Quyết định 223/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
112
lượt xem
4
download

Quyết định 223/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 223/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 223/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   è  223/1999/Q§­T T g   p S n g µy  07 th¸ng 12 n¨ m  1999  Ò  thu Õ  gi¸ V  trÞ gia t¨ng  ® èi   d ù  ¸n  ö  d ô n g  n g u å n  vèn  ç  trîp h¸t triÓn  víi s h   c h Ý n h  thøc (O D A) T hñ tíng C h Ý n h  phñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt ThuÕ           02/1997/QH9  cø    gi¸trÞ gia t¨ngsè  ngµy  th¸ng 5  10    n¨m   1997; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   90/1999/N§­ sè  UBTVQH10   ngµy  th¸ng  n¨m   03  9  1999 cña    Uû ban Thëng  Quèc      vô  héi vÒ viÖc söa ®æi, bæ     sung mét  sè  danh  môc  hµng    ho¸,dÞch  thuéc ®èi t   vô     îng kh«ng  chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng  vµ  thuÕ suÊtthuÕ                gi¸trÞgiat¨ng®èi víimét  hµng    sè  ho¸,dÞch  vô; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    dù    dông  1. C¸c  ¸n sö  vèn ODA  kh«ng  hoµn    l¹ kh«ng  i thuéc ®èi     t chÞu  îng  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng.Trêng      hîp,chñ  ¸n  dù  hoÆc  nhµ thÇu chÝnh  ®∙    tr¶thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngtrong gi¸mua      hµng    ho¸,dÞch  ® îcNhµ    vô    níchoµn  l¹sè    thuÕ  i ®ã. §iÒu          ¸n  dông  2. §èivíic¸c dù  sö  vèn ODA   vay thuéc diÖn  îcng©n    ®   s¸ch Nhµ     níc ®Çu    kh«ng  t hoµn    tr¶,chñ  ¸n  dù  hoÆc   nhµ thÇu  chÝnh  îc ®   hoµn    thuÕ          tr¶khinhËp  l¹ sè  i gi¸trÞ gia t¨ng ®∙      khÈu  mua  vµ  hµng    ho¸,dÞch  vô trong níc®Ó       thùc hiÖn  ¸n.Nguån    dù    hoµn thuÕ    lµQuü hoµn  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ngcña      Nhµ    tiÒn hoµn  níc.Sè    thuÕ  îccoilµvèn  ®       ng©n s¸ch cÊp  chñ    vµ  dù    ¸n ph¶ighit¨ngvèn        ®Çu    tcho  ¸n. dù  §iÒu 3. §èi víic¸c  ¸n  dông      dù  sö  vèn  ODA  theo  chÕ   c¬  vay  i   l¹ tõ ng©n  s¸ch (kÓ  dù  sö  c¶  ¸n  dông  vèn ODA  hçn hîp    ­ ODA   kh«ng  hoµn  vµ  ODA  vay      ­ mµ phÇn  vèn  ODA  kh«ng  hoµn    îctµitrî l¹ ®       i b»ng mét HiÖp  ®Þnh  riªng)  ,chñ  ¸n kh«ng  îcsö  dù    ®   dông  nguån vèn ODA     mµ ph¶isö    dông  nguån  vèn trongníc®Ó       nép  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu    4. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. Chñ  ¸n hoÆc   dù    nhµ thÇu chÝnh  tr¶thuÕ          ®∙    gi¸trÞ gia t¨ng tÝnh trong  gi¸mua    hµng    ho¸,dÞch  ®Ó   vô  thùc hiÖn  ¸n tr     dù    ícngµy  QuyÕt  ®Þnh  nµy  cã  hiÖu      lùcthihµnh,nay    còng  îchoµn    ®   l¹ tiÒn thuÕ  i   theo  quy  ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 Trong    thêih¹n  ngµy, kÓ    ba    tõ ngµy  nhËn  îc ®Çy     s¬, chøng    ®   ®ñ hå    tõ hîp lÖ,c¬      quan  thuÕ ph¶ilµm    xong      thñ tôchoµn thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngcho  chñ  dù    ¸n hoÆc  nhµ thÇu chÝnh thuéc diÖn  îchoµn    ®   thuÕ quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 1  vµ §iÒu  trªn®©y. 2    §iÒu    tr Bé    5. Bé  ëng  Tµi chÝnh chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr   tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan    tr c¬  trùc thuéc  ChÝnh  phñ  Chñ  vµ  tÞch    Uû ban nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản