Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 1215-BXD/KTQH ngày 17 tháng 9 năm 1997), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (công văn số 5111-BKH/VPTĐ ngày 20 tháng 8 năm 1997) và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (tờ trình số 52/XDCB, ngày 01 tháng 7 năm 1997), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tính chất : Là Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực nghiệm,... bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là một trung tâm văn hóa, một đầu mối giao lưu khoa học và văn hóa có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 2. Địa điểm : Tại huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 3. Diện tích sử dụng đất: 1.000 ha. 4. Quy mô đào tạo: Đến năm 2005: 30.000 - 40.000 sinh viên Đến năm 2010: 60.000 sinh viên Đến năm 2020: 100.000 sinh viên
  2. 5. Các khu chức năng bao gồm : Khu các trường, các viện, và trung tâm nghiên cứu khoa học; khu hướng nghiệp thực hành; khu ký túc xá học viên, khu thể thao, khu phục vụ công cộng và khu cây xanh. Bố trí các khu chức năng phân tán phù hợp với việc phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng, nhằm từng bước đưa vào sử dụng. Bố trí không gian các công trình kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực. 6. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Trên cơ sở quy hoạch hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cấp thoát nước cho toàn vùng để xây dựng các công trình hạ tầng cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều 2. Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch chi tiết dự án tiền khả thi tổng thể và dự án khả thi giai đoạn I từ 1996 - 2005 để hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ đào tạo, nghiên cứu đảm bảo quy mô đào tạo 30.000 - 40.000 sinh viên. - Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và các Bộ, ngành liên quan lập dự án khu tái định cư các hộ dân phải di chuyển phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt. Điều 3. Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình và các Bộ, ngành có liên quan, xác định lại ranh giới của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy hoạch được duyệt; giải quyết các thủ tục về đất đai theo quy định và tiến hành cắm mốc giới làm căn cứ hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết; Chủ tịch ủy ban nhân dân hai tỉnh Hà Tây, Hòa Bình thực hiện quản lý sử dụng hợp lý đối với đất của dự án chưa xây dựng trong đợt đầu; nghiêm cấm việc lấn chiếm và mua bán đất đai trái phép. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình và các Bộ, ngành có liên quan xem xét ban hành Điều lệ quản lý xây dựng các công trình của Dự án theo quy hoạch phù hợp với định hướng được duyệt. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình và các Bộ - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản