intTypePromotion=1

Quyết định 22/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 22/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 22/2005/Q§­TTg  n g µ y   2 6   t h ¸ n g     0 1   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   ® i Ò u   c h Ø n h  Ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa ­ Vòng Tµu Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Uû    ban nh©n d©n tØnh Bµ  RÞa ­ Vòng   Tµu, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt  ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi  míi mét sè c«ng ty nhµ níc trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh  Bµ RÞa ­ Vòng Tµu trong n¨m 2005 nh phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa ­ Vòng  Tµu cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, ®æi míi   c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung  ®∙  ® îc phª  duyÖt. §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô,   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh   vµ  X∙   héi   vµ   c¸c   c¬   quan   cã  liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh Bµ RÞa ­ Vòng Tµu trong viÖc thùc hiÖn Ph ¬ng ¸n  nãi  trªn. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn.
  2. 2 § i Ò u   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Bµ  RÞa ­ Vòng Tµu vµ  Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc thuéc tØnh Bµ RÞa ­ Vòng Tµu  ®iÒu chØnh  ph¬ng ¸n s¾p xÕp trong n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 22/2005/Q§­TTg ngµy 26   th¸ng 01 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Nhµ níc n¾m gi÷  trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: 1. C«ng ty Du lÞch Vòng Tµu; 2. C«ng ty DÞch vô ­ VËn t¶i biÓn; 3. C«ng ty Cao su Thèng NhÊt; 4. C«ng ty Vòng Tµu Shipyard; 5. C«ng ty Thñy s¶n xuÊt nhËp khÈu C«n §¶o. II. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Nhµ níc n¾m gi÷  díi 50% vèn ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: 1. C«ng ty C«n S¬n; 2. C«ng ty V¨n hãa tæng hîp. III. C«ng ty chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp :  C«ng ty Ph¸t hµnh phim vµ chiÕu bãng. IV. C«ng ty thùc hiÖn biÖn ph¸p gi¶i thÓ: 1. C«ng ty §¹i D¬ng. 2. C«ng ty Thñy s¶n xuÊt nhËp khÈu Vòng Tµu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2