Quyết định 22/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 22/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế Quản lý sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ****** ****** S : 22/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ SÁT H CH, C P GI Y PHÉP I U KHI N CÁC LO I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý sát h ch, c p gi y phép i u khi n các lo i phương ti n giao thông ư ng s t”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Như i u 3; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VP, PC. ào ình Bình QUY CH QU N LÝ SÁT H CH, C P GI Y PHÉP I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2004/Q -BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
 2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v qu n lý sát h ch, c p gi y phép cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ho t ng trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th và ư ng s t chuyên dùng có n i ray v i ư ng s t qu c gia. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân liên quan n công tác qu n lý sát h ch, c p gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng s t qu c gia là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i chung c a c nư c và t ng vùng kinh t . 2. ư ng s t ô th là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i c a thành ph , vùng ven ô. 3. ư ng s t chuyên dùng là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i riêng c a t ch c, cá nhân. 4. Phương ti n giao thông ư ng s t bao g m các lo i u máy (hơi nư c, diêsel, i n), toa xe ng l c và các phương ti n giao thông chuyên dùng ư ng s t có ng cơ, có ngư i i u khi n (goòng máy, máy chèn ư ng, máy t ray, c n cNu c u vi n...) ch y trên ư ng s t. 5. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t (sau ây g i là tài x ) là ngư i tr c ti p lái phương ti n giao thông ư ng s t. 6. Ph tài x là ngư i giúp vi c cho tài x lái phương ti n giao thông ư ng s t. 7. Gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t (sau ây g i là gi y phép) là ch ng ch c p cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ư c phép tr c ti p lái phương ti n giao thông ư ng s t. Chương 2: PHÂN LO I VÀ S D NG GI Y PHÉP i u 4. Phân lo i gi y phép và m u gi y phép 1. Gi y phép ư c phân thành các lo i sau:
 3. a. Gi y phép i u khi n u máy diêsel (dùng cho c i u khi n toa xe ng l c diêsel). b. Gi y phép i u khi n u máy i n (dùng cho c i u khi n toa xe ng l c ch y i n). c. Gi y phép i u khi n u máy hơi nư c. d. Gi y phép i u khi n phương ti n chuyên dùng ư ng s t. 2. M u gi y phép ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. i u 5. Th i h n hi u l c c a gi y phép Th i h n hi u l c c a gi y phép là 05 năm k t ngày c p. i u 6. S d ng gi y phép 1. Ngư i ư c c p gi y phép ch ư c phép i u khi n lo i phương ti n giao thông ư ng s t (có Ny, kéo ho c không có Ny, kéo theo toa xe) ã quy nh trong gi y phép. 2. Ngư i ư c c p gi y phép có trách nhi m: a. B o qu n gi y phép không m t, hư h ng; b. Mang theo gi y phép khi i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t; c. Ch m nh t 30 ngày trư c khi gi y phép h t h n, ngư i ư c c p gi y phép ph i làm th t c i gi y phép theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. 3. Trư ng h p m t, hư h ng gi y phép, ngư i ư c c p gi y phép ph i làm các th t c ư c c p l i gi y phép theo quy nh t i i u 16 c a Quy ch này. i u 7. Thu h i gi y phép Gi y phép b thu h i trong các trư ng h p sau: 1. Ngư i ư c c p gi y phép vi ph m các quy nh an toàn giao thông ư ng s t; 2. Vi c c p gi y phép vi ph m các quy nh c a Quy ch này. Chương 3: SÁT H CH, C P, I GI Y PHÉP i u 8. N i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép C c ư ng s t Vi t Nam xây d ng n i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép. i u 9. a i m sát h ch
 4. a i m t ch c sát h ch ph i có phòng thi lý thuy t riêng bi t và các lo i phương ti n giao thông ư ng s t, trang thi t b chuyên môn b o m cho vi c thi th c hành phù h p v i lo i gi y phép c n c p. i u 10. i u ki n ư c sát h ch c p gi y phép ư c sát h ch c p gi y phép, thí sinh ph i có các i u ki n sau: 1. Là công dân Vi t Nam có tu i t 23 n 55 i v i nam gi i và t 23 n 50 i v i n gi i, có s c kh e i u khi n các lo i phương ti n giao thông ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; 2. ã có b ng, ch ng ch t t nghi p chuyên ngành i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t c a cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t; 3. ã qua th i gian 24 tháng liên t c làm ph tài x phương ti n giao thông ư ng s t và 20.000 km i ph tài x an toàn; 4. Có h sơ theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. i u 11. H sơ tham gia sát h ch c p gi y phép H sơ tham gia sát h ch c p gi y phép bao g m: 1. ơn ngh d sát h ch c p gi y phép có xác nh n c a Th trư ng ơn v s d ng ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t theo m u quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này. 2. Gi y ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 3. B n sao b ng, ch ng ch t t nghi p chuyên ngành i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t phù h p v i lo i phương ti n d sát h ch c p gi y phép c a cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Qu n lý sát h ch, c p gi y phép 1. C c ư ng s t Vi t Nam là cơ quan qu n lý sát h ch, c p gi y phép trong ph m vi c nư c có trách nhi m: a. In, phát hành, hư ng d n và qu n lý vi c s d ng gi y phép trong ph m vi c nư c. b. Ch o v chuyên môn nghi p v , hư ng d n và ki m tra ho t ng sát h ch. c. Xây d ng k ho ch, nhu c u ào t o, b i dư ng và tr c ti p qu n lý i ngũ sát h ch viên. d. Xây d ng bi u m u, s sách qu n lý nghi p v liên quan n công tác qu n lý sát h ch, c p gi y phép. . Nghiên c u xây d ng h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t v sát h ch, c p gi y phép trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành.
 5. 2. Gi y phép do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ho c Phó C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ư c C c trư ng y quy n ký. i u 13. H i ng sát h ch 1. H i ng sát h ch do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam thành l p. 2. Thành ph n c a H i ng sát h ch: a. Ch t ch H i ng là C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ho c ngư i ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam u quy n; b. Phó Ch t ch H i ng là Th trư ng ơn v qu n lý ngư i d thi sát h ch; c. Các thành viên khác c a H i ng do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam quy t nh. 3. Nguyên t c ho t ng: a. H i ng sát h ch ch làm vi c khi có m t Ch t ch H i ng và 2/3 t ng s thành viên c a H i ng; b. K t lu n ánh giá c a H i ng sát h ch ph i có ít nh t 4/5 t ng s thành viên có m t nh t trí; c. K t thúc kỳ sát h ch H i ng sát h ch t gi i th . 4. Nhi m v , quy n h n c a H i ng sát h ch: a. Ch o và ki m tra công tác chuNn b cho kỳ sát h ch; b. Ch o vi c sát h ch theo úng các quy nh c a B Giao thông v n t i và hư ng d n c a C c ư ng s t Vi t Nam; c. Ph bi n, hư ng d n n i dung, quy trình, Quy ch sát h ch và các quy nh c n thi t khác cho các sát h ch viên; d. S p x p l ch sát h ch và t ch c sát h ch; . T m ng ng vi c sát h ch và báo cáo C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam khi th y không i u ki n t ch c kỳ sát h ch; e. T ng h p k t qu kỳ sát h ch và ký xác nh n biên b n, g i lưu tr các văn b n, tài li u c a kỳ sát h ch t i C c ư ng s t Vi t Nam; g. Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng sát h ch quy t nh x lý, gi i quy t các trư ng h p vi ph m Quy ch sát h ch do T sát h ch báo cáo. i u 14. T sát h ch 1. T sát h ch:
 6. a. Do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam thành l p; b. Ch u s ch o tr c ti p c a H i ng sát h ch; c. K t thúc kỳ sát h ch T sát h ch t gi i th . 2. Thành viên t sát h ch: T sát h ch g m T trư ng và các Sát h ch viên. 3. Tiêu chuNn c a sát s ch viên: a. Có tư cách o c t t; b. Có b ng ho c ch ng ch ào t o chuyên ngành v phương ti n giao thông ư ng s t tương ng v i lo i phương ti n ngư i tham gia sát h ch ngh sát h ch t i các trư ng ào t o theo quy nh c a pháp lu t; c. ã qua th c t công tác ít nh t 5 năm, tr c ti p làm công tác i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ít nh t 3 năm, am hi u v phương ti n giao thông ư ng s t và Quy trình, Quy ph m khai thác k thu t ư ng s t, Quy t c an toàn ch y tàu; d. ư c hu n luy n v nghi p v sát h ch và ư c C c ư ng s t Vi t Nam c p th sát h ch viên. 4. Nhi m v , quy n h n c a T sát h ch: a. Ki m tra tiêu chuNn, quy cách c a phương ti n, d ng c sát h ch và phương án b o m an toàn cho kỳ sát h ch; b. Ph bi n n i dung, quy trình sát h ch và ki m tra vi c ch p hành n i quy sát h ch; c. Sát h ch thí sinh theo n i dung và quy trình quy nh; d. L p biên b n, x lý các trư ng h p vi ph m n i quy theo quy n h n ư c giao ho c báo cáo Ch t ch H i ng sát h ch gi i quy t; . Ch m thi và t ng h p k t qu , ánh giá kỳ sát h ch báo cáo H i ng sát h ch; e. Sát h ch viên ch u trách nhi m tr c ti p v k t qu ch m thi. T trư ng T sát h ch ch u trách nhi m chung v k t qu sát h ch. i u 15. C p m i gi y phép Gi y phép ư c c p m i cho ngư i ã tham d kỳ sát h ch và ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ra Quy t nh công nh n trúng tuy n trong kỳ sát h ch c p gi y phép. i u 16. C p l i gi y phép 1. Gi y phép b m t ho c hư h ng ư c xem xét c p l i.
 7. 2. H sơ ngh c p l i gi y phép bao g m: ơn ngh c p l i gi y phép theo m u quy nh t i Ph l c 3 c a Quy ch này kèm theo gi y phép ã b hư h ng ( i v i trư ng h p gi y phép b hư h ng) g i C c ư ng s t Vi t Nam. 3. C c ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m ki m tra, rà soát i chi u v i h sơ g c các trư ng h p ngh c p l i gi y phép và hoàn t t các th t c c n thi t c pl i gi y phép. i u 17. i gi y phép i v i các lo i gi y phép do các cơ quan có thNm quy n trư c ây c p còn hi u l c s d ng ho c các gi y phép do C c ư ng s t Vi t Nam c p ã h t h n s d ng u ph i i sang gi y phép m i. H sơ xin i gi y phép g m: 1. ơn xin i gi y phép theo m u quy nh t i Ph l c 3 c a Quy ch này; 2. Gi y ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t có thNm quy n theo quy nh; 3. B n sao gi y phép có xác nh n c a Th trư ng ơn v s d ng ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t. i u 18. Th i h n c p m i, c p l i, i gi y phép 1. Sau 10 ngày k t ngày C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ra Quy t nh công nh n trúng tuy n i v i các thí sinh, C c ư ng s t Vi t Nam ph i hoàn t t vi c c p gi y phép m i. 2. Sau 15 ngày k t ngày nh n ư c H sơ h p l ngh c p l i gi y phép ho c i gi y phép, C c ư ng s t Vi t Nam ph i hoàn t t vi c c p l i, i gi y phép. i u 19. L phí sát h ch, c p m i, c p l i ho c i gi y phép Ngư i tham gia kỳ sát h ch c p gi y phép ho c i gi y phép ph i tr l phí theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 20. i u kho n chuy n ti p Sau 90 ngày k t ngày Quy ch này có hi u l c, gi y phép do các cơ quan có thNm quy n trư c ây c p còn hi u l c s d ng u ph i i sang gi y phép m i theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. i u 21. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra 1. Thanh tra B ch trì và ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c oàn thanh tra công tác sát h ch, c p gi y phép trong ph m vi toàn qu c. 2. C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m ch o, t ch c hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 3. Vi c thanh tra, ki m tra ph i tuân theo úng quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. N u phát hi n sai ph m ph i x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Báo cáo t ng k t
 8. nh kỳ vào tháng 12 hàng năm, C c ư ng s t Vi t Nam t ng k t công tác sát h ch c p gi y phép và báo cáo B Giao thông v n t i. PH L C 1 M U GI Y PHÉP I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T M t trư c gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t BGIAO THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA V NT I VI T NAM C C Ư NG S T c l p – T do – H nh phúc VI T NAM ________________________________ GI Y PHÉP LÁI ...................... C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam nh 3x4 C p cho Ông:.......................................... Sinh ngày:............................................... Nơi công tác:........................................... Ngày c p :......../........../200...... Ngày h t h n:........./........./200....... S gi y phép........................
 9. M t sau gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t CHÚ Ý C C TRƯ NG Ngư i ư c c p gi y phép C C Ư NG S T VI T ph i: NAM 1. Mang theo gi y phép khi i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t; 2. Gi gìn b o qu n không nhàu nát, tNy xóa gi y phép. N u nhàu nát, tNy xóa gi y phép không có giá tr . Quy cách: 1. Kích thư c: Khung 66 (mm) x 94 (mm) 2. Tiêu “Gi y phép lái ...“ m u , các ch khác m u xanh. 3. Ch t li u gi y t t, m u tr ng, có ch “C c ư ng s t Vi t Nam“ m m u vàng. 4. Các dòng ch khi c p gi y phép ph i dùng ch ánh máy ho c vi tính, không vi t tay. 5. Sau khi ký, dán nh, óng d u và d u n i ph i ép plastic gi y phép trư c khi trao cho ngư i ư c c p. M u ơn NGHN SÁT H CH, C P GI Y PHÉP I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ƠN NGHN
 10. SÁT H CH C P GI Y PHÉP I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T LO I ................................................................. Kính g i: C c ư ng s t Vi t Nam Tên tôi là : .......................................................................................................................................... Sinh ngày : ............ tháng ........... năm .......t i...................................................................................... Quê quán : .......................................................................................................................................... Nơi hi n nay : .......................................................... i n tho i : .................................................... ơn v công tác hi n nay : .................................................................................................................... S CMND................................C p ngày......................tháng năm..................năm.................. T i........................................................................................................................................ ............. Hi n t i có b qu n ch , c i t o t i ch , ang b kh i t , i u tra ho c ang thi hành án không?...……….…………………..……………………………………………………… ….. TÓM T T QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC T tháng năm n tháng năm Làm công tác gì? âu? Ch c v i chi u v i tiêu chuN n, i u ki n d thi sát h ch c p gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t, tôi th y mình i u ki n tham gia d thi. ngh C c ư ng s t Vi t Nam xem xét cho tôi ư c d thi sát h ch c p gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t.
 11. Lo i : .................................................................................. ………………………………… Tôi xin cam oan nh ng i u khai trên ây là úng s th t, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. ......., ngày....... tháng........ năm 2004 NGƯ I NGHN (Ký tên và ghi rõ h tên) NH N XÉT C A TH TRƯ NG ƠN VN S D NG NGƯ I D THI Ông (bà) : ...................................................................................................................................... Hi n ang công tác t i Công ty (Xí nghi p) : ..................................................................................... các i u ki n tham gia d thi sát h ch c p gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t lo i : ngh C c ư ng s t Vi t Nam xem xét cho ông (bà) ư c d thi. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên óng d u) PH L C 3 M U ƠN NGHN I, C P L I GI Y PHÉP I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******
 12. ƠN NGHN I, C P L I GI Y PHÉP I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T LO I ................................................................. Kính g i: C c ư ng s t Vi t Nam Tên tôi là : .......................................................................................................................................... Sinh ngày : ............ tháng ........... năm .......t i...................................................................................... Quê quán : .......................................................................................................................................... Nơi hi n nay : .......................................................... i n tho i : .................................................... ơn v công tác hi n nay : .................................................................................................................... S CMND................................C p ngày......................tháng năm..................năm.................. T i........................................................................................................................................ . Hi n t i có b qu n ch , c i t o t i ch , ang b kh i t , i u tra ho c ang thi hành án không?.…………………………………………………………………………………… Tôi ã ư c C c ư ng s t Vi t Nam (ho c T ng c c ư ng s t, các Xí nghi p liên h p VT S KV 1, 2, 3) c p gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t. Lo i gi y phép : .......................................................................................................................... S gi y phép : ............................................................................................................................. ngh C c ư ng s t Vi t Nam xem xét làm th t c ( i, c p l i) gi y phép i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t. Lo i : ................................................................................................................. Lý do: ................................................................................................................ Tôi xin cam oan nh ng i u khai trên ây là úng s th t, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. , ngày....... tháng........ năm 2004
 13. NGƯ I NGHN (Ký tên và ghi rõ h tên) NH N XÉT C A TH TRƯ NG ƠN VN S D NG NGƯ I I GI Y PHÉP Ông (bà) : .................................................. là tài x phương ti n giao thông ư ng s t Hi n ang công tác t i Công ty (Xí nghi p) : ..................................................................................... .. ã ư c C c ư ng s t Vi t Nam (ho c T ng c c ư ng s t, Các Xí nghi p liên h p VT S KV 1,2,3) c p Gi y phép i u khi n PTGT S. Lo i gi y phép : .......................................................................................................................... S gi y phép : ............................................................................................................................. Hi n gi y phép c a Ông (Bà)………... ã (h t h n s d ng, b m t, hư h ng). Xí nghi p (Công ty) : ....................................................................................................................... ngh C c ư ng s t Vi t Nam ( i, c p l i) gi y phép m i. Lo i : .......................................................................................................................................... . Cho Ông (Bà) : .............................................................................................................................. TH TRƯ NG ƠN VN (ký tên óng d u)
Đồng bộ tài khoản