Quyết định 224/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 224/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 224/2000/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành năm 2000 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 224/2000/QĐ-BTS

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 224/2000/QĐ-BTS Hà N i ngày 29 tháng 3 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THU S N S 224/2000/QĐ-BTS NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2000 V QU N LÝ XU T NH P KH U HÀNG THU S N CHUYÊN NGÀNH NĂM 2000 B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n. Căn c Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph "v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000". Xét đ ngh c a Ông V trư ng V K ho ch và đ u tư Căn c Công văn s 1264/TM-XNK ngày 27/3/2000 c a B Thương m i v vi c đóng góp ý ki n đ i v i d th o Quy t đ nh c a B trư ng B Thu s n v cơ ch xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành năm 2000. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành danh m c các loài thu s n c m xu t kh u (bao g m c gi ng) t i ph l c s 01 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Các loài thu s n trong danh m c nói trên ch đư c xu t kh u khi có hi p đ nh ho c chương trình h p tác nghiên c u khoa h c gi a Vi t Nam v i các nư c đã đư c c p có th m quy n phê duy t (Chính ph ho c B Thu s n). Các đơn v ph i g i h sơ xin xu t kh u v B Thu s n (V K ho ch và đ u tư) bao g m: - Đơn xin xu t kh u hàng thu s n quí hi m theo hi p đ nh. - B n sao hi p đ nh ho c Chương trình h p tác nghiên c u đư c phê duy t N u là hàng thu c danh m c qu n lý c a CITES Vi t Nam thì ph i có ý ki n c a B Thu s n và đư c CITES Vi t Nam cho phép. Đi u 2: Ban hành danh m c và đi u ki n c a các loài thu s n xu t kh u có đi u ki n: T i ph l c s 02 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Các loài thu s n s ng trong ph l c 2, khi có đ đi u ki n như đã ghi t i ph l c 2, s tr c ti p làm th t c xu t kh u v i h i quan c a kh u, không c n xin phép.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3: Vi c nh p kh u gi ng thu s n các lo i (bao g m c gi ng nh đ nuôi l n và gi ng B , M , Ông, Bà) đư c quy đ nh như sau: 3.1. Nh p kh u các lo i gi ng thu s n thông thư ng bao g m các lo i gi ng ghi trong ph l c s 3a, 3b: Các đơn v có nhu c u nh p kh u các lo i gi ng thu s n thông thư ng đư c tr c ti p làm th t c nh p kh u v i H i quan c a kh u khi có gi y ch ng nh n ki m d ch do C c B o v ngu n l i thu s n ho c Chi c c b o v ngu n l i thu s n c p. 3.2. Nh p kh u các loài gi ng m i ph i có ý ki n ch p thu n c a B Thu s n (các loài gi ng không n m trong ph l c s 3a, 3b): Các đơn v có nhu c u nh p kh u gi ng thu s n m i ph i g i h sơ v B Thu s n (V K ho ch và đ u tư) đ xem xét gi i quy t. H sơ bao g m: - Đơn xin nh p gi ng thu s n m i (Theo ph l c 6) - B n sao đăng ký kinh doanh có ngành ngh phù h p và b n sao mã s xu t nh p kh u - nh ch p, b n v đ c t loài gi ng xin nh p - Thuy t minh v đ c tính sinh h c và hi u qu kinh t c a loài gi ng xin nh p Đi u 4: Vi c nh p kh u th c ăn cho nuôi tr ng thu s n quy đ nh như sau: 4.1. Các lo i th c ăn đư c s d ng thông thư ng ghi trong ph l c 4, đư c nh p kh u theo quy ch nh p hàng thông thư ng, không c n xin phép. 4.2. Các lo i th c ăn m i là nh ng lo i không có trong ph l c 4, ph i đư c B Thu s n xem xét và cho phép nh p kh u v i s lư ng h n ch đ th nghi m, có s theo dõi c a cơ quan nghiên c u thu c B Thu s n. Các đơn v có nhu c u nh p kh u ph i g i h sơ xin phép v B Thu s n (V K ho ch và đ u tư) bao g m: - Đơn xin nh p kh u (ph l c 6) - B n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan có th m quy n c a nư c s n xu t, thành ph n và cách s d ng. - B n sao mã s xu t nh p kh u và đăng ký ngành ngh kinh doanh. Đi u 5: V nh p kh u các lo i thu c, hoá ch t, nguyên v t li u đ s n xu t thu c và hoá ch t dùng trong nuôi tr ng thu s n quy đ nh như sau: 5.1. Các lo i thu c, hoá ch t đư c s d ng thông thư ng ghi trong ph l c 5, đư c nh p kh u theo quy ch nh p hàng thông thư ng, không c n xin phép B Thu s n. 5.2. Các lo i thu c, hoá ch t m i ho c chưa đư c s d ng ph bi n Vi t Nam (ngoài các m t hàng trong ph bi u 5), nguyên li u đ s n xu t thu c ph c v nuôi
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tr ng thu s n ph i đư c B Thu s n xem xét và cho phép nh p kh u v i s lư ng h n ch đ th nghi m, có s theo dõi c a các cơ quan nghiên c u. Các đơn v có nhu c u nh p kh u ph i g i h sơ xin phép v B Thu s n (V K ho ch và đ u tư) bao g m: - Đơn xin nh p kh u (ph l c 6) - B n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan có th m quy n c a nư c s n xu t, thành ph n và cách s d ng. - B n sao mã s xu t nh p kh u và đăng ký ngành ngh kinh doanh. Đi u 6: Đ i v i các m t hàng nh p th nghi m, sau khi doanh nghi p nh p kh u có văn b n báo cáo k t qu kh o nghi m, B Thu s n s xem xét b sung vào danh m c hàng thông thư ng. Đi u 7: Quy đ nh v ki m d ch và ki m tra ch t lư ng như sau: 7.1. Đ i v i xu t kh u: Các m t hàng thu s n s ng khi xu t kh u ch th c hi n ki m d ch khi khách hàng yêu c u. 7.2. Đ i v i nh p kh u: T t c các m t hàng chuyên ngành thu s n bao g m: Gi ng thu s n, th c ăn, hoá ch t, thu c và nguyên v t li u đ s n xu t th c ăn, thu c ph c v nuôi tr ng thu s n k c lo i đư c nh p kh u thông thư ng và lo i đư c c p phép, khi nh p kh u đ u ph i đư c th c hi n vi c ki m d ch, ki m tra ch t lư ng theo nh ng quy đ nh hi n hành và làm th t c xu t, nh p kh u v i H i quan. 7.3. Các m t hàng thu s n chuyên ngành nói trên, khi xu t, nh p kh u ph i th c hi n qui ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999. Đi u 8: Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t có mã s xu t nh p kh u và có ngành ngh kinh doanh phù h p đư c tham gia xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành. Đi u 9: Sau khi nh n đư c b n đăng ký xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành c a doanh nghi p, B Thu s n có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i gian ch m nh t là 07 ngày k t ngày nh n đư c h sơ h p l . Đi u 10: Quy t đ nh này có hi u l c t 1/4/2000, nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u đư c bãi b . Nguy n Th H ng Minh (Đã ký) PH L C:1
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N DANH M C CÁC LOÀI THU S N C M XU T KH U STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c Cơ quan qu n lý 1 Trai ng c Pteria maxima B Thu s n 2 Cá cháy Hilsa toli B Thu s n 3 Cá Chình mun Anguilla pacifica B Thu s n 4 Cá còm Notopterus chitala B Thu s n 5 Cá Anh vũ Semilabeo notabilis B Thu s n 6 Cá Hô Catlocarpio siamansis B Thu s n 7 Cá Chìa vôi sông Crinidens sarissophorus B Thu s n 8 Cá Tra d u Pangasianodon gigas CITES 9 Cá Cóc Tam đ o Paramesotriton deloustali CITES 10 Cá s u hoa cà Crocodylus porosur CITES 11 Cá S u xiêm Crocodylus siamensis CITES 12 Cá Heo Lipotes vexillfer CITES 13 Cá Voi Balaenoptera musculus CITES 14 Cá Ông Sư Neophocaena phocaenoides CITES 15 Cá Nàng tiên Dugong dugon CITES 16 Vích và tr ng Careteta olivacea CITES 17 Rùa da và tr ng Dermochelys coriacea CITES 18 Đ i M i d a và tr ng Chelomia mydas CITES 19 Đ i M i và tr ng Eretmochelys imbricata CITES 20 B san hô c ng Scleractinia CITES 21 Cá Sóc Probarbus jullieni CITES 22 Cá Formo Seleropages formosus CITES PH L C: 2 B THU S N DANH M C
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NH NG LOÀI THU S N XU T KH U CÓ ĐI U KI N T t c các loài thu s n dư i đây khi xu t kh u ph i có ý ki n xác nh n ngu n g c nuôi do Chi C c b o v ngu n l i thu s n xác nh n. Đ ng th i ph i đáp ng yêu c u v kích c theo quy đ nh như sau: STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c Kích c 1 H ch nhái Ranidae 2 Tôm hùm các lo i: a. Tôm hùm ma Panulirus penicillatur 200 mm tr lên b. Tôm hùm đá P. homarus homarus 175 mm tr lên c. Tôm hùm đ P.longipes longipes 160 mm tr lên d. Tôm hùm lông P.stimpsoni 145 mm tr lên e. Tôm hùm bông P. omatus 229 mm tr lên g. Tôm hùm xanh P. versicolor 167 mm tr lên h. Tôm hùm xám P.Poliiphagus 200 mm tr lên 3 Cá Song (mú) các lo i Epinephelus 500g/con tr lên 4 Cá Cam (cá cam s c đen) Seriola migrofasciata 300g/con tr lên 5 Cá măng bi n Chanos chanó 500g/con tr lên PH L C 3A B THU S N DANH M C GI NG THU S N NƯ C NG T ĐƯ C PHÉP H P KH U THÔNG THƯ NG A. Cá STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c 1 Cá lóc bông Ophiocephalus micropeltes 2 Cá trê vàng Clarias macrocephalus Giinther 3 Cá trê tr ng Clarias batrachus 4 Cá s c r n Trichogaster pectoralis Regan 5 Lươn Fluta alba Zuiew 6 Cá b ng tư ng Oxyeleotris momoratus
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 Cá mè vinh Puntius gonionotus 8 Cá he Puntius altus 9 Cá ba sa pangasius bocourti 10 Cá tra Pangasius pangasius 11 Cá chép Cyprinus carpio 12 Cá trôi Cirrhina moritorella 13 Cá tai tư ng Osteochilus hasselti 14 Cá mè tr ng Hypophihalmichthys molitrix 15 Cá b ng Spinibarbichthys denticulatus 16 Cá Chiên Bagarius bagarius 17 Cá chép lai Vi t Hung Cyprinus carpio 18 Cá Chép lai 3 dòng Vi t + Hung + Cyprinus carpio Indonesia 19 Cá Chình Anguila anguila 20 Cá Chu i Ophiocephalus maculatus 21 Cá Di c Carassius auratus 22 Cá Lăng Hemibagrus elongatus 23 Cá Mè hoa Aristichthys nobilis 24 Cá Mrigal Cirrhina mrigala 25 Cá qu Ophiocephalus maculatus 26 Cá Rô hu Labeo rohita 27 Cá Rô ta Anabas testudineus 28 Cá rô phi v n Tilapia niloticus 29 Dòng Đài Loan 30 Dòmg Thái Lan 31 Cá Rô phi h ng Oreochromis s n ph m 32 Cá S p Ophiocephalus 33 Cá tr m đen Mylopharyngodon piceus 34 Cá tr m c Ctenopharyngodon idellus 35 Cá Trê đen Clarias fucns 36 Cá Trê phi Clarias gariepinus
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 37 Cá V n Megalobrama terminalis B. Giáp xác-lư ng cư: 1 Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii 2 Cua đ ng Somaniathelphusa sinensis 3 Tôm càng nư c ng t Macrobrachium nipponen C Nhuy n th 1 Trai sông Sinanododonta elliptica 2 Trai cánh Hyriopsis cumingii 3 Trai Cóc Lamprotula s n ph m 4 c nh i Pilapolita D Lư ng cư 1 Baba hoa Trionyx sinensis 2 Baba gai T. steinachderi 3 Baba Nam B T. cartilagineus 4 ch Rana s n ph m 5 Rùa vàng Cuora trifasciata PH L C 3B B THU S N DANH M C GI NG H I S N ĐƯ C PHÉP NH P KH U THÔNG THƯ NG STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c A. Cá 1 Cá b ng b p Ostrichthys sinensis 2 Cá cam Seriola dumerili 3 Cá đ i Mugil cephalus 4 Cá h ng Lutianus erythroterus 5 Cá măng bi n Chanos chanos 6 Cá ng a Hippocampus 7 Cá ng a đen H.kuda
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8 Cá ng a 3 ch m H.trimaculatus 9 Cá ng a gai H.histrix 10 Cá song đ Epinephelus akaara 11 Cá song ch m t ong E.merra 12 Cá song hoa nâu E.fuscoguttatus 13 Cá song v ch E.brunneus 14 Cá tráp vàng Taius tumifrons 15 Cá vư c Later calcarifer B. Giáp xác 1 Artemia dòng Caliphonia Artemia 2 Dòng Sanphracysco 3 Cua Cara Eriochei sinensis 4 Cua bi n Scylla serrata 5 Tôm he Penaeus s n ph m 6 Tôm nương P.orientalis 7 Tôm he Nh t P.japonicus 9 Tôm he n Đ P.indicus 10 Tôm r n P.semisulcatus 11 Tôm sú P. monodon 12 Tôm hùm bông Pamulirus ornatus 13 Tôm hùm đ P.longipes 14 Tôm hùm đá P.homarus 15 Tôm hùm v n P.versicolor C. Nhuy n th 1 Bào ngư Haliots diversicolor 2 H u Ostrea rivularis 3 Đi p Chlamys nobilis 4 Ngao Meretrix s n ph m 5 Ngán Lucina phitippinarum 6 Nghêu Meretrix lyrata
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 c 8 Sò huy t Arca anadara 9 Sò lông A.andara granora 10 Sá sùng Stipuncula sp 11 Trai ng c penguin Pteria penguin 12 Trai ng c maxima P.maxima 13 Trai ng c margaritifera P.margaritiera 14 Trai ng c martensii P.martensii 15 H i sâm Holothurid sp 16 V m Mytilus viridus D. Rong t o 1 Rong câu Gracilaria verucosa 2 Rong s n Kappaphycus sp (Eucheuma) 3 Rong mơ Sargassum sp 4 Các loài rong bi m 5 T o làm th c ăn cho u trùng tôm, cá
Đồng bộ tài khoản