intTypePromotion=1

Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ bảng cân đối tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  225/2001/Q§­N H N N   ® n n g µ y 23  th¸ng 3 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c h u û  b á  B ¶ n g   © n  ® è i  c t µi c h Ý n h  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc b a n  h µ n h      N h theo  Q u y Õ t ® Þ n h  425/1998/Q§­N H N N 2  n g µ y 17­12­1998 T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    û  á  µn  é    ®Þnh  ¹i Çn  ­ B¶ng  ©n  i tµi 1. Hu b to b c¸cquy  t  ph IV    c ®è     chÝnh  ña  ©n  µng  µ   íc,trong h Ö   èng  µikho¶n  Õ     ©n  µng  c Ng h Nh n     th t  k to¸nNg h Nhµ   íc ban  µnh  Ìm  n  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 425/1998/Q§­ NHNN2   µy  ng 17­ 12­1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u  2.  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/04/2001. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ v¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  n    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2