Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  225 /1998/Q§­T T g   n g µ y  20 th¸ng 11 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V c« n g  k hai t µi c h Ý n h  ® è i víi n g © n  s¸ch N h µ  n íc c¸c c Ê p, c¸c ® ¬ n  v Þ       dù   to¸n n g © n  s¸ch,  c¸c  o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc v µ  c¸c q u ü  c ã  n g u å n   d N thu  õ c¸c k h o ¶ n   ã n g  g ã p   t ® c ñ a n h © n  d © n T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý  µy  th¸ng02   cø  l th   ti   ch l∙ngph ng 26    n¨m  1998; § Ó   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho  Öc  Óm     vi ki tra,gi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸c c quan, ®oµn     thÓ, c¸c tæ      chøc    éivµ  ©n  ©n  x∙h   nh d trong viÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  èn,tµi l  s d v    s¶n  ña  µ   íc,c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n,  ùc  Ön  ù  c Nh n     ®ã g c nh d th hi s c«ng  b»ng  trong ph©n  èithu  Ëp, gãp  Çn  ùc hiÖn  Ýnh    ph   nh   ph th   ch s¸ch tiÕtkiÖm,     chèng    Ý, ph¸thiÖn  µ  l∙ngph     v ng¨n chÆn   Þp  êic¸chµnh      ¹m  Õ       k th     viviph ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh, t¹o ®iÒu  Ön    ¸nh    ng  Õt  l       ki ®Ó ® gi¸®ó k qu¶  ¹t®éng  µi ho   t  chÝnh  ña    chøc,c¸cc¬  c c¸ctæ      quan,®¬n  Þ;   v Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch c«ng  khaitµi    chÝnh  i víing©n  ®è     s¸ch Nhµ   ícc¸c cÊp, c¸c ®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸c    doanh nghiÖp  µ   íc vµ    ü  ã  ån  tõ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  Nh n   c¸c qu c ngu thu      ®ã gc nh©n  ©n. d §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 3. Bé   ëng  é   µi  Ýnh  ã  tr B T ch c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n,  ñ   Þch  û   ph   t H  nh d Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp, Thñ  ëng    n  Þ  ù    ©n    tr c¸c ®¬ v d to¸nng s¸ch,Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è c¸c doanh nghiÖp  µ   íc,Chñ   µikho¶n,Trëng  Nh n   t    ban qu¶n  ýc¸cquü  ã  ån    õc¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  Þu  l    c ngu thu t     ®ã g c nh d ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  µ  íng  Én    n  Þ  ùc thuéc    µnh    tæ  th   vh d c¸c ®¬ v tr   thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 C h Ý n h  p h ñ     C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a Vi Ö t N a m       §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph     q u y  c h Õ  c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c § èi víi g © n  s¸ch  h µ  n íc c¸c  Ê p, c¸c ® ¬ n  v Þ   ù  to¸n n g © n  s¸ch,  n N c d  c¸c  d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc v µ  c¸c q u ü   n c ã  n g u å n  thu t õ c¸c  h o ¶ n  ® ã n g  g ã p  c ñ a  h © n  d © n. k n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 225/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng11  ng 20    n¨m   1998) C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u  .M ôc  ch  1  ®Ý c«ng  khaitµichÝnh    C«ng  khaitµichÝnh  µbiÖn     l  ph¸p nh»m       ph¸thuy  Òn  µm  ñ  ña    quy l ch c c¸n bé, c«ng    chøc  µ   íc,tËp  Ó  êilao ®éng  µ  ©n  ©n  Nh n   th ng     v nh d trong viÖc  ùc   th   hiÖn  Òn  Óm    quy ki tra,gi¸m      ×nh qu¶n  ývµ  ö  ông  èn,tµis¶n  µ   s¸tqu¸ tr   l  s d v    Nh níc;huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông      ®é   l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ®ã g c nh d theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,b¶o  ¶m   ùc  Ön  ã  Öu  lu   ® th hi c hi qu¶  Ph¸p  Önh  ùc l th   hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý. ti   ch l∙ngph §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  t c«ng  khaitµichÝnh    ViÖc c«ng  khaitµichÝnh     ph¶i®¶m     b¶o cung  Êp  y   ,  Ýnh    c ®Ç ®ñ ch x¸c, kÞp  êic¸c th«ng    µichÝnh  th     tint   c«ng khaiphï hîp víitõng  i t ng tiÕp  Ën         ®è  î   nh th«ng    tinth«ng  qua  ÷ng  ×nh  nh h thøc quy  nh    ®Þ trongQuy  Õ   µy.   ch n ViÖc  öi c¸c b¸o  g    c¸o  Õt  quy to¸n,b¸o    c¸o  µichÝnh  ña    n  Þ  ù  t  c c¸c ®¬ v d to¸n,c¸cdoanh     nghiÖp  µ   ícvµ    ü  ùc hiÖn  Nh n   c¸cqu th   theo    c¸cquy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Õ         µi Ýnh  µ  Õ   v ch ®é b¸o c¸o t   ch v k to¸n. §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông  3. §  î   ph vi¸p d c«ng  khaitµichÝnh    1. Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc c¸c cÊp, c¸c ®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸n ng s¸ch Nhµ   íc,   n  c¸c doanh    nghiÖp  µ   íc vµ    ü  îc c¸c cÊp  Ýnh  Òn  Nh n   c¸c qu ®     ch quy cho  Ðp   ph thµnh  Ëp  l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, ã  ån    õ c¸c kho¶n  ng  ãp      ngu thu t     c ®ã g cña  ©n  ©n  nh d ph¶i thùc  Ön    hi c«ng  khai tµichÝnh     theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n 2.§èivíi   n  Þ  éc lùcl ng vò        ®¬ v thu    î   trang,c¸ctæ  c¸c     chøc  ña  c §¶ng  µ    v c¸c ®¬n  Þ  îc giao  Ö m   ô  v®  nhi v qu¶n  ýhµng  ù  ÷quèc    Öc  l  d tr   gia,vi c«ng khaitµi    chÝnh  îcthùc hiÖn    ®    nh sau:
  3. 3 a)  ÷ng  Nh kho¶n      thu,chitrong ho¹t®éng  êng      th xuyªn  ña  ¬  c c quan, tæ    chøc ph¶i® îcc«ng     khaitrong néibé  ¬        c quan,tæ    chøc  theo  ÷ng  nh quy  nh   ®Þ cña  Quy  Õ   µy. ch n b) Kh«ng    c«ng  khainh÷ng    th«ng    tinsau: ­ Sè   Öu vÒ   µis¶n    li   t   chuyªn  ïng  ôc  ô  èc  d ph v qu phßng, an    ninh;c¸c sè     liÖu dù    to¸n,cÊp    ph¸t,  Õt      ©n  quy to¸nching s¸ch Nhµ   íccho  Öc    n  vi phßng  ñ th   ®Êt  íc,quèc  n  phßng  µ  ninh quèc  v an    gia; ­ Sè  Öu vÒ   ù  ÷tµichÝnh  èc    Ò       li   d tr     qu gia,v c¸ckho¶n      chi®Ó mua  ÷ng  nh m Æt   µng  ù  ÷quèc  h d tr   gia. §i Ò u    ×nh  4. H thøc c«ng    khaitµi Ýnh    ch Tuú  theo  éi dung, tÝnh  Êt  ña  õng  ¹  n    ch c t lo ith«ng    µ  i  îng  Õp tinv ®è t ti   nhËn th«ng    Öc  tin,vi c«ng  khaitµichÝnh  ã  Ó  ùc hiÖn     c th th   th«ng qua  ÷ng  nh h×nh  thøc sau:   1.Trùc tiÕp b¸o c¸o trong c¸ckú  äp  êng    ña  ¬              h th niªnc c quan,tæ    chøc; 2.Ph¸thµnh  n  È m;     Ê ph 3.Niªm  Õt    y c«ng  khait¹ trôsë  µm  Öc  ña  ¬        l vi c c quan,tæ  i   chøc; 4.Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n.       C h ¬ n g  II c « n g  k h Ai  n g © n  s¸ch N h µ  n í c §i Ò u    5. C«ng    è  Öu dù  khais li   to¸n,quyÕt    ©n    to¸nng s¸ch Nhµ   íc®∙    n  ® îc Quèc  éi quyÕt  nh,    h  ®Þ phª  Èn  µ  chu v c«ng  khai sè  Öu  ù    li d to¸n,quyÕt     to¸n cña    ¬    c¸c c quan  Trung  ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  ¬     ph tr   Trung  ng  ¬ ®∙  îcgiao,phª chuÈn. ®     Bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  c«ng  è  b c«ng  khaic¸cnéidung      sau: 1. Tæng   ù    d to¸n,quyÕt    to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m  µ  v nguån  ï ®¾ p   éi chi ®∙  îc Quèc  éi quyÕt  nh,  b  b    ®  h  ®Þ phª  Èn. Trong  ,  chu   ®ã c«ng  è    Õtcho  ét  è  Ünh  ùc    ñ  Õu  å m:    u       iÓn, b chiti   m sl v chich y g Chi ®Ç t ph¸ttr   chisù    nghiÖp    ôc  o  ¹o,sù  gi¸od ®µ t   nghiÖp  tÕ,sù  y    nghiÖp      Ó  v¨n ho¸,th thao  vµ    ¬ng  ×nh m ôc    èc  c¸cch tr   tiªuqu gia. ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m. Ê ph 2. Tæng   ù    d to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m  ña    é,  ¬  c c¸c B c quan Trung  ng  ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  ¬ ®®  t  ph giao vµ    tæng  Õt        quy to¸nthu,chi ng©n s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m  ña    n  Þ  µy  ∙  îc Bé   µi chÝnh  Ðt c c¸c ®¬ v n ® ®   T   x  duyÖt, trõ c¸c sè  Öu        li kh«ng  îc phÐp  ®  c«ng  è  b c«ng  khai theo    quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   µ  Ê ph v th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n cho    é, c¬  c¸cB   quan  Trung  ng. ¬
  4. 4 3. Tæng   ù    d to¸n,quyÕt    to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m  ña  c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  ®∙  îc Thñ íng ChÝnh  ñ  ¬  ®  t  ph giao;   tû  Ö  ©n   l ph chia c¸c  ån    ngu thu, sè      bæ sung  õ  ©n   t ng s¸ch Trung  ng, c¸c ¬    kho¶n kinhphÝ  û  Òn  ña  ©n    u quy c ng s¸ch Trung  ng  Õu  ã).   ¬ (n c ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   µ  Ê ph v th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng. ¬ §i Ò u    6. C«ng    ù  khaid to¸n,quyÕt    ©n    to¸nng s¸ch cña    Êp  Ýnh    c¸c c ch quiyÒn  a  ¬ng. ®Þ ph Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c c«ng  è  b c«ng khai c¸c néi dung      sau: 1. Tæng   ù    d to¸n,quyÕt    to¸n thu,ching©n       s¸ch  a   ¬ng  ∙  îc Héi ®Þ ph ®®    ®ång  ©n  ©n  ïng  Êp  Õt  nh,  nh d c c quy ®Þ phª  Èn. Dù   chu   to¸n chi ng©n     s¸ch  ®Þa   ¬ng  îc chitiÕttheo  ét  è  Ünh  ùc  ñ  Õu  å m:    u     ph ®     m sl v ch y g Chi ®Ç t ph¸t  tr Ón,chisù  i     nghiÖp    ôc  o  ¹o, ù  gi¸od ®µ t   nghiÖp  tÕ,sù  s y    nghiÖp      Ó  v¨n ho¸,th thao. ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   µ  ùctiÕp b¸o    Ê ph v tr     c¸o trong c¸c kú  äp  êng    ña  éi ®ång      h th niªnc H   nh©n  ©n    Êp. d c¸cc Riªng dù    to¸n,b¸o    Õt        ©n    c¸o quy to¸nthu,ching s¸ch x∙,phêng, thÞ  Ên      tr   ®∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  Õt  nh,  ®    nh d quy ®Þ phª  Èn, Chñ   Þch  û   chu   t U ban  ©n  nh d©n    êng, thÞ  Ên  x∙,ph   tr ph¶ic«ng  è    b c«ng khaichitiÕt®Õ n   õng  Ünh  ùc      t l v thu,ching©n     s¸ch;sè      bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp    Õu  ã) tí toµn  Ó  c trªn(n c   i   th nh©n  ©n    a   µn  d trªn®Þ b b»ng    ×nh  c¸c h thøc  :niªm  Õt  nh   y c«ng  khait¹  ôsë   i   tr Uû   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên vµ  nh d x∙,ph   tr   trong c¸c kú  äp  êng    ña  éi     h th niªnc H   ®ång  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên. nh d x∙,ph   tr 2.Tæng  ù    d to¸n,quyÕt        ©n    to¸nthu,ching s¸ch cña    ¬    c¸cc quan,®¬n  Þ    v thuéc Uû     ban  ©n  ©n  Êp  × nh  ∙  îcgiao,xÐt duyÖt. nh d cm ®®      ViÖc  c«ng khai c¸c    th«ng    tin nªu    îc thùc  Ön  trªn ®   hi b»ng  ×nh  h thøc  th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho    ¬  c¸cc quan,®¬n  Þ.   v 3. Tæng   ù        ©n    d to¸n thu,ching s¸ch,tû lÖ  ©n      ph chia c¸c nguån    è     thu,s bæ  sung, tæng    ån    c¸c ngu kinh  Ý   û  ph u quyÒn  Õu  ã) cña  Ýnh  Òn  (n c  ch quy cÊp  íi ∙  îcgiao,phª chuÈn. d  ®   ®    ViÖc c«ng  khai® îcthùc hiÖn  íi ×nh       v  h thøc  th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n    cho Uû   ban  ©n  ©n    Êp  ùcthuéc. nh d c¸cc tr   §i Ò u    êi®iÓ m   7. Th   c«ng  khaing©n    s¸ch Nhµ   íc   n  Sau    îccÊp  ã  Èm  Òn  khi®   c th quy giao,quyÕt ®Þnh  i víi ù    µ  Ðt     ®è     to¸nv x   d duyÖt, phª  Èn  i  íiquyÕt    chu ®è v   to¸n,nh÷ng  éi dung    n  quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 5, §iÒu  cña  6  Quy  Õ   µy  ch n ph¶i® îcc«ng     khaichË m   Êt lµ:   nh   ­60  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc c«ng    khaiph¸thµnh  n  È m,    Ê ph ­30  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n, ­15  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc niªm  Õt    y c«ng  khai,
  5. 5 ­ Ngay trong  êigian  Ôn  kú  äp  i  íih×nh  th   di ra  h ®è v   thøc b¸o c¸o c«ng  khaitrong kú  äp  ña  éi ®ång  ©n  ©n    Êp.    h c H  nh d c¸cc C h ¬ n g  III c « n g  k h ai t µi h Ý n h  ® è i v íi  c  c¸c ® ¬ n  v Þ   d ù  to¸n  n g © n  s¸ch N h µ  n í c  §i Ò u 8. C«ng khai viÖc  ©n    µ  ö  ông    ph bæ v s d kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch  Nhµ   íc®èi víi   n  Þ  ù    ©n  n       ®¬ v d to¸nng c¸c s¸ch Nhµ   íc.   n  1. Thñ  ëng    n  Þ  ù    ùctiÕp  ö  ông    tr c¸c ®¬ v d to¸n tr   sd kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  Nhµ   ícc«ng  è  n  b c«ng khaitrong néibé  n  Þ  Ò   ù        ®¬ v v d to¸n,quyÕt    ©n     to¸nng s¸ch  µng  h n¨m  ña  n  Þ   ∙  îc giao,xÐt  Öt.Néi  c ®¬ v ® ®     duy   dung  c«ng  khai sè    liÖu dù    to¸n,quyÕt      to¸n kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  îc chitiÕt®Õ n   õng  ôc    ®     t m thu, chitheo M ôc  ôcng©n      l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h 2. Thñ  ëng  n  Þ  ù    ©n    tr ®¬ v d to¸nng s¸ch cÊp      trªnth«ng  cho    n   b¸o  c¸c ®¬ vÞ  ù    ©n  d to¸nng s¸ch cÊp  íi ùcthuéc vÒ   ÷ng  éidung    d   tr   nh n  sau: a) Tæng  ù    d to¸n,   Õt to¸nthu,ching©n  quy         s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m, kÓ       c¶ phÇn  ù  d to¸n ®iÒu    chØnh  gi¶m hoÆc     bæ sung trong n¨m  Õu  ã) ® îc c¬    (n c     quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao,xÐt duyÖt     cho  n  Þ. Trong  ,    Õtm ét  è  ®¬ v   ®ã chiti   s néidung      chisau:chitiÒn l ng;chic«ng    Ý; héinghÞ  Ý; chimua  ¾ m       ¬     t¸cph     ph     s trang thiÕtbÞ,  ¬ng  Ön  µm  Öc;chi söa  ÷a, c¶it¹o trô së; chi®Ç u         ph ti l vi     ch             t x©y  ùng  ¬  d c b¶n. b) Tæng  ù    d to¸n,kÓ   phÇn  ù    iÒu    c¶  d to¸n® chØnh  gi¶m hoÆc     bæ sung  trong n¨m  Õu  ã) vµ    (n c   tæng  Õt        ©n  quy to¸nthu,ching s¸ch hµng    n¨m  ña    c c¸c ®¬n  Þ  ù  v d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  íitrùc thuéc  ∙  îc giao,xÐt  Öt.Trong  c d    ®®    duy   ®ã,    Õtm ét  è  éidung    chiti   sn  chisau:Chi tiÒn l ng;chic«ng    Ý; héinghÞ      ¬     t¸cph     phÝ; chimua  ¾ m      s trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc;chisöa  ÷a,c¶it¹o      ti   vi     ch       trôsë;chi®Ç u    ©y  ùng  ¬      tx d c b¶n. 3. ViÖc    c«ng khainh÷ng  éidung    n  theo  quy  nh  ¹ c¸c kho¶n      ña  ®Þ ti     1, 2, c §iÒu  µy  îc thùc  Ön  n ®  hi theo    ×nh  c¸c h thøc:Ph¸thµnh  n  È m,      Ê ph th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n cho  n   Þ   ù  ®¬ v d to¸n cÊp  íitrùc thuéc,niªm  Õt  ¹  n   Þ,   d      y t i®¬ v   c«ng  è  b trong c¸chéinghÞ    é,c«ng      c¸n b   chøc  ña  n  Þ. c ®¬ v 4. Sau    îc cÊp  ã  Èm  Òn    khi®   c th quy giao,xÐt  Öt  ù    duy d to¸n,quyÕt      to¸n hoÆc   è  iÒu  s® chØnh,    bæ sung kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch,nh÷ng  éi dung      n  quy ®Þnh  ¹ c¸ckho¶n        ña  Òu  µy  t    i 1,2,3,c §i n ph¶i® îcc«ng     khaichË m   Êt lµ:   nh   ­60  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc ph¸thµnh  n  È m      Ê ph c«ng  khai, ­30  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n, ­15  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc niªm  Õt    y c«ng  khai, ­5  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc b¸o c¸o c«ng      khaitrong kú  äp  ña  n  Þ.     h c ®¬ v §i Ò u    9. C«ng    Öc    µ  ö  ông    khaivi thu v s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ña    ®ã g c c¸c tæ  chøc,c¸nh©n.    Hµng  n¨m, Thñ  ëng    n  Þ  ù    ©n    tr c¸c ®¬ v d to¸nng s¸ch cã  ån    õ c¸c   ngu thu t     kho¶n  ng  ãp  ña    chøc,c¸ nh©n  ®ã g c c¸ctæ     ph¶i® îcc«ng     khaicho  êi®ãng    ng   gãp  Õtrâ m ôc  ch  bi     ®Ý huy  ng, møc  ng  ãp  µ  Öc  ö  ông    ån  ®é   ®ã g v vi s d c¸c ngu huy  ng  . ®é ®ã
  6. 6 ViÖc c«ng khai nh÷ng    th«ng    tinnªu    îc thùc  Ön  trªn®   hi b»ng    ×nh  c¸c h thøc:niªm  Õt  ¹  ôsë  ¬    y t i   c quan, tæ  tr   chøc  äp  íic¸c tæ  h v     chøc  µ  ©n  ©n   v nh d tham    ng  ãp    gia®ã g ®Ó th«ng    ùctiÕp. b¸o tr   C h ¬ n g  IV c « n g  k h ai t µi h Ý n h  ® è i v íi  c  c¸c d o a n h  n g hi Ö p   n h µ  n í c  §i Ò u    éi dung  10. N   c«ng  khaitµichÝnh    Chñ  tÞch Héi ®ång  qu¶n trÞ hoÆc  Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc  c¸c  doanh nghiÖp  µ   íc (®èi víic¸c doanh  Nh n        nghiÖp kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  trÞ)c«ng  è    b c«ng  khaic¸cnéidung      sau: 1.T×nh  ×nh  èn,tµi   h v    s¶n  µ  µi Ýnh  ña  v t  ch c doanh  nghiÖp; 2.K Õt    qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp; 3.ViÖc  Ých,lËp vµ  ö  ông    ü    tr     sd c¸cqu trongdoanh    nghiÖp; 4.C¸c    kho¶n    Ëp  µ    Ëp  ×nh  ©n  ña  êilao®éng. thu nh v thu nh b qu c ng     §i Ò u 11. ×nh   H thøc  µ  êi®iÓ m   v th   c«ng khai tµichÝnh  i  íic¸c    ®è v     doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   ViÖc c«ng khainh÷ng  éidung    n  quy  nh  ¹ §iÒu  ® îcthùc hiÖn  ®Þ t i 10      theo  c¸c h×nh    thøc:ph¸thµnh  n  È m,     Ê ph niªm  Õt  ¹ doanh  y ti   nghiÖp,c«ng  è    b trong   c¸chéinghÞ    é,c«ng  ©n, viªnchøc  ña     c¸n b   nh    c doanh  nghiÖp. Thêi gian    c«ng khai tµichÝnh  îc thùc  Ön  nh  ú     ®  hi ®Þ k theo  ý, n¨m. qu     Thêi ®iÓ m     c«ng khai tµichÝnh  Ë m   Êt,kÓ   õ ngµy  èi cïng  ña  ý,    ch nh   t   cu   c qu   n¨m, lµ:   ­60  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc ph¸thµnh  n  È m      Ê ph c«ng  khai, ­30  µy  i víi ×nh    ng ®è     h thøc niªm  Õt    y c«ng  khai, ­ 15  µy  i  íih×nh    ng ®è v   thøc b¸o  c«ng  c¸o  khaitrong kú  äp  ña      h c doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  V c«n g  khai t µi h Ý n h   è i víi  c ®  c¸c q u ü  c ã  n g u å n  thu t õ c¸c kh o¶ n  ® ã n g   g ã p  c ñ a n h © n  d © n §i Ò u    éi dung  µ  ×nh  12. N   vh thøc  c«ng  khaitµichÝnh  i víi   ü     ®è     qu c¸c cã  ån    õc¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n ngu thu t     ®ã g c nh d Chñ   µikho¶n  t  hoÆc   ëng  Tr ban qu¶n  ýc¸c quü  l    c«ng  è  b c«ng khaic¸c    néidung    sau: 1.M ôc  ch  ¹t®éng  µ  ôc  ch  ö  ông    ån    ña  ü;   ®Ý ho   vm ®Ý s d c¸cngu thu c qu 2.§èit ng vµ  ×nh     î   h thøc huy  ng;   ®é 3.C¸c    møc  huy  ng; ®é
  7. 7 4. Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ü, c¸c ®iÒu  Ön,tiªuchuÈn, quyÒn  îvµ    ch ho   c qu     ki       l i nghÜa  ô  ña  êi® îchëng  ü; v c ng     qu 5.K Õt    qu¶  ö  ông  ü  sd qu trongkú    cho    ôc  ch; c¸cm ®Ý 6. B¸o  quyÕt    c¸o  to¸n n¨m,  Õt    quy to¸n theo  õng  éi dung    Õu  ã)   t n  chi(n c   vµ      Õt  b¸o c¸o k qu¶  µichÝnh  ña  ü. t  c qu §i Ò u 13. Néi    dung c«ng khaitµichÝnh  i  íic¸c quü  ã  ö  ông     ®è v     csd c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n    ©y  ùng      ®ã g c nh d ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  tr csh tÇng  ¹ c¸cx∙, Þ  Ên: t       tr i th Ngoµi nh÷ng  éi dung    n  c«ng khai quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy,   ®Þ t i§i 12  ch n   ®èi  íitõng  v  c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ã  ö  ông    tr   d csht csd c¸c kho¶n  ng   ®ã gãp  ña  ©n  ©n, c¸cquü  c nh d    cßn ph¶ic«ng  è    b c«ng  khainh÷ng  éidung    n  sau: 1.Tæng  ù      d to¸ncho  õng c«ng  ×nh theo kÕ   ¹ch ®Ç u    îcduyÖt; t  tr     ho   t®   2.C¸c  ån  èn  u      ngu v ®Ç tcho  c«ng  ×nh,trong ®ã   ô  Ó  ån  èn    tr     c th ngu v huy ®éng  ng  ãp  ña  ©n  ©n; ®ã g c nh d 3. C¸c    møc  huy  ng  i  íitõng  i îng  ô  Ó  Ýnh  ®é ®è v   ®è t c th (t chung cho    c¶ n¨m  µ  v ph¶i t¸ch riªng møc   ng  ãp        ®ã g cho  õng  t c«ng  ×nh),thêigian    tr    huy ®éng; 4. §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬         tr   d c b¶n  chøc  u   Çu  tæ  ®Ê th theo  Quy   chÕ   u   Çu  Ön  µnh, ph¶i c«ng  ®Ê th hi h     khai kÕt    qu¶  u   Çu  : Sè   êi ®Ê th nh   ng   tham    u   Çu,c¸c gi¸bá  Çu,tæ  gia ®Ê th       th   chøc  hoÆc     ©n  ¾ng  Çu,gi¸ c¸ nh th th     th¾ng  Çu; th 5. K Õt    qu¶ nghiÖ m     èil ng,chÊt l ng c«ng  ×nh,quyÕt    thu kh  î    î   tr   to¸nc«ng  tr×nh. §i Ò u 14. ×nh   H thøc  µ  êi®iÓ m   v th   c«ng khai tµichÝnh    ü  ã     c¸c qu c nguån    õc¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  thu t     ®ã g c nh d a) ViÖc    c«ng  khaitµi Ýnh     ch quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  cña  ®Þ t i 12,§i 13  Quy  Õ   ch nµy  îcthùc hiÖn  ®    b»ng    ×nh  c¸ch thøc:niªm  Õt    y c«ng  khait¹ trôsë  ü,c«ng        qu   i bè trongc¸ckú  äp  ùctiÕp víi   i t ng ®ãng  ãp      h tr       ®è  î   c¸c g cho  ü. qu b) Thêi®iÓ m       c«ng  khai: ­ Chñ  ¬ng,m ôc  ch  µnh  Ëp quü  îcc«ng    tr   ®Ý th l  ®  khaikhivËn  ng  ng     ®é ®ã gãp,tµitrî ña    chøc,c¸nh©n.      c c¸ctæ     ­ C¸c  éi dung    n  c«ng khaimang  Ýnh  Õ   ¹ch,c¸c møc     t k ho    huy  ng, c¸c ®é    tiªuchuÈn  ña  êi ® îc hëng  ü  µ  ÷ng    c ng     qu v nh thay  æi  Ò     éi dung    ® v c¸c n   ®ã (nÕu  ã)ph¶i® îcc«ng  c     khaitr ckhithùc hiÖn  t  Êt lµ15  µy.   í      Ý nh     ng ­ C¸c  éidung    n  c«ng khaivÒ     ×nh thùc hiÖn, kÕt    qu¸ tr       qu¶  ö  ông  ü  sd qu ph¶i® îcc«ng     khaihµng    n¨m, chË m   Êt lµvµo  µy  th¸ng2    nh     ng 15    n¨m  sau. ­ §èivíi   ü  ã  ö  ông  ån    õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n         qu c s d c¸c ngu thu t     ®ã g c nh d©n    u    ©y  ùng    ®Ó ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng,ngoµiviÖc  tr   s h       c«ng khai   hµng  n¨m  cßn ph¶i c«ng    khai quyÕt    to¸n tõng    c«ng  ×nh  ã    Õt®Õ n   tr c chi ti   h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh chË m   Êt lµ15  µy  Ó   õngµy  Õt to¸nc«ng  ×nh tr   nh     ng k t   quy     tr   ® îcduyÖt.  
  8. 8 §i Ò u    lêi ÊtvÊn 15. Tr¶    ch   1. C¸c  chøc, c¸ nh©n  éc  i  îng  îc tiÕp  Ën    tæ     thu ®è t ®  nh th«ng    tinc«ng  khaitµichÝnh     theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ã  Òn  Êt vÊn  n   ch n c quy ch   ®¬ vÞ,tæ    chøc  c«ng  è  b c«ng  khaivÒ     éidung    c¸cn   c«ng  khaitµichÝnh.    2.Ng êicã      tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn    th   c«ng  khaitµi Ýnh     ch theo c¸cquy  nh      ®Þ cña  Quy  Õ   µy  ch n ph¶itr¶lêi ÊtvÊn  Ò     éidung      ch   v c¸cn   c«ng  khaitµi Ýnh.   ch 3. C¸c  Êt  Ên  ch v ph¶i ® îc tr¶ lêicho  êi chÊt  Ên  Ë m   Êt        ng   v ch nh sau    5 ngµy  Ó   õ ngµy  Õp nhËn  éidung  Êt vÊn. Trêng  îp néidung  Êt vÊn  k t  ti   n  ch     h    ch   phøc  ¹p, Çn  Òu  êigian ®Ó   Èn  Þ    êi × ph¶ihÑn  ¹ ngµy    êi t  c nhi th     chu b tr¶l     th   l i tr¶l   cô  Ó  th cho  êichÊt vÊn  ng  ng     nh kh«ng  îcqu¸ 20  µy  Ó   õ ngµy  Õp nhËn  ®     ng k t   ti   néidung  ÊtvÊn.   ch     4. Néi dung    Êt vÊn  µ    êichÊt vÊn     c¸c ch   v tr¶l     ph¶i® îcc«ng     khaicïng víi      nh÷ng  éidung  n  c«ng  khaitµichÝnh     kh¸c tí nh÷ng  i îng  Õp  Ën   i   ®è t ti nh th«ng  tinc«ng    khaivµo  ÷ng  êi®iÓ m   µ    nh th   v b»ng    ×nh  c¸ch thøc c«ng    khaitheo      quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy. ch n
Đồng bộ tài khoản