intTypePromotion=1

Quyết định 227/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Quyết định 227/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 227/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 227/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 227/2005/QĐ-TTG N G À Y 1 5 T H Á N G 9 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C P H Ê DU Y Ệ T Đ I Ề U C H Ỉ N H PHƯ ƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯ ỚC T H U Ộ C V I Ệ N K H O A H Ọ C V À C Ô N G N G H Ệ V I Ệ T N AM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty nhà nước; Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam; 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt; bán, cổ phần hóa một số bộ phận doanh nghiệp thuộc Công ty sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật, Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới theo quy định hiện hành. 2. Quyết định việc sắp xếp Công ty NETNAM và Công ty Phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc thực hiện Phương án nói trên. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. 2 PHỤ LỤC Danh mục công ty nhà nước thuộc viện khoa học và Công nghệ Việt Nam điều chỉnh phương án sắp xếp trong năm 2005 - 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 227/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. Các công ty thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần: 1. Năm 2005: - Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư kỹ thuật, - Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên. 2. Năm 2006: Công ty Công nghệ mới II. Các công ty thực hiện giao doanh nghiệp: 1. Năm 2005: - Công ty Điện tử ELECO - Công ty Sản xuất dịch vụ xuất khẩu khoa học và kỹ thuật. 2. Năm 2006: - Công ty Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới. - Công ty Vật liệu và Công nghệ, - Công ty Hóa sinh và Phát triển công nghệ mới; - Công ty giám định và chuyển giao công nghệ, - Công ty Xây dựng và Triển khai công nghệ mới; - Công ty Phát triển công nghệ sinh học.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2