intTypePromotion=1

Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
2
download

Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ SỐ 22/2007/QĐ-BYT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ “Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá”; Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thẩm định Chi nhánh Công ty Vinacotrol thành phố Hồ Chí Minh tham gia công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 2006; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chỉ định Chi nhánh Công ty Vinacontrol tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu tại các cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có thời hạn là 03 năm. Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục liên quan trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trịnh Quân Huấn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2