Quyết định 2236/QĐ-BTP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định 2236/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2236/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành để sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 09 tháng 10 năm 2008 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2236/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2236/Q -BTP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH S A I, B SUNG I U 3 C A QUY T NNH S 1934/Q -BTP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2008 V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy t nh s 337/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch làm vi c m u c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH i u 1. S a i, b sung; i u 3 c a Quy t nh s 1934/Q -BTP ngày 09 tháng 10 năm 2008 v vi c phân công công tác c a B trư ng và các Th trư ng như sau: " i u 3. Phân công công tác c th gi a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng Hà Hùng Cư ng: a) Lãnh o, qu n lý, ch o, i u hành m i m t ho t ng c a B theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B ; nh ng công vi c thu c thNm quy n, trách nhi m c a B và B trư ng ư c quy nh trong Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. b) Tr c ti p ch o các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch công tác dài h n, 5 năm và hàng năm; - Công tác chính tr , tư tư ng, t ch c cán b , b o v chính tr n i b , an ninh, qu c phòng; - Các v n chung v xây d ng pháp lu t và thi hành pháp lu t; - Công tác k ho ch, tài chính toàn ngành;
  2. - C i cách pháp lu t, c i cách tư pháp, c i cách hành chính thu c ph m vi, quy n h n c aB ; - Ph i h p công tác gi a B Tư pháp, Ban Cán s ng B Tư pháp v i các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan c a Trung ương ng, tr nh ng cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i, a phương ư c phân công cho các Th trư ng tr c ti p ph trách công tác ph i h p; - Th c hi n nhi m v c a Thành viên Chính ph , thành viên h i ng các ban và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công. c) Ph trách các ơn v : V T ch c cán b , V K ho ch - Tài chính, V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. d) Ch o công tác tư pháp c a thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. 2. Th trư ng Hoàng Th Liên: a) Làm nhi m v Th trư ng Thư ng tr c. b) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Xây d ng và theo dõi chung vi c thi hành pháp lu t v hình s , hành chính và pháp lu t qu c t ; - H p tác qu c t ; - Nghiên c u khoa h c pháp lý; - ào t o i h c và sau i h c lu t; - Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. c) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i Văn phòng Chính ph , Văn phòng Ch t ch nư c, các cơ quan khác có liên quan n lĩnh v c, nhi m v và các a phương ư c phân công ph trách. d) Th c hi n nhi m v thành viên h i ng các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. ) Ph trách các ơn v : V Pháp lu t hình s - hành chính, V Pháp lu t qu c t , V H p tác qu c t , Vi n Khoa h c pháp lý, Trư ng i h c Lu t Hà N i. e) Ch o công tác tư pháp c a các t nh, thành ph phía B c, bao g m: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng, B c K n, Hòa Bình, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, B c Giang, Phú Th , Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Ninh, H i Dương, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa.
  3. 3. Th trư ng inh Trung T ng: a) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Xây d ng và theo dõi chung vi c thi hành pháp lu t v dân s , kinh t ; - Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; - Hành chính tư pháp; - ăng ký giao d ch b o m; - Con nuôi; - Tr giúp pháp lý; - Công ngh thông tin; - Công tác ng. b) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i U ban Pháp lu t c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Trung ương ng, ng u Kh i các cơ quan Trung ương, các cơ quan khác có liên quan n lĩnh v c, nhi m v và các a phương ư c phân công ph trách. c) Th c hi n nhi m v thành viên h i ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. d) Ph trách các ơn v : V Pháp lu t dân s - kinh t , C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, V Hành chính tư pháp, C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m, C c Tr giúp pháp lý, C c Con nuôi, C c Công ngh thông tin. ) Ch o công tác tư pháp c a các t nh mi n ông Nam B , bao g m: Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, Lâm ng, ng Nai, Long An, k Nông. 4. Th trư ng Nguy n c Chính: a) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Công tác Văn phòng; - Thi hành án dân s ; - B tr tư pháp; - Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; - Phòng, ch ng tham nhũng.
  4. b) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, U ban Tư pháp c a Qu c h i, Ban Ch o Trung ương v phòng ch ng tham nhũng, Thanh tra Chính ph , các cơ quan khác có liên quan n lĩnh v c, nhi m v và các a phương ư c phân công ph trách. c) Th c hi n nhi m v thành viên h i ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. d) Ph trách các ơn v : Văn phòng B , C c Thi hành án dân s (g m c các cơ quan Thi hành án dân s a phương), V B tr tư pháp, Thanh tra B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh. ) Ch o công tác tư pháp c a các t nh, thành ph khu v c ng b ng sông C u Long, bao g m: Ti n Giang, An Giang, B n Tre, Cà Mau, ng Tháp, Vĩnh Long, H u Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Kiên Giang, thành ph C n Thơ. 5. Th trư ng Nguy n Thuý Hi n: a) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Thi ua, khen thư ng; - ào t o trung h c lu t; ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và các ch c danh tư pháp; - Xu t b n, báo chí; - Th c hi n quy ch dân ch ; - Công tác oàn th , vì s ti n b ph n , i s ng cán b , công ch c. b) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i Trung ương và các cơ quan khác có liên quan n lĩnh v c, nhi m v và các a phương ư c phân công ph trách. c) Th c hi n nhi m v thành viên h i ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. d) Ph trách các ơn v : V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, V Thi ua - khen thư ng, H c vi n Tư pháp, Nhà xu t b n Tư pháp, T p chí Dân ch và Pháp lu t, Báo Pháp lu t Vi t Nam, Trư ng Trung c p lu t Buôn Ma Thu t. ) Ch o công tác tư pháp c a các t nh, thành ph mi n Trung và Tây Nguyên, bao g m: Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, k L k, à N ng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  5. i u 3. B trư ng, Th trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Hà Hùng Cư ng
Đồng bộ tài khoản