Quyết định 227/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 227/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 227/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 227/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  227/2003/Q§­T T g   th n g µ y  06 th¸ng 11 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  i Ò u  c h Ø n h   V ® Q u y  h o ¹ ch ch u n g  th µ nh  h è  Biªn H ß a, tØ n h  § å n g  N ai  p ® Õ n  n¨ m  2020  thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l Qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  ñ   Þch  û   c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ång  § Nai  ¹  ê   t iT tr×nh sè    1146/TT­ UBT   µy  th¸ng 3  ng 24    n¨m  2003  µ  é   ëng  é   ©y  ùng  v B tr BX d t¹ Tê  ×nh sè    tr   49/TTr­ i BXD   µy  th¸ng7  ng 28    n¨m 2003, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  Òu  duy §i chØnh  Quy   ¹ch  ho chung  µnh  è  th ph Biªn  Hßa, tØnh  ång    n     § Nai ®Õ n¨m  2020  íi ÷ng  éidung  ñ  Õu  v  nh n  ch y sau: 1.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh  quy  ¹ch chung: ho   Ph¹m    iÒu  vi® chØnh quy  ¹ch  ho chung bao  å m   µn  é  g to b ranh  í hµnh  gi i   chÝnh  µnh  è  th ph BiªnHßa  åm  phêng  µ  x∙)cã    (g 23  v 3    tæng  Ön  Ých  di t 154,66  km  (15.466 ha).   2 2.TÝnh  Êt:   ch ­  µ  L trung  ©m   t c«ng nghiÖp  µ  u   èi  v ®Ç m giao u  l quan  äng  ña  ïng tr cv  thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh, vïng    §«ng Nam   é,  ïng  Bv kinh tÕ  äng ®iÓ m   Ýa    tr   ph Nam. ­ Lµ    trung t©m  Ýnh  Þ,kinh tÕ,v¨n hãa,dÞch  ô,khoa  äc  ü  Ët,   ch tr         v  h k thu   ®Ç u   èi  m giao th«ng,giao l cña       u  tØnh  ång  § Nai. ­Cã   Þ  Ýquan  äng vÒ   ninh vµ  èc    v tr   tr   an    qu phßng. 3.Quy    ©n  è:   m« d s a)  Ön  ¹ngn¨m  Hi tr   2002: d©n  è  µn  µnh  è  µ 508.438  êi,trong   s to th ph l   ng     ®ã   ©n  è  éithµnh  µ476.452  êi. d sn  l  ng b)  ù   D b¸o  n¨m 2010: d©n  è  µn  µnh  è  µ 645.000  êi,trong ®ã     s to th ph l   ng     d©n  è  éithµnh  µ615.000  êi. sn  l  ng c) Dù     b¸o  n¨m 2020: d©n  è  µn  µnh  è  µ 830.000  êi,trong ®ã     s to th ph l   ng     d©n  è  éithµnh  µ800.000  êi. sn  l  ng 4.Quy    t  ©y  ùng:   m« ®Ê x d a) HiÖn  ¹ngn¨m    tr   2002:®Êt  ©y  ùng  «  Þ    xd ® th kho¶ng  6.253  víichØ   ha    tiªu123  /ng i,trong®ã   t  ©n  ông    m ê    ®Ê d d 3.297,82ha  íi   v  chØ  tiªu65m 2/ng i.   ê 2
  2. 2 b)  Õn   § n¨m 2010: ®Êt  ©y  ùng  «   Þ    x d ® th kho¶ng  8.132  víichØ     ha    tiªu 126  /ng i,trong ®ã   t  ©n  ông  m ê    ®Ê d d 4.128  víi ha   chØ    m /ng i. tiªu64  ê 2 2 c) § Õn     n¨m 2020: ®Êt  ©y  ùng  «   Þ    x d ® th kho¶ng  9.966  víichØ     ha    tiªu 120  /ng i,trong ®ã   t  ©n  ông  m ê    ®Ê d d 5.013  víi ha   chØ    tiªu60,4 m /ng i.   ê 2 2 5.§Þnh  íng ph¸ttr Ónkh«ng    h    i   gian vµ  Õn  ócc¶nh    ki tr   quan  «  Þ: ® th a) H íng ph¸ttr Ónthµnh  è:khaith¸c, ©ng       i   ph       n cao  Öu  hi qu¶  ü  t  ©y  qu ®Ê x dùng  Ön  ã, kÕt  îp  ë   éng  µ  hi c   hmr v ph¸ttr Ón thµnh  è  ñ  Õu  Ò   Ýa   i   ph ch y v ph B ¾c,  ©y  ¾c   µ  äc    T B v d hai bªn  s«ng  ång    ¹om èi  ªnh Ö   µi hßa  µnh  § Nai t   li   h   th phè    BiªnHßa  íi µnh  è  å   Ý   v  th ph H Ch Minh  µ    v c¸ctØnh  ©n  Ën. lc b) Ph ©n    khu  chøc  n¨ng: ­C¸c    khu    ã  Ön  Ých  ë c di t kho¶ng  2.357  bao  å m   khu: ha  g 8  +  Khu  trung t©m  cò  gå m: phêng Thanh B×nh, Hßa  B×nh, Quy Õt  Th ¾ ng, Quang    Vinh,Trung  òng, Böu    D   Long. +  Khu    haibªn  èc  é15  å m:  êng  èng  Êt,T ©n  Õn,T ©n  qu l   g ph Th Nh   Ti   Mai,   Tam   Öp. Hi + Khu  äc  légå m:  êng  d xa    ph Tam  Hßa,  ×nh    B×nh, Long  ×nh, B §a, An    B   Long  ×nh  ©n. B T + Khu  äc  èc  é1  Ýa  d qu l   ph §«ng  µnh  è  å m:  êng  ©n  Öp, T ©n   th ph g ph T Hi   Biªn,T ©n    Hßa, Hè     Nai. +  Khu  Ýa  ¾ c  èc  é1  å m:  êng  ph B qu l   g ph Tr¶ng  µi vµ  ©n  D T Phong. +  Khu  ï    Öp  C laoHi Hßa. + Khu  ÷u  ¹n  h ng s«ng  ång  § Nai  µ  Ýa  v ph Nam   èc  é 1A  å m:  êng  qu l   g ph Böu  Hßa  µ  ©n  ¹n. vT V + Khu  ÷u  ¹n  h ng s«ng  ång  § Nai    ×nh  ¬ng  å m:    ©n   ¹nh  µ  gi¸p B D g x∙ T H v Hãa  An. ­C¸c    khu  c«ng  nghiÖp,kho  µng    t quy    m« kho¶ng  1.300  ha: +  Khu  c«ng  nghiÖp    BiªnHßa  quy    1  m« 335  ha. +  Khu  c«ng  nghiÖp    BiªnHßa  quy    2  m« 365  ha. +  Khu  c«ng  nghiÖp  Long  ×nh  B (LOTECO)  quy    m« 100  ha. +  Khu  c«ng  nghiÖp  Amata  (giai o¹n   µ     ® Iv II)quy    m« 340  ha. +  dêi c¸c c¬  ë  Di      s c«ng  nghiÖp, tiÓu  ñ    th c«ng  nghiÖp  ©y  nhiÔ m   g «  trong khu  ©n   vµo    d c c¸c khu, cô m     c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung.X ©y   ùng, ph¸t   d    tr Ón c¸c cô m   i    c«ng  nghiÖp quy    á  íitæng  Ön  Ých  m« nh v   di t kho¶ng 160   ha c¸ch  khu  ©n    µ  ã  Ön  xa  d c v c bi ph¸p  Ò   chøc  v tæ  kh«ng  gian,c©y    xanh  ¶m   ® b¶o m«i  êng. § Ó     Õt  t  tr   gi¶iquy ®Ê cho  ph¸ttr Ón trung  ©m   µnh  è, gi¶i  i   t th ph     quyÕt  iÖt®Ó   Ên    tr   v ®Ò m«i  êng, tõ nay  n   tr    ®Õ n¨m  2010  Çn  Èn  Þ     c chu b c¸c ®iÒu  Ön    ùc hiÖn  Öc    êi c¸c c¬  ë  ki ®Ó th   vi di d     s s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp  ¹  ­ ti ph êng  èng  Êt. Ngõng  ¹t®éng  Th Nh   ho   khai th¸c®¸  ¹    á   ¸  ãa      ti c¸c m ® H An,  ©n   T V¹n  µ  ©n  ¹n.§¶m   vT H  b¶o sau n¨m  2010  kh«ng cßn    ¬  ë  c¸cc s s¶n  Êt g©y    xu   « nhiÔ m trongkhu  ©n  .   d c ­H Ö   èng      th c¸ctrungt©m  «  Þ:cã    ® th   quy    m« kho¶ng  482    ha,bao  å m: g
  3. 3 + Trung  ©m   µnh  Ýnh  Êp  t h ch c tØnh  ÷ nguyªn  Þ  Ý hiÖn  ÷u  ã    gi   v tr   h c quy m«   kho¶ng  ha. 67  + Trung  ©m  µnh  Ýnh, v¨n hãa,dÞch  ô  ¬ng  ¹i,du  Þch,d©n    ña  t h ch      v th m l   cc thµnh  è  ã  ph c quy   m« kho¶ng  ha,tronggia  o¹n  u   µ ¬ng  i µ150  bè  55     i® ®Ç v t la    l ha  trÝkhu  ùc  ªntrôc® êng  õng∙tV ên  Ýt    v tr     t      M sang  ï      Öp  C laox∙Hi Hßa. + Trung  ©m   ¬ng  ¹i tæng  îp,giao dÞch  èc  Õ,dÞch  ô  Êp  ïng t th m  h    qu t   vc v   cã  quy    m« kho¶ng  100  bè  Ýt¹ Cï      Öp  ha  tr     laox∙Hi Hßa. i + Trung  ©m   ¬ng  ¹i dÞch  ô  Êp  µnh  è  ã  t th m  v c th ph c quy   m« kho¶ng    130 ha,gå m     trung t©m  ¬ng  ¹iCora     òng  µu);trung t©m  ¬ng  ¹iBiªn   th m  (ng∙tV T     th m    Hßa  îBiªnHßa);trungt©m  ¬ng  ¹iT ©n    îS Æt);trung t©m  ¬ng  (ch         th m  Biªn(ch       th m¹i Amata    (ng∙ ba  êng  ång  ëi vµ  lé Hµ   éi);trung  ©m   ¬ng  ¹i  ® § Kh   xa    N   t th m  quèc  é15,trungt©m  ¬ng  ¹iHãa  (quèc lé1K). l      th m  An     +  Trung  ©m   t khu  ùc: gå m   v  trung  ©m   î T ©n   Öp,  ©n   t ch   Hi T Mai, Tam     Hßa, Long  ×nh  ©n,  ©n  B T T Biªn,T ©n  ¹nh,Böu    H   Hßa,  ©n  T Phong, Cæng       11 vµ  trung t©m    c«ng  éng    c c¸ckhu    ã  ë c quy    m« kho¶ng  ha. 90  ­C¸c    trung t©m    chuyªn ngµnh  ã    c quy    m« kho¶ng  367    ha,bao  å m: g + Trung  ©m     ôc  o  ¹ogå m   ihäc, ®µo  ¹ochuyªn  t gi¸od ®µ t   ®¹     t  nghiÖp  ã  c quy    m« kho¶ng  236    ha, trong ®ã     101  lµ c¸c c¬  ë    ôc  o  ¹ohiÖn  ha      s gi¸od ®µ t   h÷u  µ  v 135  x©y  ùng  íi® îcbè  Ý t¹ khu  ùc  êng  ha  d m     tr   i   v ph Long  ×nh  ©n  µ  B T v x∙An    Hßa, huyÖn    Long  µnh  Th (150    µ  êng  ha) v ph Tr¶ng  µi (35 ha). D   + Trung  ©m   tÕ    t y  ­ nghØ   ìng  ã  d c quy    m« kho¶ng  ha, trong ®ã   ã  96     c kho¶ng  ha  µc¬  ë  tÕ  Ön  ÷u  µ  ©y  ùng  íi60  gå m   Önh  Ön  36  l   s y  hi h v x d m   ha  b vi ®a  khoa  ång    ¹ ® êng  ång  ëi,b Önh  Ön  èc  Õ,b Önh  Ön  häc  § Nai t i   § Kh   vi Qu t   vi Y  D © n   éc,ViÖn  iÒu  ìng,c¸ctrung t©m  tÕ  t  ® d      y  chuyªn ngµnh  µ  Êp    v c cøu. + Trung  ©m    îp thÓ  ôc  Ó  t Liªnh   d th thao §ång      Nai quy    m« kho¶ng  47,75 ha    t¹ phêng  ©n  Öp.   i T Hi ­C¸c    khu  ninh,quèc  an    phßng  ã  c quy    m« 3.566,8ha  îcgi÷nguyªn quy   ®     m«   µ  Þ  Ý. v v tr ViÖc khaith¸cvµ  ö  ông        sd c¸ckhu  µy  n ph¶iphïhîp víi        quy  ¹ch sö  ông  ho   d ®Êt  èc  qu phßng  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. ®  t  ph phª duy ­ H Ö   èng  ©y    th c xanh, m Æt   íc vµ    n   c«ng    ã  Ön  Ých  viªnc di t kho¶ng 1.762  ha, trong ®ã   ã      c 581  gå m   ©y  ha  c xanh  c«ng    µnh  è, c©y  viªnth ph   xanh trong  c¸ckhu    µ    ë v 1.181  c©y  ha  xanh c«ng    lÞch vµ  viªndu    sinh th¸   å m:   ig , +  C«ng    lÞch ­sinhth¸i ï    Öp  viªndu         laoHi Hßa  C quy    m« 240  ha. +  C«ng    lÞch Böu  viªndu    Long  quy    m« 203  ha. +  C«ng    å   èiMai  viªnH Su   quy    m« 250  ha. +  C«ng    ï    ©n  ¹n  viªnC laoT V quy    ha. m« 65  +  C«ng    ï    Xª  viªnC laoBa  quy    ha. m« 21  +  C«ng    viªnHo¸  quy    An  m« 202  (chuyÓn  õkhu  ùc  ha  t  v khaith¸c®¸).    + C«ng    ©y  viªnc xanh  äc  d s«ng    µ  C¸iv s«ng  ång    ã  Ò   éng  õ20   § Nai c b r t  ­ 30    ã  m c quy    m« kho¶ng  200    ha.Ngoµira,bè  Ýthªm  ©y      tr   c xanh  c¸ch lyxung     quanh  ©n  s bay  µ  v khu  ©n  ù  ã  Ò   éng  qu scb r kho¶ng  m. 30 
  4. 4 ­ Vïng  ù  ÷ph¸ttr Ón vµ  ¹ivi®«  Þ:bao  å m     ¹nh  ó, B×nh    d tr     i   ngo     th   g x∙Th Ph   Hoµ,  ×nh  îi  ©n  ×nh, T ©n  Ön  B L, T B   Thi (huyÖn  Ünh  öu),x∙ Hè     V C     Nai (huyÖn  Thèng  Êt, x∙ Phíc T ©n,  Hoµ   Nh       An  (huyÖn Long  µnh)  Ï ® îc nghiªn cøu  Th s      trong ®Ò     ë   éng  a   í hµnh  Ýnh  ¶m     ¸n m r ®Þ gi  i ch ® b¶o quy m«, chøc n¨ng  ïng v  ngo¹ithµnh  ña  ét  «  Þ  ín.   c m ® th l c)V Ò   Õn  ócvµ    ki tr   c¶nh  quan  «  Þ: ® th ­ Khu  ùc  ¹n  Õ     v h ch ph¸ttr Ón (khu  éi thµnh):gi¶m  Ët    ©y  ùng,  i   n    m ®é x d   t¨ngdiÖn  Ých  ©y    t c xanh  µ    Çng  v t¨ngt cao trung b×nh;   ­ Khu  ùc    v c¶nh  quan: kh«ng  ©y  ùng, b¶o  ån    xd   t thiªnnhiªndäc          hai bªn s«ng  ång    µ  § Nai v s«ng    ¶m   C¸i:® b¶o kho¶ng  c¸ch lyb¶o  Ö      v c¶nh quan    ven s«ng,tÇng    cao  ©y  ùng  Êp  Õt  îp víi xd th k h     kh«ng  gian c©y    xanh. ­ Khu    iÓnmíi:ph¸ttr Ón kiÕn  óchiÖn  i,   ph¸ttr       i   tr   ®¹   cao  Çng  íi t v  kho¶ng  ï l i hîp lýkÕt  îp kh«ng     h  gian xanh  äc  ôcgiao th«ng  Ýnh  µ  ¹ c¸ckhu    íi;   d tr     ch v t    i ëm ­ Khu  ï    Öp  µ:    C lao Hi Ho khaith¸cc¶nh     quan  Æc   ïs«ng  ¹ch Cï    ® th   r   lao, trungt©m  íicña  «  Þ  ¶m     m  ® th ® b¶o  ¾n  Õt  íi g k v  thiªnnhiªn,    sinh th¸ .  i 6.§Þnh  íng quy  ¹ch ph¸ttr ÓnkÕt  Êu  ¹ tÇng  ü  Ët:   h  ho     i   c h  k thu a) Giao    th«ng ­§êng  é:   b +  C¶i  ¹o vµ  ©y  ùng  ¹ng íigiao  t  x d m l  th«ng  «   Þ  íih Ö   èng  êng  ® th v   th ® vµnh  ai kÕt  îp víi êng  íng t©m. ®  h   ® h  +  C¸c  êng  µnh  ai gå m: ® v ®  .Vµnh  ai 1:® êng    ®    ven  s«ng  C¸i; . Vµnh  ai    lé Hµ   éi    êng  ång  ëi,® êng    ® 2: xa    N ­ ® § Kh   Nguy Ôn V¨n  çi Tr   (Quèc  é1    l   K),tØnh  é16; l  .Vµnh  ai 3: Quèc  é1  íi®i  Ýa    ®    l   m   ph Nam   µnh  è  èi® êng  µnh  ai th ph n   v ®  phÝa §«ng  ¾c  µnh  è    ¹nh  ó, giao c ¾t  B th ph lªnTh Ph     tØnh  é24  l   qua  s«ng  ång  § Nai sang  ©n    T Uyªn  ×nh  ¬ng) vµ  èikÕt  íi êng  µnh  ai phÝa  ©y  ë   (B D   n  v ® v ®  T m míitõT ©n  ¹nh  èivµo     Th n  tØnh  é16  i  ©n  l  ® T Uyªn. +  C¸c  ôchíng t©m  å m: tr     g .Trôc  íng t©m    õng∙ba  ên  Ýt    h  1:t     V M sang  ï    Öp  µ; C laoHi Ho .Trôc  íng t©m    õ® êng  ång  ëisang  ï    Öp  µ;   h  2:t   § Kh   C laoHi Ho . Trôc  íng  ©m     ë   éng  ©ng  Êp  èc  é 15  õ ng∙ ba    h t 3: m r n c qu l   t     Tam   Öp  Hi ®Õ n     ® êng  Çn  èc  ng∙ba  Tr Qu To¶n  èisang  ï    Öp  µ. n  C laoHi Ho ­§êng  ¾t    s +  ChuyÓn  êng  ¾t  èng  Ýa  ® s xu ph Nam,  song  song  íi èc  é1  íi. v  qu l   m +  ©y  ùng  Õn  µu  iÖn    ¬  ë  êng  ¾t  Ön  ÷u, nèi tuyÕn  X d tuy t ® trªnc s ® s hi h     däc  lé Hµ   éi,vµnh  ai  äc  xa    N   ® d s«ng    èikÕt  íic¸c tuyÕn  buýtc«ng  C¸i,n   v    xe    céng. ­ C Ç u:  ©ng  Êp  Çu    n c c Ho¸  hiÖn  ¹ vµ  ©y  ùng  Çu  An  ti x d   c Ho¸  míi,cÇu  An    Thêng  ©n,  cÇu  èivíi ï    Öp  µ. T 4  n     laoHi Ho C ­ §Çu  èi    m giao th«ng:t¹    ót giao c ¾t  ÷a c¸c ® êng  µnh  ai víi® ­    i n   c¸c   gi     v ®    êng  èc  é,® êng  qu l   cao  èc sö  ông    ót giao c ¾t  t  d c¸c n     kh¸c cèt.T¹ic¸c nót giao         
  5. 5 gi÷a c¸c® êng  è  Ýnh  «  Þ;m ë   éng    ótgiao c ¾t  ïng cèt,thiÕtkÕ      ph ch ® th   r c¸cn     c     c¸c®¶o  ©y    c xanh  trung t©m  µ  ¶o  Én  íng.   v® dh b) ChuÈn  Þ  ü  Ët®Êt  ai:   b k thu   ® ­Gi¶iph¸p san  Òn:      n +  èt  ©y  ùng  Cxd Hxd>2,1m (theo cao    ña    ®é c b¶n    ®å 1/10.000    Ö   òi  ­h M Nai); +  èil ng ®µo  p   Kh  î   ®¾ kho¶ng  14.418.000 m 3.   ­  Tho¸t níc m a:     c¸c u  ùc  Ýnh  å m:  èi S¨n  l v ch g Su   M¸u,  èi Linh, suèi su       Chïa,suèiBµ   óa,suèiC Ç u      L    Quan  µ  ét  è u  ùc  á  ùa  v m s l v nh d theo  a   ×nh  ®Þ h tùnhiªntho¸t ícra s«ng  ång           n § Nai. c)C Êp  íc:   n ­ TiªuchuÈn  Êp  íc:150  Ýt/ng i/ngµy (n¨m     c n  l ê   2010) vµ    165  Ýt/ng i/ngµy l ê   (n¨m  2020). ­Nhu  Çu  ïng níc:n¨m    cd   2020:360.000  3/ngµy.   m ­ Nguån  íc:nhµ    n  m¸y  íc ThiÖn  © m   n  T (300.000  3/ngµy,nhµ  m   m¸y  ícBiªn n    Hoµ  (36.000m /ngµy)  µ  nícLong  ×nh    ,nh m¸y    B (30.000m 3/ngµy)   . 3 d) C Êp  iÖn:   ® ­Chi tiªucÊp  iÖn:     ® +  §iÖn sinh ho¹t: ¾n  h¹n (2010):  ng  151.000 KW;  dµi h¹n (2020):   415.000 KW; +  C«ng  nghiÖp:ng ¾n  ¹n    h (2010):275.000    KW;  µih¹n  d   (2020):325.000    KW. ­ Phô    iÖn: ng ¾n   ¹n    t¶i®   h (2010):448.650    KW;  µi h¹n  d  (2020):802.250    KW. ­ Nguån  iÖn: c¶it¹o,n©ng    ®     c«ng  Êt tr¹m  su   110/220  hiÖn  ÷u: Long  KV  h  B×nh, §ång      Nai,Biªn Hoµ,  ©n    T Mai    ©y  ùng  íic¸c tr¹m  ©n      ©n   1; x d m    T Mai 2, T Hoµ   ôc  ô  (ph v cho  ©n  ông),Amata,Loteco  ôc  ô  d d     (ph v cho  khu c«ng nghiÖp  tËp  trung). ®)  Tho¸tnícbÈn,vÖ        sinh m«i  êng:   tr ­C¸c    chØ      tiªu: gom   ícth¶ikho¶ng  ­90%  u îng níccÊp; thu n    80   ll     Ch Êt    ¾n: 0,8    th¶ir   ­ 1,0 kg/ng i/ngµy víitæng îng    ê    l r¸csinh ho¹ttí n¨m     i   2020  kho¶ng  450   ­500  Ên/ngµy. t ­ Xö   ýníc th¶i:   l     chia 14 u  ùc    l v tho¸tníc bÈn. X ©y  ùng  tr¹m  ö  ýtËp       d 1  x l  trung t¹   i khu  ùc  êng  v ph Long  ×nh  ©n,  B T c«ng  Êt 80.000  /ngµy/®ªm  µ  su   m v 3 m ét  è  ¹m  ö  ýnhá  s tr x l   c«ng  Êt tõ 5.000    su     ­ 15.000  3/ngµy/®ªm/tr m cho    m ¹  khu vùc  Ýa  ¾c  èc  é1. ph B Qu l   ­Xö  ýr¸c:   l  +  ¾ n   ¹n (2010):sö  ông      êng  Ng h   d b∙i ph r¸c Tr¶ng  µi; D +  µi h¹n  D   (2020):x©y  ùng      íië  Ön    d b∙i m   huy r¸c Long  µnh. Th ­Ngh Üa  a:   ®Þ
  6. 6 +   ¾ n   ¹n  Ng h (2010):nghÜa  a     ®Þ quy    ha  è  Ý t¹  êng  m« 32  b tr   iph Long  B×nh; +  µi  ¹n  D h (2020):x©y  ùng      d lß thiªuvµ  Üa  a   ¹    è     ngh ®Þ t i H Nai  quy  x∙ 3  m«   ha. 40  7. C¸c  Ön    bi ph¸p b¶o  Ö   v m«i  êng  tr s«ng    C¸i,s«ng  ång    µ      § Nai v c¸c khu c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung: ­ H¹n  Õ     ch khaith¸cc¸tkhu  ùc       v s«ng  ång    o¹n  § Nai ® qua  µnh  è  th ph tr¸nh   sôtlëbê      s«ng  µ  ï    Öp  µ; v C laoHi Ho ­ Trång  ©y    c xanh    haibªn  ê  b s«ng  ång    µ  § Nai v s«ng    íib Ò   éng  èi C¸iv   r t  thiÓu 20   m   ¶m     ­30  ® b¶o m«i  êng  µ  ¹oc¶nh  tr v t  quan ven  s«ng; ­ Gi¶m   Çng  t cao  µ  Ët    ©y  ùng    vm ®é x d c¸c c«ng  ×nh  äc    tr d hai bªn  ê  b s«ng  Õt  îp    k h bæ sung  kh«ng gian xanh, kh«ng    gian  èng ®iÒu  µ  tr   ho kh«ng  khÝ  ña  «  Þ; c ® th ­ Qu¶n  ývµ  ¶m     l  ® b¶o  ©n  ñ tiªuchuÈn  ©y  tu th     c xanh,xö  ýc¸c lo¹  Êt   l    i ch   th¶itrong khu      c«ng nghiÖp  Ëp  t trung theo    quy  Èn  ©y  ùng  Öt Nam   µ  chu x d Vi   v c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   8.Quy  ¹chx©y  ùng  t®Çu  µ  ¬ng  ×nh,dù    t ªn u     ho   d ®î   v ch tr   ¸n u  i   ®Ç t: a) §Çu   ©y  ùng  µ  µn    tx d v ho chØnh    ù      iÓn h¹ tÇng  c¸cd ¸n ph¸ttr     khu  c«ng  nghiÖp  Biªn Hoµ       I,Biªn Hoµ   ,   II Amata    o¹n      µ  giai® I,IIv Loteco;di dêic¸c c¬         së s¶n  Êt g©y  nhiÔm     áithµnh  è,tr Ónkhaic¸ccô m   xu   «  ra kh   ph   i      c«ng  nghiÖp,  tiÓu thñ c«ng     nghiÖp  õa  µ  á. v v nh b) §Èy  ¹nh  u    ©y  ùng      m ®Ç tx d c¸c khu  µ      ¬  ë    iÓn c¸c khu  nh ë trªnc s ph¸ttr     ®«  Þ  íihoµn  th m   chØnh  Ò   ¹ tÇng. v h  c) LËp    quy  ¹ch    Õtvµ  iÓn khai®Ç u    ©y  ùng  ho chiti   tr     tx d trung t©m  µnh    h chÝnh  íicña  µnh  è  ¹ phêng  èng  Êt. m  th ph t  i Th Nh d) C¶i t¹okhu       trung t©m   Ön  ÷u  ¾n   íichØnh    hi h g v  trang c¶it¹okhu  ©n      d c  µ  Ö   èng  ¹ tÇng  ü  Ët. v h th h  k thu ®)  Çu   ©y  ùng    § tx d c¸c c«ng  ×nh qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  ¹ tÇng    éi tr   l  ch v h  x∙h   vµ  ü  Ët,t¹o®iÒu  Ön  óc ®Èy  µ  ×nh  µnh    k thu     ki th   vh th c¸c trung t©m  ¬ng  ¹i,   th m  dÞch  ô  Ëp  v t trung  ¾n   íic¶it¹o ph¸ttr Ón ®«   Þ, ®¸p  g v        i   th   øng  cho  i  èng  ®ê s d©n    µnh  è  c th ph c«ng  nghiÖp. e)  Çu   µ  § t v kªu  äi vèn  u      ¹o vµ  g  ®Ç t c¶i t   ph¸ttr Ón míi diÖn  Ých  ©y   i     t c xanh, c«ng    viªn,khu    ¬igi¶itrÝ,du  Þch    vuich       l sinh th¸     i Trªn ®Þa   µn  µnh  .   b th phè  Ên  u  t4  2  ©y  ph ®Ê ®¹   m c xanh/ng i®Õ n   ê  n¨m 2010. §i Ò u    2. Giao  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ång  § Nai: a) Phª  Öt  å  ¬  ÕtkÕ   iÒu  duy h s thi   ® chØnh quy  ¹ch  ho chung  µnh  è  th ph BiªnHoµ   n     ®Õ n¨m 2020. b) C«ng  è    ©n  ©n  Õt,kiÓm     µ  ùc  Ön; tæ  b ®Ó nh d bi   tra v th hi   chøc  Öc  vi thùc hiÖn    quy  ¹ch theo quy  nh  ña  ho     ®Þ c ph¸p luËt.   c) Ban  µnh    h quy  Õ   ch qu¶n  ýkiÕn  ócquy  ¹ch theo  l  tr   ho   quy  ¹ch chung  ho   thµnh  è    µ   n   ph BiªnHo ®Õ n¨m  2020.
  7. 7 d)  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  chøc  Ëp,xÐt  Öt    Ph   v    ng c li   tæ  l  duy c¸c quy  ¹ch chitiÕt, ho      quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh,tr Ón khaidù    u       i     ¸n ®Ç t x©y  ùng    iÓn®«  Þ  d ph¸ttr   th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  3. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Chñ   Þch  û     ©n  ©n  t U ban nh d tØnh  ång  § Nai,c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c tæ  thu Ch ph     chøc  ã  ªn c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản