intTypePromotion=1

Quyết định 224/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
71
lượt xem
9
download

Quyết định 224/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 224/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 224/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

 1. Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T h u û   n S è  224/2000/Q§­B T S   B tr s¶ n g µ y 29 th¸ng 3 n¨ m  2000 V Ò  q u ¶ n  lý x u Êt n h Ë p   h È u   k h µ n g  thuû  n c h u yªn n g µ n h  n¨ m   s¶ 2000  B é   ëng B é   huû s¶n tr T ­  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   50/CP  sè  ngµy 21/6/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Thuû  Bé  s¶n. ­   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  30/12/1999 cña    Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ "vÒ  ®iÒu hµnh xuÊtnhËp    khÈu  hµng    ho¸ n¨m  2000". ­   XÐt    ®Ò nghÞ  cña  ¤ng  tr Vô  ëng  KÕ   Vô  ho¹ch vµ    ®Çu    t ­   C¨n  C«ng    1264/TM­XNK   cø  v¨n sè  ngµy 27/3/2000 cña  Th¬ng      Bé  m¹i vÒ viÖc ®ãng  gãp  kiÕn      th¶o QuyÕt  ý  ®èi víidù    ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Thuû  Bé  s¶n  c¬  vÒ  chÕ  xuÊtnhËp    khÈu  hµng thuû s¶n    chuyªn ngµnh    n¨m 2000. quy Õt  Þ nh   ® §iÒu  Ban  1:  hµnh danh môc      c¸c loµithuû s¶n cÊm  xuÊt khÈu    (bao  gåm   gièng)t¹ phô    01  c¶     i lôcsè  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. C¸c    loµithuû s¶n  trong danh  môc       nãi trªn chØ   îc xuÊt  ®   khÈu    khi cã  hiÖp ®Þnh  hoÆc  ch¬ng  tr×nh hîp t¸cnghiªncøu          khoa  häc gi÷a ViÖt Nam         víi c¸c níc ®∙  îc cÊp  thÈm       ®   cã  quyÒn  phª duyÖt  (ChÝnh  phñ  hoÆc   Thuû  Bé  s¶n).C¸c    ®¬n  ph¶igöihå  xinxuÊtkhÈu  Bé  vÞ      s¬      vÒ  Thuû  s¶n  (Vô    KÕ ho¹ch   vµ ®Çu  )bao  t  gåm: ­§¬n      xinxuÊtkhÈu    hµng  thuû s¶n    quÝ  hiÕm   theo hiÖp    ®Þnh. ­ B¶n sao hiÖp ®Þnh  hoÆc  Ch¬ng tr×nh hîp    t¸c nghiªn cøu  îc phª   ®     duyÖt NÕu     lµ hµng  thuéc danh    môc  qu¶n    lýcña CITES ViÖt Nam   ph¶icã    th×    ý  kiÕn  cña  Thuû  Bé  s¶n  ® îcCITES  vµ    ViÖtNam     cho  phÐp. §iÒu  2: Ban hµnh danh môc   ®iÒu  vµ  kiÖn cña c¸c    loµithuû s¶n  xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn:T¹iphô    02      lôc sè  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy. C¸c    loµithuû  s¶n sèng trong phô        ®ñ    lôc2,khicã  ®iÒu  kiÖn  ®∙    i nh  ghit¹   phô          lôc 2, sÏ trùc tiÕp lµm thñ    tôc xuÊt khÈu        víih¶i quan cöa khÈu, kh«ng    cÇn    xinphÐp.
 2. §iÒu 3: ViÖc nhËp khÈu gièng thuû s¶n    i c¸c lo¹ (bao gåm   gièng c¶    nhá    ®Ó nu«ilínvµ      gièng Bè, MÑ,      ¤ng,Bµ)  îcquy    ®   ®Þnh  sau: nh    3.1.NhËp     khÈu c¸c  igièng  lo¹  thuû s¶n th«ng  êng  th bao gåm  c¸c  i lo¹  gièng ghitrong phô    3a,3b:       lôcsè    C¸c  ®¬n  cã  vÞ  nhu  cÇu nhËp khÈu    i c¸c lo¹ gièng thuû s¶n th«ng  êng  th ® îctrùctiÕp lµm            thñ tôc nhËp khÈu      víiH¶i quan cöa  khÈu    giÊy chøng  khicã    nhËn  kiÓm  dÞch  Côc  do  B¶o    vÖ nguån    lî thuû  i s¶n  hoÆc  Chi côc b¶o  vÖ  nguån    lîthuû s¶n  i   cÊp. 3.2.NhËp     khÈu      c¸c loµigièng    míi ph¶i cã  kiÕn    ý  chÊp thuËn cña Bé  Thuû  s¶n      (c¸cloµigièng kh«ng n»m  trong phô    3a,3b):   lôcsè    C¸c ®¬n  cã  vÞ  nhu cÇu nhËp  khÈu gièng thuû s¶n    míi ph¶i göi hå      s¬  vÒ  Thuû  Bé  s¶n (Vô    KÕ ho¹ch vµ    ®Çu  ) ®Ó   t  xem       xÐt gi¶iquyÕt.Hå  bao    s¬  gåm: ­§¬n      xinnhËp  gièng thuû s¶n        míi(Theo  phô    lôc6) ­ B¶n    sao ®¨ng  kinh doanh  ngµnh  ký    cã  nghÒ      b¶n  phï hîp vµ  sao  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu  ­¶nh    chôp,b¶n    Æc         vÏ® t¶loµigièng xinnhËp      ­  ThuyÕt minh    Æc   vÒ ® tÝnh sinh häc  hiÖu  vµ  qu¶ kinh  cña    tÕ  loµi gièng xinnhËp     §iÒu  ViÖc  4:  nhËp khÈu thøc    ¨n cho nu«itrång thuû      s¶n quy ®Þnh  nh  sau:   4.1.C¸c  i   lo¹ thøc  ® îc sö  ¨n    dông  th«ng  êng    th ghi trong phô      îc lôc 4, ®   nhËp khÈu theo quy    chÕ  nhËp hµng  th«ng  êng,kh«ng  th   cÇn    xinphÐp. 4.2.C¸c  i   lo¹ thøc        ¨n míilµ nh÷ng  i lo¹  kh«ng  trong phô      cã    lôc4, ph¶i® îc     Bé Thuû  s¶n xem  xÐt  cho  vµ  phÐp  nhËp  khÈu    l h¹n  víisè îng  chÕ       ®Ó thö nghiÖm,  sù  cã  theo    dâicña  quan  c¬  nghiªncøu    thuéc Bé    Thuû  s¶n.C¸c    ®¬n  vÞ  nhu  cã  cÇu nhËp  khÈu  ph¶igöihå  xin phÐp  Bé      s¬    vÒ  Thuû  s¶n  (Vô    KÕ ho¹ch vµ    ®Çu  )bao  t  gåm: ­§¬n      xinnhËp  khÈu  (phô    lôc6) ­ B¶n    sao giÊy chøng nhËn chÊt l    îng cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn cña  nícs¶n    xuÊt,thµnh    phÇn  c¸ch sö  vµ    dông. ­B¶n    sao  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu  ®¨ng  ngµnh  vµ  ký  nghÒ  kinhdoanh.   §iÒu      5: VÒ nhËp khÈu    i c¸c lo¹ thuèc,ho¸ chÊt,nguyªn          vËt liÖu ®Ó     s¶n  xuÊtthuèc vµ        ho¸ chÊtdïng trong nu«itrång thuû s¶n              quy  ®Þnh  sau: nh    5.1.C¸c  i   lo¹ thuèc,ho¸ chÊt ® îc sö          dông  th«ng  êng    th ghi trong phô      lôc 5,® îcnhËp      khÈu  theo quy    chÕ  nhËp  hµng th«ng  êng,kh«ng  th   cÇn    xinphÐp  Bé Thuû s¶n. 5.2.C¸c  i   lo¹ thuèc,ho¸ chÊt míihoÆc             cha  îcsö  ®   dông  phæ   biÕn  ViÖt ë    Nam   (ngoµic¸cm Æt       hµng trong phô    biÓu    5),nguyªn liÖu ®Ó       s¶n  xuÊt thuèc     phôc  nu«i trång  vô    thuû s¶n ph¶i ® îc Bé      Thuû  s¶n  xem  xÐt  cho  vµ  phÐp  nhËp  khÈu    l h¹n  víisè îng  chÕ     ®Ó thö  nghiÖm,  sù  cã  theo   dâi cña    c¸c c¬ 
 3. quan nghiªncøu.C¸c      ®¬n  cã  vÞ  nhu cÇu  nhËp khÈu  ph¶igöihå  xinphÐp      s¬    vÒ  Thuû  Bé  s¶n  (Vô    KÕ ho¹ch vµ    ®Çu  )bao  t  gåm: ­§¬n      xinnhËp  khÈu  (phô    lôc6) ­ B¶n    sao giÊy chøng nhËn chÊt l    îng cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn cña  nícs¶n    xuÊt,thµnh    phÇn  c¸ch sö  vµ    dông. ­B¶n    sao  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu  ®¨ng  ngµnh  vµ  ký  nghÒ  kinhdoanh.   §iÒu          Æt   6: §èivíi m c¸c hµng  nhËp    thö nghiÖm,  sau    khidoanh  nghiÖp  nhËp khÈu  v¨n b¶n      cã    b¸o c¸o kÕt  qu¶  kh¶o nghiÖm,  Thuû  Bé  s¶n    sÏxem     xÐt bæ   sung vµo danh  môc  hµng  th«ng  êng. th   §iÒu    7: Quy  ®Þnh  kiÓm  vÒ  dÞch  kiÓm    vµ  trachÊtl   sau:  îng nh    7.1.§èivíixuÊt khÈu: C¸c  Æt             m hµng thuû s¶n sèng    khixuÊt khÈu    chØ  thùc hiÖn    kiÓm dÞch    khikh¸ch hµng      yªu cÇu. 7.2.§èi víinhËp        khÈu: TÊt  c¸c m Æt     c¶    hµng chuyªn ngµnh  thuû s¶n  bao  gåm:  Gièng  thuû s¶n,thøc ¨n,ho¸ chÊt,thuèc vµ                nguyªn vËtliÖu ®Ó         s¶n  xuÊt  thøc    ¨n,thuèc phôc  nu«i trång  vô    thuû s¶n    lo¹  îc nhËp  kÓ c¶  i®   khÈu  th«ng  êng  lo¹  îc cÊp  th vµ  i®   phÐp,    khi nhËp  khÈu ®Òu  ph¶i ® îc thùc      hiÖn  viÖc  kiÓm  dÞch, kiÓm      trachÊt l    îng theo  nh÷ng quy ®Þnh hiÖn  hµnh  lµm  vµ  thñ tôcxuÊt,nhËp        khÈu      víiH¶iquan. 7.3.C¸c  Æt     m hµng thuû  s¶n chuyªn ngµnh      nãitrªn,     xuÊt,nhËp  khi   khÈu  ph¶ithùc hiÖn        quichÕ    ghinh∙n hµng   u    ho¸ l th«ng trong nícvµ      hµng   ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu theo QuyÕt    ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  30/8/1999. §iÒu 8: C¸c doanh nghiÖp thuéc    c¸c thµnh phÇn  kinh  cã  sè  tÕ  m∙  xuÊt nhËp khÈu  cã  vµ  ngµnh  nghÒ  kinh doanh    phï hîp  îc tham  ®   gia xuÊt  nhËp khÈu hµng  thuû s¶n    chuyªn ngµnh.   §iÒu 9: Sau    khinhËn  îc b¶n  ®   ®¨ng  xuÊt nhËp  ký    khÈu hµng thuû  s¶n chuyªn ngµnh  cña  doanh  nghiÖp, Bé    Thuû  s¶n  tr¸ch nhiÖm       cã    tr¶ lêi b»ng    v¨n b¶n trong thêigian      chËm  nhÊt lµ 07      ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îchå  ®   s¬    hîp lÖ. §iÒu    10: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõ1/4/2000,nh÷ng    quy  ®Þnh  tr   íc®©y      tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu   îcb∙i ®     bá.
 4. Phô  lôc:1 Bé  s¶n                               Thuû                                D a n h  m ô c  c¸c loµi thuû s ¶ n c Ê m  x u Êt k h È u   ST Tªn  ViÖtNam       Tªn     khoa  häc C¬  quan  qu¶n    lý T 1 Traingäc   Pteriamaxima   Bé  Thuû  s¶n  2 C¸  ch¸y Hilsatol   i Bé  Thuû  s¶n  3 C¸  Ch×nh  mun Anguil   lapacifica Bé  Thuû  s¶n  4 C¸  cßm Notopteruschita   la Bé  Thuû  s¶n  5 C¸  Anh  vò Semilabeo notabi i   ls Bé  Thuû  s¶n  6 C¸  H« Catlocarpiosiamansis   Bé  Thuû  s¶n  7 C¸  Ch×a    v«is«ng Crinidenssarissophorus   Bé  Thuû  s¶n  8 C¸  dÇu Tra  Pangasianodon  gigas CITES 9 C¸  Cãc  Tam   ®¶o Paramesotr tondeloustal i   i CITES  10 C¸  sÊu  hoa  cµ Crocodylusporosur   CITES 11 C¸  SÊu  xiªm Crocodylussiamensis   CITES 12 C¸  Heo Lipotesvexil f r   le CITES 13 C¸  Voi Balaenopteramusculus   CITES 14 C¸  ¤ng  S Neophocaena  phocaenoides CITES 15 C¸  Nµng  tiªn Dugong  dugon CITES 16 VÝch  trøng vµ  Caretetaolivacea   CITES 17 Rïa  vµ  da  trøng Dermochelyscoriacea   CITES 18 §åiMåi    døa  trøng vµ  Chelomia mydas   CITES 19 §åiMåi  trøng   vµ  Eretmochelysimbricata   CITES 20 Bé  san  cøng h«  Scleract ia in CITES 21 C¸  Sãc Probarbus jul i i   l en CITES 22 C¸  Formo Seleropages formosus   CITES
 5. Phô    lôc:2 Thuû                                 Bé  s¶n                               D a n h  m ô c  n h ÷ n g  loµi thuû s ¶ n x u Êt k h È u   c ã ®i Ò u  ki Ö n  TÊt  c¸c loµithuû  c¶      s¶n    díi®©y     khixuÊt khÈu    ph¶icã  kiÕn      ý  x¸c nhËn  nguån gèc nu«i do    Chi  Côc b¶o    vÖ nguån    lî thuû  i s¶n    x¸c nhËn. §ång      thêi ph¶i®¸p    øng    yªu cÇu  kÝch    vÒ  cìtheo quy    ®Þnh  sau: nh    ST Tªn  ViÖtNam        Tªn  khoa  häc KÝch  cì T 1 Hä  Õch  nh¸i Ranidae 2 T«m   hïm    i c¸clo¹ : a.T«m     hïm  ma Panuliruspenici l tu   la r 200  m     m trëlªn b.T«m     hïm  ®¸ P.  homarus  homarus 175  m     m trëlªn c.T«m     hïm  ®á P.longipeslongipes   160  m     m trëlªn d.T«m     hïm  l«ng P.stimpsoni 145  m     m trëlªn e.T«m     hïm  b«ng P.  omatus 229  m     m trëlªn g.T«m     hïm  xanh P.  versicolor 167  m     m trëlªn h.T«m     hïm  x¸m P.Poliiphagus 200  m     m trëlªn 3 C¸  Song  (mó) c¸clo¹     i Epinephelus 500g/con trëlªn     4 C¸  Cam  (c¸ cam  säc  Seriolamigrofasciata   300g/con trëlªn     ®en) 5 C¸  m¨ng  biÓn Chanos  chanã 500g/con trëlªn    
 6. Phô  3A lôc  Bé  Thuû  s¶n  D a n h  m ô c  gièng thuû s ¶ n n íc n g ät ® îc p h Ð p n h Ë p  k h È u  th«ng thë n g A.  C¸ ST Tªn  ViÖtNam     Tªn  khoa  häc T     1 C¸    lãcb«ng Ophiocephalus   micropeltes 2 C¸    trªvµng Clarias   macrocephalus   Giinther 3 C¸    trªtr¾ng Clariasbatrachus   4 C¸  sÆc  r»n Trichogasterpectoral     is Regan 5 L¬n Flutaalba Zuiew     6 C¸  bèng îng t Oxyeleotr   ismomoratus 7 C¸  vinh mÌ  Puntiusgonionotus   8 C¸  he Puntiusaltus   9 C¸  sa ba  pangasiusbocourt   i 10 C¸  tra Pangasiuspangasius   11 C¸  chÐp Cyprinuscarpio   12 C¸  tr«i Cirrhinamoritorel   la 13 C¸   îng tait Osteochi   lushasselti 14 C¸  tr¾ng mÌ  Hypophihalmichthysmolit i   rx 15 C¸  bèng Spinibarbichthysdenticulatus   16 C¸  Chiªn Bagariusbagarius   17 C¸  chÐp    laiViÖtHung   Cyprinuscarpio   18 C¸ ChÐp  lai  dßng  ViÖt +  Hung  +   3 Cyprinuscarpio   Indonesia 19 C¸  Ch×nh Anguilaanguila   20 C¸  Chuèi Ophiocephalusmaculatus   21 C¸  DiÕc Carassiusauratus   22 C¸  L¨ng Hemibagruselongatus   23 C¸  hoa MÌ  Aristichthysnobil s   i 24 C¸  Mrigal Cirrhinamrigala   25 C¸  qu¶ Ophiocephalusmaculatus  
 7. 26 C¸  hu R«  Labeo  rohita 27 C¸  ta R«  Anabas  testudineus 28 C¸      r« phiv»n Tilapianilot cus   i 29 Dßng    §µiLoan 30 Dßmg     Th¸iLan 31 C¸  phihång R«    Oreochromiss¶n    phÈm   32 C¸  Sép Ophiocephalus 33 C¸  tr¾m  ®en Mylopharyngodon  piceus 34 C¸  tr¾m  cá Ctenopharyngodon  idellus 35 C¸    Trª®en Clariasfucns   36 C¸    Trªphi Clariasgariepinus   37 C¸  VÒn Megalobrama  terminalis B.  Gi¸p  l c: x¸c­ìng  1 T«m   cµng  xanh Macrobrachium  rosenbergii 2 Cua  ®ång Somaniathelphusa sinensis   3 T«m   cµng    nícngät Macrobrachium  nipponen C NhuyÕn   thÓ 1 Trais«ng   Sinanododontaell t ca   ip i 2 Traic¸nh   Hyriopsiscumingi   i 3 TraiCãc   Lamprotulas¶n    phÈm   4 èc  nhåi Pilapol ta i D Lìng  c 1 Baba  hoa Trionyxsinensis   2 Baba  gai T. steinachderi   3 Baba  Nam   Bé T. cart lag   i ineus 4 Õ ch Rana  s¶n  phÈm   5 Rïa  vµng Cuora  i ia tr fasc ta
 8. Phô  3B lôc  Thuû    Bé  s¶n D a n h  m ô c  gièng h ¶i s ¶ n ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u   th«ng thê n g ST Tªn  ViÖtNam     Tªn  khoa  häc T A.  C¸ 1 C¸  bèng  bíp Ostrichthyssinensis   2 C¸  cam Serioladumeril   i 3 C¸  ®èi Mugilcephalus   4 C¸  hång Lutianuserythroterus   5 C¸  m¨ng  biÓn Chanos  chanos 6 C¸  ngùa Hippocampus 7 C¸  ngùa  ®en H.kuda 8 C¸  ngùa  chÊm 3  H.trimaculatus 9 C¸  ngùa  gai H.hist i rx 10 C¸  song  ®á Epinephelusakaara   11 C¸  song  chÊm   ong tæ  E.merra 12 C¸  song  hoa  n©u E.fuscoguttatus 13 C¸  song  v¹ch E.brunneus 14 C¸    tr¸pvµng Taiustumifrons   15 C¸  vîc Latercalcar fe   i r B.  Gi¸p  x¸c 1 Artemiadßng    Caliphonia Artemia 2 Dßng  Sanphracysco 3 Cua  Cara Eriocheisinensis   4 Cua  biÓn Scyllaserrata   5 T«m   he Penaeus  s¶n  phÈm 6 T«m   n¬ng P.orienta i ls 7 T«m   NhËt he  P.japonicus 9 T«m   Ên  he  §é P.indicus 10 T«m   r»n P.semisulcatus 11 T«m   só P.  monodon 12 T«m   hïm  b«ng Pamulirusornatus  
 9. 13 T«m   hïm  ®á P.longipes 14 T«m   hïm  ®¸ P.homarus 15 T«m   hïm  v»n P.versicolor C.  NhuyÔn   thÓ 1 Bµo  ng Haliotsdiversico   lor 2 HÇu Ostrea rivular   is 3 §iÖp Chlamys  nobil s i 4 Ngao Meretr   ixs¶n  phÈm   5 Ng¸n Lucinaphit inarum   ipp 6 Nghªu Meretr   ixlyrata 7 èc 8 Sß  huyÕt arca anadara   9 Sß  l«ng A.andaragranora   10 S¸  sïng Stipunculasp   11 Traingäc    penguin Pteriapenguin   12 Traingäc    maxima P.maxima 13 Traingäc    margari i e t f ra P.margari i ra te 14 Traingäc    martensii P.martensii 15 H¶is©m   Holothuridsp   16 VÑm Mytilusvir   idus D.  Rong  t¶o 1 Rong  c©u Gracilar   iaverucosa 2 Rong  sôn Kappaphycus  (Eucheuma) sp  3 Rong  m¬ Sargassum  sp 4 C¸c    loµirong  biÓm 5 T¶o lµm thøc  cho  trïngt«m, ¨n  Êu      c¸
 10. Phô    lôc:4 Thuû    Bé  s¶n D a n h  m ô c  thøc ¨n n u «i t« m  s ö  d ô n g  th«ng thê n g ST Tªn  ¬ng    th m¹i Môc  ®Ých  Nhµ  s¶n  xuÊt  T sö  dông  a b c d A Thøc    ¨n nu«it«m:   1 4001,4002,4003,4004,­          S, 4004,4005   Nu«it«m  Th¸iLan  In®«nexiaCHAROEN       vµ      POKPHAND thÞt PT.SÌaoods Enterpr   Ltd (CP    iseCo    Group) 2 GR   OBEST     6  tõ1­ (gåm    i c¸clo¹ No0, No1,     Nu«it«m  FUZHOU     HAIMA   FEED   CO,LTD  (Trung Quèc)   thÞt No2, No2L, N03, N¨M         20003L,N04, N05, N06       GRO  BESTINTERNATIONAL  DEVELOP MENT  Trung  Quèc CHUEN   SHINFEESDS   CO.,Ltd Trung      Quèc 3 TUNG     LIBRAND Nu«it«m  C«ng      tyTNHH     cæ phÇn    cæ phÇn  c«ng  nghiÖp  thøc  thÞt ¨n ch¨n nu«i§«ng      LËp  TUNG       LI(§µiLoan) 4 SEA   HORSE Nu«it«m  FUZHOU     HAIMA   FEED   CO,  LTD  (Trung Quèc)   thÞt 5 LUCKY   STAR   (Baby#1,Baby#2,Starter     , Nu«it«m  TAIWAN     HUNG   KUO   INDUSTRIAL thÞt Finhsher,  Grower CO.,LTD      §µiLoan
 11. 6 HAI  LONG Nu«it«m  YUH     SHIHN  TRANDING   Co.,Ltd (§µiLoan)       thÞt 7 KULADU M   gåm     i c¸clo¹ 501,502,503,504,505           Nu«it«m  TËp    ®oµn  BETAGR O   GRO UP   (Th¸i  Lan) thÞt 8 GRASS  SHRIMP  "S FOOD  (SHRIMP  FEED   Nu«it«m  LEE     ­YIH  FORACE   CO.      Ltd (§µiLoan LEE  YIH  thÞt FORACGE) YO W   CHYUAN   FEED   CO.,Ltd (§µiLoan)       9 THALUXE   Gåm     i   c¸clo¹ tõNo1    ®Õn   No5 Nu«it«m  THAI    LUXE   Enterpr   isesPublicCo.,Ltd(§µiLoan       thÞt 10 Shin Chon  Feeds (SC) gåm  c¸c lo¹ (FRY1, Nu«it«m  Shin Chon  i       Feed  Ltd (Hµn  Co    Quèc) FRY2 thÞt STAR   TER1,  STAR   TER2,  GRO W E R,  ADULT) 11 Woosung  gåm     i c¸clo¹ (FRY1, FRY2,     Nu«it«m  Woosung    Feed  Corp.KOREA     (Hµn  Quèc) thÞt STARTER1,  SSTARTER2,  GRO W E R,  ADULT) 12 GOLDEN   BRAND   gåm     i   c¸clo¹ Pãt larva   Nu«it«m  SHIN    TAI  INDUSTRY   CO.,Ltd (§µiLoan)       thÞt No1  (SGP­1),Pãt larvaNo.2        (SGP   ­2), Starter  (SGS  ­ 3), Grower (SGG­4), Finisher   (SGF   ­5) 13 SHRIMP   FEED   "ELEPHANT"   &   PRA W N   Nu«it«m  Asian Aquacult       tureCo.,Ltd Th¸iLan       BRAND thÞt Gåm     i c¸clo¹ Formula No.FT 001      ­ ®Õn   ­006 FT   14 CLASSIC  FEED   hoÆc   (GOLD   COIN) Nu«it«m  C«ng      tyGOLD   COIN  SPESCIALITIES  Co.,Ltd   thÞt
 12. (Th¸i  Lan) C«ng    tyGOLD   COIN  SPECIALITIIES SDN.BHD   (Malaysia) 15 SHRIMP   FEED   STUFF     1  tõsè  ®Õn   5 sè  Nu«it«m  DAR     YUAN   INDUSTRY   Co.,Ltd   gièng,ThÞt   16 ARTEMIA  CYSTS Thøc    GOLDEN   ¨n PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan       nu«it«m    gièng C«ng    tyINVE  (THAILAND)  Ltd An  Ocean  Starinternat   ional  (Company  (Mü) PRIME  ARTEMIA  INCORPORATED   (Mü) Advanced  technologycenter(Nga)     Komlain­n     Co.,Ltd (Nga)     Parkerinternat   ional  (Mü) Artemiainternat   ional  (Mü) Aquaticli l ne     fe i   (Mü) Inc 17 BrineShrimp    Eggs Thøc    GOLDEN   ¨n PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan       nu«it«m    gièng An  Ocean  Starinternat   ional  Company  (Mü) PRIME  ARTEMIA  INCORRPO RATED   (Mü) Higashimaru Co.,Ltd (NhËtb¶n)         C«ng    tyINVE  (THAILAND)  Co.,Ltd  
 13. BetagroGroup      Th¸iLan C«ng    tySALT  CREEK   INC  Mü 18 PRIME   PLUS   LARCAL  FEED Thøc    PRIME  ¨n ARTEMIA  INCORPORATED   (Mü) nu«it«m    gièng 19 FRIPPAK  c¸cvlo¹   i Thøc    C«ng    ¨n tyINVE  (THAILAND)  Ltd nu«it«m    gièng Higashimaru Co.,Ltd (NhËtb¶n)         BetagroGroup      Th¸iLan 20 LANSY     i c¸clo¹ Thøc    C«ng    ¨n tyINVE  (THAILAND)  Ltd nu«it«m    gièng Higashimaru Co.,Ltd (NhËtb¶n)         BetagroGroup      Th¸iLan 21 OCEAN   FEAST   SPIRULINA  FLAKE Thøc    An  ¨n Ocean  Starinternat   ional  Company  (Mü) nu«it«m    gièng 22 OCEAN   FEAST   BRINE  SHRIMP   FLAKE Thøc    An  ¨n Ocean  Starintarnat   ional  Company  (Mü0 nu«it«m    gièng 23 MIXED   FEED   FOR   JAPONICUS P.  Nu«it«m  GOLDEN     PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiloan       gièng vµ    t«m thÞtgiai HIGASHI      MARU   Co.,Ltd ­J       apan ®o¹n ®Çu
 14. 24 Mixed  feed forP.      monodon Thøc    HIGASHI  ¨n MARU   Co.,Ltd ­Japan      nu«it«m    gièng GOLDEN   PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan       Woosung  Feed  CORP   Hµn  Quèc 25 SPIRULINA    Th¸iLan Thøc    CHUAN   ¨n KUAN   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan       nu«it«m    gièng Higashimaru Co.       ,Ltd (NhËtb¶n)   C«ng    tySALT  CREEK   INC  Mü BetagroGroup      Th¸iLan An  Ocean  Starinternat l   ion  Company  (Mü) 26 ARTIFICIAL  PLANKTON   vµ  AP  BP Thøc    O mega    ¨n §µiLoan nu«it«m    gièng 27 ARTIFICIAL  PLANKTON   A.P.No.0 AP  Thøc    O mega    ¨n §µiLoan nu«it«m    gièng 28 SHAR   MIU  PAO   PAO   W D E R PO Thøc    O mega    ¨n §µiLoan nu«it«m    gièng 29 "UNION  CHAMPION"  Algae  shrimp  flakes Thøc    GOLDEN   ¨n PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan       nu«it«m    gièng 30 BrineShrimp    Flakes (Unionch©mpion)     Thøc    GOLDEN   ¨n PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan       nu«it«m   
 15. gièng Aquaticli l ne     fe i   (Mü) Inc C«ng    tySALT  CREEK   INC  Mü PRIME  ARTEMIA  INCORPORATED   (Mü) An  Ocean  Starinternat   ional  Company  (Mü) B Thøc    ¨n nu«ic¸   1 FINISHER   EEL  FEED Nu«ic¸ FANDSO       INTERNATIONAL  CORP     (§µiLoan) ch×nh 2 TRACHN OTUS   BLOCHIITEED   Nu«ic¸ FANDSO       INTERNATIONAL  CORP     (§µiLoan) chim Gåm:  TRACHN OTUS   BLOCHIIFEED     #2      TRACHN OTUS         BLOCHIIFEED     #3 3 SEA   PERCH   FEED Nu«ic¸ FANDSO       INTERNATIONAL  CORP     (§µiLoan) chÏm Gåm:  SEA   PERCH   FEED   #2             SEA   PERCH   FEED   #3 4 AromaticShrimp    Powder Nu«ic¸   O mega    §µiLoan
 16. Phô    lôc:5 Thuû                                                      Bé  s¶n                                                     D a n h  m ô c  thuèc thuèc, h o¸ c h Êt p h ô c  v ô  n u «i trång thuû s ¶ n  s ö  d ô n g  th«ng thê n g STT Tªn  thuèc,ho¸ chÊt     Môc ®Ých  dông  sö  Ho¹tchÊtchÝnh     Nhµ s¶n  xuÊt  A d E F G 1 SAPONIN   (hoÆc   Tea  DiÖt khuÈn,diÖtc¸t¹p         Saponinkho,dÇu     THAID  INTER  FEED  Co.,Ltd   Seed Powder,Tea    Seed  Cake KINGSTAR   TRANDE   Co.,Ltd    Trung  Quèc JEN HINT  MININT  Co,      Ltd (§µiLoan) Fuguang  fram praduce  Qiannan Pf  Liabi i   l tCo.,Ltd Trung  y     Quèc Asian AquacultureCo.,Ltd Th¸iLan           2 D­   100   (hoÆc      C¶i t¹omÇu     nu«i nícao  CaCO 3 C.P LAB  Co.    Ltd (Th¸i  Lan) DOLO MITE) §iÒu  kiÓn    & gi÷  c©n b»ng  MgCO 3   Asian AquacultureCo.,Ltd Th¸iLan           pH 3 SHRIMP   W E R PO Gióp  t«m t»ng  ëng  tr nhanh,VI      tamin  B 2,C,  3 A,    D LONG  MAN  AQUA  Co, Ltd (§µi   t¨ngsøc      ®Ò kh¸ng Loan) 4 THREE   ONE IN  æ n  ®Þnh  m«i  êng    tr nícao LONG  MAN   AQUA   Co,  Ltd DiÖt  khuÈn,  Phßng  trÞVi tamin  K,        E,  H (§µiLoan)   bÖnh 5 SHELL  ELEMENT KÝch  thÝch t«m    létvá Ion Ca,    Mg LONG  MAN  AQUA  CO., Ltd (§µi   Loan)
 17. 6 IODORIN   ­200 Xö      xö      lýnícvµ  lýc¸c vÕt  ­Iod v«    th   c¬,phenoxy,polyLONG  MAN  AQUA  Co, Ltd (§µi       ¬ng ethylenoxyethmol,. . Loan)   . 7 CLINZEX     ­DS (ZEOLITE)C¶i t¹oao      nu«i,hÊp      thô khÝ  2, Al   O 3, Fe2O 3,W O C K HA R DT  Ên  SiO 2   ( §é) ®éc CaO,  MgO,  2O 3 NA 8 Wolmid Xö       lýníc,phßng    trÞbÖnh N    ­Sodium      ­N ­Chtoro­W O C K HA R DT  Ên §é) (   Do nÊm,    vikhuÈn,Virus,. . Paratoluene   .   Sulphonamide 9 BLesson Xö      lýníc,phßng    trÞbÖnh  Alkydimethylbenzly     W O C K HA R DT  Ên  ( §é) do nÊm,    vikhuÈn,Virus, . ammonium    .. chlorte 10 MIZUPHOR Xö      lýníc,phßng    trÞbÖnh  Alkylarypolyoxythylene W O C K HA R DT  Ên      ( §é) do nÊm,    vikhuÈn,Virus, . Iodine   .. 11 AQUALACT KÝch  thÝch      lý Lactobaci l     tiªuho¸,xö    l us sp, W O C K HA R DT  Ên  ( §é) m«i  êng níc tr   lactobaci l   l us aciddophi lus l   , Lactobaci l   l us subti i  ls , vitaminC,      B6, B1... 12 CL 33 Phßng  lýbÖnh  vi xö    do    Chloram  Phenicol O ME GA     §µiLoan khuÈn  Gram   g©y  ra 13 EM  55 ­ Phßng  lýbÖnh  vi xö    do    Erythomycine O ME GA     §µiLoan khuÈn  Gram   g©y  ra 14 Biophyl Chèng  Stress,phßng    Calcium,sodium,   trÞ   ViÖn  Bµo  chÕ AVITEC Céng hoµ  bÖnh, t¨ngtr     ëng  nhanh Magncsium,c¸cvita         Ph¸p min 15 FAD   21 Taok    mïith¬m  trong thøc ¨n P 2O 5        M©gnesium    di­ ViÖn  bµo chÕ  AVITEC  Céng  hoµ  nu«it«m   acidphosphate,sodium­ Ph¸p       acidphosphate   16 CALCIPHOS KÝch  thÝch  thay vá  sù    t«m P 2  5,Magnesium  0   di­ ViÖn  bµo chÕ  AVITEC  Céng  hoµ  acidphosphate,calcium Ph¸p     di­acidphosphate     17 Petonium  80 24­ Xö    lým«i  êng    tr nícdiÖtvi Alkyl      BenzylDimethyl PENTAG O N       ChemicalsLimited    
 18. khuÈn,cô    thÓ nhãm   Vibrio Am monium    Chloride (Anh) VibrioSpp     ,nhãm     vikhuÈn  hiÕm  khÝ  sinh H 2S  
 19. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA P h ô  lôc:6 (Tªn   ®¬n  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam vÞ) §éc  LËp   do   ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:                                 . .                                .. . .. ngµy   th¸ng   n¨m           200... § ¬ n  xin p h Ð p  n h Ë p  gièng thuû s ¶ n (*) KÝnh    Thuû  göi:Bé  s¶n  1.Tªn    ®¬n  vÞ: 2.§Þa    chØ: 3.C¬    quan  chñ  qu¶n 4.Xin phÐp      nhËp  khÈu      c¸clo¹ gièng thuû s¶n  i     sau: Tªn  khoa  häc Tªn  ¬ng       Sè îng      th m¹i      l     KÝch          cì      XuÊt xø    hµng    ho¸ .. . .......        .. . ...   .. . ....       . . ............ . . ......          . . ..     . . ...      .. . ............ .. .. .. .. . .......        .. . ...   .. . ....       . . ............ . . ......          . . ..     . . ...      .. . ............ .. .. .. 5.Môc    ®Ých:  6.Dù    kiÕn    thêigian nhËp:   7.Cöa    khÈu  nhËp: 8.Ghi chó:     Sau    îcphÐp  khi®   nhËp khÈu    Æt   c¸c m hµng    nãitrªn,  chóng      t«ixin®¶m   b¶o  thùc hiÖn    ®Çy  c¸c quy  ®ñ    ®Þnh  hiÖn hµnh.NÕu   saiph¹m, chóng      cã      t«i xinchÞu    hoµn  toµn  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     Gi¸m  ®èc... . .. N¬i göi:   ­Nh    trªn ­.. . ..                           . . .                           . (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) (*)MÉu     ®¬n  nµy  thÓ  cã  dïng cho viÖc    xin nhËp c¸c hµng thuû s¶n  chuyªn ngµnh    kh¸c,c¸c®¬n  chØ      vÞ  cÇn thay ® æi      tõng÷ cho    phïhîp).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2