Quyết định 224/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 224/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 224/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 224/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 224/2003/Q§­BTC  ngµy 25  th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng thuéc  nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i bé trëng bé tµi chÝnh C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp   khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo   NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña  ñy ban   thêng  vô   Quèc  héi  khãa   X,  ®∙   ®îc   söa   ®æi   bæ   sung   theo   NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ­UBTVQH11 ngµy 19/6/2003 cña ñy  ban thêng vô Quèc héi khãa XI; C¨n   cø   ®iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n   cø   ý   kiÕn   chØ   ®¹o   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   t¹i   c«ng v¨n sè 6305/VPCP­KTTH ngµy 19/12/2003 vÒ viÖc triÓn   khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 187 vÒ qu¶n lý kinh doanh x¨ng,   dÇu;  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ;   QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1 : Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña mét sè mÆt hµng thuéc  nhãm  2710 quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh   sè   198/2003/Q§/BTC   ngµy   5/12/2003   cña   Bé   trëng   Bé  Tµi chÝnh  thµnh  møc thuÕ suÊt  thuÕ  nhËp khÈu  u ®∙i  míi  nh sau: M∙ sè M« t¶ nhãm, mÆt hµng ThuÕ  Nhãm Ph©n  suÊt
  2. 2 nhãm       (% ) 1 2 3 4 5 2710 DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c  lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bi­ tum, trõ dÇu th«; c¸c chÕ phÈm cha  ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë   n¬i   kh¸c  cã   chøa   tõ   70%   khèi   lîng   trë   lªn  lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc  c¸c lo¹i dÇu thu ®îc   tõ   c¸c   kho¸ng   bitum,   nh÷ng  lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n  cña c¸c chÕ phÈm ®ã; dÇu th¶i ­   DÇu   cã   nguån   gèc   tõ   dÇu   má   vµ  c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng  bi­tum   (trõ   d¹ng   th«)   vµ   c¸c   chÕ  phÈm   cha   ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë  n¬i kh¸c, cã chøa tõ 70% khèi lîng  trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu  má   hoÆc   c¸c   lo¹i   dÇu   thu   ®îc   tõ  c¸c kho¸ng bitum nµy lµ thµnh phÇn  c¬   b¶n   cña   c¸c   chÕ   phÈm   ®ã,   trõ  dÇu th¶i: 2710 11 ­ ­ ­ DÇu nhÑ vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 11 11 ­   ­   ­   X¨ng   ®éng   c¬   cã   pha   ch×,  5 lo¹i cao cÊp 2710 11 12 ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×,  5 lo¹i cao cÊp 2710 11 13 ­   ­   ­     X¨ng   ®éng   c¬   cã   pha   ch×,  5 lo¹i th«ng dông  2710 11 14 ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×,  5 lo¹i th«ng dông 2710 11 15 ­   ­   ­   X¨ng   ®éng   c¬   kh¸c,   cã   pha  5 ch× 2710 11 16 ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh¸c, kh«ng pha  5 ch×  2710 11 17 ­ ­ ­ X¨ng m¸y bay 15 2710 11 18 ­ ­ ­ Tetrapropylene 10 2710 11 21 ­   ­   ­   Dung   m«i   tr¾ng   (white  10 spirit) 2710 11 22 ­   ­   ­   Dung   m«i   cã   hµm   lîng   chÊt  10 th¬m díi 1%  2710 11 23 ­ ­ ­ Dung m«i kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ ­ Naptha, reformate vµ c¸c chÕ  phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng 5 2710 11 25 ­ ­ ­ DÇu nhÑ kh¸c 5 2710 11 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 2710 19 ­ ­ Lo¹i kh¸c:
  3. 3 ­   ­   ­   DÇu   trung   (cã   kho¶ng   s«i  trung b×nh) vµ c¸c chÕ phÈm:  2710 19 11 ­ ­ ­ ­ DÇu ho¶ th¾p s¸ng 0 2710 19 12 ­   ­   ­   ­   DÇu   ho¶   kh¸c,   kÓ   c¶   dÇu  0 ho¸ h¬i 2710 19 13 ­   ­   ­   ­   Nhiªn   liÖu   ®éng   c¬   tuèc  bin   dïng   cho   hµng   kh«ng   (nhiªn  liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y tõ  20 23 ®é C trë lªn 2710 19 14 ­   ­   ­   ­   Nhiªn   liÖu   ®éng   c¬   tuèc  bin   dïng   cho   hµng   kh«ng   (nhiªn  liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y díi  20 23 ®é C  2710 19 15 ­ ­ ­ ­ Paraphin m¹ch th¼ng 10 2710 19 19 ­ ­ ­ ­ DÇu trung kh¸c vµ c¸c chÕ  10 phÈm  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 2710 19 21 ­ ­ ­ ­ DÇu th« ®∙ t¸ch phÇn nhÑ 10 2710 19 22 ­   ­   ­   ­   DÇu   nguyªn   liÖu   ®Ó   s¶n  10 xuÊt muéi than 2710 19 23 ­   ­   ­   ­   DÇu   gèc   ®Ó   pha   chÕ   dÇu  10 nhên 2710 19 24 ­ ­ ­ ­ DÇu b«i tr¬n dïng cho ®éng  5 c¬ m¸y bay 2710 19 25 ­ ­ ­ ­ DÇu b«i tr¬n kh¸c 20 2710 19 26 ­ ­ ­ ­ Mì b«i tr¬n 10 2710 19 27 ­   ­   ­   DÇu   dïng   trong   bé   h∙m   thuû  3 lùc (dÇu phanh) 2710 19 28 ­ ­ ­ ­ DÇu biÕn thÕ hoÆc dÇu dïng  cho bé phËn ng¾t m¹ch  10 2710 19 31 ­   ­   ­   ­   Nhiªn   liÖu   diesel   dïng  cho ®éng c¬ tèc ®é cao 0 2710 19 32 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diesel kh¸c  0 2710 19 33 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®èt kh¸c 5 2710 19 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 ­ DÇu th¶i: 2710 91 00 ­   ­   Chøa   biphenyl   ®∙   polyclo   ho¸  (PCBs),   terphenyl   ®∙   polyclo   ho¸  (PCTs)   hoÆc   biphenyl   ®∙   polybrom  20 ho¸ (PBBs)  2710 99 00 ­ Lo¹i kh¸c 20 §iÒu  2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông  cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®∙ nép cho c¬ quan H¶i  quan tõ ngµy 26/12/2003. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi  quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. 
Đồng bộ tài khoản