Quyết định 2238/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 2238/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2238/QĐ-BKHCN về việc đổi tên các tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2238/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2238/Q -BKHCN Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C I TÊN CÁC T CH C TR C THU C T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 104/2009/Q -TTg ngày 12/8/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; Xét ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. i tên các t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c như sau: 1. “Ban Tiêu chuNn” thành “V Tiêu chuNn”. 2. “Ban o lư ng” thành “V o lư ng”. 3. “Ban ánh giá s phù h p” thành “V ánh giá h p chuNn và h p quy”. 4. “Ban H p tác qu c t ” thành “V H p tác qu c t ”. 5. “Ban K ho ch Tài chính” thành “V K ho ch Tài chính”. 6. “Ban T ch c cán b ” thành “V T ch c cán b ”. 7. “C c Qu n lý ch t lư ng hàng hóa” thành “C c Qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa”. i u 2. i tên các t ch c s nghi p tr c thu c T ng c c ph c v qu n lý nhà nư c như sau: 1. “Trung tâm Tiêu chuNn Ch t lư ng Vi t Nam” thành “Vi n Tiêu chuNn Ch t lư ng Vi t Nam”. 2. “Trung tâm o lư ng Vi t Nam” thành “Vi n o lư ng Vi t Nam”.
  2. 3. “Trung tâm Ch ng nh n Phù h p Tiêu chuNn” thành “Trung tâm Ch ng nh n Phù h p”. 4. “Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng” thành “Văn phòng Thông báo và h i áp qu c gia v Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng”. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a các t ch c hành chính, các t ch c s nghi p tr c thu c T ng c c; ng th i ch o t ch c t i kho n 7 i u 1 và các t ch c t i i u 2 c a Quy t nh này th c hi n i con d u theo quy nh hi n hành và ư c s d ng con d u cũ cho t i khi hoàn thành th t c i d u m i. i u 4. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b , B Khoa h c và Công ngh trình B trư ng quy t nh vi c s p x p, ki n toàn i ngũ cán b Lãnh o các ơn v , i u ch nh h s ph c p ch c v lãnh o i v i các t ch c tr c thu c T ng c c lo i I theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p qu n lý. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 12/10/2009. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Lưu: VT, TCCB. Hoàng Văn Phong
Đồng bộ tài khoản