân t nh Qu ng Tr ngh , B K ho ch và u tư quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n c a B Tài Chính. Chương 5 CH TÀI CHÍNH - K TOÁN i u 31. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o th c hi n ch tài chính k toán theo quy nh hi n hành c a Pháp lu t Vi t Nam áp d ng cho t ng lo i hình doanh nghi p. i u 32. Vi c mua bán, thanh toán và các quan h giao d ch thương m i, d ch v gi a các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam, kíp Lao và các ngo i t chuy n i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Vi c mua bán hàng hoá ph c v i s ng hàng ngày c a cá nhân làm vi c trong Khu thương m i Lao Ba ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam i u 33. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o khi xu t khNu hàng hoá và d ch v có thu ngo i t ph i tuân theo các quy nh hi n hành v qu n lí ngo i h i c a Vi t Nam. i u 34. Vi c mang ngo i t t nư c ngoài vào Khu thương m i Lao B o và ngư c l i ph i tuân th Quy ch qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam. Chương 6 T CH C QU N LÝ KHU THƯƠNG M I LAO B O i u 35 U ban nhân dân t nh Qu ng Tr thành l p Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o nh m th c hi n vi c qu n lý t p trung, th ng nh t ho t ng t i Khu thương m i Lao B o. B Thương m i, B Qu c phòng, B Công an, B Xây d ng, B Tài Chính và B K ho ch và u tư, T ng c c H i Quan, T ng c c Du l ch, T ng c c a chính và các cơ quan liên quan ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Tr t ch c qu n lý có hi u qu ho t ng c a Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o. i u 36
 9. U ban nhân dân t nh Qu ng Tr có trách nhi m: 1 - Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n, phương án và i u l ho t ng c a Khu thương m i Lao B o, danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch chi ti t th c hi n t i Khu thương m i Lao B o; ch o l p quy ho ch xây d ng Khu thương m i Lao B o, trình các c p có thNm quy n phê duy t th c hi n qu n lý các d án theo úng quy ho ch ư c duy t; quy t nh phê duy t các d án u tư xây d ng nhóm B, C trên cơ s tho thu n v i B K ho ch và u tư; 2 - Thành l p Công ty xây d ng và phát tri n cơ s h t ng Khu Thương m i Lao B o là doanh nghi p nhà nư c. 3 - Ph i h p v i các B , ngành quy nh t i i u 35 Quy ch này t ch c qu n lý Khu thương m i Lao B o ; 4 - Ch o, t o i u ki n cho Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o th c hi n y các nhi m v quy nh t i Quy ch này; 5 - Ch o ban Qu n lý Khu thương m i Lao B o ti p nh n, t ch c thNm nh và c p gi y phép cho các t ch c, cá nhân kinh doanh, u tư tr c ti p vào Khu thương m i Lao B o theo u quy n c a B K ho ch và u tư, B Thương m i; 6 - Ch o U ban nhân dân huy n Hư ng Hoá và các cơ quan có ch c năng c a t nh ph i h p v i Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n cho các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ho t ng ư c thu n l i; 7 - Tho thu n v i Chính quy n t nh Xa-van-na-khet c a Lào v nh ng nguyên t c ph i h p, i u hành, qu n lý ho t ng c a Khu thương m i Lao B o và Khu thương m i en-xa-v n trên cơ s quy ch do Chính ph ban hành, phù h p v i quan h h u ngh c bi t gi a nhân dân hai nư c và pháp lu t hi n hành c a m i nư c. i u 37. Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o có nhi m v và quy n h n như sau: 1 - Xây d ng quy ho ch phát tri n, phương án và i u l ho t ng c a Khu thương m i Lao B o trình U ban nhân dân t nh Qu ng Tr phê duy t, t ch c ph bi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, phương án và i u l ó; 2 - Xây d ng danh m c các d án u tư và k ho ch th c hi n trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 3 - C p, thu h i gi y phép kinh doanh theo u quy n c a B Thương m i, gi y phép u tư theo u quy n c a B K ho ch và u tư sau khi th ng nh t v i U ban nhân dân t nh Qu ng Tr ; theo dõi và ki m tra vi c th c hi n các gi y phép ã c p; 4 - Xây d ng các m c giá và l phí trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét ban hành th c hi n t i Khu thương m i Lao B o;
 10. 5 - C p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Ch ng ch xu t x hàng hoá t i Khu thương m i Lao B o và các Ch ng ch khác khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n u nhi m; 6 - Làm u m i gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n các d án u tư, kinh doanh và tham gia ho t ng t i Khu thương m i Lao B o; 7 - Ph i h p v i các cơ quan quy nh t i i u 35 Quy ch này và chính quy n a phương trong vi c b o m m i ho t ng trong Khu thương m i Lao B o phù h p v i Quy ch này và i u l ho t ng c a Khu thương m i Lao B o; 8 - Th c hi n nhi m v qu n lý các d án xây d ng b ng ngu n v n ngân sách u tư t i Khu thương m i Lao B o; 9 - Ph i h p v i Ban qu n lý Khu thương m i en-xa-v n (Lào) m b o ho t ng gi a hai khu thương m i phát tri n phù h p v i các Hi p nh ã ư c ký k t gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào và các tho thu n gi a t nh Qu ng Tr và t nh Xa-van-na-khet. i u 38. Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có tài kho n, có biên ch chuyên trách và kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. Các ngu n thu ngân sách trên a bàn Khu thương m i Lao B o ph i n p vào ngân sách nhà nư c. i u 39. 1 - X lý các tranh ch p dân s - thương m i trong Khu thương m i Lao B o: Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o có trách nhi m hoà gi i các tranh ch p phát sinh trong quá trình ho t ng c a các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o và gi a các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o v i các t ch c, cá nhân ngoài Khu thương m i Lao B o; Trong trư ng h p hoà gi i không thành, các tranh ch p ư c gi i quy t theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2 - Các v án hình s x y ra trong Khu thương m i Lao B o thu c thNm quy n xét x c a Toà án theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 8 I U KHO N THI HÀNH i u 40.
 11. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a doanh nghi p Khu thương m i Lao B o không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t thương m i, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p tư nhân, Lu t Công ty, Lu t Ngân hàng, Lu t t ai, các văn b n pháp lu t khác c a Nhà nư c Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 41. Nh ng ưu ãi dành cho các doanh nghi p Khu thương m i Lao B o theo Quy ch này s ư c Chính ph Vi t Nam cho phép áp d ng i v i các doanh nghi p ã ư c c p gi y phép ho t ng trư c ngày ban hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản