Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành quy định trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” về việc giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà, đất trên địa bàn quận 9

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 22/2009/Q -UBND Qu n 9, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TRÌNH T , TH T C THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” V VI C GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C NHÀ, T TRÊN NA BÀN QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Quy t nh s 1958/1998/Q -UB-QL T ngày 13 tháng 4 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch C p s nhà và ch nh s a s nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 04/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v c p Gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo Gi y phép trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 54/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c ban hành Quy nh v trình t th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t , Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 19/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c ban hành Quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Thư ng tr c Ban Ch o C i cách hành chính qu n 9, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng Qu n lý ô th ; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 51/TTr-TP ngày 05 tháng 8
 2. năm 2009 v vi c ban hành quy nh trình t , th t c theo cơ ch “M t c a liên thông” v vi c gi i quy t h sơ hành chính trong lĩnh v c nhà, t trên a bàn qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy t nh kèm Quy nh trình t , th t c theo cơ ch “M t c a liên thông” v vi c gi i quy t h sơ hành chính trong lĩnh v c nhà, t trên a bàn qu n 9 g m các lo i th t c hành chính sau: 1. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 2. Chuy n m c ích t t lúa sang t tr ng cây lâu năm; 3. Chuy n như ng quy n s d ng t toàn ph n; 4. Chuy n như ng quy n s d ng t tách th a và h p th a; 5. C p i, c p l i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; 6. C p Gi y ch ng nh n i v i trư ng h p chuy n như ng quy n s h u nhà và quy n s d ng t tách th a và h p th a; 7. Xác nh n thay i di n tích xây d ng trên Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; 8. C p m i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p; 9. C p m i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ; 10. Chuy n m c ích lên t ; 11. C p m i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; 12. C p Gi y phép xây d ng; 13. C p s nhà. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 15/2009/Q -UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 9. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Thư ng tr c Ban Ch o C i cách hành chính qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Trư ng Phòng Tư pháp, Chi c c trư ng Chi c c Thu , Th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 3. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám QUY NNH TRÌNH T , TH T C THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” V VI C GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C NHÀ, T TRÊN NA BÀN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2009/Q -UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy trình này quy nh vi c ti p nh n, chuy n h sơ, x lý và tr k t qu h sơ i v i các cá nhân. 2. Trách nhi m c a cán b , công ch c làm vi c b ph n ti p nh n và tr k t qu c a phư ng theo cơ ch “M t c a liên thông” t phư ng n qu n trong vi c gi i quy t h sơ hành chính trên lĩnh v c nhà, t t i 13 phư ng. Chương 2. TRÌNH T TI P NH N VÀ GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C NHÀ, T M C 1. TI P NH N, GI I QUY T H SƠ C P L I, CHUY N M C ÍCH, CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T i u 2. C p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p l i Gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p l i Gi y ch ng nh n n p có ghi th i h n tr h sơ là 73 (b y mươi ba) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Gi y ch ng nh n (40 (b n
 4. mươi) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n (không bao g m th i gian ăng báo), trong trư ng h p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu (n u có), theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 21 t i Quy t nh s 54/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (g i t t là Quy t nh 54); - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c c p l i Gi y ch ng nh n t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 40 (b n mươi) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l (10 (mư i) ngày thNm tra n i dung c a Gi y ch ng nh n quy n s d ng t b m t, 30 (ba mươi) ngày niêm y t; trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung, trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t; - y ban nhân dân phư ng có trách nhi m chuy n thông báo niêm y t vi c c p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã b m t cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Văn phòng ăng ký quy n s d ng t - g i chung là Văn phòng ăng ký) niêm y t theo quy nh, vi c niêm y t t i ph i cùng th i i m niêm y t t i y ban nhân dân phư ng; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký quy n s d ng t; - Giao tr Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n c p l i Gi y ch ng nh n: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do không gi i quy t c p l i Gi y ch ng nh n, trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ c p l i Gi y ch ng nh n c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ i v i h sơ thu n gi i quy t:
 5. - Ra văn b n ch s d ng t ăng báo ( i v i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t); - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l (không bao g m 30 (ba mươi) ngày niêm y t t i Văn phòng ăng ký và 10 (mư i) ngày k t ngày ăng báo); - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i Gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. i u 3. Chuy n m c ích t t tr ng lúa sang t tr ng cây lâu năm 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh chuy n m c ích t t tr ng lúa sang t tr ng cây lâu năm, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh chuy n m c ích n p có ghi th i h n tr h sơ là 33 (ba mươi ba) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Quy t nh cho chuy n m c ích và Gi y ch ng nh n (03 (ba) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n), theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 134 t i Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph ; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c thay i m c ích s d ng t t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 03 (ba) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p ph i b sung h sơ, không tính vào th i h n gi i quy t h sơ;
 6. - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Quy t nh và Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n chuy n m c ích t t lúa sang t tr ng cây lâu năm: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i cho ngư i xin chuy n m c ích bi t rõ lý do không gi i quy t, trong th i gian 03 (ba) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ chuy n m c ích t t lúa sang t tr ng cây lâu năm c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi y ban nhân dân qu n ký quy t nh xong, Văn phòng ăng ký, ký n i dung c p nh t trên Gi y ch ng nh n r i bàn giao Quy t nh và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. i u 4. Chuy n như ng quy n s d ng t toàn ph n (Áp d ng cho trư ng h p h p ng chuy n như ng l p t i y ban nhân dân phư ng) 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào H p ng chuy n như ng và ơn xin chuy n như ng quy n s d ng t, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh chuy n như ng có ghi th i h n tr h sơ là 16 (mư i sáu) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Gi y báo thu , 03 (ba) ngày gi i quy t t i phư ng, 10 (mư i) ngày t i y ban nhân dân
 7. qu n, 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu , theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 20 t i Quy t nh 54. Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c bi n ng th a t t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung trong th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n chuy n như ng quy n s d ng t: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i cho ngư i chuy n quy n s d ng t bi t rõ lý do không gi i quy t, trong th i gian 03 (ba) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ chuy n quy n s d ng t c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Văn phòng ăng ký, ký duy t n i dung c p nh t bi n ng trên Gi y ch ng nh n c a ngư i chuy n như ng quy n s d ng t, l p Phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u); - Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t:
 8. Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t vi c chuy n như ng quy n s d ng, trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu : Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b , nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i l i Gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. i u 5. Chuy n như ng quy n s d ng t tách th a và h p th a (Áp d ng cho trư ng h p h p ng chuy n như ng l p t i y ban nhân dân phư ng) 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào H p ng chuy n như ng quy n s d ng t và ơn xin chuy n như ng quy n s d ng t, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh chuy n như ng quy n s d ng t có ghi th i h n tr h sơ là 36 (ba mươi sáu) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Gi y báo thu , 03 (ba) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n, 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu , theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 20 t i Quy t nh 54; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c bi n ng th a t t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung trong th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t h sơ; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n chuy n như ng quy n s d ng t: - B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i cho ngư i chuy n quy n s d ng t bi t rõ lý do không gi i quy t, trong th i gian 03 (ba) ngày làm vi c.
 9. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ chuy n quy n s d ng t c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký l p phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u). Sau khi tính xong Chi c c Thu g i l i v Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t vi c chuy n như ng t, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i Gi y báo thu v Văn phòng ăng ký. M C 2. CHUY N I, C P L I, CHUY N NHƯ NG, XÁC NH N THAY I GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG T i u 6. C p i, c p l i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p l i Gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p l i Gi y ch ng nh n n p có ghi th i h n tr h sơ là 40 (b n mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Gi y ch ng nh n, (10 (mư i) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n; - Không bao g m th i gian báo ăng theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 17 t i Quy t nh 54;
 10. - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c c p l i Gi y ch ng nh n t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p ph i b sung h sơ, không tính vào th i gian gi i quy t h sơ); - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y ch ng nh n cho ch s h u nhà . i v i h sơ thi u ho c không i u ki n c p l i Gi y ch ng nh n: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do không gi i quy t c p l i Gi y ch ng nh n, trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ c p l i Gi y ch ng nh n c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Ra văn b n ngư i dân làm th t c ăng báo; - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l (không bao g m 10 (mư i) ngày k t ngày ăng báo); - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: - Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. i u 7. C p Gi y ch ng nh n i v i trư ng h p chuy n như ng quy n s h u nhà và quy n s d ng t , tách th a và h p th a
 11. (Áp d ng cho trư ng h p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t) 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p Gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n n p có ghi th i h n tr h sơ là 36 (ba mươi sáu) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Thông báo n p ti n vào ngân sách Nhà nư c, 03 (ba) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n, 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu , theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 16 t i Quy t nh 54. - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c bi n ng nhà t t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p ph i b sung h sơ không tính vào th i gian gi i quy t; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ch s h u. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n c p Gi y ch ng nh n: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do không gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i gian 03 (ba) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ c p gi y ch ng nh n c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ;
 12. - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký l p phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u); - Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu : Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i Gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. i u 8. Xác nh n thay i di n tích xây d ng trên Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh xác nh n thay i, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh xác nh n thay i n p có ghi th i h n tr h sơ là 21 (hai mươi m t) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Thông báo n p ti n vào ngân sách nhà nư c (03 (ba) ngày gi i quy t t i phư ng, 15 (mư i lăm) ngày t i y ban nhân dân qu n, 03 ngày t i Chi c c Thu ), theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 19 t i Quy t nh 54; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c bi n ng nhà t t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p ph i b sung h sơ thì không tính vào th i h n gi i quy t; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n Văn phòng ăng ký;
 13. - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ch s h u nhà . i v i h sơ chưa ho c không i u ki n c p Gi y ch ng nh n: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do không gi i quy t ăng ký bi n ng, trong th i gian 03 (ba) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh xác nh n thay i c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi ký xác nh n n i dung thay i trên gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký l p Phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u); - Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: - Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t ăng ký thay i di n tích xây d ng, trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu : Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. M C 3. C P M I GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T NÔNG NGHI P, T VÀ CHUY N M C ÍCH LÊN T i u 9. C p m i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ:
 14. - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n n p có ghi th i h n tr h sơ là 40 (b n mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Gi y ch ng nh n, 10 (mư i) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n, theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 20 t i Quy t nh 54; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c c p Gi y ch ng nh n t i a bàn qu n lý. b) Th c hi n niêm y t công khai: - y ban nhân dân phư ng l p Danh sách h sơ c p Gi y ch ng nh n ư c nh n vào niêm y t công khai các trư ng h p i u ki n và không i u ki n c p Gi y ch ng nh n t i tr s y ban nhân dân phư ng, trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c. - K t qu thông tin ư c ti p nh n trong th i gian niêm y t công khai ư c th hi n trong h sơ c p Gi y ch ng nh n, là cơ s pháp lý y ban nhân dân phư ng xác nh n ơn ngh c p Gi y ch ng nh n và c p nh t thông tin qu n lý, i chi u, xem xét khi có tranh ch p x y ra. c) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l (05 (năm) ngày niêm y t và 05 (năm) ngày th lý). Trư ng h p ph i b sung thì không tính vào th i h n gi i quy t; - Khi xác nh n h sơ c p Gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng c n xác nh rõ th i i m s d ng t và ph i có gi y t ch ng minh kèm theo. - Sau khi ký xác nh n, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n c p Gi y ch ng nh n: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n bi t rõ lý do không gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ c p Gi y ch ng nh n c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý.
 15. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. i u 10. C p m i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n n p có ghi th i h n tr h sơ là 43 (b n mươi ba) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Gi y ch ng nh n, 10 (mư i) ngày gi i quy t t i phư ng; 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n; 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu , theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 20 t i Quy t nh 54; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c c p gi y ch ng nh n t i a bàn qu n lý. b) Th c hi n niêm y t công khai: - y ban nhân dân phư ng l p Danh sách h sơ c p Gi y ch ng nh n ư c nh n vào niêm y t công khai các trư ng h p i u ki n và không i u ki n c p Gi y ch ng nh n t i tr s y ban nhân dân phư ng, trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c; - K t qu thông tin ư c ti p nh n trong th i gian niêm y t công khai ư c th hi n trong h sơ c p Gi y ch ng nh n, là cơ s pháp lý y ban nhân dân phư ng xác nh n ơn ngh c p Gi y ch ng nh n và c p nh t thông tin qu n lý, i chi u, xem xét khi có tranh ch p x y ra. c) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n:
 16. - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l (05 (năm) ngày niêm y t và 05 (năm) ngày th lý); trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung trong th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t; - Khi xác nh n h sơ c p Gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng c n xác nh rõ th i i m s d ng t và ph i có gi y t ch ng minh kèm theo; - Sau khi ký xác nh n, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n c p Gi y ch ng nh n: B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n bi t rõ lý do không gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ c p Gi y ch ng nh n c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký l p Phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u); - Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: - Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu :
 17. Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i Gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. i u 11. Chuy n m c ích lên t 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh chuy n m c ích lên t , y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh chuy n m c ích n p có ghi th i h n tr h sơ là 36 (ba mươi sáu) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành Quy t nh cho chuy n m c ích và Gi y ch ng nh n, 03 (ba) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n, 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu , theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1, i u 134 t i Ngh nh s 181/2004/N - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph ; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c thay i m c ích s d ng t t i a bàn qu n lý. b) Gi i quy t h sơ i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung trong th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ngư i có quy n s d ng t. i v i h sơ chưa ho c không i u ki n chuy n m c ích lên t : B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i cho ngư i xin chuy n m c ích lên t bi t rõ lý do không gi i quy t, trong th i gian 03 (ba) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ chuy n m c ích lên t c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý.
 18. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký l p Phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u); - Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng. i v i h sơ không thu n gi i quy t: - Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t vi c chuy n m c ích lên t , trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. i u 12. C p m i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n n p có ghi th i h n tr h sơ là 43 (b n mươi ba) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l n ngày phát hành thông báo n p ti n vào ngân sách nhà nư c, 10 (mư i) ngày gi i quy t t i phư ng, 30 (ba mươi) ngày t i y ban nhân dân qu n, 03 (ba) ngày t i Chi c c Thu , theo thành ph n ư c quy nh t i kho n 1 i u 13 t i Quy t nh 54; - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c c p gi y ch ng nh n t i a bàn qu n lý. b) Th c hi n niêm y t công khai: - y ban nhân dân phư ng l p Danh sách h sơ c p Gi y ch ng nh n ư c nh n vào niêm y t công khai t i tr s y ban nhân dân phư ng, trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c;
 19. - K t qu thông tin ư c ti p nh n trong th i gian niêm y t công khai ư c th hi n trong h sơ c p Gi y ch ng nh n, là cơ s pháp lý y ban nhân dân phư ng xác nh n ơn ngh c p Gi y ch ng nh n và c p nh t thông tin qu n lý, i chi u, xem xét khi có tranh ch p x y ra. c) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , 05 (năm) ngày niêm y t và 05 (năm) ngày th lý; trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung trong th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t; - Khi xác nh n h sơ c p Gi y ch ng nh n, y ban nhân dân phư ng c n xác nh n rõ th i i m xây d ng nhà và ph i có gi y t ch ng minh kèm theo; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v Văn phòng ăng ký; - Giao tr Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n cho ch s h u nhà . i v i h sơ chưa ho c không i u ki n c p Gi y ch ng nh n: - B ph n ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m hư ng d n c th và nêu rõ lý do ngư i n p h sơ bi t, b sung theo quy nh ho c y ban nhân dân phư ng ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do không gi i quy t c p m i Gi y ch ng nh n, trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân qu n a) Ti p nh n h sơ: Văn phòng ăng ký có trách nhi m ti p nh n h sơ c p Gi y ch ng nh n c a cá nhân do y ban nhân dân phư ng chuy n lên, t ch c vi c nh p d li u vào h th ng máy tính qu n lý, luân chuy n h sơ cho b ph n th lý. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ thu n gi i quy t: - Th i h n gi i quy t t i y ban nhân dân qu n là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; - Sau khi y ban nhân dân qu n ký Gi y ch ng nh n, Văn phòng ăng ký l p phi u chuy n thông tin a chính sang Chi c c Thu qu n tính l phí trư c b và nghĩa v tài chính (theo m u); - Văn phòng ăng ký bàn giao Gi y báo thu và Gi y ch ng nh n v y ban nhân dân phư ng.
 20. i v i h sơ không thu n gi i quy t: Văn phòng ăng ký ph i có văn b n tr l i y ban nhân dân phư ng nêu rõ lý do không thu n gi i quy t c p m i Gi y ch ng nh n, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. 3. Chi c c Thu Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u chuy n thông tin a chính c a Văn phòng ăng ký, Chi c c Thu xác nh l phí trư c b và nghĩa v tài chính mà ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p và g i gi y báo thu cho Văn phòng ăng ký. Chương 3. TRÌNH T TI P NH N VÀ GI I QUY T H SƠ C P GI Y PHÉP XÂY D NG VÀ C P S NHÀ i u 13. C p Gi y phép xây d ng m i nhà riêng l trên n n t tr ng, xin phép xây d ng, s a ch a c i t o trong ph m vi khuôn viên nhà hi n h u 1. Ti p nh n và gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng a) Ti p nh n h sơ: - Khi ti p nh n h sơ xác nh n vào ơn ngh c p Gi y phép xây d ng, y ban nhân dân phư ng ki m tra, i chi u h sơ, c p Biên nh n h sơ cho ngư i ngh c p Gi y phép xây d ng n p có ghi th i h n tr h sơ là 17 (mư i b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , 02 (hai) ngày gi i quy t t i y ban nhân dân phư ng, 15 (mư i lăm) ngày t i y ban nhân dân qu n, theo thành ph n ư c quy nh t i i u 10, kho n 1, i u 20 và kho n 6, i u 43 t i Quy t nh s 04/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (g i t t là Quy t nh 04). - Sau khi nh n h sơ, y ban nhân dân phư ng ph i nh p d li u vào máy vi tính, vào s theo dõi qu n lý vi c c p Gi y phép xây d ng t i a bàn qu n lý. Chuy n toàn b h sơ v Phòng Qu n lý ô th qu n. b) Gi i quy t h sơ: i v i h sơ i u ki n c p Gi y phép xây d ng: - Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng là 02 (hai) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p ph i b sung h sơ, y ban nhân dân phư ng ch ư c yêu c u b sung trong th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân phư ng. Th i gian b sung h sơ không tính vào th i h n gi i quy t; - Sau khi ký xác nh n vào h sơ, y ban nhân dân phư ng l p danh sách h sơ i u ki n gi i quy t chuy n v phòng Qu n lý ô th .
Đồng bộ tài khoản