intTypePromotion=1

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng SBVNET"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m T  s è  220/1998/Q§­N H N N 1 6   g µ y  06 th¸ng 07 n¨ m  1998  n  ba n   µ n h  " Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý s ö  d ô n g  S B N N E T " h l Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc Vi Öt  a m N ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µy    cø  l Ng h Nh n     ng 23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 121/H§BT  µy  ng 15/8/1987  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  nay  µChÝnh  ñ  l  ph ban  µnh  iÒu  Ö  u  Ýnh  µ  Ôn  h ® l b ch v vi th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 12/CP  µy  ng 5/3/1997 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc      Ch ph v vi ban hµnh Quy  Õ   ¹m  êivÒ   ch t th   qu¶n  ý,thiÕtlËp,sö  ông  ¹ng  l     d m INTERNET   Öt  Vi Nam; ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ®è Trung  ©m    äc  ©n  µng, t Tin h Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch Qu¶n  ývµ  l  sö  ông  d SBVNET". §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy    ®Þ n c hi l   t ng 01/08/1998. C¸c    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   Õt ®Þnh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh. i quy   n ®Ò h hi l     h §i Ò u 3. Ch¸nh  phßng  èng  c,  ñ  ëng    n  Þ  éc v¨n  Th ®è Th tr c¸c ®¬ v thu   Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c  h Nh n   ¬  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Ban  iÒu  µnh  µ    µnh    ña    ph   ® h v c¸c th viªnc SBVNET   Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch q u ¶ n   ý s ö  d ô n g  S B V N E T l (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 220/1998/Q§­NHNN16   µy  th¸ng07  ng 06    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) c Th ®è Ng h Nh n     C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. SBVNET   ã  Üa  µ m¹ng  c ngh l  m¸y  Ýnh  Ön  éng  ña  ©n   t di r c Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam,  ã    Õt t¾t cña    Ëp  îp  õ tiÕng  Nh n     c tªn vi     hai t h t   Anh (Sate  Bank    ÖtNam    ofVi   ­SBV   Wide  &  ComputerNetwork)   §i Ò u    ¹m    Ëtlýcña  2. Ph viv     SBVNET. 1. SBVNET   å m   Çn  ¹ng  éi bé    g ph m n   Intranetcña  ©n   µng  µ   íc.   Ng h Nh n   M¹ng  îc kÕt  èi c¸c m¹ng  ôc  é  ®  n    c b (LAN)  ¹  tiNHNN   Trung  ng, c¸c chinh¸nh  ¬     NHNN   tØnh,thµnh  è, c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc NHNN       ph     v tr     ®Ó khaith¸c,sö  ông     d ®¸p  øng      Çu  c¸cyªu c th«ng    éc c¸clÜnh  ùc:TµichÝnh,TiÒn  Ö  µ  ¹t tinthu     v     t v ho   ®éng  ©n  µng. Ng h 2. SBVNET   ã  êng  Õt  èi trùc tiÕp  íiINTERNET   õ Trung  ©m       c® k n    v  t  t tin häc    NH th«ng qua  ¹ng  ña  m c Tæng   C«ng    u  Ýnh  Ôn  tyB ch Vi th«ng  Öt Nam   Vi   ®Ó   khaith¸cnh÷ng     th«ng    µ    Þch  ô  îcphÐp    tinv c¸cd v®  trªnINTERNET. 3. SBVNET   c  Ëp  µn  µn  Ò     Ëp, khaith¸cvµ  ö  ông    ®é l ho to v truyc       sd th«ng  tinvíic¸c m¹ng       Thanh    bï trõli   ©n   µng, m¹ng  Õ     to¸n&      ªnNg h   K to¸ngiao  Þch  d tøc thêi, ¹ng  Õ        m K to¸nkho  ü. qu 4. SBVNET   ã  ù  ªnh Ö   µ    æi  ÷  Öu tuú theo    c s li   v trao ® d li     møc    ®é qu¶n  ý l  th«ng    éi dung  tin,n   th«ng    Çn  tinc khai th¸c cña    ¹ng: Th«ng       c¸c m   tinb¸o    c¸o thèng    kª,th«ng    Ýn  ông  µ  ét  è  ¹ng  tint d vm sm m¸y  Ýnh  t kh¸c theo    quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. h c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 3. Ban  iÒu  µnh  ® h SBVNET   îc thµnh  Ëp  ®  l theo Quy Õt  nh   ®Þ sè: . ..     /1998/Q§­TCCB   µy..  ng .th¸ng.. n¨m    . 1998  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íccã  Òn  ¹n vµ  n   quy h   tr¸chnhiÖ m  ô  Ó  ¹ Ch ¬ng    ña    c th t   i IIc Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    4. Gi¸m  c  ®è Trung  ©m     äc  ©n   µng  t tinh Ng h (TTTH)  µ ngêi th l   ­ êng  ùc gi¶iquyÕt  ÷ng  tr     nh c«ng  Öc  ña  vi c Ban  iÒu  µnh  ® h SBVNET   µ  ùc v tr   tiÕp chØ  o    ®¹ Trung  ©m    äc  ©n  µng  ùc hiÖn  t tinh Ng h th   theo  ng  Òn  ¹n  ®ó quy h vµ tr¸chnhiÖ m  ô  Ó  ¹ Ch ¬ng    ña    c th t   i II c Quy  Õ   µy. ch n
  3. 3 §i Ò u    thµnh    ña  5. C¸c  viªnc SBVNET Thµnh    ña  viªnc SBVNET   µ ngêi sö  ông  ¹  ¹m  µm  Öc  l   d ti tr l vi hay      trªnm¸y PC   u   èi® îcnèivíi ®Ç cu         SBVNET.  Møc    tiªnthµnh      Ëp  ®é u    viªntruyc SBVNET   tr ctiªndùa  µo  í    v nhu  Çu  Çn  Õtth«ng    µ    ¹ th«ng  c c thi   tinv c¸clo  i tin. 1.C¸c  µnh    nhÊt:   th viªnthø  ­Ban    o  ©n  µng  µ   íc,   l∙nh®¹ Ng h Nh n ­C¸c  ñ  ëng    ô, Côc,Ban  éc NHNN     Th tr c¸cV     thu   Trung  ng, ¬ ­C¸c    Gi¸m  c      ®è c¸cChi nh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è,   ph ­C¸c    Gi¸m  c    ®è c¸cV¨n  phßng  idiÖn  ña  ®¹   c NHNN   ÖtNam. Vi   Ban  iÒu  µnh  ® h SBVNET   xem   Ðt  x nhu  Çu  ô  Ó  ña  çi  µnh    c c th c m th viªn thø  Êt ®Ó   Õt  nh  Öc  Õt  èivíiSBVNET   µ  Êp  Êy  nh   quy ®Þ vi k n     v c gi chøng  Ën  nh thµnh viªn.Trêng  îp,thµnh      h  viªn thø  Êt  nh kh«ng  ph¶i lµ ngêi sö  ông  ùc     d tr   tiÕp  ×  th chØ  îc uû  Òn  ®   quy cho  ét  µnh    m th viªnthø    µnh    µy  hai.Th viªnn ph¶i   cã      iÒu  Ön    t¹ ®iÓ m   trong®iÒu  µy. ®ñ c¸c® ki nh nªu    i 2    n 2.C¸c  µnh    hai:   th viªnthø  Nh÷ng  êisö  ông  ã      iÒu  Ön  ng   d c ®ñ c¸c® ki sau: a.  µ   L c¸n  é, nh©n   b  viªn hiÖn  ang  µm  Öc  ¹  ©n   µng  µ   íc   ® l vi t iNg h Nh n   Trung  ng; ¬ b.Cã     ×nh ®é     äc    ö  ông  ¹m ®Ç u   èicña    ®ñ tr   tinh ®Ó s d tr   cu   SBVNET; c.Lµ  êi® îcThñ  ëng  n  Þ    ng     tr ®¬ v giao tr¸chnhiÖm  ö  ông  ¹m lµm  Öc      sd tr   vi kÕt  èiSBVNET. n  d.  ã   Êy    C gi ®Ò nghÞ   ña  ñ   ëng  n   Þ     c Th tr ®¬ v xin tham gia  µnh    th viªn SBVNET; e.Cã   Êy chøng  Ën  µnh    Ban  iÒu  µnh    gi   nh th viªndo  ® h SBVNET   Êp. c 3.C¸c  µnh    ô.   th viªnph Thµnh    ô  µc¸n bé,nh©n    ©n   µng  µ   íccã  viªnph l       viªnNg h Nh n   nhu  Çu  ö  cs dông  ¹  µ, c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  ti nh     h th m   nhu  Çu  ö  ông  c sd SBVNET. Ban  ®iÒu  µnh  h SBVNET   xem   Ðt cÊp  Êy  Êp  Ën  µnh    ô    ¬  ë  x  gi ch nh th viªnph trªnc s nh÷ng  µnh    µy  ¸p  th viªnn ® øng  nhu  Çu  µ  iÒu  Ön  ö  ông  c v® ki s d SBVNET   îc ®  quy  nh  ®Þ trongQuy  Õ.   ch Thµnh    ô  viªnph ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: a. Cã   cø    c¨n  ph¸p  ý®Ó   ¨ng  ý  µnh  l  ® k th viªn:Sæ   é  Èu; GiÊy    h kh   chøng  minh  ; th b. Cã     ÕtbÞ   t tiªuchuÈn  Õt  èi SBVNET   µ  êi sö  ông      ®ñ thi   ®¹     k n  v ng   d ®ñ tr×nh ®é     äc    ö  ông  ¹m ®Ç u   èicña    tinh ®Ó s d tr   cu   SBVNET; c. Cã   îp  ng    h ®å kinh  Õ  ö  ông  tsd SBVNET   µ  Þu  v ch møc   Ý   i  íi ph ®è v   thµnh    ô; viªnph d.Cã   Êy chøng  Ën  µnh    Ban  iÒu  µnh    gi   nh th viªndo  ® h SBVNET   Êp. c
  4. 4 §i Ò u    th«ng      6. C¸c  tintrªnSBVNET   chØ  ã    Þ tham  c gi¸tr   kh¶o,kh«ng    cã    Þph¸p lý(kh«ng  gi¸tr      thay thÕ  îcc¸cv¨n b¶n  èc).   ®    g §i Ò u    Öc    Êp  7. Vi truyc th«ng      ©n  ñ quy  nh  Ò   Õ   ,  tinph¶itu th   ®Þ v ch ®é ®iÒu  Ö  u  Ýnh  Ôn  l B ch Vi th«ng  ¹  tiNghÞ   nh  ®Þ 121/H§BT  µy  ng 15/8/1987  ña  c Héi ®ång  é  ëng,nay  µCh Ýnh  ñ.   B tr   l  ph §i Ò u    8. Ng«n  ÷  ïng      æi  ng d ®Ó trao® th«ng      tintrªnSBVNET   ícm ¾t   tr   sö  ông  Õng  Öt vµ  Õng  d ti Vi   ti Anh. § Ó   ¶m    ® b¶o kh¶ n¨ng  ªnm¹ng  òng    li   c nh trao® æi  èc  Õ,SBVNET   Ïsö  ông    qu t   s  d b¶ng  chuÈn  µ    Óu  ÷  Õng  m∙  v c¸c ki ch ti ViÖthiÖn  µnh  tiÓu ban  Èn  ÖtNam     h do    chu Vi   ban  µnh. h C h ¬ n g  II Q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a B a n  ® i Ò u  h µ n h  S B V N E T §i Ò u    Òn  ¹n  ña  9. Quy h c Ban  iÒu  µnh  ® h SBVNET. a. Quy Õt  nh  ÷ng  ¹   éi dung    ®Þ nh lo i n   , th«ng      ¹ng  tintrªnm SBVNET  theo  c¸cquy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h b.Xem   Ðt vµ  Êp  Êy chøng  Ën  µnh      x   c gi   nh th viªnSBVNET; c.§×nh    chØ  µ    á  µnh        ¹m  v xo¸b th viªnkhiviph quy  nh  ña  ®Þ c SBVNET;    d. X Ðt  û  ËthoÆc     Þ    k lu   ®Ò ngh truycøu tr¸chnhiÖ m   i  íinh÷ng  µnh        ®è v   th viªnvi ph¹m; §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña    c Ban  iÒu  µnh  ® h SBVNET. a. ChÞu    tr¸chtr c Thèng  c    í  ®è NHNN   Ò   Öc  iÒu  µnh  v vi ® h SBVNET  theo  quy  Õ   µ      ch v c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan; c li   b. Xem   Ðt nhu  Çu  µ  Êp  Òn  ö  ông    x  c v c quy sd th«ng    ña    µnh    tinc c¸c th viªn SBVNET; c.Gi¸m      n  Þ    s¸tc¸c®¬ v chøc  n¨ng  qu¶n  ývµ  iÓnkhaithùc hiÖn      l   tr       c¸cquy ®Þnh  ña  c SBVNET; d.Quy  nh    ®Þ møc  Ý  i víi   µnh    ô. ph ®è     th c¸c viªnph C h ¬ n g  III Q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a Trun g t © m   tin h ä c n g © n  h µ n g §i Ò u    Òn  ¹n  µ  11. Quy h v Tr¸chnhiÖ m  ña    c TTTH: KiÓ m     so¸tth«ng    ang  îc l hµnh    ¹ng. Trong  êng  îp  Çn  tin® ®  u  trªnm   tr hc thiÕt,cã  Ó  ¹m  ng  µ  ×nh    th t ng v tr Ban  Òu  µnh  §i h SBVNET  íc bá  Òn    t   quy truy
  5. 5 cËp  µo  ¹ng  ña  v m c c¸c  µnh  th viªn vi ph¹m  ÷ng     nh quy  nh   ∙  ®Þ ® ban  µnh. h   Trong  êng  îp viph¹m  tr h    nghiªm  äng ph¶icã  tr     tr¸chnhiÖ m      Þp  êi®Ó     b¸o c¸o k th   Ban  iÒu  µnh  ¹ng  ® h m SBVNET   víi ¬  b¸o    quan  c chøc n¨ng  ña  µ   íc®Ó   ö  c Nh n   x lýtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    12. Tr¸chnhiÖm  ña    c TTTH: 1. Cµi ® Æt,  íng dÉn  ö  ông,n©ng  Êp     h  sd   c øng  ông,b¶o  ×vµ  d   tr   qu¶n  Þ tr   h Ö   èng  ¹ng  ¶m   th m ® b¶o  ¹t®éng  ªntôc vµ  toµn  ho   li     an  cho    µnh    ∙  c¸c th viªn® ® îc cÊp  Êy    gi chøng  Ën  ö  ông  nh sd SBVNET   Ban  iÒu  µnh  do  ® h SBVNET   cÊp; 2. Ph ©n   Êp  ng  Òn  ö  ông, ®¶m     c ®ó quy sd   b¶o  éi dung    iÖn  ö cña  n  th ® t  c¸cthµnh    ¹ng    viªnm theo ®óng  Ëtb¶o  Ët    Ýn  ña  µ   íc;   lu   m tht c Nh n 3.    îc c¸c thµnh    Khi ®     viªn b¸o  çikü  Ët thiÕtbÞ   l   thu     hoÆc   Çn  Ò m,   ph m TTTH   ã  c tr¸chnhiÖ m  ö  ývµ  ¾c  ôc  Þp  êi.   x l   kh ph k th C h ¬ n g  IV Q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c th µ n h viªn S B V N E T §i Ò u    Òn  ¹n  ña    µnh  13. Quy h c c¸cth viªn: 1. C¸c  µnh    îcphÐp    th viªn®   khaith¸c, ö  ông       d s c¸cth«ng      tintrªnSBVNET   kh«ng  éc ph¹m    Ý   Ët  èc    thu   vib m Qu gia,kh«ng  ¶nh  ëng  n   ninh chÝnh  h ®Õ an    trÞ,trËttù an  µn    éi,chÝnh        to x∙h   s¸ch tiÒn tÖ,ho¹t®éng  ©n  µng,v¨n ho¸,        ng h      ®¹o  øc    éi, Çn  ® x∙h   thu phong  ü   ôccña  ©n  ©n  m t  nh d ta. 2. C¸c  µnh    ã  Òn    tý  Õn  ©y  ùng    th viªnc quy ®Ò ®¹   ki x d cho  ¹t®éng  ña  ho   c SBVNET     ¹ng  µy  µng  ë nªn  ã  Öu  ®Ó m ng c tr   c hi qu¶  ¬n. C¸c  µnh    ã  h  th viªn c quyÒn  ö  ông  ÷ng  Þch  ô  îcphÐp, hép    iÖn  ö cña  ×nh      sd nh d v®    th ® t  m ®Ó trao ® æi  ÷ng  nh th«ng    ÷u  ch  íthµnh    tinh Ý t   i viªnkh¸cthuéc SBVNET       qu¶n  ý. l §i Ò u    14. Tr¸chnhiÖm  ña    µnh    c c¸cth viªn: 1. C¸c  µnh      th viªn ph¶i chÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  s¸tc Ban  Òu  µnh  §i h SBVNET   µ    ¬  v c¸c c quan  chøc  n¨ng  ña  µ   íc®èi víic¸c th«ng    öivµo  c Nh n         ting   SBVNET   µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m    ph¸p lývÒ         c¸cth«ng    ; tin®ã 2. C¸c  µnh      th viªn SBVNET   chØ   îc truy cËp  µo  ÷ng  ïng  ÷  Öu, ®    v nh v d li   nh÷ng  Þch  ô  îc cÊp  ∙    d v®  ® ghitrong giÊy    chøng  Ën  µnh  nh th viªn,kh«ng  îc   ®  tù ý    Ëp  µo  ÷ng  ïng lµm  Öc    truyc v nh v  vi kh¸c.M çi  µnh      th viªnph¶itùqu¶n  ýtªn    l    vµo  ¹ng  m (username)  µ  Ët  Èu  vm kh (password) cña  ×nh       m ®Ó tr¸nh sù  ¹m   l dông  ña  êi kh¸c kÕt  èi vµo  ¹ng  ét  c ng     n  m m c¸ch  Êt  îp  b h ph¸p  µ  a  ÷ng  v ® nh th«ng    tinkh«ng  îcphÐp    ¹ng  µ  Þu  ®  lªnm v ch tr¸chnhiÖ m     ph¸p  ývÒ     l   c¸c th«ng  tintrªnvïng m × nh       qu¶n  ý. l 3. C¸c  µnh    ã    th viªnc tr¸chnhiÖ m   ×m  Óu  ü  ÷ng    t hi k nh quy  nh  Ò   éi ®Þ v n  dung th«ng    a    tin® lªnSBVNET   µ  v cam   Õt  ©n  ñ  ng  k tu th ®ó theo  ÷ng    nh quy ®Þnh  . ®ã
  6. 6 4. M äi  µnh      th viªnkh«ng  îccã  µnh  ng  ©y  ¹ivÒ   Çn  Ò m   òng  ® h ®é g h   ph m c nh  Çn  ph cøng  ña  Ö   èng,hoÆc   c h th   th«ng qua  ¹ng  µm  m l ¶nh  ëng  n     h ®Õ c¸c h Ö   èng  th th«ng    tinkh¸c,hoÆc   © m   ¹m  n     x ph ®Õ quyÒn  î   l i danh  ù  ña    , d c c¸ nh©n  kh¸c. 5. Riªng  µnh    ô    th viªnph ph¶itr¶phÝ   y   ,  ng  ¹n     ®Ç ®ñ ®ó h theo  îp  ng  h ®å ® îcký  íi   v  Ban  iÒu  µnh  ® h SBVNET. C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 15. ÷ng  µnh      ¹m   Nh h vi vi ph quy  Õ   µy  ú  ch n tu theo  Ýnh  Êt t ch   møc     µ   ö  ýhµnh  Ýnh  ®é m x l   ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u  16. ñ   ëng  Vô,  ôc,  Ön  µ  ®¬n   Þ   ùc thuéc  Th tr c¸c  C Vi v c¸c  v tr     Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  ×nh,  ã    vc m c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d vµ gi¸m    ùc hiÖn  s¸tth   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   17. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2