Quyết định 22/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 22/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 22/2003/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2003 VÒ chÕ ®é ®èi víi c¸n bé, chiÕn sÜ lùc lîng C«ng an nh©n d©n trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, ch¨m sãc, kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®Êu tranh víi ®èi tîng bÞ nhiÔm HIV/AIDS thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/CP ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh Phßng, chèng nhiÔm virót g©y ra héi chøng suy gi¶m, miÔn dÞch m¾c ph¶i ë ngêi (HIV/AIDS); Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. C¸n bé y tÕ, qu¶n gi¸o, c¸n bé gi¸o dôc vµ d¹y nghÒ, Tr ëng ph©n tr¹i, Trëng ph©n khu, trinh s¸t, c¶nh s¸t b¶o vÖ t¹i c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng; gi¸o viªn chñ nhiÖm líp trong c¸c tr êng gi¸o dìng thuéc lùc lîng C«ng an nh©n d©n thêng xuyªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi nh÷ng ®èi tîng bÞ nhiÔm HIV/AIDS t¹i c¸c ®¬n vÞ nãi trªn th× ® îc hëng chÕ ®é phô cÊp theo mét trong hai møc sau: - Møc 1 : 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng, ¸p dông ®èi víi c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng cã tû lÖ ph¹m nh©n, tr¹i viªn, häc sinh bÞ nhiÔm HIV/AIDS tõ 10% tæng sè ®èi tîng trë lªn. - Møc 2 : 100.000 ®ång/ngêi/th¸ng, ¸p dông ®èi víi c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng cã tû lÖ ph¹m nh©n, tr¹i viªn, häc sinh bÞ nhiÔm HIV/AIDS díi 10% tæng sè ®èi tîng. §iÒu 2. C¸n bé, chiÕn sÜ lùc lîng C«ng an nh©n d©n trong khi lµm nhiÖm vô bÞ téi ph¹m tÊn c«ng mµ bÞ nhiÔm HIV/AIDS, ® îc kh¸m, ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh; ®îc hëng chÝnh s¸ch bÖnh binh; khi tõ trÇn ®îc xÐt c«ng nhËn liÖt sÜ theo c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, thñ tôc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh ¦u ®·i ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, liÖt sÜ vµ gia ®×nh liÖt sÜ, th ¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng.
  2. 2 § iÒu 3. Kinh phÝ chi tr¶ cho c¸c chÕ ®é quy ®Þnh ë §iÒu 1 vµ §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp trong dù to¸n chi thêng xuyªn hµng n¨m cña Bé C«ng an. § iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 5. Giao Bé trëng Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé trëng Bé Néi vô híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản