Quyết định 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
96
lượt xem
6
download

Quyết định 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  22/2003/Q§­B T C   b ë n g µ y  18 th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  c ¬  ch Õ  t µi h Ý n h   V  c trong  vi Ö c  ö  d ô n g  q u ü  ® Ê t t¹o v è n x © y  d ù n g  c ¬  s ë   ¹ t Ç n g s h B é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  LuËt §Êt ®ai vµ  Ët söa  æi, bæ     cø        Lu   ®   sung  ét  è  Òu  ña  Ët  m s §i c Lu §Êt ®ai n¨m     1998,n¨m    2001; ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     µnh  Ët  öa  æi,    v thih Lu s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Êt  ai; m s® c Lu § ®   NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/2001/N§­   µy  CP ng 28/9/2001 cña  Ýnh  ñ  öa  æi,bæ     Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000 vÒ       thi hµnh  Ët söa  æi,bæ   Lu   ®   sung  ét  è  Òu  ña  Ët §Êt ®ai; m s §i c Lu     ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  Sau    ã    Õn  ña    é,  µnh  µ  û   khi c ý ki c c¸c B ng v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng; Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc  ¬  ®Ò ngh c C tr C qu¶n  ý l  C«ng  s¶n; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    ¹m      ông. 1. Ph vi¸p d 1­ Quy Õt  nh  µy    ông    ®Þ n ¸p d cho    êng  îp sö  ông  ü  t  ¹ovèn  c¸c tr h  d qu ®Ê t   x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  d csht theo quy  nh  ¹  ôc  Ch ¬ng  NghÞ   nh  è  ®Þ ti M 2  IV  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò     µnh  Ët  öa  æi, c Ch ph v thih Lu s ®   bæ  sung  ét  è  Òu  ña  Ët  Êt  ai,Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  m s §i c Lu § ®   10  1  ®Þ s 66/2001/N§­   µy  CP ng 28/9/2001  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  Ò     µnh  Ët v thih Lu   söa  æi,bæ   ®   sung  ét  è  Òu  ña  Ët §Êt ®ai. m s §i c Lu     2­ Danh  ôc    ù    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  îcsö  ông  ü  t  ¹o   m c¸cd ¸n x d c s h  ® d qu ®Ê t   vèn  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt nh: ®®   t  ph phª duy   ­ Dù   x©y  ùng    ¸n  d c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  ü  Ët vµ  Õt  Êu  ¹ tr kc ht k thu   k c h  tÇng    éingoµi®«  Þ,ngoµikhu  ©n    x∙h     th     d c n«ng th«n:giao th«ng  ªnl¹c, û      li     thu lî   iÖn,  Êp  tho¸tníc,tr ng  äc, b Önh  Ön  ¹m    i® , c ­     ê h   vi (tr x¸),qu¶ng  êng, s©n  tr   vËn  ng  µ    ®é v c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kh¸c; ­Dù     ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  «  Þ;   ¸n x d k c h  ® th ­Dù     ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng    ¸n x d k c h  khu  ©n  ; d c ­C¸c  ù    ©y  ùng    d ¸n x d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kh¸c. 3­  ü   t  ¹o vèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  µ quü  t  Qu ®Ê t   x d csht l  ®Ê n»m  trong kÕ     ho¹ch sö  ông  t  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt bao  å m:  d ®Ê ® ®   t  ph phª duy   g
  2. 2 ­§Êt giao cã    Òn sö  ông  t;      thu ti   d ®Ê ­ §Êt cho     thuª,®Êt    giao theo  ×nh    h thøc kh¸cnay      chuyÓn  sang  giao ®Êt    cã    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê (chuyÓn  ôc  ch  ö  ông). m ®Ý s d 4­ H×nh    thøc sö  ông  ü  t  ¹ovèn.  d qu ®Ê t   a­ Giao  t    ®Ê ngay  ¹ n¬icã  t     c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ña  ù  i tr   c h  c d ¸n; b­ Giao  t  ®Ê n»m   µi ph¹m    ©y  ùng  ngo   vix d c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr k c ht cña  ù  d ¸n; c­ Giao  t  m ë   éng  ¹m      åi®Êt  i víidù    ©y  ùng      ®Ê do  r ph vithu h   ®è     ¸n x d c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     giao th«ng.Ph Çn  Ön  Ých  t  ë   éng  µy  îcsö  ông      di t ®Ê m r n ® d t¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng;   xd c s h  d­  ö   ông  ü  t  ã  Òu  Ën  î cho  Sd qu ®Ê c nhi thu l   i s¶n  Êt kinh doanh, sinh xu         ho¹tvµ  Þch  ô     d v ®Ó giao  t  ¹ovèn  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ®Ê t   ®Ç t x d csht chung  cña  a  ¬ng. ®Þ ph   §i Ò u    èit ng ¸p dông. 2. §  î     Tæ   chøc kinh tÕ    trong níc(sau  y     ®© cßn  äit¾t lµnhµ  u    g      ®Ç thoÆc    tæ chøc) cã  ¨ng  ý  ¹t®éng   ® k ho   kinh doanh  Êt  ng    b ®é s¶n,cã    iÒu  Ön  Ò     ®ñ ® ki v vèn  µ  ü  Ëttheo  v k thu   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Ó   ùc hiÖn  ù    u  ;n Õu       th   d ¸n ®Ç t  tróng thÇu    c«ng  ×nh hoÆc   óng ®Êu    Òn  ö  ông  t  tr   tr   gi¸quy sd ®Ê (sau  y  äi ®© g   lµ ®Êu     t) ® îc Nhµ   íc giao  t  éc  ù  sö  ông  ü  t  ¹ovèn    gi¸®Ê     n  ®Ê thu d ¸n  d qu ®Ê t   x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng. Riªng  êng  îp  ö  ông  ü  t  ¹ovèn  d csht   tr h sd qu ®Ê t   theo    quy ®Þnh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  ×  i  îng  dông    ti® d  4  1  ®Þ n th ®è t ¸p  cßn gå m   c¸ nh©n  c¶    trong níc(sau  y     ®© cßn  äit¾tlµc¸ nh©n)  ã    iÒu  Ön  g       c ®ñ ® ki vÒ   èn  µ  ü  Ët. v v k thu §i Ò u 3. C¬   Õ   µichÝnh  dông  ch t   ¸p  cho  ù  sö  ông  ü  t  ¹o d ¸n  d qu ®Ê t   vèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. xd c s h  Dù     u    îcsö  ông  ü  t  ¹ovèn  ¸n ®Ç t®   d qu ®Ê t   ph¶ithùc hiÖn  u  Çu      ®Ê th c«ng  tr×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    d c s h  hoÆc   u    t  i víi ü  t  ïng    ¹o ®Ê gi¸®Ê ®è    qu ®Ê d ®Ó t   vèn cho  ù    u    ¬  ë  ¹ tÇng    d ¸n ®Ç tc s h   nh sau: ­ Trong  ét  ù    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,n Õu  ∙  ùc hiÖn  u     m d ¸n ®Ç tx d c s h    ® th   ®Ê thÇu c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ×  tr   d csht th kh«ng  u     t,nhµ  u     ®Ê gi¸®Ê   ®Ç t tróng  Çu  îc Nhµ   íc giao  t  ã  th ®   n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t; N Õ u   ùc  Ön  ti s d ®Ê   th hi ®Êu     t  ×  µ  u    óng ®Êu     t  îc giao  ùc hiÖn  ©y  ùng  gi¸®Ê th nh ®Ç t tr   gi¸®Ê ®   th   x d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng. tr   s h   ­  êng  îp  Tr h chØ   ã  ét  c m (01) nhµ  u    xin thùc  Ön  ù    Õu       ®Ç t   hi d ¸n,n ®ñ ®iÒu  Ön  ki theo  quy  nh   ¹  Òu  Quy Õt  nh   µy  ×  ùc  Ön  ®Þ t i§i 7  ®Þ n th th hi chØ   ®Þnh  Çu. th Nhµ   u    tróng  Çu  ®Ç t th c«ng  ×nh  tr hoÆc   óng  Çu  tr th qua  u     t  ®Ê gi¸®Ê kh«ng  îcphÐp    Çu  ¹díi Êt kú  ×nh  ®  b¸n th l       h ib thøc nµo.  
  3. 3 §i Ò u    Ëp  4. L danh  ôc  µ  m v c«ng khaidù  sö  ông  ü  t  ¹ovèn    ¸n  d qu ®Ê t   x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. d c s h  C¨n  vµo  cø  Danh  ôc    ù  sö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  m c¸c d ¸n  d qu ®Ê t   xd c së  ¹ tÇng  µ  Õ   ¹ch sö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  îc h  v k ho   d qu ®Ê t   xd c s h  ®  Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª  Öt  µng  duy h n¨m theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 22  ®Þnh  è  s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò     µnh  Ët c Ch ph v thih Lu   söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  Òu  ña  Ët  Êt  ai,Uû   m s §i c Lu § ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi t¾t lµ Uû   ®© g       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) chØ  o  Ëp  µ  ×nh duyÖt  ù  sö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng    ®¹ l v tr   d ¸n  d qu ®Ê t   xd c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng;C«ng  è,c«ng  tr   s h     b  khaitrong thêigian 20  µy             ng trªnc¸c ph¬ng  Ön th«ng    ichóng  ña  a  ¬ng  ®µiph¸tthanh,truyÒn  ×nh, ti   tin®¹   c ®Þ ph (     h   b¸o)vµ    niªm  Õt  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên hoÆc   Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  y ti      tr   qu     x∙,th ph thuéc tØnh n¬i cã  ®Êt sö  dông t¹o vèn x©y  dùng c¬  së  h¹ tÇng vÒ:  1­ Danh  ôc      m c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  îcsö  ông  ü  t  ¹o tr   d c s h  ® d qu ®Ê t   vèn  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt,chiara 2  Çn: ®®   c th quy phª duy       ph a­ Danh  ôc    m c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  chøc  u  Çu    tr   d c s h  tæ  ®Ê th øng víi quü  t  îcgiao;    ®Ê ®     b­ Danh  ôc  quü  t  ùc hiÖn  u     m   ®Ê th   ®Ê gi¸øng  íic«ng  ×nh x©y  ùng  v  tr   d c¬  ë  ¹ tÇng  s h  2­ Danh  ôc  ü  t  ïng ®Ó   ¹ovèn    m qu ®Ê d   t   cho  õng c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  t  tr   d c së  ¹ tÇng:®Þa   iÓ m,  Ön  Ých,lo¹  t  ang  ö  ông, lo¹  t  îcphÐp  h    ® di t  i ®Ê ® sd  i ®Ê ®   chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd theo  quy  ¹ch sö  ông  ho   d khu  t  µ    ®Ê v c¸c th«ng    tin kh¸ccã  ªnquan  n   ù    ö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   li   ®Õ d ¸n s d qu ®Ê t   xd c s h  3­ Danh  ôc  ü  t  ïng    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  m qu ®Ê d ®Ó t   x d csht chung  cña  a  ¬ng  ®Þ ph theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   ®Þ t  i d  4  1  ®Þ n §i Ò u    Êu  Çu  5. § th c«ng  ×nh,®Êu    t  ö  ông  ¹ovèn  ©y  ùng  tr   gi¸®Ê s d t  xd c¬  ë  ¹ tÇng. s h  Theo  quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 49, §i 50, §i 51, §i 52, §i 53  ®Þnh  è  s 88/1999/N§­   µy  CP ng 1/9/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   u  Çu,c¬  ch ®Ê th   quan  êi)cã  Èm  Òn    Öt  ù    u    ã  (ng   th quy phª duy d ¸n ®Ç tc tr¸chnhiÖ m    chØ  o,tæ  ®¹   chøc  u  Çu  ù    ®Ê th d ¸n. 1­ Trêng  îp ®Êu  Çu    h  th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ña  ù  tr   d c s h  c d ¸n: a­    Tæ chøc  u   Çu    än  µ  u    thùc  Ön  ù  theo    ®Ê th ®Ó ch nh ®Ç t hi d ¸n  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   u  Çu.    h v ®Ê th b­ X¸c  nh     t  ®Þ gi¸ ®Ê giao  cho  µ   u    tróng  Çu  nh ®Ç t th c«ng  ×nh    tr ®Ó thanh      Þc«ng  ×nh.Trong  êng  îp nµy,gi¸®Êt  to¸ngi¸tr   tr   tr h     giao cã    Òn sö    thu ti   dông  t  µ gi¸®Êt  Ýnh  ®Ê l     t theo  ôc   ch  ö  ông  íi.Gi¸ nµy  m ®Ý sd m   ph¶i lµ gi¸      chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo  ôc  ch  ö  ông  íicña  m ®Ý sd m  khu  t  ®Ê t¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   xd c s h  Theo  nguyªn  ¾c    y,    t    Ýnh  tiÒn  ö  ông  t  ña  t trªn®© gi¸®Ê ®Ó t thu  sd ®Ê c khu  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  îcx¸c ®Þnh  ï hîp víigi¸chuyÓn  ®Ê t   xd c s h  ®   ph         nhîng  Òn  ö  ông  t  ùc tÕ  ña  t  Òn kÒ   Çn  Êt)cã  ïng  ôc   quy sd ®Ê th   c ®Ê li   (g nh   c m ®Ých  ö  ông  sd theo  ôc  ch  ö  ông  íicña  m ®Ý sd m  khu  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ®Ê t   xd c së  ¹ tÇng;®ång  êicã  Ýnh  n: h    th   t ®Õ
  4. 4 ­Gi¸®Êt    Ýnh  n   ïkhithu håiquü  t  ïng ®Ó   ¹ovèn  ©y  ùng     ®Ó t ®Ò b         ®Ê d   t   xd c¬  ë  ¹ tÇng; s h  ­ Gi¸®Êt     theo  ôc  ch  ö  ông  íicña  m ®Ý sd m  khu  t  ïng    ¹ovèn  ©y  ®Ê d ®Ó t   x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng  Uû   c s h  do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh ban  µnh  h theo  quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ; Ch ph ­ VÞ   Ý cña    tr   khu  t  ïng    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  µ  iÒu  ®Ê d ®Ó t   xd c s h  v® kiÖn  Ò   Õt  Êu  ¹ tÇng; v k c h  ­C¸c  Õu  èkh¸ccã  ªnquan  n     t.   y t    li   ®Õ gi¸®Ê c­ Nhµ   u    óng thÇu  ©y  ùng    ®Ç t tr   x d c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  îc giao tr csht ®    ®Êt.Gi¸trÞthanh    îcx¸c®Þnh        to¸n®     nh sau: ­Gi¸tróng thÇu  ©y  ùng       xd c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng; tr   s h   ­Gi¸®Êt  îcx¸c®Þnh     ®   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i b  1  n 2­ Trêng  îp ®Êu    t:   h  gi¸®Ê a­    Þ c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ïng    Gi¸ tr   tr csht d ®Ó thanh to¸n quü  t  µ dù    ®Ê l   to¸n cña  ù  ®Ç u    ©y  ùng    d ¸n  tx d c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  îc cÊp  ã  Èm   tr csht ®  c th quyÒn  phª  Öt  duy theo  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ®Ç u     ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  Ön  hi hµnh. b­ Gi¸®Êt  ïng       d ®Ó thanh    to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  µgi¸ tr   d c s h  l    ®Êt  óng ®Êu  tr   gi¸. 3­ Nhµ   u    óng ®Êu  Çu    ®Ç ttr   th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  tr   d c s h  hoÆc   tróng ®Êu     t  µ nhµ  u    ã    gi¸®Ê l   ®Ç tc møc     á  Çu  ©y  ùng  gi¸b th x d c«ng  ×nh c¬  tr   së  ¹ tÇng  Êp  Êt hoÆc   h  th nh   møc    u    t  gi¸®Ê gi¸®Ê cao  Êt. nh 4­ Trêng  îp thùc hiÖn  ö  ông  ü  t  ¹ovèn    ©y  ùng  ¬  ë  ¹   h    sd qu ®Ê t   ®Ó x d c s h  tÇng  chung theo quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  ×  ®Þ ti ® d  4  1  ®Þ n th thùc hiÖn  u    t.Toµn  é  è  Òn sö  ông  t    îcph¶i® îcqu¶n  ý   ®Ê gi¸®Ê   b s ti   d ®Ê thu ®      l  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   ©n   lu   Ng s¸ch  µ   íc.Tríc khi ®Êu     t  Nh n      gi¸®Ê cÇn  u      ¹o®Êt  ®Ç tc¶it   hoÆc   u    ©y  ùng  ®Ç tx d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  µ    tr   s h   v c¸c c«ng  ×nh li   tr   ªnquan  kh¸cth× ph¶ithùc hiÖn         theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  Ön  µnh. hi h §i Ò u    Òu  Ön  u    t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. 6. §i ki ®Ê gi¸®Ê t   x d c s h  1­  Êt dïng    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  µ ®Êt  ∙  ã  §  ®Ó t   xd csht l  ® c quy  ¹ch ho   sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   quy  ¹ch  ©y  ùng    Õt® îccÊp  ã  Èm  Òn    ho xd chiti     c th quy phª duyÖt; 2­  Êt  ö  ông      § sd ®Ó ë hoÆc   ïng  µm  Æt   d lm b»ng s¶n  Êt,kinh doanh, xu       dÞch  ô  µ    ôc  ch  v v c¸cm ®Ý kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  7. Lùa  än  µ  u    tham  ®Êu   Çu  ch nh ®Ç t gia  th c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng  c s h  hoÆc   u    t. ®Ê gi¸®Ê 1­ §èit ng tham    u  Çu     î   gia®Ê th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  tr   d c s h  hoÆc   ®Êu    t  µtæ  gi¸®Ê l   chøc,c¸ nh©n     (theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy)   ®Þ ti  2  ®Þ n  cã nhu  Çu  ö  ông  µ  c sd v kinh doanh  Êt  ng    b ®é s¶n,cã    iÒu  Ön  Ò   èn    ®ñ ® ki v v vµ  ü  Ët, ã  k thu   kinhnghiÖ m  ùc hiÖn  ù    u  . c   th   d ¸n ®Ç t
  5. 5 2­  µ   u    Nh ®Ç t tham    u   Çu  gia ®Ê th c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  tr x d csht hoÆc   u    t  ®Ê gi¸®Ê ph¶igöi®Õ n   ñ  ù       ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  ã  Èm  Òn    c th quy phª duyÖt  ù  ®Ç u  , quyÕt  nh  u     t  d ¸n  t  ®Þ ®Ê gi¸®Ê (trong tr ng  îp  ö  ông  ü   ê h s d qu ®Êt  ¹o vèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  t  x d csht chung) hå  ¬      s xin tham  gia  u   Çu  ®Ê th c«ng  ×nh hoÆc   u    t,hå  ¬  å m: tr   ®Ê gi¸®Ê   s g ­ GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ã  µnh  Ò     c ng ngh kinh doanh  ï   ph   hîp víi ù    u  ,b¶n  ùgií thiÖu kÌm      ¸n ®Ç t  d t   i   theo tµiliÖu chøng       minh  Ò   v kh¶ n¨ng  chuyªn m«n,  µichÝnh,kü  Ët,   t    thu   kinhnghiÖm  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n; ­B¸o    µi Ýnh  ña  n¨m  Çn  Êt;   c¸o t   ch c 3  g nh ­  ¬ng  tr Ón  Ph ¸n  i khai thùc  Ön  ù  ®Ç u    c¬  ë  ¹  Çng, dù  sö    hi d ¸n  t sht   ¸n  dông  ü  t  îcgiao; qu ®Ê ®   ­V¨n    b¶n    Þ  îctham    u  Çu,®Êu  ®Ò ngh ®   gia®Ê th   gi¸. Trêng  îp    ©n    h c¸ nh xin tham    u     t  gia ®Ê gi¸®Ê theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® d kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  × chØ  Çn  ã    4  1  ®Þ n th   c c v¨n b¶n    Þ  îctham  ®Ò ngh ®   gia®Êu    µ  ù  Õn  ö  ông  ü  t  îcgiao.   gi¸v d ki s d qu ®Ê ®   3­  Òu  Ön  ùa  än  chøc  §i ki l ch tæ  kinh  Õ, c¸  ©n  t   nh tham gia  u   Çu  ®Ê th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  tr   d c s h  hoÆc   u    t: ®Ê gi¸®Ê ­ Cã   Êy    gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ï hîp víi Öc  ùc hiÖn  ù    ph       vi th   d ¸n ®Ç u  ;   t ­Cã     iÒu  Ön  Ò   èn  µ  ü  Ëttheo quy  nh  ña    ®ñ ® ki v v v k thu     ®Þ c ph¸p luËt;   ­ Cã   ¬ng    iÓn khaithùc hiÖn  ù    u    ¬  ë  ¹ tÇng,dù    ö    ph ¸n tr       d ¸n ®Ç t c s h     ¸n s dông  ã  Öu  c hi qu¶  ü  t  îcgiao; qu ®Ê ®   ­  ét  chøc  M tæ  chØ   îc tham  ®  gia  ét  n   Þ   ù  Çu  m ®¬ v d th trong  ét  ãim g  thÇu.Trêng  îp    h Tæng   C«ng    ty (C«ng    øng    ty)® tªntham    ù  Çu  ×    gia d th th c¸c ®¬n  Þ  µnh  v th viªn, n  Þ  ùcthuéc kh«ng  îcphÐp   ®¬ v tr     ®  tham    íi   gia v   c¸ch nhµ  t   thÇu  c  Ëp. ®é l Trêng  îp ®Êu    t  h  gi¸®Ê theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  ®Þ ti  d  4  1  ®Þnh  µy  µ   ü  t    u    ∙  ©n  µnh  öa (l«)   ©y  ùng  µ  n m qu ®Ê ®Ó ®Ê gi¸® ph th th     x d ®Ó nh ë riªngcho  õng  é    nh, c¸nh©n  × c¸nh©n    t h gia ®×     th     tham    u    gia®Ê gi¸chØ  Çn   c cã  Êy têchøng  gi     minh kh¶  n¨ng  µichÝnh. t  §i Ò u      8. Tæ chøc  u    t. ®Ê gi¸®Ê Tæ   chøc  u    t    ®Ê gi¸®Ê nh sau:   ­ Tríc khitiÕn  µnh  u     ngµy, Héi ®ång  ¬       h ®Ê gi¸30     (c quan  ñ  ×)®Êu   ch tr   gi¸th«ng    b¸o c«ng khail« (thöa)®Êt  u     t  Êt 2  Çn       ®Ê gi¸Ý nh   l trong thêigian       2 tuÇn    ¬ng  Ön th«ng    ichóng    i ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  a   trªnph ti   tin®¹   nh ®µ       h ®Þ ph¬ng, b¸o  a   ¬ng, c¸c ph¬ng  Ön    ®Þ ph    ti th«ng    ichóng  tin®¹   kh¸c vµ  îc niªm   ®  yÕt  ¹  a   iÓ m   chøc  u     ôsë  û   ti ®Þ ® tæ  ®Ê gi¸,tr   U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, nh d qu     thÞ    µnh  è  éc tØnh  ¬icã  u    t. x∙,th ph thu   n   ®Ê gi¸®Ê Néi dung th«ng b¸o c«ng khai gå m:  a   iÓ m,  Ön  Ých,kÝch  íc,   ®Þ ® di t   th   m ôc  ch  ö  ông  Ön  ¹   ®Ý sd hi t iquy  ¹ch  ö  ông  t,thêi®iÓ m   ¨ng  ý,thêi , ho sd ®Ê     ® k    ®iÓ m   Õn hµnh  u    µ    ti   ®Ê gi¸v c¸cth«ng    tinkh¸ccã  ªnquan.   li   ­TiÕn  µnh    ñ tôc®¨ng  ý    h c¸cth     k tham    u  gia®Ê gi¸.
  6. 6 ­ Giíi Öu    t,quy  ¹ch sö  ông  t,quy  ¹ch x©y  ùng  ña       thi l«®Ê   ho   d ®Ê   ho   d c khu ®Êt  u  ®Ê gi¸. ­Tæ     chøc  u    ®Ê gi¸theo nguyªn t¾c  u    ùctiÕp,theo quy  Õ   u       ®Ê gi¸tr       ch ®Ê gi¸do  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  phª  Öt  ï hîp víiquy  nh   duy ph       ®Þ cña ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   u     h v ®Ê gi¸. §i Ò u    9. §¨ng  ý  k tham    u    t. gia®Ê gi¸®Ê 1­ C¸c  i t ng ® îclùa chän    ®è  î       theo quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti§i 7  ®Þ n ® îc®¨ng  ý  µ  µn  Êtthñ tôc ®¨ng  ý  Ë m   Êt tr c2  µy  ña  µy      k v ho t       k ch nh   í   ng c ng tæ chøc  u  ®Ê gi¸. 2­ Sau    å  ¬  îc Héi ®ång  Êp  Ën, tæ  khih s ®     ch thu   chøc,c¸ nh©n  ¨ng  ý     ® k ®Êu    t  gi¸®Ê ph¶inép:   a­  Òn  Æt   äc  iÒn b¶o      Òn  Æt   íc)do  û   Ti ® c (t   l∙nh ­ ti ® tr   U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  õng  éc  u     ng  t cu ®Ê gi¸nh kh«ng        Þ ®Êt  qu¸ 5% gi¸tr   tÝnh  theo    t  ã  iÒu  Ön  Õt  Êu  ¹  Çng ¬ng  ù liÒn kÒ   Çn  Êt) gi¸®Ê c ® ki k c h t t t    (g nh   do  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh. Ng êi tróng  u     îc trõ tiÒn h     ®Ê gi¸®       ® Æt   äc  µo  Òn  ö  ông  t  c v ti s d ®Ê ph¶i nép  ïng ®Ó     (d   thanh to¸n),ngêi kh«ng      tróng  u     îc tr¶ l¹  ®Ê gi¸®     i ngay  sau    éc  u     Õt  óc.Trêng  îp    khi cu ®Ê gi¸k th   h tæ chøc,c¸ nh©n  ∙  ¨ng  ý     ®® k tham    u     t,®∙  ép  Òn  Æt  äc,nhng  gia ®Ê gi¸®Ê   n ti ® c  kh«ng  tham    u    gia®Ê gi¸hoÆc   óng ®Êu    ng  õchèikh«ng  ùc hiÖn  ù  tr   gi¸nh t     th   d ¸n hoÆc   ótl¹gi¸®∙    × kh«ng  îchoµn    Òn ® Æt  äc,kho¶n  Òn nµy    r       tr¶th   i ®  tr¶ti   c  ti   ® îcnép  µo  ©n    v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n b­ PhÝ     tham    u    gia ®Ê gi¸; kho¶n  Ý  µy  ép    ¨ng  ý  ph n n khi® k tham    u   gia ®Ê k tham    u   . gia ®Ê gi¸  gi¸vµ    kh«ng  µn    ho tr¶ cho  chøc, c¸ nh©n  ∙  ¨ng  ý  tæ     ®® Møc   Ý   ô  Ó  Héi  ng  ©n  ©n  Êp  ph c th do  ®å nh d c tØnh  Õt  nh  ï hîp  íi quy ®Þ ph   v  thùc tÕ    a  ¬ng    ë ®Þ ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   u     h v ®Ê gi¸. §i Ò u    ®Þnh    ëi®iÓ m   u    t. 10. X¸c  gi¸kh   ®Ê gi¸®Ê Gi¸khëi®iÓ m   Héi ®ång  u    Õt  nh. Gi¸khëi®iÓ m   îcx¸c     do    ®Ê gi¸quy ®Þ      ®   ®Þnh  theo  quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  µ  ®Þ ti® b  1  5  ®Þ n v kh«ng  ® îc thÊp  ¬n    t  ã  iÒu  Ön  Õt  Êu  ¹  Çng  ¬ng  ù  Òn  Ò   Çn    h gi¸®Ê c ® ki k c ht t t li k (g nhÊt)do  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h theo quy  nh  ña  Ýnh   ®Þ c Ch phñ. §i Ò u    Õn  µnh  u    t. 11. Ti h ®Ê gi¸®Ê 1­ Thñ  ôcm ë     t   phiªn®Êu    gi¸: ­ Giíi Öu  µnh    éi ®ång, ngêi®iÒu  µnh  µ  êigióp viÖc  Õu     thi th viªnH       h v ng     (n cã). ­ §iÓ m     danh  êi ®∙  ¨ng  ý  ng   ® k tham    u     êi cã    iÒu  Ön  gia ®Ê gi¸,ng   ®ñ ® ki tham    u  gia®Ê gi¸. ­ Giíi Öu  µn  é     thi to b th«ng    ã  ªnquan  n     t  ùc hiÖn  u    tinc li   ®Õ l«®Ê th   ®Ê gi¸, gi¶i®¸p  ¾c  ¾ c   ña  êi tham    u       th m c ng   gia ®Ê gi¸;Ph¸tphiÕu  u       ®Ê gi¸cho  õng t  tæ chøc,c¸nh©n     tham    u    µ m     ñ tôccÇn  Õtkh¸c. gia®Ê gi¸;L c¸cth     thi  
  7. 7 2­  ×nh  H thøc  µ  ×nh  ù ®Êu     v tr t  gi¸:Theo nguyªn  ¾c  u     á  Õu  t ®Ê gi¸b phi kÝn  ùctiÕp,phiÕu  Héi ®ång    tr     do    ph¸tra. ­ Sau    Õt  óc vßng  u    nhÊt (vßng  ét),Héi ®ång  u      khik th   ®Ê gi¸thø    m    ®Ê gi¸ c«ng  è    ëi®iÓ m. b gi¸kh   ­ Thùc  Ön  u  õng    hi ®Ê t vßng,li   ôcvµ    ªnt   vßng  u  èicïng lµvßng  u   ®Ê cu      ®Ê mµ  sau    éi  ng  u     khiH ®å ®Ê gi¸c«ng  è  b møc       gi¸tr¶cao  Êt  ng  nh nh kh«ng  ã  c ngêiyªu cÇu  u    Õp n÷a.Ng êicã     ®Ê gi¸ti       møc      gi¸tr¶cao  Êt cña  nh   vßng  µy  µ n l  ngêitróng ®Êu     êi® îcnhËn  Òn  ö  ông  t.     gi¸­ng     quy s d ®Ê Trêng  îp  u     ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  h ®Ê gi¸qu ®Ê t   x d csht chung  ña  c ®Þa   ¬ng  ph theo quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  µ   ®Þ ti® d  4  1  ®Þ nm gå m   Òu  öa    t, th×  û   nhi th (l«)®Ê   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc vµ  ×nh tùcho  ïhîp víi   tr     ph      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    12. Xem   Ðt vµ    Öt  Õt  x   phª duy k qu¶  u  Çu  ®Ê th c«ng  ×nh hoÆc   tr   ®Êu    t. gi¸®Ê C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  u  Çu  ®Ê th c«ng  ×nh hoÆc   u    t,chñ  ù    tr   ®Ê gi¸®Ê   d ¸n tr×nh Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  nh d c c th quy phª  Öt  ù    u   duy d ¸n ®Ç t    Öt  Õt  ,phª duy k qu¶  u  Çu  ®Ê th c«ng  ×nh hoÆc   Õt  tr   k qu¶  u    t  ña  ù  ®Ê gi¸®Ê c d ¸n.Trêng  îp ®Êu    t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    h  gi¸®Ê ®Ó t   xd c s h  chung  cho  a   ®Þ ph¬ng  theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy, th×  éi ®Þ ti ® d  4  1  ®Þ n  H  ®ång  u    ×nh Chñ  Þch  û   ®Ê gi¸tr   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Öt kÕt    phª duy   qu¶ ®Êu  gi¸. §i Ò u    13. Trong  êng  îp chØ  ã  ét  µ  u      ùchiÖn  ù  tr h  c m nh ®Ç txinth   d ¸n. Trong  êng  îp chØ  ã  ét  µ  u      ùc hiÖn  ù    ×: tr h  c m nh ®Ç txinth   d ¸n th ­ Gi¸trÞc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng        tr   s h   ®Ó thanh    ü  t  µdù    ña  to¸nqu ®Ê l   to¸nc dù    u    ©y  ùng  ¸n ®Ç tx d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  îccÊp  ã  Èm  Òn    tr   s h   ®  c th quy phª duyÖt theo quy  nh  Ò       ®Þ v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  Ön  µnh; hi h ­    t  ïng      nh     Þ quü  t  Gi¸ ®Ê d ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   ®Ê giao  cho  µ  u    ®Ó   nh ®Ç t thanh      Þ x©y  ùng  to¸ngi¸tr   d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  µgi¸®Êt  îcx¸c ®Þnh   tr   s h   l    ®   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   ®Þ t i b  1  5  ®Þ n §i Ò u    ý  Õt  îp ®ång. 14. K k h   C¨n  vµo    Öt  Õt  cø  phª duy k qu¶  u  Çu  ®Êu    ña  ¬  ®Ê th ( gi¸)c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn, chñ  ù    µ  µ  u    óng thÇu  th quy   d ¸n v nh ®Ç ttr   c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c së  ¹  Çng  ht hoÆc   óng ®Êu     Òn  ö  ông  t  ùc hiÖn  ý  îp  ng. tr   gi¸quy sd ®Ê th   k h ®å   Hîp  ng  ®å ph¶i tu©n  ñ  y         th ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   îp  ng   lu   H ®å kinhtÕ  µ    v quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n. §i Ò u    15. Thanh  to¸n, ¹ch to¸nvµ   h     qu¶n  ýtiÒn thu ® îctõquü  t  ¹o l         ®Ê t   vèn  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. ®Ç tx d c s h  1­ Sau      khigiao ®Êt    cho  µ  u    óng thÇu  nh ®Ç ttr   hoÆc   óng ®Êu    t, tr   gi¸®Ê   Së   µi chÝnh    Ët    ùc hiÖn    tiÒn  ö  ông  t  T  ­ V gi¸th   ghi thu  sd ®Ê b»ng    Þ quü  gi¸tr  
  8. 8 ® Êt giao cho  µ  u    ùc hiÖn  ù  x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng,®ång  êi nh ®Ç t th   d ¸n  d csht   th   ghithanh    èn  u    ©y  ùng    to¸nv ®Ç tx d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ña  ù  tr   c h  c d ¸n. 2­  êng  îp    Þ quü  t  Tr h gi¸tr   ®Ê giao cho  µ  u    lính¬n    Þ c«ng  nh ®Ç t   gi¸tr   tr×nh  ña  ù   th×  µ   u    ph¶i nép  Çn  c d ¸n  nh ®Ç t   ph chªnh  Öch  l b»ng  Òn  µo  ti v Ng ©n  s¸ch  a   ¬ng. Trêng  îp    Þ quü  t  ®Þ ph   h gi¸tr   ®Ê giao cho  µ  u     á  nh ®Ç t nh h¬n    Þc«ng  ×nh cña  ù    × Ng ©n  gi¸tr   tr   d ¸n th   s¸ch ®Þa  ¬ng    ph thanh        to¸ntr¶cho nhµ  u    Çn  ®Ç t ph chªnh  Öch;ViÖc  l   thanh to¸n thùc hiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ×nh tùcÊp    èn  u    ©y  ùng  ¬      tr     ph¸tv ®Ç tx d c b¶n. 3­  è   Òn  ö  ông  t  S ti s d ®Ê thu  îc tõ quü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ ®    ®Ê t   x d c s h  tÇng  chung  ña  a  ¬ng  c ®Þ ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  vµ  ®Þ ti  d  4  1  kho¶n    4 §iÒu  Quy Õt  nh  µy,sè  Òn  5  ®Þ n   ti chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ quü  t  ¹ovèn  µ  l gi       ®Ê t   v gi¸trÞc«ng  ×nh x©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ña  õng  ù    Õu  ã)® îcnép     tr   d k c h  ct d ¸n (n c     vµo  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íctheo    n  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ©n  lu   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n  Sè   Òn  µy  ti n chØ   îc dïng    u    x©y  ùng    ®  ®Ó ®Ç t d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹ tr kc h  tÇng  ña  a  ¬ng  c ®Þ ph theo dù    îcduyÖt.   ¸n ®   §i Ò u    16. §¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k quy sd ®Ê V¨n b¶n  óng ®Êu     tr   gi¸,v¨n b¶n  óng thÇu  ©y  ùng  tr   x d c«ng  ×nh  éc tr thu   dù    ö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ïng víic¸c hå  ¬  ªn ¸n s d qu ®Ê t   xd c s h  c       s li   quan kh¸ctheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtlµc¨n cø            ®Ó giao ®Êt   cho  êitróng ng     ®Êu     t  gi¸®Ê hoÆc   óng thÇu  ©y  ùng  tr   xd c«ng  ×nh ® îcthanh    tr     to¸nb»ng  ü  qu ®Êt  ¹o vèn. V¨n  t    b¶n  óng  u     t  tr ®Ê gi¸ ®Ê hoÆc   óng  Çu  ©y  ùng  tr th x d c«ng  tr×nh,quyÕt  nh    ®Þ giao ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ    Êy Nh n   th quy v c¸cgi   tê cã  ªnquan    li   kh¸c lµ c¨n  ®Ó   êi ® îc giao  t  ¨ng  ý  Òn  ö  ông      cø  ng     ®Ê ® k quy sd ®Êt. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  µ  u    óng thÇu  17. Quy v ngh v c nh ®Ç ttr   c«ng  ×nh tr   vµ  êi® îcgiao ®Êt. ng       Ng êitróng ®Êu    îcgiao ®Êt      gi¸®     ph¶isö  ông   d theo  ng  ôc  ch    ®ó m ®Ý ghi trong dù    ∙  îcc¬    ¸n ® ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy phª  Öt.N Õ u     ¹m  duy   viph sÏbÞ    åitheo quy  nh  ña    thu h     ®Þ c ph¸p luËt®Êt  ai.    ® Ng êitróng ®Êu    îcgiao ®Êt      gi¸®     hoÆc   óng thÇu  ©y  ùng  tr   xd c«ng  ×nh tr   c¬  ë  ¹  Çng  îc giao  t  sht ®  ®Ê thanh to¸n cã    Òn  ña  êi ® îc Nhµ   íc   c¸c quy c ng     n  giao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t    c thu ti   d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h Nhµ   u    tróng  Çu  ©y  ùng  ®Ç t th x d c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ã  tr csht c tr¸ch  nhiÖ m   ùc  Ön  th hi nghiªm  ngÆt  îp  ng  ∙  ý  íichñ  ù    h ®å ® k v  d ¸n,b¶o  ¶m   Õn  ® ti ®é,  èil ng,x©y  ùng  kh  î   d c«ng  ×nh ®∙  tr   cam   Õt.N Õ u     ¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo  k  viph s   x l   ph¸p luËtvÒ   îp ®ång      h  kinhtÕ.   §i Ò u    18. Tr¸chnhiÖm  ña    ¬    c c¸cc quan  µ   íc. Nh n 1­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖm:   ­ Ban  µnh    h quy  Õ   µ  ch v chØ   o  chøc  u     t, chØ   o  u   ®¹ tæ  ®Ê gi¸®Ê   ®¹ ®Ê thÇu  c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng; tr   d c s h 
  9. 9 ­ Quy Õt  nh  u  Çu    ®Þ ®Ê th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  tr   d c s h  hoÆc   u   ®Ê gi¸®Êt  ña  õng tr ng  îp cô  Ó;   c t   ê h   th ­ Quy Õt  nh    t      ®Þ gi¸®Ê ®Ó thanh    to¸ncho  µ  u    nh ®Ç ttrong tr ng  îp ®Êu    ê h   thÇu  c«ng  ×nh; tr ­ Phª  Öt  Õt    duy k qu¶  u    t,®Êu  Çu  ®Ê gi¸®Ê   th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  tr   d cs h¹ tÇng;   ­ KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  ¬  Õ   µichÝnh  s¸tvi th   c ch t   trong viÖc  ö  ông    sd quü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ®Ê t   xd c s h  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 2­ Së  µichÝnh   Ët    ñ  ×phèihîp víi   µnh  ªnquan:   T  ­V gi¸ch tr         ngc¸c li   ­ Theo  âikÞp  êisù  ×nh  µnh  µ  Õn  ng  ña      d  th   h th v bi ®é c gi¸chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  ùc tÕ  ¹  a   ¬ng  µm  ¬  ë  sd ®Ê th   t i ®Þ ph l c s cho  Öc    nh    vi x¸c ®Þ gi¸ ®Êt  Ýnh  t thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong  êng  îp  u   Çu  tr h ®Ê th c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng  c s h  hoÆc     nh    ëi®iÓ m     u    t;  x¸c®Þ gi¸kh   ®Ó ®Ê gi¸®Ê   ­ Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh phª  Öt    t  duy gi¸®Ê trong tr ng  îp  ê h   ®Þnh    t  µ  u   Çu  gi¸®Ê v ®Ê th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng.Trong  êng  tr   d csht   tr hîp nµy,tr ckhitr×nh Uû       í      ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  phª  Öt    t,Së   µi duy gi¸®Ê   T   chÝnh    Ët    ­ V gi¸ph¶itham    kh¶o    Õn  Èm  nh  ña  ¬  ý ki th ®Þ c c quan  Èm  nh   th ®Þ gi¸®Êt  ai ­bÊt ®éng    ®      s¶n  Õu  ã); (n c ­ Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Öt    t      nh    phª duy gi¸®Ê ®Ó x¸c ®Þ gi¸ trÞquü  t    ®Ê thanh    to¸ncho  µ  u  ; nh ®Ç t ­ Tham     éi ®ång  u    t,®Êu  Çu,chän  µ  u    ©y  ùng    gia H   ®Ê gi¸®Ê   th   nh ®Ç tx d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng; tr   s h   ­ LËp  ù    ©n    d to¸nNg s¸ch vµ  Õt    ©n    quy to¸nNg s¸ch vÒ   Öc  ö  ông  ü    vi s d qu ®Êt  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  t  xd csht theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ©n   lu   Ng s¸ch Nhµ   íc;   n ­ Thùc  Ön    Ng ©n     hi ghithu  s¸ch Nhµ   íc tiÒn  ö  ông  t  ña  ü  t    n  sd ®Ê c qu ®Ê t¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng, ghi chiNg ©n     x d csht     s¸ch  µ   íc cho  u    ©y  Nh n   ®Ç t x dùng  ¬  c b¶n; ­  óp  û   Gi U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  íng  Én,  Óm     h d ki tra gi¸m    Öc  s¸tvi thùc hiÖn    Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Òu  19. §i kho¶n    µnh. thih 1­ Quy  nh  Ò   u     t  ¹ Quy Õt  nh  µy  òng  îc¸p dông  i   ®Þ v ®Ê gi¸®Ê t i   ®Þ nc ®    ®è   víi   êng  îp:   tr c¸c h ­Giao  t  ã    Òn sö  ông  t    ®Ê c thu ti   d ®Ê theo ph¬ng    thøc ®Êu    gi¸; ­ C¬     quan, ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp, ®¬n  Þ  ùc l ng  ò    v l  î v trang nh©n  ©n,      d tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi­ x∙ h     nghÒ  nghiÖp, tæ    chøc  kinh  Õ  îc c¬  t ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn   cho phÐp  chuyÓn  nhîng quyÒn  sö  dông ®Êt hoÆc  b¸n c«ng tr×nh cïng víi  chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t; nh   sd ®Ê ­ Giao  t    ®Ê cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  ©y  ùng  µ      hoÆc      x d nh ë ®Ó b¸n  cho thuª(trõtr ng  îp cæ   Çn        ê h   ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   ícvµ  Nh n   chuyÓn  õthuª®Êt  t    sang giao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t);   c thu ti   d ®Ê
  10. 10 ­C¸c  êng  îp kh¸ctheo quy  nh  ña    tr h      ®Þ c ph¸p luËt.   2­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý. C¸c    ®Þ n c hi l   15    t  k  quy ®Þnh  Ò   ¬  Õ   µichÝnh  ö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  v c ch t   sd qu ®Ê t   xd c s h  tr¸víi    i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §èi víidù  ®ang  ùc  Ön  ë      ¸n  th hi d dang  ×  ùc  Ön  th th hi theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy §èi víidù  cha  iÓn khai thùc  Ön  ×      ¸n  tr     hi th ph¶i thùc  Ön    hi theo Quy Õt  ®Þnh  µy. n §i Ò u    é  ëng    é, Thñ  ëng    ¬  20. B tr c¸cB   tr c¸c c quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  cø  µo  ¬ c¨n  v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh  ã    v  hcm c tr¸chnhiÖ m    chØ  o    n  Þ  ªnquan  ùc hiÖn  ®¹ c¸c®¬ v li   th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  ã  tr th     c kh kh¨n,®Ò   Þ     é,  µnh,   ngh c¸c B ng   ®Þa  ¬ng  ph ph¶n  vÒ   é  µichÝnh    Þp  êixem   Ðt,gi¶i ¸nh  B T   ®Ó k th   x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản